Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 19, 1918, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI-
Tiistaina marrask 19 p 1918
No 47
IISuifiääKn encialic den vastakohtaisuuksien perusta TOVERITTAREN LUKIJOILLE JA
IlaVlllaaKQ SUdlalld" jotka tavaratuotanto vähitellen A QT A M TFTTTT IV
i A - on kehittänyt "Heti kun tuot- : AölAiVllMlUjljrj
Iti! USKOfinOn s sano° Eengeis eivät e- - Samalla kun Toverittaren lukijat ystävät
UOlUlillVifVU IVHV I V fMi lVWiUW V ¥ V VMi W A X
vaan vaihdon kautta antoivat sen
Tavaratuotanto ja sivistys toisille meneetivät he valtansa vittämiseksi nyt marras-ja joulukuun kuluessa
Tavaratuotannon : syntyessä sen puhteen He eivät tienneet samaHa on myÖS kiinnitettävä huomiota
muuttuvat nämä suhteet Ih- enaan mita silta tuli ja on mah- V
miskunta alkaa tuntea olevansa dolfista että tuotetta joskus käy- TOVERITTAREN JOULUNUMERON
vapaa raskaasta ja oikullisestä ggn taottgu vastaan hänen LEVITTÄMISEEN
luonnon painosta Se on jossa- nisiamiseicseen ja soridmiseK T - i '
kin määrin turvassa jokapäiyäi- seen Tuote vallitsee tuottajia" Toverittaren Joulunumero ilmestyy laajen-
seltä - välittömältä - hädältä eikä Jokainen ymmärtää tämän he- nettuna ja -erikoisesti valitulla sisällöllä Tämä
?™totTtunlu°vars"vX t! ajattelee että tavarain arr juhlanumero painetaan jo joulukuun 10 päivänä
Luonnonvoimat tuntuvat sivisty v inckuo menee itsenäisessä i i i -i -i l i i
neestä ihmisestä -yhä vähemmän-'id°ssa rähar muodossa! jos- etta Se Varmasti ehtii JOUhlksi kautta laajan lu-
haltianomaisilta mutta niiden ga sit- v0'j rajatt0masti koota yk- kijakunnan
saiäperäisempina-- uusia - yhteis- laksi) jota käytetaän työiäisiuo- oonne tama hyvissä ajom ja tilatkaa paikkakun-
kunnaiiista alkuperään oieviä voi- )an sen omien tn0ttajien riistä- nallenne tätä Toverittaren Joulunumeroa jaet-
j7k VhteitayiM niille jotka eivät vielä lukeudu Toverit-
vat oie juuriaan enään luonnos- na]linen yhteistyöskentely tapah- taren lukijakuntaan Toverittaren Joulunume-'fy1™™®-
tuu suoranaisesti vastakohtansa ron hinta on $300j?ata kappaletta :
loudelhsissa voimissar joilla on -mitä kiihkeimmän) tuottajien
alkunsa tavaratuotannon vasta- Keskinaisen : kilpataistelun _ muo- JOULU-ONNENTOIVOTUKSET
kohtaisuuksissa i "" ' dossa jossa jokainen pyrkii voit- TOVERITTAREEN
täÄatffi Smaan:siasaumaSsSs Jokainen Toverittaren lukija haluaa tietysti
tanto ei enään tapahdu oman keasta kohtalosta näyttää nippu- nimensä Toverittaren jouluonnentoivotusten
S"' ™ ÄÄSSÄÄÄ joukkoon Nämä jouluonnittelut paipetaan tä-
yksinkertaisesti esiner joka vai-: sitä päämäärää johon hän pyr- han juhlanumeroQn ja järjestetään min etta sa
mi&tetaaricomaKsi larpceaj iuw- — ~v„ maita paiKKaKunnai ta uievat iiimtJL tuievat yu-
ÄSSÄÄN teen ryhmään siis pitäkääpä huoli siitä että ni-
' __ ~ hrafnvnitnst määrää vät Thmirien w-vv ai iöa nmo i-aafä inVl Q mllraiancra
teestä tavara- josta ivia muuu — -- -- incunc cx jaa pvio utoiu juiuujmikuiuuuvui
Tavara näyttää ensi katsauk- ajattel ee mutt a jriakkaamp Jollette tapaa asiamiehiämme jotkä kerää-
£&mXmT4S£n £: oT 1 kohkLsa herTae aan vät nimiä Toverittaren- joiiluonnitteliron niin lä-
tessa huomaa että se on kirotun Tosin on näiden voimien vali- Pettäkää nimenne SUOraan Toverittaren konttO
monimutkainen juttu täynnä y- kappaleena itse asiassa _ vain in-
tt- n :l micn nmii iriAffto m mTnhimrv Xliii - - 1 :
jumajnMoppirteka-ptiimia ja jo-' ja : oiemisentaisteiussa ilmenevä Onnentoivotukset maksavat 25 senttiä nimi
ta hän toisessa kohdin nimittää itsensäsäiiytysvietti ensimaisena j perheen eri jäsenten nimet haluaa onnitte-
aistillis-yliaistilliseksi seikaksi Mutta kua ihmiset itse eivät tun- - maksaa 5 Senttiä lisää kul-
Asiän-Qikeaksi ymmärtämiseksi ne nuta yhteiskunnallisia voimia lUSSa mainita niin S6 HiaKSaa 0#SenTOia llbdd KU1
on tarpeen muutamin sanoin se jotka näitä viettejä määräävät takin nimeltä 50 Sentillä Saapi kaksikertaa min
littaä f näitä- kansantaloustieteen eivätkä ole niistä tietoisia ja kos- tilan kujn 25 sentillä ja $100 neljäkertaa
nertisltaiiittpitä iotka vasta-'Marii ka ne ovat riippumattomia hei- öuuicii ul£"i ftuul „ „ v jm
iSmwt mnt dän-tahdostaan tuntuvat ne vai- ja niin edelleen Sus jokainen saapi sen tilan ja
ovat kokoi meidän yhteiskuntatie- kuttavan aivan sokeina luonnon- muo(Jon onnittelulleen kuinka SUUresta tilasta
teemme peVustana pääkohtana voimina - mnlfQnn
inata riinnnn ' vhteiskunnallisteri - -: Ja samoin -kuin luonnonvoimat mdiiSitd
ÄeidTy ämä yhtdskun- Asiamiehet pyytäkää listoja konttonstam-
vuoksi myöski inhimillisten aat- naihset voimat miiiom hyodyih- me _ Pääasia on että toimitaan kerrankin no
peiden ymmärfömineni tTl:t sWA onnitteluun osaaottavien nimet pitää' -
Tavara on-yksinkertaisen käyt- ihmisten pahimmista' aikomuksis- 0a konttorissamme viimeistäänkin joulukuun 5
töesineen-ohella samalla myöskin ta jopa niicien avullakin — ne -jujn monnoMÖ
arvon sisältöjä arvon tupn sala- ovat tse asiassa voima joka "ai- JMlVdrfUl meiuiea- 1 _ _
peräisen ominaisuuden jossa il- na tahtoo pahaa mutta aina Kaikki mukaail Toverittaren JOUlUOnnitte-
menee yksilöllisen -tuotannon yh- saa hyvää aikaan" — ja päin- luun nJm saamme siitä mielenkiintoisen juhla- -teislsunnallinea
luonne- Jokainen vastoin tuottavat ne mitä hir- '
tuottaja- työskentelee itsenäises- yittävimpiä seurauksia huolinjat- JUlkaiSUn " TTTT-mmmvTTTrkTTi A T A
ti Mutta kumminkin-on koko ta ihmisten mitä parhaimmista' Toveruudella LIIKKllilliJN XlUl 1 AJ A
tuotanto yhteiskunnallista- sillä aikomuksista Ne ovat luoneet — ~— — — — ~ ~ — I 1 —
kuten tunnettua tuottaa jokai ensinnäkin oikeuden ja lain teh- lia kriisejä Huolimatta laakin- 'Epäilemättä se etta tuntematon
nen esineitä toisten tarpeiksi ja neet mahdolliseksi sivistyksen ja tätaidon kehityksestä syntyy y- yli-mhimi Imen voima hallitsee
omat käyttämänsä esineet täytyy tieteen : ne ovat nostaneet mail- hä vieläkin tuhoisia ruttotauteja mailman kohtaloita ja ohjaa nu
hänen hankkia muilta Kaikki man raakuudesta sivistykseen taloudellisen kurjuuden seurauk- tä- käsittämättömien päätöstensä
siis tekevät yhdessä työtä koko herättäneet ihmishengessä tutki- sina Mitään tuollaista eivät ih- mukaan
yhteiskunnallisen tarpeen tyy? mUshalun kannustaneet tiedettä miset tahallisesti tuota melkein Siten on helposti ymmärrettä
dyttämiseksL -Mutta ei tietoises- luonnonvoimien salaisuuksien jokainen kammoo sitä ja tahtoi- vUsä miten tavaratuotannon
ti Jokainen' uskoo tuottavansa tutkimiseen ne ovat muutta- si sellaisen kokonaan katoavan vallitessa — s o sivistyksen
aivan itsenäisesti tuotannon yh- neet maanpinnan muodon koko- Sittenkin tapahtuu tuollaisia ta- aikakaudella — yhteiskunnallis
teiskunnallinen luonne- on salat- naan toiseksi patiksia kuin joittenkin alkuvoi- ten ilmiöiden synnyn tuntematto-
tuna Miten se sitten ilmenee? Mutta vielä syvällisempi ja mien tuottamina ei luonnollisten numden täytyi johtaa uskomaan
Kun tuottaja vaihtaa tuotteen- kestäväisempi on se vaikutus vaan yhteiskunnallisten syiden yhteen kaikkea hallitsevaan ju
sa toisiin tuotteisiin huomaa minkä tuntematonta alkuperää o- synnyttäminä — Ja kun nu- malaan
hän että- tässä vaihdossa on levät suuret yhteiskunnalliset e- den alkuperä on tuntematon - Suurissa taloudellisissa mtillis
määräävänä arvolaki johon hän päkohdat ihmishenkeen tekevät ei myöskään ymmärretä - miten tuksissa joita on tapahtunut si-'
ei voi tahdollaan vaikuttaa ja jo- Tavaratuotanto synnyttää luok- mailma milloinkaan olisi niistä vistyneellä ajalla on tämä us
ka esiintyy hänen yläpuolellaan kavastakohtia ja ne ovat usein vapautettavissa Ja ihmisen jo- ko luonnollisesti pukeutunut nu
olevana: salaperäisenä yhteiskun- syynä julmiin luokkataisteluihin ka milloinkaan ei voi sietää sita tä erilaisimpiin muotoihin Tila
nallisena-voimana - joka joskus joissa ihmiset tiikerin tavoin raa- tietoisuutta että mailma olis-' ei salli tässä yksityiskohdittain
tuo köyhyyttä pitkän ' uuraan: televat toisiaan itse käsitlämät- niin paha täytyy etsiä vapah- oserttaa näiden monien muotojen
työn palkkana joskus taas an- tä miksi sillä näiden taistelujen dusta muualta yliluonnollista ja taloudellisen kehityksen ylv
taa: rikkautta laiskotelleelle on- -todellista perustetta he tuskin tietä tai toisesta mailmasta dyssuhdetta josta vallankin ust
nenlapselle Tämän arvon ja tuntevat Etujenvastakkaisuus Ajatelkaamme olevaksi ihmi- konpuhdistuksen aikakausi tar
sitaV määräävän lain muodossa johtaa vieläpä sellaisinakin ai- nen joka on kasvatettu ennakko- joo lukemattomia esimerkkejä
ilmenee siis toisistaan näennäi- koina jolloin jokainen kammoc luulottomasti tässä tapauksessa Se ei sitä paitsi ole kovin tar
sesti riippumattomien tuottajien sotaa tuhoisiin sotiin Kurjuut- nimenomaan opettamatta hänel- peellistakaan kun tätä yhdys
keskinäinen riippuvaisuus ilme- ta vihaa ja rikoksia kasvaa si- le uskontoa mutta myöskin o- suhdetta tn valaistu monissa so
neen näennäisesti yksilöllisen tue tä runsaammin kuta pitemmäl- pettämättä hänelle yhteiskunta- sialistisen kirjallisuutemme teok
tannon salattu yhteiskunnallinen le sivistys edistyy Kadoista tiedettä joka meillä nyt on ja sissa esim Kautskyn y m "So
luonne tuotteen havaittavana o- johtuvien aikaisempien hätäaiko- aiatelkaamme että tämä ihminen sialismin historiassa" Tällaisia
minaisuutena itsenäisenä ihmis- jen asemasta tulee nyt yhteiskun- alkaa tarkkaan havaita noita yh- teoksia tutkimaan täytyy meidän
ten-tahdon "yläpuolella olevana nallisista syistä alkunsa saavaa teiskunnallisia ilmiöitä Mikä neuvoa jokaista joka tahtoo asi
voimana Tässä on kaikkien noi- nälänhätää taloudellisia liikepu- vaikutelma hänen täytyy saada? aan laajemmin perehtyä