Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, November 05, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Thls Iseue of the Toveritar eontalns no artlclet tuch at
pequire an affirmed trantlatlon accordlna to Act of OoU
15th 1917
m
i
m
Amertan saoma'aist'n työläisnaisten äänenkannattaja
Organ oi the Fionlsn Viking Woraen tn America
Painos on nyt 7654
vcvÄuiiA tr
No 45
TIISTAINA MARRASK 5 P-TUESDAY NOVEMBER 5 lSlS-Kahd-sas vuosikerta
"Ihmishengellä on nyt
taloudellinen arvo jo
ta sillä ei koskaan
ennen ole ollut"
Suurin murhenäytelmä
Kirj E V Debs
Vapaista sairaaloista
"Sairaaloiden tulisi olla kaik
kien käytettävissä yhtä vapaasti
1'kuin kansakoulutkin" Tämän
lnnnA ~t-4-'mi- AIKat-fn rvil'i-
Lainasin kirjotukseni otsikok 1 ata näytelmää esitetään kaik- ten omaa lastanne! Mitä ajat- £ ' r " ' ait sn -ihiuulok-
si tohtori William H Gallandin kaIla ympärillämme mutta suu- telette sellaisesta sivistyksenä „ ™1Öt7lUn™ m
lauseen "Mother's MagazineV "n osa eistä on sokeita emme- jossa tällaiset julmat rikokset EarinlSn Xninimiseksi
tämän kuun numerosta Hän kä nae sitä ja meidän sydämeni- lapsiakin kohtaan eivät ole ai- 1= vn t+ n Si ön i'i
enempää kuin mainittu julkaisu- me ovat kuolleet niin ettemme noastaan tavallisia vaan että lastaan yksi niistä vaatimuk-
kaan- ei ole sosialisti Kuiten- tunne sitä niihin kiinnitetään tuskin ohime- ssta 'joita kansa tulee tekemään
kin lauseellaan ja koko kirjo- Kanssaihmistemme tuska kär- nevat ajatukset! klm 'se ymmärtämään pa-
tuksellaan hän joutuu vasten simykset köyhyys ja epätoivo Tonk k an neAerin rikog remmin yhteiskunnallista asc
tahtoaan "lyontamaan meidän jotka ovat hav
sosialistien olevan oikeassa sano- ilon heidän elämästään jättäen voon siveellisestä (l} sinlttumuk- Nykvaian ' vaatimukset edellyt
essamme etta kapitalistisen yh- heitlat toivottomina naantymaari „-a '„ ' i„it„t00 JNyKyajau vdduumM = j
„ „ i i sesta mutta tama sama kohtelias tövät mahdollisimman parhainta!
teisktintajarjestelman ainoa tar- aivan kuin he olisivat autiossa t-„t:iino„ ua„CQ csntta „m„i:i '! "1 H i
1 ' ( Kristillinen kansa saattaa na ui i vlpictn tervpvtta Passa suhtees-
kotus on suojella yksityisomai- erämaassa — nama muodostavat „„„ to„ tss ' „itöa y y d '
1-1 i r nn j i pienten lasten Karsivan naikaa on kntpn monessa muussakin on
suutta ihmishengen kustannuk- 20 :n vuosisadan sivistyksen suu- r:„utfiim?t) mnittH p ' L ii' '1:' Lt
splln r mman mnrhpnäv+plmän " SOta saauanui csjuc cuuout
J ' silmanpsiaan
uouo ui" xvuu me istumme aamiaispoy- fänä
ustavid uuvusmasm uno iauau- laamme olemme me tvvtvvaisia 1 _ li „-i:„:::
tn m n vt vään On lriilimii+ ninn- n- 1 muutaman syien paassa snta pai- set oie nanen timsuuui viiuipui
tuu nykyään Un ku um a no- os meillä on riittävästi ruokaa k t iossa olen svntvnvt h kai- mntrömii Ei sanota että soij
astaan muutamia vuosia siitä kun tyydyttämään ruokahaluamme ' J- "" r K-al mattomia Li sanota ma mju
ihmishenkeä idettiin knvin hai y y - v ruokanaiuamme ken ]kanl eIan t myrkytti eras aan sairaus on hänen yksityinen
™tn "P Kadun toisella puolella voi olla pävatyöainell vainionsa lapsen- asiansa ja lääkärin hankkimista
PH Se kuinka vaikea oli feftdäÄ S? ia '-Hän oli joutunut ei jätetä sotilaan itsensä tehtä
saada sellaisia lakeja joitten tar- „ taikka ios e I e vö m- t" Ä !
kotus oli snoiella työläisten iä- iv+:ii: ' s ?yj'sla euel sulu 1 hlLa 'Maa" lella- "_KUha
_ j j_ jii rvj wuiuTC33d ai lliClicllS LI
1 11' — T ~
vemmin tocieinsen uianiccu jua
aamuna naapurissani sotilas sairastuu eivät viranomai
ja hän oli liiaksi arka kerjää- kun Hänelle hankitaan heti par-
!!!!!f -}1 „"f e S „„ san!nle~jola0n enemlJlänkin mään tai varastamaan Naapn- hainta saatavissa olevaa lääkä-
„ t? 4ot n npliä viin tn yeminen saattaa_ ymmar- rit lö sivat vaimon muutamiin rinhoitoa Armeija tarvitsee
haaskannut +~ Jarw hyvantekevf repaleisiin kietoutuneena eikä vahvoja ja kelvollisia miehiä
vhtäyässä määÄ rttä uuS s's?ansslaset tat vanhojen ta- 8Uttpalaakaan ruokaa eikä tik- Mutta vieläkin enemmän ' tarvtt-
ÄöMs käynti oi nyl vtkT myynmn 11 pS6n y' hakaan polttoaineita löytyny seisi teollisuusarmeija kelvollisia
ään suurempi kuin tarjonta MnA TTL LJZ S5lH
Muistatteko kuinka he ennen T ° u"a v11""" '"v
olisimme todellisesti ihmisolen- ollut
1 i _„ ::::M11 nkin1
_:n_: i „ j i iuuwinaioii iniiiiun-ii- nimr r nen naivuIUS un vtuuaua ijliii€h-
tariönta oli kysyntää suurempi n°ita' me tuntis!mrae käl"™ Minä tunnen ja" tunnen kätke- la Kun olemme sairaita
- SnteträtSLnf O "esten nasten ja lasten nalan- fast tämän hirJveän yhteiskun s?mme lääkäreille si tä että tuli
ko heidän rahansa nyt loppuneet 5 " " + v fc+ - nalhsen vääryyden hapean ja simme janeeu
tai loDoumaisillaan? Ei suinkaan famme tukfhutta's) meita Ja alennuksen Minä tunnen aina- nen etujen mukaista siilon ct
Ei tarvitse muuta kuin lukea amPmat palttoot joilla suoje- ki„ 0man osallisuuteni tuosta tä on mahdollisimman paljon sai
heidän lehtiään ia julkaisujaan me !tsean'!me fllla alkaa kun kauheasta vastuunalaisuudesta ja raita ihmisiä Lääkärien yrityk
paästäkseen sdville siitä että he" t01Se! 7arlsevat Polttalsl- suurella vaikeudella voin hillitä set sairaiden hoidossa tavallises-
dän omaisuutensa arvo on sodan vat lmttemme ytimiä itseäni ilmaistessa sittä tunteita- ti rajottuu siihen etta he saavat
aikana kolionnut huimaavasti Mutta me emme ole sivistyne!- ni potilaansa jälleen jaloilleen vaan
Vieläpä heidän kirjailijansa kir- tä ja inhimillisiä me olemme Mailma on laaja ja sen rikkau- h!!!dan tfvefna„ p l hh
jottelevat miljoonista joita on kapitalistisia ja epäinhimillisiä ' dessa ja yltäkylläisyydessä on naa kuulu heille ivnna aisiiia
sodan avulla tehty Heidän on Me olemme tuskin ylempänä riittävästi kaikille lapsille ja kai- sanotaan olevan paljon ™saam
mahdotonta kieltää etteikö sota aarniometsien luolaihmisiä Joi- kille ihmisille Se seikka että man Ja£le?telman- e u'
ole lisännyt heidän rikkauksiaan takin esi-isiemme raakalaisvais- me olemme niin vajonneet yksi- vat Jaakann pitämään nenä ny
(Nykyisissä vaaleissakin lupaa- tdista olemme hävittäneet vaan löllisyyteen ja niin kuolleet kai- vassa terveydessä ja jos idiKiriH
vat virkoihin pyrkivät politikoit- emme ole kasvattaneet niiden kelle ihmisyydelle että voimme hoidokki „KU°lee menettää -sijat
lopettaa sodalla keinotte- tilalle inhimillisiä ja jaloja tai- istua tyytyväisinä sillä aikaa r!P?anf?' eiiaisissa oioissa on
lun)„ Heillä ei siis ole puutetta pumuksia -kuin tällaisia- yhteiskunnallisia laakanlla 8"sirmuu™K J"y"' -
rahasta Mutta kapitalistit tie- Yksilöllisyydellä jossa olemme julmuuksia ja rikoksia tapahtuu ta klln tava111" e" a s'0?™
tävät että olipa heillä vaikka siinneet ja jonka vaikutuksen kaikkialla ympärillämme riittää !'as™s' Joka ff a " ":!+
kuinka suuret rikkauksien aar- alaisena me olemme kasvaneet j0 kumoamaan kaikki väitteeni- lehtimaan ynteisisia asipioia
teet niin jollei ole kylliksi riis- miehuuteen ei ole mitään siveel me joita mahdollisesti julkeani- J-erv?vs el °!e n Va h™£
tettäviä työläisiä niin heidän kuT- Iistä perustetta sen oman vatsan me esittää sen puolesta että o- yksilöllinen asia joko "enK
tansa ja arvopaperinsa ovat ar- ulkopuolella Se on kehittänyt lemme sivistyneitä ja inhimillisiä antaa terveyclt "°„" "'
vottomia Sota on syönyt tun- ihmisille kynsiä hampaita ja ka- olentoja palvelustaan _ yhteiskunnalle toi
tuvan aukon työläisarmeijaan vioita vaan ei sieluja ja omia- Kun minä luen tai kuulen tä!- noastaan saiiyuaa oma 1 i
Siksi on ihmishengen arvo kor- tuntoja Ihmisten korkein pyrki- laisista hirveistä tapauksista ja ™y tersa- „ rerl!e e'u fa'"" t}jl
keampi kuin se on koskaan en- mys on hallita toisia pöyhkeällä samalla kertaa huomaan sanoma- laperaisista syistä idvdinauitiii
nen ollut Kapitalistit pelkäävät sydämettömällä itsekkyydellä ja lehdissä kertomuksia kuinka A- He?vat sy°neet P??aS™J™~
että me todellisten rikkauksien tyydyttää omia alhaisia ja raako- merikan raha-ylimystö on juhli- veellista ravintoa ja me o
luojat kuolemme sukupuuttoon ja mielihalujaan nut jonkun ruhtinaan tai Kris'- Pltanee "Pg? Tutk ttS-
Mainittu tohtori seuraten ny- Eilen aamulla luin sanomaleh- tuksen kirkon kardinaalin kun- na i - 1 iannrn
kyisen hallituksen' esimerkkiä destä pienestä kaksitoista-vuoti- niaksi niin äärettömällä loistolla fa kavl s "r't?™a Hnnns
on innostunut "ihmishengen suo- aasta tytöstä joka oli koettanut ja tuhlaavaisuudella ettei siitä takapma 011 saastaisessa ku us
jelemiseen" — Mutta miten? heittäytyä kanaaliin etsittyään voi oikein sanoin kertoa ja et- +sa- J°f a arPd y Ajtommr
Vaikkakin hän käsittää työ- koko päivän turhaan tytöä J Hän tä vieraat ovat kiittäneet isän- tlvat ta"J"o Jam
Iäisten henkeä ja terveyttä suo- oli heikko nälästä eikä hänellä tää helmeilevien maljoen ääres- nf-
jelevan lainsäädännön tärkeyden °lklt yhtään ystävää koko mail- sä ja onnitelleet häntä "tämän ehdottomasti sovittelemattomiHa
kääntää hän selkänsä sille ja kii- massa ja hän — tämä pieni tyt- maan suuruudesta kunniasta ja ehdoilla vaadin kapitalistisen e
rehtii sensijaan antamaan "tietä- tönen melkein vielä pikkulapsi rikkaudesta" niin jokainen pisa- päjärjestyksen hävittämistä jon
mättömille ja tyhmille" äideille — halusi lopettaa kärsimyksensä ra verta suonissani kiehuu ku- ka alaisena tämä suurin murhe
ohjeita joilla voitaisiin ehkäistä lopettamalla itsensä - mouksellisesta vihasta ja suut- näytelmä jatkuu sekä koko yh
pikkulasten kuolevaisuutta ja si- Ajatelkaa tätä jos osaatte ja tumuksesta - teiskuntarakenteen uudelleen ra
ten saada edes tulevaisuudessa katsokaa tämän lapsen kohtaloa Voisinko esittää suurempaa kentamista yhteistoiminnan ih
työläisten tarjonta kapitalistiseen siten kuin teidän täytyy se näh- syytä siihen miksi olen sosialis- misyyden ja veljellisen rakkau-
(Jat&~toiVeiirsivuiii) dä ja ajatelkaa häntä sitten ku- ti ja niiksi sosialismin nime-isä den pohjalle!