Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 19, 1918, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -SIVIT KUUSI
Tiistaina marrask 19 p 1918
No -47
DARRINGTON WASH
On - kulunut taas pitkä aika kun
viimeksi kirjotta vaan se on sem-
mnsfa mitä enemDi on aikaa sita
laiskemmaksi -tulee Olen myös" luot
tanut toisten akkojen niskoille joita
n muuttanut näille perukoille ja jot
ka ovat ennenkin lehteen kirjbtelleet
Vah niitä' nävttää vaivaavan sama
I laiskuuden synti joten -täytyy minun
I lopettaa vaitiolo
! Täällä sitä meimään suurmaitaan
J mukana ja iflunssaa sairastetaan että
j jäseniä pakottaa Meidänkin isä sai
rastul kovaan kuumeeseen että jo
S aivan houri ja pari päivää jälkeen
sairastuin itse ja nuorin lapsi Kaik
ikien täytyi maata kotona sillä sai
raala on ollut monta aikaa täynnä
Tauti on vielä niin peljättävää ettei
i saa hoitajaa joten olimme aivan
avuttomia - Ainoastaan lääkäri kävi
kahdesti päivässä ruokkimassa piile g
reillä ja kapseleilla seka kantoi pui
ta ettemme kylmettyneet petille Nyt
i on kolmas viikko alulla ja elämä on
' tullut jo vähän takasin vaan kuten
haamut täällä kuljemme pitämällä
i kiinni ettei kaatuisi — Kun saisi
nyt aina voimakasta ruokaa vaan ei
jaksa itse valmistaa eikä apua voi
: sivulta päinkään toivoa täytyy vaan
sivultapäinkään toivoa täytyy vaan
Yksi hyvä asia on ollut se kun ei
Toveritar pelkää sitä "fluta" vaan on
tullut luoksemme tuomaan paljon ja
hyviä uutisia tullessaan Mitä olisi
- kaan elämä ilman Toveritarta ja nii
tä henkilöitä Jotka sitä avustavat
erittäinkin -Helmi Mattsonia joka
" nntna niin kauniita runoja ja niitä
jatkuvia romaaneja joita härfen ky
nästään lähtee - Vaikka olisi meidän
joukossa henkilöitä jotka eivät pi
dä romaaneista niin se on varmaan
harvinainen tapaus sillä joiden kans
sa minä olen tullut juttuihin niin
kaikki ovat sanoneet että ilman ro-
maaneita ei tulisi niin tarkkaan luet
tua lehteääu vaan kun ensin on lu
kernit romaanit - niin sitten tulevat
luetuksi muut tiedot perässä '
Nyt tällä kertaa täytyy lopettaa
sillä taudin 'ja nälän heikontamilla
voimilla en Jaksa enempää Terveyt
tä kaikille tämän lehden tilaajille
toivottaa toveruudella
' Saaren muori
Lasten Joulu!
ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua slsältörtkkaana ja monipuolisena kuviensa ja
kirjötustensa puolesta
Sisällöstä mainittakoon seuraavat runot:' TYÖLXISTYTTtf SUOMESSA klrj A
Salmi TERVEHDYS NUORISOLLE kirj Helmi Mattson ORVON JOULU AUTTA
KAA ja LAPSOSELLE Mikael Rutasen kirjottamat kolme runoa ÄIDIN TURVA
kirj Jenny Trast LAPSET JUHLIKAA kirj Emma Saari PIKKU TYTÖLLE kirj
W A Mattson SAIPPUAKUPLIA kirj Lyyli Paavila — Kertomuksia on: KAUNIIN
YSTÄVYYDEN KATKERA LOPPU kirj Klaudie-täti HIILI-PALAN HISTORIAA
kirj Selma-täti MUSTA MARY kirj Helmi Mattson MIEROLAISTYTÖN KOHTA
LO kirj Sigrid Kristianson y m — Tyyne Saari kirjottaa lapsille ja Annie Ruissalo
kirjottaa ja runoilee lapsille ja äideille E V Debs kirjottaa lapsuudesta Vielä on
kuvien yhteydessä selostuksia lapsityöläisistä lapsinäyttelyistä y m
Kuvia tulee julkaisuun kolmattakymmentä Joitakin sunnuntaikoidulaisten ja
ihanneliittolaisten kuvia tulee selostuksineen Myöskin on kuvia nuorista indialai
sista ja venäläisistä vapaustaistelijoista japanilaisista pikku-äideistä lapsinäyttelyis
tä Markhamln Minn nuorista luokkataistelijoista jotka joutuivat viime keväänä
oikeuteen sosialistisien lasten näytelmien esittämisestä sekä muita kirjotuksiin so
pivia kuvia "
Lasten Joulu tulee varmasti miellyttämään lapsia sillä runotkin ovat kaikki
lausuttaviksi sopivia ja kertomukset sopivia luettavaksi ohjelmanumeroina Myöskin
tulee julkasuun' joku lasten kuvaelma
Vaikka kaikki kirjapainoalaankin kuuluvat kustannukset ovat kohonneet puolella
tämän vuoden ajajia niin Lasten Joulun hinta on kohonnut ainoastaan kymmenellä
sentillä Sen hinta on nyt 25 senttiä kappale
TILATKAA SITÄ TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI — Lasten Joulu 1918 varmasti
tekee kauppansa kaikkialla Aalamlehille myönnetään 20 pros alennus vähintään 10
kappaletta tilattaessa 25 pros alennus kun raha seuraa tilausta
v Tällä vuodella on tilaukset lähetettävä hyvissä ajoin sillä postin kulku on entis
tään hitaampaa Toimikaa ripeästi niin saatte Lasten Joulun aikanaan
Älkää jättäkö tilauksianne viime hetkeen sillä Lasten Joulusta on : aina myyty
painos loppuun siksi olisi tilausten saavuttava jo marraskuulla Tehkää tilauksenne
alla olevalla tilauslipulla
TOVERI Box 99 Astoria Oregon
Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulua 1918 Rahaa seuraa mukana $
NIMI
OSOTE
umof
DETROIT MICH
"War is pver" kuulee huudettavan
Detroitin laduilla Tehtaan pillit
"vislaavat" j Tuntuu aivan kuin olisi
' uudenvuoden yö Kaikki riemuitse-
i vat uuden hamun sarastusta Sosia
lismi tulee hionen kotiin ja avaa hei-
i diin silmändä kun he näkevät ne sa
dat silvotut lapsensa jotka palaa
vat kotia ja moni saa odottaa tur-
j haan niitä Ijotka eivät tule koskaan
— ei koskaan
Kai Suomestakin nyt saadaan o
maisistamme tietoa jos he ovat enää
' elossa Tai ehkä jossain isänmaan
) "kultalinnoisa" tai Saksan "palat
seissa"
Kai tämä nyt oli jo ihmiskunnan
viimeinen sjta Ehkä jo saivat kur
j uudesta tarpeensa jokainen Johan
jotkut kruunutkin putosivat toisille
j varotukseksi Huomaavat että ei
i maksa vainaa potkia tutkainta vas
! taan Sosiallsnilaate laajenee eikä
j vie enää veljiä veljiänsä tappamaan
Detroitin Is s osasto on muuttanut
J Itsensä- ja perheensä uuteen haalita
Sen nimi on "Detroit Social Turn
verein" Se- on Sherman- kadun var
' rella Riopelle ja Russell katujen vä
' Iissä Sherman ja Harper "kaarat"
kulkevat slvuknupungille kokoushuo
neelta Siellä on hauska sivullisten
i Wn Iltamissa pyörähtää Ja onhan
taasen uusi näytelmäseuran johtaja
-kiii Kaikki ovat ensin hyviä Olen
(aina kuunnellut kun tulee uusi että
ee on paras Mutta sitä el kestä
i kauvan Kun kappaleet rupeavat har
venemaan ja pienenemään kuulee
! taasen että ei se ole mikään johta
j ja kunhan vaan saa palkan Syy
on kuitenkin syvemmällä Eivät joh
! tajat yksinään voi näytellä jos ei
) heillä ole käyttökuntoisia apulaisia
) Pitää olla hiukan taipumusta että voi
syventyä osaansa ja kun ottaa osan
niin toki lukee sen että ei tarvitse
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom I Kahvia saatarana joka ko
kouksen loputtua
HOQUIAM1N 8 S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolaa
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315 —
lOth St Hoquiatn Wash
kuiskaajan perässä lukea eikä vahtia
aina kuiskauskoppiin Katselijat kyl
lästyvät sellaiseen Tiedän itse että
ei se ole niinkään helppoa se roolin
lukeminen -kun päivät tekee työtä
vaan kun ottaa tehtävän niin se pi
tää täyttää Toivon että avustajat
ottavat tämän huomioon niin ei tar
vitse aina vaihtaa johtajia niinkuin
mustalaiset hevosia markkinoilla
Tämä on ollut kuin väsyneitten ma
jatalo Kalliiksi se johtajillekin tu
lee kulkea pitkiä matkoja
Täällä on se lentsukin tehnyt teh
täviään On kuulema vähenemään
päin vaan mitä minä olen tullut
tässä ympäristössä huomaamaan niin
se on leviämään päin ja hyvässä
vauhdissa
Nyt kun on rauha ja miehet palaa
vat takasin niin miten käynee töit
ten jaon kanssa Pitääkö naiset ny
kyiset paikkansa vai antavatko tilaa
miehille Usea tehdas kuulemma a
jaa työläisensä muille markkinoille
E H
NEVVPORT N H
Ophoi! Siitähän onkin jo pitkä ai
ka kun täältä Nevvportlsta on Tove
rittaressa ollut minkäänlaista kirjo
tusta — - No mutta missä se vika
sitten on? Naisissa ei ainakaan sil
lä niitä täällä on runsaasti ja vaik
ka mistä nimestä on huonoja sekä
hyviä niin että luulisi siinä joukossa
jo olevan sellaisiakin että pystyisi
joskus kirjottamaan Toverittareenkin
Ompeluseurassa voisi tuosta asiasta
vähän keskustella ja valita vakitui
nen kirjeenvaihtaja Mutta mitäa
vielä sanoi puotipoika — sitä on
niin paljon huolehtimista muista asi
oista jotka ovat — suomeksi sanot
tuna — "puita ja heiniä" että sitä
ei voi mistään järkiperäisestä asias
ta alottaa keskustelua Ja onpa niin
kin lapsimaisia jotka pitävät itse
ään yhtä askelta parempana kuin
toiset työläiset joita he itsekin ovat
etteivät voi edes ompeluseurassakaan
käydä
Niin aivan oikein polkkesihan se
"spanjalainen" täälläkin vaan eipäs
saanut ketään meikäläistä vahingoit
taa ja nyt se on poistunut siinä
määrin että osastokin saa alottaa toi
mintansa Suurta sitä onkin tulossa
nimittäin nelipäiväiset juhlat joissa
ukot akat pojat ja tytöt siis neljä
ryhmää tulevat parastaan koltta
maan Voi edeltäpäin arvata että
siellä rytinä käy
Niin alkakaapa nyt naiset keskus
tella jostain tärkeämmästä sillä New
portin suomalaisissakin on vielä pal
jon kypsyttämistä että he tulisivat
tietoisiksi edes siitä mihin luokkaan
he kuuluvat — Syrjästä katsoja
Tilaa ajoissa Kalen
teri v 1919 Työmiehen
Joulu ja Lasten Joulu
Jos sinulla on palkka
orjuuteen tyytyväinen
tuttava tilaa hänelle
Toveritar se on-hänelle
tarpeellinen
nniti'imimiHii-in
+ NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
$ OSUUSKOTI J
+ JA PAIKANVÄLITYS-TOIMI8TO +
241 Lenox Ave & 122 8L +
+ Telefooni: 813 Mornlng ilde +
iiiinii 1 1 1 1 1 n-ifn 1 1 1 1 1 1 1
Osoite-ilmoituksia
Jos olette
Kipeä
Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA Ne: g
Jona rli 29 erilaista miesten Ja naisten tantfc
pn selitetty seka täydellinen luettelo luomat
laisista ilitiikkeista IfLtthettakaä tandin nimi
f!)tud!n01reet J ms esitimme teili miH
ke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(liäUkkeot eivät ole patenttilaäkkeita v sää
tösi uomalaisia lääkkeitä)
(Tiimiin kirjan saatte vapaasti Ja pitäisi olla)
lokasen sunmaliseu kodissa sillä ette tiedä
ffMka tarvitsette sitä Varokaa humbnajd]
Mkkeitä ja humbuuki tohtoria uinuu™
— Ligneirin Apteeki on snnrin
——suom Apteeki Yhdysvalloissa—
P A UdNELL CO Suoerlor Whj
Tuleeko naapurillesi
Toveritarta? Jos ei'
kauppaa sitä hänelle
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
VVAUKEGANIN III S 8 O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den enslmäisenä ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi
nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah
via kokouksen- loputtua
MULLAN 8 S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-naalilla kello
S jpp Kaikki tervetulleita
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote: 719
Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S Osaston
(Box 454) ompe'uaeura kokoontuu joka
kuukauden ensirSäiscnä ja kolmantena torstai
iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa s s
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
SEURA -ILMOTUS
Kaikkia yksinäisyys suuresti vaivaa
jotk innoin kotinsa vainiota raivaa
Koti ilman impeä on kolkko pesä
Se ei siitä somene oli kevät tai kesä
Monasti kotiin tultua myöhään
saa käydä kylmää mojakkaa syömään
Ei tupasessa tuoksu kahvi vari
ei pöydän ääressä loista silmäpari
Henkilö joka yksin keittää ja syöpl
hän arvotta itsensä elolle myöpl
Moni uutisseutu on neitoja vailla
siks munkin täytyy kosia tällä lailla
Ah jospa kunnon tytöt tämän lukisi
nuoren farmarin toveriks tulisi! —
Nimi ja suunta kirjeille on alla
"Alas" yksin tietää toden olevan
mulla (26)
Vuoritilalainen Stewart B C Canada
C of Joker