Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 19, 1918, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Tiistaina marrask 19 p 1918
No 47
TOVKRITAl? maa" ia sittekään sitä ei ole na vasta siiloin kun todellisen rau- on se jo kyliin selvä Seuran koko-
- r- i n liitiinkunnassa ptipmnää' kuin han keIlot kajahtelevat kun -riisto- ukset on joka toinen torstai
JSAJTSSjJSSi SSihyvilnuvit- °" kukl8te"' Sl"oin-voimme Voimisteluseura '"Pohjola" on y-
ka tiisui The Western Workmen' Pub lencll"ddd11 1Vva1 KdSN sanoa : nyt on rauhan juhla pysyväi- kyään osaston parhaimmassa kun-
tilaijshinnatJhdysvaltoihim 'v?an Pal": I arjaamista varsin- senrauhan juhla Jouduttakaamme nossa oleva alaosasto niin jäsen-
l vuosikerta lso Puoli vuotta 90c km sosialisteja nnta on Cmsi- työläiset sen juhlan tuloa Silloin määräänsä kuin toiraintaansakin nän-
I ' wru lV &™ i5tl an 'muutoin -mahdottomuuolun kaikkien maitten työläiset lilt- den ' " '
TOVERITAR - lakin 'sellaista sanomalehdistöä jyvät punalipun juurelle ja ottavat Näytelmäseura On taas eloon nou-
BOX 88 astoria OBK SUomalaiset olemme pitä- mailman ohjakset käsiinsä silloin semassa Ja on toivoa saada siellä
Entered aa econd-ci matter Juiv l8th nct isoa' ääntä si vistvksestäm-' loppuvat sodat vihat ja riisto Sil- monta hupaista illanviettoa Jou-
i'„de'r ahethAc?°or ffi 'Ltm °"l°a' ' me" puhuneet jä kirjoteileet siitä ? auhaIliss kommme W olisi voimia enem-
_______ i______ ' n ff - ja tyyneksi Liittykäämme sankkol- mankin mutta ollaan vielä sivusta-
TOVFRTTAR rU"° nsesUKln mm™ ""af s"-nä joukkoina punalipun : juurelle tä katselijoina Eiköhän heitetä sarvet
(T ~ WOmam rriMRtnm 1 u"-"""1- oivuimoimu man päämäärän saavuttamiseksi sivuun ja hommaan yksimielin käsik
subscription rates V sojen joukossa Meidän joukos- ' m ' si silloin päästäisiin toivottuihin tu-
f m tmi? irmiTirn BTÄT17S l:: ":" '
One yeär $150 — möotiu — 90c u luvJ unia jcuuschciibiuici ja — iOKSiin:
ne 1 in' CANADA: """ oppimattominta ainesta niitä voi MONESSEN PA 'Sanasen ansaitsee mainita ompelu-
in foreign COUNTRiEsV olla aivan liian tylsistynyttä ja : Kirjoitan taas muutaman sanan ™"me- n katselee sita vai-'
o™ v ' -°"'h iM halutonta mitään oppimaan Sik- täältä Monessenista Eipä täältä miiden toiden PalJ°utta nlin huomaa
Alvertising rates 50c per inch per inertlon sipä onkin mahdollista ainöas- paljon mitään muuta kuulu kuin ette tyttäriemme kasissa ole neulat
rÄhJä' Dui"e k"-: taa suomalaisten- joukossa sei- kuolemaa Kuolema on ottanut ky- m%S?t££fiL- sillä'
Ilmotushinta 50 senttiä tuumalta kerran inisten lehtien kuin "lahtarileh- tamme oikein pesäpaikaksi Lentsu luu °'evan myös valmistettavaa sinä
SSuSlTiiff-M-™ S' kannatus Selhiseen vä- raiv°aa taaIla kauhealla hävittäväl- myyjäiset ovat lähitulevaisuudessa
maita ja 50 enttii jokaiselta seuraavalta diston kannatus jollaiseen va- v„lm„nn„„ „i0i0„ m„io„0o„ „„„ joten tekijöitä enemmän tarvittai-
!__ estoon mitä suomalaisista vielä TÄoSkr f ' Bvat myös
TOIMITUS: löytyy voi vaikuttaa parhaiten kuoiut kymmenkunta tähän men- olla siellä mukana siellä on yhta
Maiju Nurmi i tylsillä tyhjillä kyhäyksillä höys: nessä T:tar Lempi Heikkilä kuoli Ja toista heidänkin osalleen kuulu
Box 99 Astoria Or?egon tettynä hauskalla naimailmotuk- täällä t k 1 päivänä sairastettu- vaa-
rrr ' „„ w„ m mi htr Huomattava uutuus On vuosia hil-
' Lahtarilehdistön lauma Vnty kuumeeksi ainoastaan muutamanpäi- 'tÄ
=s== nännvt iotain villikissan tpmn- van Hauta laninna suremaan jai --—- - —
pdllliyt JOldin VlIllKlSSdll lemu- „sWa tilit Von min anirrnKn millin
Toverittaren tilajamäärä osottaa pa tänä kesäfä sokeasti lehti- gu on° r tuttavapiiri Hän moassa Paul Suorsa ja sytyttivät ki-
seuraavaa: ensä perässä uskoen sen olevan o]j 08astomme toimihenkilöitä — pinän aIIe uuden valkean Hirnui-
5 m jotain ylevää isänmaallisuutta Toinen lentaun uhrl olittar £ydta lien n ollut se räiske ja rummun
nirnKTiVST™ """" 30 Se on pannut tojmeeiv paraate- Rajala -Hän kuoli t k 4 päivänä ?ärina- Mutta mitä onkaan se rys
KatkVnndt " V":: 7i ia levitellyt englanninkielisiä sairastettuaan lentsua joka muuttui ke„16 Paiva tata kuuta jolloin on
' i julkaisuja punaisia maalatakseen keuhkokuumeeksi ainoastaan viikon v?lkeal1 Byntymajuhla En uskalla
- yhtä mustiini kuin itse ovat Mi- Päivät Häntä lähinnä suremaan jäi e™e™ rua P"™™
CaUAmiMllfelt ' ' ' " S Se vaut a 'iSnr" ullef akkain poikain uk-
Sanomalehtien h se imyt mtää„ kt T™ ttri™ väi8et votmamkoe
I 1 I 1" ° meleton hyPPely on ollut ai- kuoirmyög an tauti(n t k 3 tukset ovat alkäneet Kuten luon
HIOfVITIIICOCTfl kuperäisimniänkin sivistyksen „aisä Han oi™ti ntnnnStan nollista niin akat ne nytkin homman
# puutteen ilmaisu taman meidän viikon ajan Jättäen orvoksi kakR "" i-iiaei m ta
'Takkaan sivistyneen heimokan- lasta Häntä -lähinnä kaipaamaan "al! pupenaneei vaan
On kerrassaan uskomatonta 0-„ u„„cc Pin9cf istmimHBn fcairal tvrÄrtä sekä laa ny' oeitä hirvittää kun meitä akko-
mikä merkitys on sanomalelidisv-v ssi„s„„l ältn „? 'ia tuttavaDiiri Minun tietääkseni oli Ja on niin sievä sakki ett4 ' pojat
töjlä vielä meidän päivinä mieli-na " mttstatkaan eivät ole tÄ" Ä "ÄrvÄ
piteen muokkaajana kansan er lnttH t vakeiksi) nätMn " IJtS kUpaUla an akkain '
kerroksissa " ' vleismailnian silmissä Siis -yks kokuumeeksi Häntä lähinnä kaipauk- norama se on kyvä että kannat-
Sanomalehden merkitvs ei'- ra-Jllkea sivistymättömyyden merk- sella suremaan jäi puolisot ja kolme taa taas nokkansa ylpeänä pojille
joitu ainoastaan päivän" tapahtu- ki heikäläisille Uusi sukupolvi pientä lasta jotka ovat kaikin myös ostaa kun tulokset lyömme puhtaas-
mien selostamiseenpa liike : ja Ritaan vjelä ennenkuin voi- sairaalassa sairastaen samaa tautia & t P"-- Mitäs : nahjuk-
mniliii ilmntnkaiin -vnin mii: daan suoma aisia kokonaistiudes- Heidän tilansa on surkuteltava Van- 8e' °f"°"e '-
nuulun ilmotuksun yanti mu r civistvneinä Sano hta lapsista on vasta noin kolmen Hiljattain oli osastolla iltama Mie-
dostaa kuvastimen lukija- ja ti- saan mai la sivisty neinä bano- ' 'a"s ' OB p i m ' tU t higanin tulipalossa hätääkärsineiden
Rajakunnan Jcehitvkserti var- ™alehdwtQ on pedi mistä - nael ™ 0Ub ™aannri hyväksi Iltama ohjelman puolesi
sinkin yleismailmallisiin kysy- kuvastimesi tai tuttavasi kuvas- £ttavapiirl Hän oli myös etevä " onnistunut hyvin vaan mikä lie
myksiin nähden t'!11?" "änen kannattamastaan na tteIfja ja Ilnokas osaston hom- vaivannut paikkakunnan suomalais-
t lehdestä ' ' missä - Viime pyhänä t k 3 päi- a raestoa kun el ollut saapunut
': tl A vänä kuoli Miss -Aino Heikkilä sai- """ "ulsl™ """""""
lännin- ja suomenkielistä sano- rtruW__J rastettuaan yhden viikon lentsua jo- mättömyys vai oliko siinä ettei pa-
malehdistöä ja vertaa sitä koko- goKKHKKrKHH vUmem muuttul keuhVokuumeek- remmin Himotettu? Ikävän vaiku-
naisiiiidcssann hnnma siinä kn- + V A XTO A ATT7-TT TUTm V JU 1 - Höntö Mhlnnft I ' Ira Inu m an 'uksen se teki' niihin jotka iltaman
ko suuren eron lf t ykt veUWelrtontesa aeki laaja tut- JärJeatlTät
: SrH00HS ' 5 'Llan aLkasta- Vlime torstaina
Englanninkieliset sanoina eh- -r ' "-Montä sairaustapausta on vielä tie- f:'""""™""' "uu"u1 u"
det kmikausiiulkaUut v m kä- VVAUKEGAN ILL dossa suomalaistenkin keskuudessa te'sia- Kell° Du°" kolme lopetet-
det kiiukauMjuiKaiaut m ka- - „„ „ Lata mn„p airastavat huonona tä- tliD- monessa paikkaa työt Toisilta
sittdevat asiat ja paivan 1™ a" työmailta vietiin työväki marssissa
tumat tietysti puolueellisesti kisapäivänä t k28 p Ohjatkaa sil- tä n s e„tsua Haudankakajia e keskustaan Pillit puhalsi-
kaikki mn rta samalla Win n loin askeleenne Workers haalille toMoto saada kylliksi kun lentsu Jvwl)t
' ' - "Siellä on sillain suuret mvviäiset vie lnmisia suunnattoman maaran — -- ™™
ls tarkotettu yleisölle joka ym- öseuramme naiset äyS" Päivässä hautaan Tänään ilmoitti llÄ '
martaa nnta lukee-L „„„„ „ u„ „ „ '„„ kannunein hautausvirasto että 37 ih- oli sanoma suureksi iloksi vaan se
Suomalaisista h-hrlistä on sii- a:„ia „i un nxiaiii f„' niistä on hautaamatta kun on Duute "° °'' '"an aikaista Helmi
_ — — ociin ii- C3uiciia amncii inaiaiiic ja —
sialistipuoliieen lehdet julkaistu kaiken kokoisille Kenenkään ei tar- "kuista ja myös ei hautoja saada j NORVVOOD MA6S
samaan malliin kuin enulannin- vitse tehdä muuta kuin istua paikal- kyllin nopeasti kaivettua _„' ' - )ol
kielinenkin sanomalehdist Päi- 'aa- J Päästellä jolloinkin rahakuk Osastomme hommat ovat yhä sei- Tover l linen
- - knrnnsn neniini auki 1 hiin saa mitä Bauksissa El tiedetä koska saa- oen lUKijoiiie laana sita tounutaan
van uutiset uutisina ja kaunokr- 4 iee wpWks? Sn taan alkaa toiminta kun' uusia säi- aikalailla taas kun on päästy siitä
l't frtlkkcl!t-1as:lllislna- ta- Zy Zlon tJZ raustapauksia : lisääntyy päivä päi-hirmuisesta rutosta Ei ainakaan
sijarks le ihmisille sopivina-v Joläen omistukseen' Niilläkin nai-vältä suomalaista ole enaa ateartunat
Vastakohta tasta on meidän Ei„a jotka syystä tai toisesta eivät -Ehkä taas lopeta toiste lisään V k 26 p nä esitetti n kipale
toinen osa sanomalehc istiiä o v„fnfifiI: JtL saa 'käaltvnSBi„an Tervehtien- Tyyne - "Sirkka eli pikku Fadette Yllämai-
ka on oikeastaan nimeä vailla toimintaan tulee tilaisuus ostaa' näi- : — 7~ nittn n-ytelma on irhalmplen kap
Fi se sovi kutsua vanhoilliseksi tä käsitöitä joita toiset ovat tehneet BOSTON MASS P™n o™ icn
_ ' se ei ole työväen kappale mutta sen
silla sana vanha merkitsee jo -la -siten voivat antaa tunnustuksen Koska tulin valituksi osastomme slsaIlössa el ole mitään mikä estäisi
luonnossa jotain joka on j„skus käsiyöseuran toiminnalle- : puolesta Toverittaren kirjeenvaihto uiyte 5 MjWi
ollut ennenkin "Xäin ollen liä- W"„e(l"ni" „? '"" "a"fItulee Jaksi niin koitan tayttaa velvollP ge - iQ opettavanäy
mä lehdet ovat vielä-liian uusia £ ™'n Lvna" nlhTn i ' ' v£ ' „ n w telmä Esitys oli kokonaista ja luon-
n 1 1 -ii- - - tule niin mikä on syynä? Onhan To- Ensin lausun tervehdyksen kaikki- _ „ „_ aiti—
ollakseen yanhoi hsia sitäpaitsi verltar „„ vanha ystävämme että en osastomme jäsenten puolesta To- Vr Ä?-
vailla mitaan periaatetta ei edes el suinkaan ilman sitä voi tulia toi verittaren lukiiakunnalle' piti yleisön haltioissaan Sita sirk-
-vanhnn ailraSVnkann !L " !i " ' -u- S J? r"™ JSTi kaa olisi katsellut viikon syömättä
„ „ Illcc„ oiaiuicuci aj-iii jiian ja joupa Hiilen ainaisin Ktjiiua pai- 0Jitv nli nutnpnaa vetävää
„m lienee sentään vähaikaises- muistuttavat että tilaus loppuu uu- kallisista oloistamme J ikkelä ja O lUsän kaksta-
ti lahtarilehdisto miksi sita dfsta lehtesi Jo el joku sitten- Uuden Innostuksen yaltaamana osansa kiitettaTasti
sitte viime talven sisällissodan on kaÄ" huolehdi lehtensä pilauksesta ryhdyttiin toimintaan kun haalimme Ponjola vaarlna oll afvan paikaliaan
ruvrttu kutsumaan syystä että että antai uudistuksen asiamiehelle ovet jälleen toiminnalle avattiin - A Aaltonen muorina oll ihan o-'
se vaahtosuussa huutaa lahtarien Äo£Ä sÄÄ TZJZ — mm en '"otaviem
8J?iaT„ ?'en "sekin ollut-jolloinkin Toverit- ryntäykseen sillä jokaisella on ilta ™£ °n~
uiiu ' uuiuÄ- taren asiamienena ja muistan kuin- mansa alussa M i m hän aina
ta parjaamista ja naimailmotuk- ka hermoja tärisyttävä se toimi oli Kauan kuolleena ollut puhujaseu- ™1 „ tämä n"
sia juka varsinkin jälkimäinen mutta nyt liejee — ainakin toivon rakin alettiin jälleen eloon elvyttää „DO „„ v„imoo i„„„„a „„„ ia
1 1 1 1 1 t 1 1 ~ 1 udn osär on voiiiiiia Kysy vh ooit ja
on harvinaista missään muissa — sekin toimi helpompaa Sen perustavassa kokouksessa hy- gjlhen oli johtajamme valinnut oi-
sanomalehdissä Tilaajat tietysti „Ra"ha" kajahtelivat Wl syttiin seuraan toimintasäännöt k henkilön niin kuin kaikkiin '
täytyy olla ilman mitään kan- Uimiset näyttivät Ensi kokous oli hyvin lupaava joten
'''& ikUA~n~lv'L~ iloitsevan kovasti vaan luonto ei ot- voin vakuuttaa että ennenkuin tai- 1 v :
taa ja johdonmukaisuutta ajan ta„ut lloon ogaa pudotteH vettä kal ri bn lopussa on seurassa kehitty-' OI etko J 0 tilannut
vieismauman kysymyksim naii- ken palvaa juliltjain harmiksi hyt monta tarmokasta toimintahan- innlm'n1kfli?llt? Tila
den Lahtarilehdistön joka toi- Niin ihmiset viettivät rauhari juh- kilöä On turhaa tässä selittää seu- Ju"f "J"'1"''-
nen sana ruikuttaa "tahdon voi- laa Meille työläisille koittaa rau- ran toiminnan tarkotusta Jokaiselle ' heti '