Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 19, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 47
Tiistaina marrask 19 p 1918
SIVU VIISI
muihinkin osiin Pikku osien esittä
jät tekivät parhaansa jokainen osal
laan joten Biitä"'muodostui hyvin on
nistunut kokonaisuus Yleisöäkin oli
haali täynnä ja jokainen oli hyvil
lään siitä että oli: tullut katsomaan
"Sirkkaa" — Seuraava kappale on
"Hevospaimen" jonka saamme ' näh
dä piakkoin Se on jo härjotuksen
alla Se on paljon puhuttu kappale
että sitä tietysti joka sorkka rien
tää katsomaan kun se esitetään
Myyjäisten pito on siirretty ensi
kevääseen Siihen ovat olleet vai
kuttimena monenlaiset syyt mutta
suurimpana syynä minun luullakseni
oli lentsu se kun raivosi 'paikkakim
nalli tehden paljon hallaa ja kaikel
la tavalla
Sunnuntaikoulu alkaa ensimäisenä
sunnuntaina marrask Muistakaa
vaan lähettää lapset kouluun — Ja
nyt jätän tähän toistaiseksi — L T
NORTH JAY MAINE
En ole nähnyt kirjotusta pitkään
aikaan ineidän kylästä Toverittares
sa Päätin pakista tämän kylän kuu
lumisia Osastollamme oli ohjelmakokous tä
män kuun 3 päivänä Ohjelmaa suo
rittivat seuraavat osaston jäsenet:
Emmi Raatikainen lausui runon lau
lulla esiintyi Pertti Raatikainen ker
tomuksen luki Emil Salmela kuplet
ti Kusti Liljalta laulua Ida Liljalta
laulua P — ? Alustettiin kysymys
josko voisimme mitenkään avustaa
Minnesotan tovereita : Päätettiin
panna toimeen vaatteiden keräys jo
ka keräys toimitettiin heti ja tuotti
se hyvän tuloksen Vaatteet on jo
lähetetty hätääkärsineille
Lentsu löysi tiensä tännekin On
useita perfieitä sairaana Yksi on Jc
kuollutkin Koulut ovat olleet sulet
tuna Toivomme - kuitenkin pian pää sevämme
siitä ' "'
Ilmat orat olleet hyvin kauniit tä
nä syksynä - ''
Meillekin pohjois Mainen asukkall
Ie tulee puhuja piakkoin
Kai tämä jo riittää toiste enempi
' ' Emmi Raatikainen
PHOENIX B C
Jospa antaisin vähäsen kuulumisia
Toverittaren palstoilla tältä paikka
kunnalta ' :
Ensiksi mainitsen että me suoma
laiset saamme elää täällä Canadan
korvessa niin kuin hullu myllyssä
Me emme tiedä mitä muualla ' tapah
tuu sillä kapitalistit kaikessa viisau
dessaan näkivät parhaaksi ottaa meil
tä pois kaikki tietovälineet Toveri
tarta lukuunottamatta Osaston toi
mintakin pit? lakkauttaa niin kauaksi
kuin Canada on sodassa
Se" mainittu kulkutauti riehuu täl
lä paikkakunnalla ulin kuin joka pai
kassa muuallakin Se on jo vienyt
mukanaan 9 henkilöä joista yksi
suomalainen nimeltään Kusti Wil
son Hän joutui sen koviin kouriin
sairastettuaan ainoastaan joitain päi
viä Hän oli vasta parhaassa mie
huuden ljässä ja elämänhalua täynnä
Me jälkeen jääneet jäimme kaiholla
Kustia muistelemaan Hän oli hor
jumaton työväenpuolueen mies ja
kuulunut useita vuosia sosiallstipuo
lueeBeen ' Aina ottl hän ilolla vas
taan tehtävänsä sillä hän tiesi että
se on ainoa joka voi vapauttaa työ
väenluokan kapitalistisen sorron alta:
Heikki Jackson - on sairaalassa
vaan hän on jo paranemaan päin Jo
ka olisi toivottavaa kuuden lapsen
isälle että paranisi — J P
MARTINS FERRY OHIO
Tervehdys taas _ täältäkin kaikille
Toverittaren lukijoille! ' '
Tuo kaikkialla raivoa vä tauti- on
täälläkin kiertänyt Kokoontua ei
saa lainkaan ja katuvaunuliikenne
kin oli rajoitettua vaan on nyt jo
entisellään Toivottavaa olisi " että
tauti saataisiin rajotettua ennenkuin
ehtii saada vallan paljon uhreja Ei
ainakaan tähän asti ole ketään kan
salaisistamme täällä sairastunut tuo
hon kulkutautiin
Osastomme vuosijuhlaa emme voi
neet Viettää myöskään kokoontumis
kiellon tähden täytyi lykätä toistai
seksi — Ompeluseura : on päättänyt
pitää myyjäiset 30 p marrask saa
nähdä: täytyykö hekin siirtää
Suomen tovereiden hyväksi ön tääl
läkin kerätty varoja ja onkin jo saa
tu hyvä alku Tietystihän toverit an
tavat osansa tinkimättä
Amerikan suomalaisen U i
Työväestön
KALENTERI I ff
1919 (
n rt
ilmestyy hyvissä
- ajoissa
ennen joulua!
SISÄLTÖ JA KUVITUS
' : tulee olemaan monipuolisia ia arvokasta sellaista
mikä vastaa nykyistä aikaa
Seuraavat tunnetut kirjoittajamme ovat antaneet Kalente
riin kirjotuksia : Askeli Bomcn Halonen Kotiranta Mäkelä A
B (Kaapro Jääskeläinen) Mäkelä Y„ Nelson Parras Päiviö
Reivo Rissanen K Suvanto Syrjälä ja Usenius
Kirjotukset käsittelevät nykypäiviin tärkeitä kysymyksiä "julkaisem
me tuonnempana niistä yksityiskohtaisen selostuksen Nyt vain sanom
me että parhatmpansi on jokainen klrjottaja koettanut tehdä laatiessaan
Kalenteriin kirjotuksen - '- '
- Suuren kuvapaljouden Joukosta mainittakoon että
: SATAKUNTA
Suomen luokkasodan uhrien
'valokuvaa
julkaistaan tämän Tuoden Kalenterissa Näitä kuvia ovat toverit lähettä
neet tuttavistaan tai sukulaisistaan jotka heidän tietonsa mukaan orat Jo
ko kaatuneet tai Joutuneet vangiksi Suomen luokkasodassa
Yksistään nämä valokuvat antavat Kalenterille historiallisen merkityk
sen Ja sellaisen arvon mikä velvottaa Jokaisen työläisen hankkimaan Itsel-
leen Kalenterin
Asiamiehet 1 Ryhtykää kiireesti toimintaan: Tilaukset on parasta vä
sätä ajoissa sillä muuten voi Jäädä Ilman painoksen sattuessa loppumaan
Kalenterin hinta on tänä vuonna 75c mikä ei ole kallis kun paperi kii
vain valmistus painotyö ym ovat suunnattomasti kallistuneet
v V
Voidaan tilata osotteella:
TOVERI
Box 99
Astoria Oregon
sa pvat Joutuneet kärsimään puolus-" Hauskasti sanoi eräs toveri 'minut- kea mitä kuulee vaikka se olisi kuin
taessaan työläisten etuja Ikävä kyl- le hiljattain Hän nimittäin sanoi ka selvää totta Minä ajattelen että
lä mekin olemme kaikki työläisiä ei tahtovansa olla sosialisti sillä hän meidän täytyy omasta kokemukses
siis tunnemmehan velvollisuutemme ei ole niin hassu että uskoisi kaikki tamma olla selvillä työläisten ase-
Tiedämme- heitä kohtaan jotka ovat uhranneet mitä kuulee Minäkin myönnän et masta Ja niin ollen tietää mihin luok-
hän että toverit siellä synnyinmaas- kaikkensa
tä nykyaikana on vaikea uskoa kaik- kaan kuulumme — S Niemelä