Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 05, 1918, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI Tiistaina marraskuun 5 p 1918 No- 45
VAPAISTA SAIRAALOISTA kaalista ehdottaa että teollisuus- set valistuvat niin paljon että 'he vät sosialistien ehdokkaita Paä-
laitokset kantaisivat kukin alan- vaativat äitiysvakuutuskin joka asia on saada sosialistiatteen e-
(jatkoa enimiteit ivbitaj ga työläisten sairaudenhoitokus- takaa heille ei ainoastaan kunnol- dustajia kansan luottotoimnn
TTT ~ TZ' ii- tannukset ja että ansaitsematta- lisen hoidon raskauden aikana Ile voivat niissä vaikuttaa pal-
yksilollinen asioiden hoito salin t„ttnv„ „::„ vorntPttai- „nnn mvöskin riittävästi leioää ion sen ajan" jouduttamiseksi
perheeni kärsiä kaikkia vaaralli- tt~ - voittoien lenoa-lämmintä ia virkistystä — jolloin rouvia ja herroja orjia
sen kuumeen vaivoja ja vaaroja nä inoastaan heiIle vaan myös- ja orjattaria ei en e
astaan heille vaan myös- ja orjattaria ei enää ole Minä
ainen laki ainaKin toivon nanevani vieia sen
sen kuumeen vaivoja ja vaaroja isjvat fe ikkJ Hä iton ik- ainoastaan heille a
ia vaatu minut maksamaan laa- J 1 -n - t ii
V 4 „u„ sa vaiTtamaiiomyyueir Kin lapsineen x uumuncu w:
karinlaskun josta tulee moni- rarlikaaiisemn!a ehdo- tw ]]„:„ voimaan kun työläi- ajan tulevan jolloin me kaikki
vuotinen rasitus Vahan valis- tukgia vaatiml]ksia on vielä Ut_ set päättävät kerta kaikkiaan ko- ihmiset olemme yhdenvertaisia
tuneempi asioiden hoitotapa jo- leva ennen pitkaä kunlian me eh- liottaa työläisten hengen arvon jolloin orjuuttajia ja orjuutetulta-joissakin
paikom pamiaan Kay- j ntaa yhteiskunnallis- korkeammalle kuin omaisuuden ja ei ole ja jolloin kaikkien täy
täntöön menee niin pitkälle etta fa näkö iiriamme _ B- C Fe- arvon Jos meillä kullakin olisi tyy tehdä hyödyllistä työtä kaik
palkataan terveysvirkaihja huo- t ti t S Woodworth riittävästi leipää kunnolliset a- kien yhteiseksi hyväksi
lehtimaan kaupungin puhtaudes gunnot mah(loIlisuug saada par: Eräs tuttayani ennusteli että
ta Miksi ei asiassa samalla ker- — häiden 'lääkärien hoito ''pirttivuo- nämä vuodet tekevät sosialisteja
taa mennä sen johdonmukaiseen IHMISHENGELLx ON NYT teen" 'aikana niin täytyisi lopet- sellaisistakin jotka eivät ole näh-paatokseen-
asti ja anneta kun- TALOUDELLINEN ARVO taa voittojen jaon niille jotka ei- neet untakaan sen tarkotusperas
nan ottaa vastiiiillisuus sairau- JOTA SILLÄ EI KOS- vät ikinä tee hyödyllistä työtä tä Toivoisin sen ennustuksen
denhoidosta? Liko ole meucein KAAN ENNEN O- Mutta silloin myöskin olisi ihmis- toteutuvan palvelijattariinkin
naurettavaa ynttaa parantaa yk- LE OLLUT henki päässyt oikeaan arvoonsa nähdensillä tähän asti he eivät
silöä edes yrittämättä parantaa Eva o]e sluria välittäneet mistään
häntä ympäröiviä olosuhteitar fT3tkn n-tmäiin mum tuidenmjsta aatevirtauksista
Tiede on alennettu puoskaromu- — — _ _ ----- alvolHaiti vaan ovat — suurin osa heistä
seksi Kerran eräs ruuansula- normaaliin joka on etta jokais- Jfari Sanaa pdlveilJtHlcl- o]eet raittiusseurojen jakirk-
tushäiriötä sairastava nainen me- ta työpaikkaa kohden on useam- rjJJe k - n heImassa unUvia
ni kunnan sairaalaan Lääkäri pi kuin yksi työläinen se takaa Anna Aro
tutki hänen tilansa ja kutsui sai- kapitalisteille riistomahdollisuu- mm„n kosk-i-in mak- ________
rautta jollakin pitkällä nimellä den Tämä huolehtiminen ei o- ° VI ° Hän Tert- - ~ TT
ja määräsi jotakin katkeraa vat- leukaan merkitse sta että kapi- ™ J e f ' J'™ g TeDOMemeil aSllkkaat
lääkettä Sairaalan yhteyteen talistit tulevaisuudessa tulisivat aa 1 e£? e een kuinka
oli joidenkin yhteishyvää harras- antamaan suuremman arvon tyo- J"™ i v-ilmUra ' (jatkoa kahdeksannelta tvuiti)
tavien ihmisten toimesta perus- Iäisten hengelle ja terveydelle - paljon nyt pitäisi tulla valmista _ i__
tettu jonkunlainen hyväntekeväi- kuin omaisuudelleen Ja e"a kvlIa nuo P'tais V kun yksi pahimmista saa maistaa
Svstoimistö Toimistossa oleva Tohtori W II Galland on ole- jne Onko rouvanne kenellekin Iain kuria) eikö toisetkin ota ?
nainen ei ymmärtänyt vatsatau- vinaan humanisti sikäli kun hän te'sta san°""t etta aaptaLä' pilcseen" nimismies äreänä virk
deista juuri mitään mutta hän tarjoutuu antamaan meille "tyh- na ?!na1ole S"" hk8' koi "Mutta sinä olet vain vaiti
tiesi paljon ihmisten elämästä mille ja tietämättömille äideille" Ja snta hyvästä mna paastan si- Väinö
Hän sai tietää että sairaalla nai- ohjeita Vaan hänen humanisti- nut ulos tapaamaan tuttaviasi ja „Tulin tässä ajatelleeksi muita
sella ei ollut yhtään hammasta suutensa motiivi on vain saada tekemään ostoksiasi tarvitset asi0ita mutta puhu vain olen jo
suussa Nainen oli otattanut ne uusia uhreja kapitalistien teolli- paasta raittiiseen ilmaan vnKis- va)veiila minäkin" sanoi puhu
pois ja oli aikonut laittaa teko- uuksfin Samoin nykyisen hai- tämaan väsyneitä raajojasi - te]t(
hampaat mutta hänen miehensä lituksen pikkulasten ja äitien Ei rouvat eivät tee sellaista - " jotan erikoista olet viime ai
oli joutunut työttömäksi eikä hengen suojelemispropagandan vaan he teettävät teilla tyota it koina saanut päähasl) muuten et
hammaslääkäri ollut uskonut hä- tarkotus on vain saada seuraa- —}} llIalla- ben aJan alescta pa!' olisi myötäänsä hajamielinen
nelle hampaita-velaksi ' Toimis- valle sukupolvelleen riittävästi vehjatar vasta on vapaa senja- Kllinka tautisi olisi paras lääki
ten palvelija -hommasi naiselle riistettäviä ' Iestä hän vasta saa korjata vaa - tä veH hyvä _
hampaat armeliaisuusavustukse- On myönnettävä että monen teitänsä ja hoitaa itseänsä mut- Turhaa huolta Sellaiset pik
na eikä hänen tarvinnut naut- äidin ja pikkulapsen henki olisi ta kuuluupa rouvan nunna snta- kl1vjat paranee itsestään ilman
tia vatsalääkettä Mitä ajatte- voitu pelastaa jos äidit yleensä kin etta poltetaan kaasua tai pll0Skareita" naurahti Väinö ni
lemme lääkäristä joka määrää paremmin käsittäisivät miten hoi- sahkoa Ihme ja kumma ettei mismieKen arvailuihin
lääkkeitä hampaiden asemasta taa itseään raskauden ja synny- palvelijattaria olekin varustettu Mitä minä ymmärrän on tot
ia mitä ajattelemme yhteiskun- tyksen aikana Vaan tieto ei ole yosilmdla etta näkisivät öisin mttava nopeasti ettei tule mi
nästä joka ei näe yhteyttä työt- mikään taikavoima jonka avulla tehdä omat tyonsa - ilman rou- täan epäilystä ja häiriötä toimis
tömyydellä ja hampailla? — Mut- voitaisiin saada ihmeitä aikaan van valoja samme Muuten jatan asian ai
ta se onkin toinen kysymys Otaksutaanpa että joku äiti Kehotan teitä palvelijattaret van sinun huoleksesi Löfberg
Useissa kouluissamme on va- jollain homesteadilla on vaikka- tekemään jokainen mielessänne v}rkkoi yäinö
paa lääkärintarkastus Mitä se pa kokenut kätilö vaan jollei päätöksen etta ette suostu teke- Qn puhuttava kautta rantain
merkitsee? Tarkastukset osot- hänellä ole varoja hankkia itsel- mään tyota muuta kuin sen ver- Paras on näyttää siltä kuin ei
tavat että eräässä koulussa on leen kunnollista hoitoa "pirtin" ran minkä muittenkin työalojen o]isi seknttuneena koko juttuun
eräs poikanen jota pidetään hiu- aikana niin mitä merkitsevät hä- naistyolaiset kussakin valtiona Se ei olisi hänen edukseen jos
kan tylsämielisenä vaikka hän nen tietonsa? Ei hän voi koke- tekevät Puhukaa tasta paatok- tu]isi tiedoksi - että hän oli mu
on todella ainoastaan likinäköi- muksiaan istuttaa ainoaan mah- sestä naapurin palvelijattarelle- kana suunnittelemassa Toivo O
nen Hän tarvitsisi silmälasit dolliseen apuunsa mieheensä km-ja keskustelkaa snta- joukois- jalan vängitsemista Sitten ei
Hänen tilansa raporteerataan Moni köyhä äiti tuntee raskau- sa ja paattakaa etta kukaan ette hänellä ainakaan limun nähden
asiaankuuluvalla tavalla ja ilmo- den aikana selkäkipuja ja hän enää milloinkaan tee tyota muu- o!isj mitään toivoa Paras on ol
tetaan pojan vanhemmille ja tietää että jos olisi varoja hank- ta kuin korkeintaan 10 tuntia olevinaan tietämätön koko a
asia päättyy siihen Pojan van- kia lääkärin hoitoa niin hänen päivässä Kaikilla muila tyo- siasta ja surkutellen vierittää syy
hemmat ovat niin köyhät ettei- ei tarvitsisi potea — vaan mis- aloilla maksetaan ylityöstä le- yksjnään Löfbergin niskoille _
vät kykene ostamaan kalliita sil- täpä sitä työmiehen vaimo ot- hän voitte vaatia samaa Kierästi täytyy olla Löfbergin
mälaseja taa parisenkymmentä dollaria jo- Teillä palvelijattaret on nyt kanssa myös ettei han suotta
Tarkastajalle on maksettu palk ka kuukausi raskauden aikana parempi tilaisuus kuin esim 20 sotke asioita — Jos ei tama
"ka rekorttien pitämisestä on lääkärille? Varsinkin nykyään vuotta sitten järjestymiseen ja kunnon toveri nimismies mm
maksettu ia kuitenkin päivän toi- kun leipäkin on meikein saamat- vaatimuksienne -läpi ajamiseen perinpohjaisesti omasta puoles
sensa jälkeen istuu likinäköinen tornissa Sanoa työläisäideille et- "Kaikenkiehsilla palvelijattarilla taan vjjlais kansaa muka £ivis
päänkipua sairastava poikaparka tä heidän on annettava itsensä on jonkunlainen lehti jossa voi- tymättömiä ihmisia ei olisi nain
luokallaan kykenemättä näke- parhaan lääkärin' hoitoon heti vat pohtia työalansa oloja ja helppo saada Toivoa pois tiel
mään läksyjä taululla Opetta- raskaaksi lähdettyään ja että hei- järjestymistä Silloin meillä suo- taan Virkainto on noussut Lot
jalle maksetaan hänen opettami- dän on lähetettävä virtsa kerran malaisilla palvelijattarilla oli ai- befgin tukkaan niin etta han
sestaan tänä ja ensi vuonna joi- kuussa tarkastettavaksi että hei- noastaan Siirtolainen (muistaak- kunnioikseen tekee juuri senmi
loin poikanen on samalla luo- dän täytyy vaatia että lääkäri seni) Sekö olisi sitten ottanut hin Väinö ajatuksensa tähtäsi
kalla ja koko luokan työ hidas- mittaa lantionsa ja tekee muita palvelijatar-kysymyksestä kirjo- Väinö hymyili
tuu siksi että opettaja koettaa tärkeitä tarkastuksia ennen kuin ttiksia?! Ei vaikka olisimme Uyvä on takoa kun rauta on
viedä tätä ja toisia muista syis- raskauden kahdeksas kuukausi maksaneet sille niiden julkasemi- kuuma!
tä hitaita oppilaita luokan mu- on ohi on vain rääkkäystä köy- sesta Sen tehtävä oli julistaa -ce on ss päätetty?
kana eteenpäin Ja kaikki tämä hälle äidille joka jo ennestään Huoneentaulun pykäliä etta pai- 'Qn" -tapahtuu
yhden silmälasiparin kärsii ravinnon ja levon puufet- velijat olkaa kuuliaisia jne "Mutta mitä sina Olavista a-
puutteessa! ta ja joka on sen lisäksi" aineel- Nyt teillä on oma lehtenne jattelet Väinö? Hänhän on val-
Tällainen vanhanaikainen yksi- listen huolien hermostuttama Toveritar jossa voisitte ja jos- ]an mielipuoli Pyhä pappi kun
löllisyys täydytään jo hyljätä Olisi paljon inhimillisempää sa teidän pitäisi pohtia tätäkin ottaa palvelusväen peuhakoita
sairaus on suuresti yhteiskun- sanoa jokaiselle työläisäidille et- kysymystä Miksi ette palveli- huolehdittavakseen !"
nallinen alkuperältään yhteis- tä raskautenne oikeuttaa teidät jattaret itse kirjota useammin "Hänen sanotaan olevan lap-
kunnallinen seurauksiltaan ja yh- kunnolliseen ravintoon ja hoi- asemastanne? sen isa" huomautti aino
teiskunnallinen jos sitä hoide- toon niin kauvan kuin lapsenne Myöskin on tämänpäivän tyo- (Jatketaan)
taan tieteellisellä tavalla Miksi tarvitsee teidän hoitoanne Mut- läisnaisilla mahdollisuus mones- :
ei yhteiskunta sitten ottaisi vas- ta tuollainen neuvo koskisi riis- sa valtiossa ottaa osaa politnk-
tuuta sen hoidostakin osalleen? täjien taskuja jä siksi he eivät kaan ja saada luokkansa aani Jos Sinulla 011 paiKKa
"Mutta se lisäisi minun vero- ikinä tule antamaan noin yksin- kuuluville oman työväenpuolueen f twtwäinen
jani!" kuulemme veronmaksajan kertaista neuvoa Jokainen työ- kautta Nytkin marraskuun vii- OrjUULetJU tyv tyvdiiici
huudahtavan ja siinäpä se onkin läisäiti käsittää hyvän hoidon ar- des päivä on silla listalla mei- tuttava tilaa naneiie
ia Slftö -rrvr Vaan oin aniharva heistä dänkin miehiä Ne äälllkelpoiset TnTinvifov on n n Vicjnol-