Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 05, 1918, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Tiistaina marraskuun S p 1913
No 45
TOVERITAR littavat taitavasti ORJALASSA hinta $125 kysymässä syytä kirjeen palauttami-
- Amerikan suomalaisten työ!8!nlten ' ii- Käytettäväksi kelpaavien vaattei- KUILU hinta $125 seen Näin ovat ne asiat vanhen-
cnkannattija ilmestyy Astoriassa 9 jo- den lahjotteleininen on luonnollisestr RIKOKSEMME lunta $125 tiineet vaan lyhyesti voin mainita
U"rtk'SÄ" " Pub ikaUaa mutu kun TYÖLÄISET JA LAISKURIT hin- yden ™h?n uutIsen että Toveritar
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN 0Bnrftaa„ n t# -r „D„tna Sofia Tuomi kuoli 27 p syysk lapsi
I viiuSiket50 1'uoli vMtas90c "st' säilytetään niin sopivat vaat- tg 5 senttiä vuoteeseen annettuaan elämäntfir
CANADAAN JA SUOMEEN teet niiksi siitä syystä huonosti ROTKOISTA hinta 60 senttiä 3B ™?lJ HHn öi! lnn
] vuosikerta $i5 1'uoh vuotta f 130 ' veelle pojalle lian oli kuollessaan
TOVERITAR Lahjan tulisi olla sellainen jota voi KIVIHIILENKAIVAJAT hinta 50c 27 vuotta vanha Jälkeen jätti vai-
BOX n ASTORIA ORE seka säilyttää että käyttää samalla Tässä listassa ei ole yhtään lahta- naja miehen ja pojan joka kohta
ntcred kijM f"" '"o 18'h' a selIa'8'a laW°Ja ovat ritekelettä joten niitä voi tilata kuka syntymästään saa kokea vieraan hoi-
indii di"'Act °of Alarch "LdYw9 "e°a' kunnolliset kirjat hyvänsä ja kenelle hyvänsä toa Vainaja saatettiin" hautaan to-
_ TOVmTAR ni"a:ol ihailla ja lukea ko Piakkoin ilmestyy kaks !isää 2 5
(THE woman comkade) ko elämänsä ajan 3a samalla ne sai- Joulukirjallisuusvarastomme kasvaa Nykyään otl kaikki toiminta osas-
!NSgiHf "S Ss lyvat myöskin muistona antajasta vlelii kaMeIla sangen arvokkaalla tossa ollut iakkautettuna jo kahta
One y™ %5? 6 mlnths S' Mc Ajojen hankkiminen joululahjoik- teoksella: AINE ja VOIMA ja HAR 2 viikkoa eikä ole tietoa milloin pääs
One yr-ar !$i 75=ANAI6Aniot $100 S' °n SilS asetettava etutilalle ei ai HAPOLUILLA-nimiset teokset ovat tään taas toimimaan sillä määräys
IN"FÖRki0M COUNTRiEsV ' noastaan tänä vuonna vaan kaikki- työnalla ja valmistuvat parissa vii- koskee kaikkia yleisiä kokouksia
C?"'y"ar '75 f $'-tl? na aikoina ' kossa Edellinen kuten nimikin o- kirkkoja kouluja y m ankaran kul-
hSÄ' ÄJi ?0-oln Fn£?i2 MutU 011 huomattava että kirjal- B0ttaa 011 aineen ja voiman suhtei- kutaudin ehkäisemiseksi ja on tuo
" "a lisuuttakin on niin monenlaista että ta lasIttelevä gllg alallaan ainoa Paotta va autl vahassa aikaa saanut
llmotuslnnta 50 snttia tuumalta kerran La tSvtvv nsat vaUti Ti viirein x x suurta jalansijaa täälläkin 21000
Niimailmotuksista $loo uisiindiseltä tuu- Blca ta5 lyy osaca vallta- Ja varcsm- suomenkielinen teos toveri Mäkelän i ~„V n- n„ „„„ a laho i nnn
nyua ja 50 senttiä jokaiselta seuraajalta kin tänä vuonna on pantava tarkas- toimittamll ja jälkimäinen on toveri fcuöuut !
ti huomioon että ei mitään lahtarl- glloIan BUomentama saman kirjot- Kun haa]ln ovet avatafm nijn
TOIMITUS: kirjallisuutta lahjoteta kenenkään tajan teos kuin on Orjalassa loin ensimäisenä lauantaina 'tulee ole-
Maiju Nurmi joulutunnelmaa pilaamaan Sellal- Ehkä jo seuraavalla viikolla volm- maan ue tyttöjen mahtavat iltamat
Box Astona Oregon sen saantihan olisi jouluaattona sa- me Juiaista niiden markkinoilletule- sitä seuraavana suuri- näytöskappale
S&alPforr ma" ltuin saa3a tiedon Suomesta jon- mijjUmotuksen "Kovan- onnen lupsia" joten varat-
Jp£?El kun hyvän ystävänsä tai sukulaisen- Kuten sanottu joululahjoja ostais kaa "senne taas että voitte nauttia
eTiTTilhmäärä osotttT Sa ahtarieu kasiin Joutumisesta Ai- Ba jattäkaä iahtarikirjallisuuS nyt "äistä arvokkaista tilaisuuksista On
Toverittaren tilaajamdara osottaa „oastaari kunnollinen tvöväestön a llan ee taas sitte hauska tavata tut-
seuraavaa: noastaan Kunnollinen työväestön slvulln( sllilen velvottaa raadeltujen t ä- pitkäaikaisen raiotuksen
- UUS (A 56 '"ilmankatsomuksen mukainen klr- iuokkatoverlemme muisto ja hankki- perältä pitkäaikaisen rajotuksen
UUDISTUKSIA n-jallisuus kelpaa joululahjoiksi kaa kumiollista työväenkirjallisuutta g ]kä- unohtako etr knka
g— 192 SeUraaTOSSa UeteIaan loItaWn! Monia muita kunnollisia teoksia ensrkcri5it"ouS
Vakavampaa lukemista löytyy Toverin kirjaluettelossa josta niin se saa ostettua ne parhaimmat
JOULULAHJOJEN VALINNASTA VALLANKUMOUSLIIKE VENÄ- jokaisen pitäisi "pikata" joululahjan- uudet kirjat sillä kirjallisuuskomitea
Tavallinen vanha tapa vaatii tie- jäLLÄ hinta $350 sa- Jos tilaaja haluaa niin me voim- on tehnyt uuden suuren kirjatilauk-
teiikin joululahjojen ostamista ja ja SOSIALISMI TEORIASSA JA KÄY- me Järjestää siten että lahja lälia'- sen jolta on jo saapunut ja ensi ilta
kamista tänäkin vuonna niin typerä!- TÄNNÖSSÄ hinta $150 tetään suoraan joulukuusen alle tai
tä kuin sellainen tapa työläisestä YHDYSVALTAIN VALTIOLLISET tilaajalle missä joulujuhlia ei pidetä Jouun tiIau'ksia „„ jokaisEn alka
tuntuukin Mutta kun on paljon PUOLUEET hinta $125 rHXHJfiömtH tKrtooOOO tHHHo naan tehtävä asiamiehille jos halua-
tyhmempiakin tapoja joista olisi luo- SOSIALISMI YHDYSVALLOISSA vat että saavat ne itselleen Ne ovat
vuttava niin turhaa lienee toivoa hinta $150 $ KANSANKIRJEITÄ $ sopivat joululahjat myös sosialisti-
että niistä kaikista tänä vuonna vie- SYNDIKALISMI SOSIALISMI JA B vastustajille — Tov:
lä luovuttaisiin Siksi muutama sa- TEOLLISUUSUNIONISMI hinta 100 gPP0 gttqOOWr wamwait) Svea
na suositukseksi joululahjojen osta LISÄÄNTYMINEN JA KEHITYS CLEVELAND OHIO HANNA WYO
iiUe- LUONNOSSA SEKÄ YHTEISKUN- 0n jo ptkä alka siItä klm vlime E oe taas nakynyt vuosikausiin
Lelujen ja joutavuuksien ostelemi- NASSA hinta- 95c kirje oli tältä paikkakunnalta Tove- kiriotuksia Toverittaressa paikkakun
tien ja toiselle lahjottaminen ei ole Kaunokirjallisista teoksista mal- rittaressa vaan siihen on nyt syy naitamme joten päätin kymmenisen
mitään muuta kuin rahan % liukkaan nittakoon: muussa vaan ei kirjeenvaihtajassa vuotta ruostumassa olleen "kynäkra-
heittämistä Vieläpä voi arvostaan pi NATSAREETIN KIRVESMIES var- Lokak 6 p postitin kirjeen Toverit- pani" etsiä ylös ja lopettaa tämän
tävä henkilö loukkaantuakin saatlcs- sln sopiva joululahja hinta $150 tareen ja vaikka oli niin selvä osote hiljaisuuden
saan jotakin vallan arvotonta (Arvo LANGENNEEN LAULUJA runoja kuin Teerissä painetut kirjekuoret Täällä onkin ollut nykyään kaikki -
„ „ ovat niin tuli kirje takasin Kun hyvin hiljaista Koulut ja kaikki
tonta käytännöllisesti vaikkapa e lunta $100 sain tuon kirjeen takasin 8 päivää yleiset paikat ovat olleet suljettuna
rahallisesti) LIPUT LIEHUMASSA hinta $180 myöhemmin niin sairauteni takia en influenssan takia joka on raivonnut
Siitä syystä ovat joululahjat va- KURJAT kaksi kirjaa $350 0le voinut vieläkään käydä postissa paikkakunnallamme ennen kuulumat-
WiniiiiiTilir:iiiiNaiaiultiiiiiiuiiiiiiaiiiuiiimtTmiiuiauii aiiiiiiuiiaiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuuaiiiiiiiiiuiimiuiiiuunnnnrmnnitr iJUiiiiriiiiUiiitijiiiiMiiijiiiiiijiniiintijriiuilifiuuuitiiiitttiiuimiTTiTFiTi jiFuiiituiaiiiiiimuiiiiiiaiiiiiiiuMjiaiiiTmiiiiiimimiu
U'IinH'j'iln pncioIiemS nc'ssa ia kirjotuksissa kaikissa märrä nykyisiä oloja j'a liermos- sityisiä henkilöitä porvarillisen
ndVlHuUnu ullbluiioilu 011 va'11 tämä jiyrkimvksemme tiineen tuskaisina ajatellen tule- valistuksen aikakaudella sangen
! taistelumme päämääränä: kapi- vaisuutta jota he eivät voi kä- moniakin jotka luopuivat uskon
i On! OH talistisen tuotantota: sittää mutta jonka he kummin- nosta tai vastustivat sitä Nyt
l van korvaaminen s o s i a- kin' näkevät vastustamattomasti nykyaikaisessa köyhälistössä e-
~— t 1 is t i s e 1 1 a ja tärkeinnä: tuo- lähestyvän turvautuvat milloin siintyy uskonnottomuus
lvllJr: lf?n Panneoet t an li o n v ä li n e id e n teke- mihinkin keinoon — meidän ensi kertaa j ou k k o i 1 m i ö n ä
l'i'Osofuin tontoti m{nen y h t e i s k u n n a 1 1 i- voimamme siinä että työläiset Ei siinä mielessä että enem-
_ AihceKa jota tassa tulen kii- s e { s omaisuudeksi sen perinpohjin ymmärtävät kaikki mistö jo olisi tietoisesti pudista
sittelemaan on tyfivaenlnkkeelle päämäärän saavuttamiseksi py- nykyisen taistelun olosuhteet ja nuf kaiken uskonnon itsestään
mitä suurin merkitys Kaikkia!- rmme me saattamaan v a 1 1 i o 1- käsittävät kapitalismin olemuk- Kun koko köyhälistö ei edes
la vastustavat kristillisten tyo- ] s e n ja y h t e i s k u n n a 1 1 i- sen siis sosialistisessa tietee s- valtiolliseen ajatteluun
laisten joukctf mita sitkeimmin spn vanan k ö y h ä 1 i s t ö n s ä' sosialismin teoriassa nähden ole kokonaan vapautunut
meuhu mielipteittiMnme levttta- käsiin Jokainen joka tahtoo Voiko siis milloinkaan perimäopeista voi siten vielä pai- -mistä
kaille tyoaisille kerto- kanssamme rehellisesti tehdä työ- olla liikkeemme edun mukaista' jon vähemmän olla laita u s k o n
vnt 111 PanlK'ncnsa' jotka t: tämän päämäärän saavutta- antaa epäselvyyden vallita sensi- nolliseen ajatteluun nähden
pelkäävät voivansa kadottaa lam- msekRi on tervetullut taistelu- jaan että toisimme selvyyttä asi- kun sen suhteen perimäoppien si
priänsä että uskonto ja sosialis- toveriksi olkoonpa hän muuten öihin edes silloinkaan kiin voi teet ovat tavattoman paljon vall
ini ovat sovittamattomia yasta- mt uskoa pahansa Tämä riit- näyttää siltä että selvä ja avoin vempia ja lujempia
kohtia ja etta sosialismi oikeas- täköön mainitun tekopyhän pu- mielipiteidemme esittäminen vie- Mutta se ei ole meille "tärkein
taan on vain jonkinlainen ateis- iiecn kumoamiseksi rottaa meistä valistumattoman seikka Tulevaisuuteen nähden
min inuumiosnuioto ja sen paa- Tämä yhteiskunnallisen vallan joukon kun se loukkaa tämän ei ole ratkaisevaa se millaiset
as!a "'l':"1 a!' kotuksena on ryos- saavuttamista tarkottava taistelu joukon ennakkoluuloja? 'Ei ku- olosuhteet ovat( vaan se mi
taja työläisiltä heidän iiskontonsa asettaa köyhälistölle mitä suu- ta syvällisempi meidän ymmärtä- hin suuntaan ne ovat muu t
Toi saalta esiinlyy meidän omis- rimpia vaatimuksia Niin vanna myksemme kuta parempi Ja täy- tumas-sa Muutokset viittaa
sa riveissämme _ vastustaakseen k„ll on voittomme niin var- dellisempi meidän tietämisemme vat uusiin voimiin jotka edel
tiiota epäluuloa ja levit taakseen nlaa„ on myöskin totta että me sitä helpommin osaamme oike- leen vaikuttaessaan tulevat koko-
nopeammin vaikutustamme nrn- voitamme vain kehittämällä kaik- aan kaikissa taistelumme väike- naan muuttamaan vanhan Otta
hin kerroksiin pyrkimys joka i- taistclukeiuomme korkeim- uksissa kaamme esimerkiksi itse sosialis-
tahtoo peitela periaatteitamme pain täydellisyyteensä Mutta Köyhälistön uskonnottomuus mi Kun meidän äänimääräm
ja uhrata hetkellisen edun saa- tärkeimpiä taistelukeinojamme on Tässä yleisessä johdannossa me Saksassa oli vain parisataa
viittamiseksi onnen toverien sei- joukkojen valistaminen Meidän nyt tarkastettuamme sitä kantaa tuhatta ei meidän voitonvarmuu
vaii ajattelun ja tunteen k0k0 herätystyömme ei ole muu- jolle meidän on asetuttava kään- temme eikä vallitsevien luokkien
Miten on nyt todellisuudessa ta kuin jatkuvaa työläisten va- tykäämme käsittelemään kysy- pelko ollut hituistakaan pienem
tuoi vastakohtaisuuden ' laita? listamista tuntemaan heidän kur- mystä siitä mitä oma kokemtik- pi kuin kolmenmiljoonan äänen
Jokainen tietää että sosialidc- juurensa syy tuntemaan kapita- semme ja sosialistinen tieteem- voiton jälkeen Silloin niinkuin
mokratisen puolueen päämäärä- lismi kaikkine johdannaisine il- me opettaa sosialismin ja uskon- nytkin oli meidän vaikutukseni
nä ei ole kääntää ihmisiä johon: miöinsen Aineellinen voima non suhteesta toisiinsa Silloin nie alinomainen lisään
kin uuteen uskoon' tai ehkä pa- joka köyhälistöllä on lukumää- kiinnittää ensimäisenä mieltäni- ty niinen todistuksena sosialis
rcmmiii sanoen johonkin uuteen räänsä ja tuotantotoiminnalliscn me se tosiasia että taistele- min joukkojakokoavasta voimas-uskonn-ittomaan
epäuskoon vaan merkityksensä vuoksi hyödyttäi- va sosialistinen k ö y h ä- ta joka edelleen vaikuttaessaan
yksinomaan saada aikaan yhteis- si sitä vähän ellei lisäksi tulisi listö on yleensä uskon- yhä enemmän herättää tvöläis
kunnan t a 1 o u d e 1 li n e n m u v henkinen etevä m myys n o t o n ta täi ainakin yhä eneni- luokkaa Ja kun me tunnemme"
to_s Puolueohjelmassamme pu- vastustajan rinnalla Samalla m iin tulee sellaiseksi Aikaiseni- tämän voiman alkuperän: kapi
hujiemme ja kirjoltajiemme pu- kun vallitsevat luokat eivät ym- pina aikoina oli silloin tällöin yk- talismin yhä selvemmin ilmene-