Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 19, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -
Painos on nyt 7523
Thlo iMua of the Toveritar eontalns no artlelea auch at
require an affirmed translatlon tooordlng to Act of Oet
15th 1917 -
V4
m
Amerikan suomalaistan työläisnaisten äänenkannattaja
Organ ot the Finnish fforklng ffomen In America
No 47
LEIVÄN
Ihmiset uurastavat ja tekevät taa ja nyt he vaativat vallan it- Siskot ! Oletteko te milloin- ta Toiselle työtä kolme- nelia
tyota leivän tähden Heidän alyl- selleen Työtätekevä kansa sor- kaan miettineet katsellessanne toista tuntiakin päivässä!
lisen ja ruumilhsen toimintansa rettu alituisesti puutteessa elä suuria rämiseviä koneita nfiden Meidän täytyy ajatellakin vaan
tarkotus on ensin leivän aineel- nyt - työvelvollisuuden kuormr pieniä osia ja suuria kappaleita? itsellemme Kun ci ole puhetu
lisen elaman hankkiminen Mi- hartioillaan nostaa päätään Nyi Oletteko ajatelleet mitä ne mah- veriä tulemme lopulta yksinpu
ta enemmän ja vähemmillä pon- ne vaativat työlle kunniansa ja taisivat kertoa jos ne voisivat heleviksi nariseviksi konecnosik
nistuksilla he pystyvät saamaan enempi vielä he vaativat itsel- puhua ja jos niissä heräisi yht'- si Ajatuskyky tylsistyy tunne-
luonnosta niitä tarpeita jotka leen täyden arvon työstään Vie- äkkiä ajatuskyky? maailmamme kuöleentuu ja lo-
y3: välttämättömiä elämän yi- läkin enempi sisältää heidän uh- Kun seisoo tuollaisen jättiläis- P"ksi me emme jaksa enää huo-
Japitamiselle sita enempi on ai- kaava pelottava vaatimuksensa koneen vieressä hetken kuunnel- mata mikä meidän tehtävämme
fcaa ja tilaisuutta oppia Lisaan- he aikovat pakottaa laiskana elä- ien sen suhinaa ja katsellen sen olisi ollut tässä yhteiskunnan
tynyt tietoisuus edistää taitoa ja neen valtaluokan tekemään työ- pyörien vinhaa vauhtia tuntuu suuressa koneessa
keinoja miten edelleen-on hei- tä leipänsä edestä Kaikki mail- kuin se puhuisi Se kertoo vali- Kapitaali — se on "julma ja
pompi saada tarpeita ja tyydyk- mau lahtarisielut kirkuvat samas- telien tuhansien työläisten mur- laiska" Se ei kykene rasvaa
keita heränneille korkeammille sa kuorossa tukahduttakaa or- heellisesta elämästä se kuiskii maan oman koneensa osia mut
elaman vaatimuksille Xeipa on jien nousu tai muuten joudum- tuhansien murhat ja ennenaikai- a än- teettää sen sentään toi
ensimainen elaman lähde sen me työhön v seen : hautaan joutumiset niin sella että koneensa pysyisi kun'-
miljoonat ja sadat miljoonat lh- Uusi ihmisyys velvoittaa jo- monen kodin tuskat ja kyyneleet ' nossa Hän säälii koneitaan
misolennot tuntevat tana paiva- kaisen työhön leipänsä tähden Se ikäänkuin laskee koputellen Me ihmiskoneet meitä ei sää
riä ehka katkerammin kuin kos- Tähän asti ovat vallan pitäjäm- ne tuhannet joita se joka pvö- tä - Me kaipaamme voitelua
kaan ennen Nykyinen leivatto- „ie -nauttineet toisen työn hedel- rän heilahduksella tuottaa omis- ettemme ruostuisi mutta meidän
myys ei ole johtunut luonnon mät He ovat väittäneet heillä tajalleen — se laskee ne prosen- öljymme on henkistä laatua —
oikuista eika jumalien epasuo- 0]evan sjihen oikeuden parem- tit tuhansista jotka pyörää käyt- Tuo "julma ja laiska" tahtoc
siosta paätunutta ihmiskuntaa pen aivojensa tähden Kirottu tävä työläinen saa armon antime- tehftä meistä kuolleita koneita
kohtaan se on johtunut ihmisten valhe Koskaan eivät he ole na Vaikka kaiken muun meiltä
tahallisesta erehdyksestä käyttäneet aivojansa muuhun VesJ hkoaa ja tippuu eräasta voivatkin ottaa pois eivät he Voi
Leipä on elaman kielen suurin kum leivän riistämiseen heikom- koneen osasta Se ikäänkuin it- ajatustamme kuitenkaan oltaa
sana sitä ymmärtävät kaikki ih- malta kee niiden tuhansien pienokais- ' Minä tahtoisin mennä ympä
tmset erotuksetta Leipä on ilon Ihmisoikeuksista ensimäinen ten puolesta jotka lapsuus- ja ri maailman ja vetää korvat irti
onnen ja terveyden tuoja Lei- on oikeus leipään Rikoksista nuoruusvuotensa seisovat ja ku- jokaiselta tuollaiselta koneen o
vättömyys saattaa ihmisen epä- suurin -on leivän kieltäminen Uittavat tuhkaksi noiden ijan- alta jotka tyytyvät ijankaikki
toivoon kärsimyksiin hirveään niiltä jotka ahertavat leivän kaikkisesti liikkuvien rattaiden ja sesti luulemaan ettei -heillä ole
kiduttavaan kuolemaan Ihmi- hankkimisessa Luonnonlähtei- remmien ääressä Se kertoo 111 1111 'a velvollisuutta kuin ' kyö-
nen jonka elämän jatkuminen den yksityisomistus on rikos surullista kieltä Mutta jokaista ]il1 seinäin sisällä liikkuminen
riippuu leivän palasta tietaa mi- luontoa vastaan Olevana ollut osaa katsellessa huomaa että sil- j°tka eivät herää edes njattele
ka suuri i elinvoima siihen on kat- maailmanjärjestys on syypää mii- ia on oma tehtävänsä jokaisella laan että heidän parempi mi
ketty Toivo saada leipaa pitaa joonien kuolemaan kärsimyksiin ruuvilla ja mutterilla on omat närtsä kuoleennutetaan
yllä elämän halua synkimmässä- tietämättömyyteen ja lopulta paikkansa ja että tuo suuri tuin- Minä voisin pestä kyökkini lat
kin toivottomimmassakm kohta- kansojen murhaan Ah siitä ei ma hirviö on kokoonpantu tuol- tlan nil'Hä kyyneleillä joita olen
lossa Miljoonat ihmiset kärsi- saa vielä puhua ei kirjoittaa laisista pienemmistä osista Jo? Pusertanut ulos ajatellessani mi
vat hirveitä tuskia nalkäkuole- Valjetkoon kieli ja kuivukoon j0ku osa on pois joutuu se epä- ten "inuvia raukkoja me olemme
man rajalla Heidän kurjuu- kynä ei ne kuitenkaan kykene kuntoon jos toinen ja kolmas Me olemme tosin palvelijatta
dessakin sammumaton elämänhä- kuvaamaan kurjuuden täyttä sy- osa otetaan pois — se seisahtuu rla pieniä pian pilalle meneviä
luinen huutonsa täyttää maail- vyyttä kärsimyksien täyttä mit-vVhdoin ja mikä valtava voima ruostuneita osia koneesta mutta
man äärestä toiseen: leipää rau- taa Vankilat kuoleman loukut silä onkaan selsoessaankin kun j°s hiukankaan avaamme sil
haa ja oikeutta oikeutta leipään kätkevät parhaimmat toverimme lähenfmin tarkastamme Se sei- mämme huomaamme mikä väl
jä elämään! Puhukopn raigaistusluolien kau- soo se ei tuota mitään — ei ta ja voima on meillä Me olem-
Ihmiskunnan viisaat johtajat hunkidat historiallisen tuomion- mitään! me naisia äitiä jotka maailman
ovat johtaneet maailman kansa sa Maa joka voisi kasvaa kul- -i: - i c-"~ i t kansat synnytämme Me jotka
näkemään nälkää kurjuutta pet- taista viljaa miljoonille onnelli- työläinen — Mna olet tuon kannamme pienokaiset povellam
tymystä epätoivoa tappamista sille-ihmisille kätkee miljoonien koneen herra et omistaja nuitta me jsntalllme ne p0vc:lmme
kaikkea mikä on onnellisuuden rikotut luut Puhuvatko luut kvkenet ?en yytamaan Ja Py" me jotka voisimme istuttaa oi
ilon ja rauhallisen elämän vasta-' tulevalle ja jo nyt olevalle mail- sayttamaan Nna seisot hetken keuden ja yhdenvertaisuuden sie
kohtaista Sen ovat he tehnee' malle Ja miljoonien verellä ja vieressä ja mietit — kaannat selr nenen jokaiseen tuollaiseen pie
kilpailussa oman leipänsä täh- kertomattomien tuskien - kyyne- kasi 'a muutat toiselle alalle neen olioon joista kerran kasvaa
den oman itsekkään etunsa täh- Iillä on kostutettu ja höystetty mutta kone ja sen omistaja jaa- vojmakkaita miehiä ja tietoisia
den oman ylellisyytensä saavut-1 maa kasvaako se vihan viljaa vat smen- elka nan KvKene elef naisia Meidän tulisi hävetä et
tamiseksi Känsän vaatimuk- tuleville polville meidän aikam- omaa Jconettaan käyttämään t„ kahdennellakymjnenen
seen : enempi leipää enempi ja me suunnattoman rikoksen täh- - neliä vuosisadalla uinumme taan-
parempia elämän mukavuuksiä den? Onko kaikki tuo tapahtu- Asetun tutkimaan nyt omaa tuinuksen' lamauttavaa unta
parempia kouluja lapsillensa oi- nut leivän tähden tietämättö- itseäni — Minäkin olea-kone Siskot! Hakekaamme tietoi
keutta ja vapautta ovät he vas- myydessä riistäjien leivän täh- tuollainen pienempi kone tai jo- suutta ! Nykyhetkellä olisi tie
tanneet pistimillä ja kuuläSäteel- den? ku mitättömältä näyttävä mut- toisuus v"altaa kun uutta suku-
la Nyt kun kansojen väpauden Heräävätkö kansat ajattele- teri yhteiskuntarakenteen konees- polvea eniten synnytetään kun
ja oikeuden vaatimus nousee vai- maan hänkkimaan tietoa järjes- sa Mutta vieläkin surulliseni- kansakuntain kehitys menee his
tävän voimakkaana kuuluen yli tymään ja toimimaan? Mailman paa: kone jolla on ajatuskyky toriallisin askelin päämääräänsä
kuoleman meren päuhujen käU työtätekevä kansa: ottakaa o joka huomaa murhenäytelmä! kohti pitäisi jokaisen olla val-
histuvat valtaa pitäneet viisaat manne ottakaa mailina itsellen- ja harkitsee niiden syyt ja sen- mis tukeniään toisiansa luomaan
johtajat He näkevät omart ri- ne leipänne tähden raukset Me olemme liikkuvia uutta ehjää oikeaa menneen ja
koksensa uhrin lokaan ja kur- Alfred Ruis koneita me palvelijattaret — lahon tilalle Etsikäämme siis
juuteen painetun kansan nouse- — : Me kulutamme elämäämme ko- tietoisuutta Alkakaamme nyt
van ottamaan oikeuksiaan El- Huolehdi siitä ettei neellisesti vieraassa työssä Me j0 edes oikeaa kohti ajatella
kää kauhistuko se on vain lei- 'xy nfta ]„„ istumme päivät viikot ja vuo- Antakaamme lapsillemme pysy-
taivu naiioui jjra laiuvu pjuuan
seen Opista osattomaksi jätet-
ty kansä nousee valoa kohden
se ymmärtää tiedon arvon Vai-
taa vailla ollut kansa käsittää
vihdoinkin vallanpitäjäin käyt-
täneen väärin heille jätettyä vai-
TIISTAINA MARRASK 19 P
TÄHDEN }
i i 1
nittelUlStä
! J
Oletko JO tilannut
imiliiinlkaisilt? Tilaa
"J ll£"
fietl
— TUESDAY NOVEMBER 19
A J A T
det saman ne'Jan senan Slsall
— katselemme samoja "seiniä
hyllyiä ja astioita- Jokaikinen
tulsi Paiva meidän työmme ai-
kaa samalla tavalla ja samalla
ajalla ja loppuu joka ilta sa-
moin Ei vaihtelua niinkäänlais-
V 1918— Kahdeksas vuosikerta
UKSI A }
Vä hyvä ajatuksemme: jokaiset-
"jc yhtä iialjon työtä ia vhtä pal-
Um ualkkaa Meidän tävtvv
koettaa asettua lapsen tasolle ja
selittää helppotajuisesti heille
sosialismin suurta aatetta
(jatkaa seitsemännellä sivulla)