Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, December 03, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 7632
0
KA
m
Amerikan suomalaisen työläisnaisten äänenkannattaja
Organ of tne Finnish forklng lomen In America
No 49
JTHSTAINA JOULUK 3 P— TUESDAY DECEMBER 3' 1918— Kahdeksas vuosikerta
Naisille Michiganissa
Nyt kun Michiganin naisilla-
kin on äänioikeus niin pitäisi
jokaisen naisen yhtyä sosialisti
puolueeseen ja ruveta tutkistele
maan sosialistista kirjallisuutta
ja ennen kaikkea tilata Toveri
tar jota tlilee tähänkin kylään
joitakin numeroita vaan vielä
on paljon toivomisen varaa Tie-
dämme että sosialistipuolue on
ainoa puolue joia pitaa naiset
tasa-arvoisina miesten kanssa
nim he ovat yhtä oikeutettuja
tulemaan nimitetyiksi ja valituik
si virkoihin joissa he voivat a
vustaa yleisten- asiain hoitoa
Sosialistit väittävät että kaikki
ihmiset ovat veljiä ja sisaria ei
vät ainoastaan nimellisesti vaan
todellisestikin " Yhden hyvin-
" vointi koskee meitä kaikkia
Kaikki se mitä ihmiset yhteises-
ti tarvitsevat tulisi olla kansan
omaisuutta ja sitä tulisi käyt
tää yhteiseksi hyväksi eikä yk
sityiseksi liikevoitoksi Kun trus
tit olisivat kansan tai hallituk
sen omaisuutta niin silloin riis
to poistuisi Kun ei kukaan voi
si elää toisten työstä silloin oli
sivat kaikki pakotettuja teke
mään työtä ja silloin olisi raa
matun käsky täytetty "joka ei
työtä ei hänen syömänkään
pidä"- Kun jokainenviuori mies
ja nainen täysi-ikäinen- isä tai
silloin poistuisi prostitutsioni ja
muut paheet poistuisi lapsityö
ei tarvittaisi vaivaistaloja van-
lioille taattaisiin vanhuuden elä
ke — sanalla sanoen: puutteen
ja köyhyyden pelko poistuisi
Kannattavatko kopitalistipuo
lueettätä? Ei! Sitä ne eivät tee
Siis on vain yksi puolue joka
tarjoo tosiparannusta joka vas
tustaa trustien ja kapitalismin
mahtia ja kannattaa maan suur
ten teollisuuslaitosten yhteiso
mistusta ja -johtoa ja se on so
sialistipuolue Työläissiskot emmekö ole jo
nääntyneet ja kyllästyneet ali
tuiseen raadantaan ilman tulos
ta? Emmekö jo käsitä järjestäy
tyminen tarpeellisuutta? Emme
kö tiedä että sosialismi on ainoa
pelastajamme? Jos sen siedäm
me miksi emme yhdy puoluee
seen hanki itsellemme kansalais
oikeuksia (nim jos emme vielä
ole maan kansalaisia) ja koho
ta ensi vaaleissa sosialistien ää
nimäärää puolella
Mamie Sointu
Elämän hinta syytös kirje vanhoillisille äidelle
Oletko jo kantanut
kortesi Toverin ja Tove
rittaren puolustusra
hastoon? Tee se ensi ti
lassa sillä oikeusjuttu
kysyy varoja
Oletko jo tilannut
joulujulkaisut? Tilaa
heti
Tilastot voivat olla vain kui
via ja 1'lmiä numeroita mutta
ne esittävät kumoamattomia
yhteiskunnallisia totuuksia to
tuuksia' jotka ovat 'samalla
myöskin syytöksiä nykyisen yh
teiskuntajärjestelmän kannatta
jia vastaan
V 1913 synnytystilastot kfer
tovat sinä vuonna Yhdysvallois
sa kuolleen 45000 äitiä ' "pirtti-'
vuode-tauteihin" — Viidentoista
tuhannen synnytyksen hinta oli
kuolema! Noiden 15000 "pirtti-vuode"-u'hrien
joukossa oli sa
toja nuoria äitejä jofka ensi
kertalaisina epäröiden ja vapis
ten arpoivat elämän ' ja kuole
man kanssa
Oli myöskin satoja toisia äi
tejä jotka tyynesti kärsivät en
sipöltteita urhoollisesti antautu
en yhä kasvavien ja kiihtyvien
poltekouristusten valtaan tie
täen niiden johtavan siihen vii
meiseen melkein ylivoimaiseen
ponnistukseen jota seuraava su
loinen helpotuksen tunne on sil
lä hetkellä kuin synnytystuskien
ainoa toivottu palkkio Tuota
ihmeellistä kärsivällisyyttä kan
nustaa tietoisuus siitä ?nnelli
stiuden humalasta josta ainoas
taan äidit voivat nauttia ensi
kertaa puristaessaan rintojaan
vastaan elämän tainta jota ovat
yhdeksän pitkää kuukautta kan
taneet ja kehittäneet sydämensä
alla Jopa yksin ipikku kätösten
tiedoton kouristelu ja suun ni
sän etsintä (palkitsisivat kaikki
synnytystuskat — sillä kaiken
elämän onnen huippu on uuden
elämän luominen — Kaikista
ihmisistä kadelidittavimmat ovat
onnelliset äidit
Jokainen noista viidestätoista
tuhannesta äidistä olivat kärsi
neet toivoneet ja haaiveilleet
tulevasta onnestaan He olivat
kaikki uuden elämän luojia Jo
kainen heistä kantoi osansa ih
miskunnan kefhityskulkueessa —
aan jok'ainoa heistä sortui —
murtui Jotkut heittivät henken
sä ennenkuin pienokainen oli
jättänyt äidin kohdun toiset ei
vät enään kuulleet pienokaisen
sa ensimäistä tervehdystä ja
vielä toiset kuolleina pusertivat
nuoria elämäntaimia kylmiä rin
tojaan vastaan
Monet heistä olivat suurten
perheitten äitejä joilla ei ollut
aina kylliksi kaikkea vaan iotka
olivat valmiita jakamaan 'viimei
senkin murun uuden tulokkaan
Mtnssa Vaan nyt yht'äkkiä he
näkevät kuoleman käden vuo
teensa yllä — "' he näkevät lap
sensa äidittöminä ja ehkäpä ko
dittomina Oi ! He eivät saa
kuolla! Miten käy noitten lap
sukaisten? He ponnistelevat e
Uimän puolesta — ' mutta kuo
lema voittaa Äiti lepää kylmä
nä pienokainen haparoi ja etsii
elämän voimaa antavaa äidin
rintaa isommat lapset itkevät t
— ja isä parka on surun ja epä
toivon murtama
Yksi uusi haaksirikko elämän
myrskyisellä merellä 'hautaus
maalla risti jonka juurella lepää
yksi uusi ruumis Yksi uusiko?
Ei — Viisitoista tuhatta äitiä
joitten pitäisi olla ravitsemassa
pienokaisiaan ja dhjaamassa hei
dän ensimäisiä askeleitaan ovat
matojen ja toukkien pesinä ! —
Viisitoista tuhatta äitiä rnaan-s
omana vaan kuinka hionta or
poa — — kuka tietää? Kuinka
monta pienokaista joilta äidin
rinnan ohella riistettiin ehkä e
lämä ja varmasti terveys ? Ka
pitalismin keinotekoisuutta par
haiten kuvaa kummi-nisät jois
ta tuhannet pienokaiset imevät
ruumiisiinsa kaikkien tautien ba
silleja heistä tulee vain tautien
hautomakoneita joihin he en
nemmin tai mvöhemmin var
masti kuolevat Nuo pikku rau
kat kärsivät sanoin kuvaamatto
mia tuskia
Olivatko nuo 15000 kuolemaa
välttämättömiä? Tiedetään var
masti että 8000 eli enemmän
kuin puolet kuolivat tauteihin
jotka kaikki olisi voitu välttää
kunnollisella lapsivuodeajan hoi
dolla 'Loput 7000 kuolivat tau
tiin joka- olisi voitu parantaa
raskauden aikana Tuskinpa ai
noankaan naista 15000 :sta äidis
tä olisi tarvinnut kuolla jos
heillä ofisi ollut riittävästi ra
haa Kun heityä 'puuttui rahaa
eivät he saaneet kunnollisen lää
kärin ja kätilön hoitoa — ja sik
si heidän täytyi kuolla
''He olivat kaikki kapitalismin
uhreja Jokairten noista 15000
haudasta ovat mustia tahroja
aikakautemme historian lehdillä
Aikakauden jolloin muutamat
harvat tuhlaavat enemmän yh
den illan huvittetuiöiin kuin tar
vittaisiin 15000 äidin 'hengen
pelastamiseksi Kuitenkin nuo
harvat kerskuvat humaanisuu
destaan ja 'aikamme -sivistyksestä
samalla kun sivistyneen Yh
dysvaltain lapsivuodekuolevai
suus on suurempi kuin pakana
maan — Japanin ! {
Koska vuosi 1913 ei ollut vie
lä tuntenut sodan tuomia kor
keita elinkustannuksia on luul
tavaa että sitä seuraavat neljä
vuotta ovat kukin vuorostaan
vieneet ainakin 15000 äitiä hau
taan Tänä vuonna tuo luku
mahtanee olla hirmuinen !
Kapitalistit" tuskin olisivat
kiinnittäneet minkäänlaista huo
miota tuohon ' äitien surmaan
vaan kun sota on svönyt hir
muisia aukkoja työarmeijaan
ovat he joutuneet suunnittele
maan keinoja joilla voitaisiin
saada uutta työvoimaa Hallitus
on pannut toimeen lasten punnitus-
ja tarkastustilaisuuksia
joissa "opetetaan" äitejä hoita
maan itseään ja lapsiaan On
myöskin julaistu vihkosia sa
massa tarkottiksessa Hallitus
on tehnyt kaikkea muuta vaan
ei ryhtynyt todellisesti pelasta-
Puhevapaudesta
Kautta aikojen on hallitseva
luokka vastustanut keskusteluva
pautta työläisten keskuudessa
"Alas keskusteluoiketis" on -ollut
jokaisen tyrannin ja itseval- '
tiaan ohjelman ensimäinen py
kälä siitä asti kuin ihmiset ovat
osanneet puhua ja kirjptlaa
Egyptin Babylonian Kreikan
ja Rooman ylimykset estivät or
jainsa väliset keskustelut välit
tämättä heidän uskonnostaan tai
väristään Kristinopin varhai
semmilla ajoilla ei ollijt harvi
naista että mies ristiinnaulittiin
tai kivitettiin kuoliaaksi siitä
syystä että hän puhui sen ajan
hallitsevan luokan mielestä lii
aksi paljon kanssaihmistensä
kanssa
_ Feudaali-ajan paroonit ja hal
litsijat tunsivat puhevapauden
vaarat ja he polttivat uhrinsa ro
violla osotukseksi äänettömyy
den vaatimuksestaan T-ämän
päivän hallitseva luokka koet
taa estää kansajoukkoja nautti
masta täydellistä puhe- paino
ja kokoontumisvapautta
Miksi?
Miksi hallitseva luokka vas-
tustaa puhevapautta työläisten
keskuudessa? Miksi ' painovapa
us saattaa kauhun kylmän thien
nousemaan ' itsevaltiaitten -otsille?
"Miksi vapaa kokoontumisoi
keus synnyttää pelon tyrannien
sydämissä? Mitä heillä n pe
lättävää? Pelkäävätkö lie siksi" että työ-
(Jatkoa toisella sivulla)
maan äitejä Euroixm maissa on
kauan aikaa ollut äitiysvakuutus
voimassa ja se on siellä 'havaittu
tehokkaaksi keinoksi äitien- ja
pienokaisten kuoleman pelasta
miseksi Vaan hallitus täällä ei
ole ollenkaan ottanut äitiysva
kuutusta 'huomioon 'Eikäpä- se
ole mikään ihmekään sillä hal
litus valvoo omistajien etuja —
jotka eivät tahdo parantaa työ
läisten oloja
Työläiset itse suurin ' osa
heistä katselevat tyynesti kun
joka vuosi heidän joukostaan
kannetaan' 15000 äitiä hautoihin
He eivät pane tikkua ristiin suo
jellakseen pienokaisiaan Suuri
osa noista lapsivuode-uhreista o
vat kynsin hamoain puolustaneet
järjestelmää joka murhasi ' hei
dät — ja vielä ehkä murhaa jäl
keläisensäkin? Nykyinen järjestelmä tikarei
neen ja basilleineen on heille
paljoa mieluisempi kuin järjes
telmä jossa jokaiselle äidille
taattaisiin kunnollinen lääkärin
hoito aina ja riittävästi leipää
vaatteita suojaa hoitoa ja osr
sa jokaisella lapsella olisi kaifcki
elämän oikeudet He ovat nykyi
sen järjestelmän kananttajia —
vaan jokainen noista 15000 hau
dasta ovat myöskin syytöskirjo
ja heitä vastaan Jokainen äiti
joka ei ole sosialisti kannattaa
äitien murhaamista ja "hän
myöskin lisää orpojen kärsimyk
siä Eva R