Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 29, 1918, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Teponniemen
:: asukkaat ::
KIRJ HELMI MATTSON
I luksi hän aivan rukoillen toivot
pääsevänsä kotia mutta jostain
syystä yhtäkkiä muutti mielensä
d tullut vaikka me avosylin o
lisimme hänet vastaanottaneet"
Olaf hätkähti' -
Hän arvasi Ilmin sanoista et-
' PALISADE MINN johtajana toimi Kerttu Krook Ja
Tokak 13 Päivää vasten yöllä rie- kirjurina Laina Louhi Ompeluseh
nuivat metsävalk-mt kylämme ympä- ran kokoukset päätettiin pitaa jo
' a ä LTea lä raivolla polttaen use- ka tiistai-illa Vilkkaan keskustelun
mH uutisviljelijäin rakennuksia herätti kysymys: josko laitetaan kali
m m hävU Tl! toveri Ed Saaren-vikekkerit joka tiistai-illaksi Toiset
MmininAAn niiaivnf inhtnneet toiset eivät Paa-
ra~ e tosi tuli että silioin pidetään " Han arvas llmn sanoista et-
aivan maan tasai e „„If 1o „„„ nm!iin ir„n ta Laina oh saanut tietaa hänen
maisuus oli vaKUUuamiiiuiiui hiuhciuioih j (jautoa viime ulvviil _
tV iiin ioutui kärsimään sanoin olemme tilaisuudessa saamaan juh- joutuneen tänne apupapiksi —
kuvaamattoman vahingon Samoin hä- lasalin käytettäväksemme Toiseksi "Me koetimme parhaamme
vitti tuli Mikko Libeckin muhkean tuli kysymys niistä saadaan ne va- ]? hänenkään ollut kaikki syy jatkoi Ilmi "mutta tauti on
kartanon 1a sahamyllyn kokonaan rat joilla ostetaan kahvit ja leivät 0]a{ ajatteij kiihtynyt vain Nyt näette lo-
' noroksi Kalkille kylämme suomalai- siitä ei tehty vielä mitääi paatosta Jqs Mn oHkill luvannut 0ttaa pun itse "
sille yhteistä vahinkoa tuotti tuli sillä Fanny Lindahl J"' n£f Lainan vaimokseen eikä voinut - pastori„ otsalle kohosi kylmä
mvöslrin polttaen kulutusrenkaamme yttöJen ka
tarratd Ä tivoT™na::isteen ITZTroZ 'esteestä joskin heikkous näytte- -Tuoko on hänen lapsensa jo-
TT "™ muhomvllv ja noin tonni Jenny Mattila pyysi eroa toimestaan li siinä suurta osaa ta tuuditte? —
V hn natonta vilj-ia paloi myöskin ' tilalle valittiin Mrs Lähde Koko- Hänen vanha äitinsä rouva : Sairas aukoi silmiään
Tätä kirjottaessa riehuu vielä tuli uksen pito meinasi mennä vähän A[oren kauhistui ' kuullessaan Huomattuaan pastorin ojensi
loka puolella kvläämme joten emme "akoiksi" mutta kyllähän siitä kor- jänen akovan tuoda helsinkiläi- hän kättään heikosti :
ole' turvassa vieläkään tulelta jollei jaantuu kuu opimme Kyllä tyo te- paiveiustytön omaan kotiin- "Olaf!" sanoi hän tuskin kuu
tille sadetta Monet uutisviljelijät kijänsä neuvoo luvasti
SÄÄ trSI°:a=: SaVanluksen huulet inhoten lau- ' Sinä tulit kuitenkin ---n
sS lohduton oikein pelottavassa määrässä ihmi- suivat hänelle sanat: Mma juuri nam unta - ctta
im talltsee yleensä kylässäni- siä kuolee kymmenittäin päivässä "Olaf! Poikani sinun sukusi saapuisit luokseni —
'a sitä vielä lisää ne kaameat Sairaalat ovat täynnä ja toiset sai- jäsenet kautta aikojen ovat k-at- Minä vihasin sinua Mma ki
"ieVit ioita saapuu joka päivä niis- raatavat kotonaan Teatterit ja kir- soneet) kenen kanssa liittoja soi- rosin mutta en enää Sinä epäi
18 naapurikylistämme joita tuli on kot ovat suljetut samoin Työväen- mvat! Kaikki ' Morenit ovat jjt minua — ei puhuta siitä Mi
hävittänyt kokonaan jo joissa sadot- yhdistyksen talokl Ruotsalaisia ei k allsessa arv0Ssa pidetyistä nä _ kuolen — Ota lapsemme
tain ihmispolosta on Sortunut lek- ole Te a ketaan kuollu t = „ g h ?hdi -
kien uhriksi JonnyTrast auUaa paljon se Suomen vanha lää- leen Isäsi tiedätkös minun Muuta ei han enaa jaksanut
- ke sauna ja viina jos el siitä ole kauttani kohosi entista suurem- Korahteli nuori rinta — Henki
: ~~~ apua niin tauti on kuolemaksi paan arvoon minun nimeni ja liiteli pois — Olaf otti tytön
JERSEY CITY N J Leenu mvötajäist'eni tähden -Minun käden ja polvistui vuoteen vie-
Ne suuret myyjäiset ovat nyt aivan _ ainoa poikani Olaf häpäisee van- reen
ovella Ne pidetään 14—16 ja 1 P- WARREN OHIO han äitinsä ja saattaa hänen har- - "Sinä tunnolleni rauhan annoit
marraskuuta Työväentalolla 131 iii 0en ensikertalainen kirjottaja menneet hiuksensa murheella Nvt tiedän mitä ajattelit oma
VVinfield Ave Trsta!na 14 p aie- muMa kMka en nahnyt täältä t tuommoinen paljon kärsinyt ystäväni"
taan ne suurella hulina la ja riemu rn]cäänlalsta kirjotusta Toveritta- '""h"- leviää mailmail tie- 1
la silloin on vakavaa ja keveaa oh- ilrran aHnen jotakin skandaali lev laa mauman ue _
elmaa Lauantain ohjelmasta tie- -e gaa nyt toimia kun toon - Vanhukset lähestyivät vedet
dän mainita kolminäytöksisen kappa w ]eget palkat on 8Uiettu klU Minun poikani naisi sivisty- Sil„lssä pastoria _
leen Sunnuntaina on myös moni- kutaudln _ "Spanish Intlunzan" — mättömän palvehisnaisen ! Heillä ci ollut enää vihaa tata
puolinen ohjelma Jo o-Welman'vu' taiia sitä on täällä tähän mennes- Olaf muisteli äitinsä sanoja surevaa katuvaa ihmistä koh
sikin kannattaa tulla niille kolmipai- 1]ut toigtakymmentä tapausta tyton kuolinvuoteen ääressä taan Ihmistä joka oli tunnus
väisille juhlille Sitte kun vielä ot- ykgl q kuulemma kuollut Hän tunsi vjcläkin rakastavan- tanut rikoksensa
taa huomioon ne hyvät J?"" Tasllä Warrentesa on nykyään pai- vuoteessa nukkuvaa "Minä hautaan hänet minä
rrÄStS oe g ÄÄtÄ "f ta josta enää oli jälellä vain itän hänet multaan ja siimaan
useampia käsityölajeja edustettuna " k ieet J jbU1ow kun kalpea haamu suta ihanasta ty- hänen ruumiinsa - Hyvät ys
kuin meillä on Mainitsen tässä k™°u'oH aukl naalilla käy vähän töstä joka hänet ennen kauneu- täväni ! Han tama tyttärenne
muutamia niistä Suurin ja arvok- ke„ ihea n&hden kuin täällä on dellaan hurmasi jonka sielu on nyt tomumajan-
kaln on säufsyn peite joka on koris- guomalalsia Toivoisin että aina- jos vt vielä olisi asia autet-sa jättänyt hän oli minun —
tettu aistikkailla koruompeluksilla kalkkl osast00n kuuluvat kävisi - tavissa ja tuo kuolemaan tuo- vaimoni vaikka ei seremonioilla
ja käsintelidyillä P"861" sen a"° vät edes kokouksissa kun -taas haa- terveenä kukoistavana 0x meitä mailman silmissä yh-
o„ yli fdan äollarln Sten on Umme ga8 luvan olla auki tyttönä hänen sylissään kääntäi- distetty Hänen lapsensa on mi-
vrkatm ä on myös ka k n Värisiä Eräänä laantama aa la hkk uUu- ( h-n kasvonsa vasten äitiänsä nun lapseni '
[aemal!ron°nvamru mitä suurimmal- nHmS S! isäänsä sukuansa ja koko mail- Pyydän että hoidatte häntä
la taidolla ja huolella Paksut top- '°ls "lareita ja meiUsivat aika- maa ja sanoisi :- siksi kun katson miten hänestä
patäkit miesten naisten ja lasten Kreikkalainen soittokunta "Ottakaa kaikki ! — nimeni pe- parhaiten huolehdin '
villapuserot Ja sukat todistavat sita soiUeU kaikkl isänmaalliset kappa- rintöni papinvirkani tai mitä Jospa nyt olisi kaikki toisin
että on muistettu talven olevan vas- pettyivät ihmiset vielä- muuta tahansa kun ette vie hän- ajatteli hän
tassa asia tmikeja M™ kln toiveissaan Enpä tiedä muuta minulta poisr Kunpa ei hänen vanhempiensa
KayiUkiaae voi mlnkUn tällä kertaa parasta talven menoa _ Qlen tappanut hänet _ Hän kunnianhimoiset - houreet hänen
den palstoilla luetella sillä yksin 00- tov n' kärsi köyhyyttä ja hapeaa us- elämäänsä olisi turmelleet
käsilöitä on yli neljän sadan ja kali- qtpiiren VILLE OHIO - kaltamatta edes kotinsa armoi- Nytkin voisivat hänen paivan-
ta ei ole samanlaista Sitten on vie- 5TEUBtNvit „„„_„ hin turvautua ennenkuin viime sa onnellisemmat olla —
lä ompeluseura ostanut Hopeaisen Ptirränpähan vahan ™"™1S1 hädässä Mikä sattuma mi- _ Olaf poistui torpasta kuin
kampaus-setin y m y m arvokkaita täältä Steubenvill es a er™n m1t johtikaan tänne hänen van- ihminen joka tuntee muutamas
Äft ÄSSTÄ 5ÄiTÄ U? Silmi- etee" 1-in" sa hetkessä- monia vuosia van
CL arvonsa että ne tulevat ole- o„-siinä että meillä ei ole mitaan kirottavakseen hentuneensa
™ln hyT Tulba nyt kaikki Jer- yhteishommaa täällä kun on niin Häntä tyttoparkaa mina köh- tketaan
seyn ympäristöläisetkin katsomaan vähän suomalaisia vaan ei me silti noU(ieSsani pakoilin ja etsln DiDNCI hsnfn kuverepe
Ska pallon meidän naiset saavat aivan sivussakaan sosialistisesta toi- oaikkaa peittääkseni " vääryyteni PARANSI HaNEN äKUVEREPEÄ
aikaan Me olemme tässä lentsua minnasta ole k"J™™epnnm' jonka nyt tunnen kahta paina- M e n latl nostaessanl
airastaissa teillä kulkeneet Tulkaa- tönin S r J™M£™J™££: vampana tunnollani kirstua m0nta vuotta takaperin Toh-
pa vuorostanne tänne Emme voi toimia - kovm'{tt" J Pastorin silmissä kiilui kyyne- torit sanoivat ainoan toivon paran-
Täällä Jerseyssäkm on raivonnut siellä taman matkan n™" 1iä Hän ol: - sunm murtama tumiseen olevan leikkaus Kuvevydt
se espanjalainen lentsu Suomalai- vuoksi Aina senttan käymme ilta- 1_ ia Han o S™n keh lossä eivät auttaneet minua Vihdoin sain
sinkin on sairastanut useita Nyt missä ja muissa huvitilaisuuksissa Lapsi itki uudelleen Kenciossa jotakn_ joka paransi minut n0peasti
se 011 jo vähenemään päin Työvä- T k 12 p oli siellä ukkojen ja Hml tuuditti ja täydellisesti Siitä on kulunut vuo-
entalokin on ollut suljettuna lentsun akkojen yhteinen sarjailtama ja oli- "pau pau pienoiseni 6la eikä repeämä ole palannut vaik-
vuoksi noin viikon ajan han siellä kaikenlaista lystiä Oh- Qllos lapsi hilpaa hiljaa — " ka teen kovaa työtä kirvesmiehenä
Ihanneliiton sunnuntaikoulu alkoi jelmaa oli useampia numeroita m Q { jj luoksensa Ei ollut mitaan leikkausta ei ajan
syyskuussa'0" Lapset palasivat kou- m runoja laulua ja näytöskappale lokaa „linu]e sanoi hän hukkaa ei vaivaa Kl mlnuUa ole ml--Zfnois
ja pinl ulsina Toita- ?ä„nät X " "kau n£ & tämä Sonn ol- ffÄTÄM
kln vlimevuotis a yvia oppla ta oli ri tahan n 8""teaena Vrauokapöy a lut sairaana täällä? Onko-hä- täydellisen parannuksen ilman leik
jäiinyt pois Me toivomme etta he ten se akkojen laittama ruokapöytä nu -1" =3i3r:s ta des kausta jos kirjotatte minulle Eugene
liittyvät meihin myöhemmin Terve jossa oli jos mistä lajista syo avaa iel e haettu laakana tai edes £ustaw m R Marcel
tuloa takasin kuta pikemmin sen ja juotavaa josta ukot ja pojat KU- lääkkeitä! ]ug Avenuej Manasquan N J Leikat-
parempi — Lydia vottelivat että kummatko ne pis e- Ilm kietoi lasta peitteisiin ja kaa täma motus ja näyttäkää se
— lee suihinsa: ukot akkolneen- vaiko koett tyynnvttää saadakseen pu- jollekin toisi'le jotka ovat repeyty-
VVORCESTER MASS pojat tyttöineen vaan eihän oltu - neet _ voitte peiaStaa jonkun hen-
No niin nvt se sitten alkaa taas päästy vielä myymisen alkuunkaan ntn vasta mu"u gen eli ainakin lopettaa tuskan jo
se ompeluseuran toiminta Kokouk- kun pojat väsyivät ja ukot voittivat " t un kot im ™i ka johtuu repeytymisestä ja leikkauk-
sia on pidetty ja onpa jo pidetty pBvdän $10700 pojilla ollen vaan tamia pa via tten lian oli JO flen pe(on ja vaarallisuuden
yksi iltamakin rahojen hankintaa $34oo Pojat saivat lähteä kotiin silloin kokolalla heikko Laaka rrTTnuTH+++++
varten Syysk 17 p-n illalla olivat nälkäisellä vatsalla vaan ukot ne sai- r oli jo aikoja sitten kehottanut +IIU11 1 uiiiuiii
ompeluseuran naiset laittaneet kau- Vat akkoineen syödä koko -herkut maalle vaikka nyt hän vasta tu- SUOSITTELEMME AJURI- +
niin kahvipöydän johon oli vapaa p0jat kyllä vähän pelotteli meitä ejlka — kuolemaan Itses- + LIIKETTÄMME!
osanotto kaikilla ja hyvän kyydin ne aviollisia että kyllä lie näyttävät tän ej sanonut paljoa perusta- +
leivät ja kahvi saivatkin Töitä ja- kuka poikamiesten iltamissa sapus- ej välittänyt koska hen- + Olemme aina valmiit pftlve- +
ettlin naisille Miehiäkin siellä oli kat suihinsa pistelee Saapa tuon- ' ' m1ltta fimä„ nienokai- + lemaan teitä 'kaikenlaisella +
mutta eipä siellä ollut niille sopivaa kin ajan nähdä kl u'ee mutta „" ' fn ajuriliikkeen alaan kuuluvalla +
tvötä Kahvin juonnin väliajoilla pis- No ehkä tässä näin 'ensikerraksi sen takia han lopultakin tuli ko- + työuä +
tettlin tanssiksi ja liyvln siinä aika riittää " tia va-kka ensin eparoi Kyseli + -SEABORG TRANSFER CO
olisi mennytkin mutta asiat vaati- Toveruudella kirjeissään niin kummallisia ai- + Puhelin 4s: A!t?rl?'?fe: T
vat että piti pitää kokoukia Puheen- Senia Järvinen vankuin pelkäisi jotain Ensi a- 1-1 I I 1 1 I M l 1 1 1 I I I I I I I 1 I I M I-