Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 29, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 44
Tiistaina lokakuun 28 p ' 1918
SIVU VIISI
$ KANSANKIRJEITÄ $
SEATTLE WASH '
Ihmetellä täytyy miten vaatimaton
ta väkeä nuo perhepalvelijattaret
täällä ovat Vaikka lie kovasti va
littelevat että -täällä on raskaammat
palveluspaikat kuin yleensä idässä
niin siltikään he eivät ryhdy ' min
käänlaisiin toimenpiteisiin olojensa
parantamiseksi Perhepalvelijattarien
kysyntä on nykyään suuri ja siksi
heillä olisikin nyt kovin hyvä tilai
suus ryhtyä vaatimaan edes työpäi-
vän lyhennystä Palkat tosin ovat
hiukan entisestään kohonneet jolla
tyttöjen silmiä peitetään mutta työ
kin on useassa tapauksessa ras
kaampaa ' kuin ennen Monella per
heellä joilla ennen oli kaksi ja kol-
mekin palvelijatarta on nyt vain
yksi jolla teetetään noiden entis
ten kolmen työt Kun isäntäväki
on järjestänyt asiat näin kierosti
riittää tytöille työtä ympäri vuoro
kauden öitten on paijuu yciueim
joilla on tapana kutsua vieraita jo
ka päivä tai pitää suuret pidot ker
ran viikossa jotka kaikki lisäävät
palvelijattarelle ylimääräisesti työtä
Olin taannoin juttusilla erään pal
velijattaren kanssa Hän kertoi pai
kassaan olleen suuret juhlat joissa
oli kolmisenkymmentä henkeä Juh
la oli Tanskan prinssin tulijaisiksi
Tyttö kertoi raataneensa ylimääräi
sesti monta päivää juhlia valmistel
lessaan ja juhlapäivänä hän sai teh
dä työtä seuraavaan aamuun kello
viiteen Hän sai nukkua kaksi tun
tia kun emäntä jo herätti hänet
Kaikesta tästä ei tytölle maksettu
senttiäkään ylimaksua Emäntä vaan
oli lohdutellut tyttoa eua emu
näkin ole iloinen kun sait edes 'näh
dä Tanskan prinssin (?!) Tällaisia
'rasittavia yllätyksiä on tytöillä mel
kein jokaisessa paikassa Tyttöjen
pitäisi toki sen verran alkaa vaa-
-timaan että heillekin maksettaisiin
ylityöstä kaksinkertanen tuntipalkka
kuten muidenkin alojen työläisille
usein maksetaan "
Täytyy kyllä sanoa sen tosiseikan
että yleensä idän valtioissa on palve
lijattarienkin asema hiukan siedet
tävämpi kuin täällä Sen todistaa
jokainen ken on ollut idässä ja tul
lut tänne Se oli parempi ainakin
viitisen vuotta sitten kun olin itse
sitä kokemassa Siellä edes emän
nät puhuttelevat tyttöä Vähän miel
lyttävämmin Osasivatko he olla niin
paljon kierompia? Saa siellä vähän
enempi lomaa myöskin Uskon tä
män johtuvan siitä että siellä idäs
sä ovat suomalaiset järjestöt san-
Lasten Joulu!
ilmestyy hyvissä ajoin ennen joulua sisältörlkkaana ja monipuolisena kuviensa ja
kirjotustensa puolesta
Sisällöstä mainittakoon seuraavat runot: TYöLÄISTYTTö SUOMESSA kirj A
Salmi TERVEHDYS NUORISOLLE kirj Helmi Mattson ORVON JOULU AUTTA
KAA ja LAPSOSELLE Mikael Rutasen kirjottamat kolme runoa XIDIN TURVA
kirj Jenny Trast LAPSET JUHLIKAA kirj Emma Saari PIKKU TYTÖLLE kirj
W A Mattson SAIPPUAKUPLIA kirj Lyyli Paavila — Kertomuksia on: KAUNIIN
YSTXVYYDEN KATKERA LOPPU kirj Klaudie-täti HIILIPALAN HISTORIAA
kirj Selma-täti MUSTA MARY kirj Helmi Mattson MIEROLAISTYT6N KOHTA
LO kirj Sigrid Kristianson y m — Tyyne Saari kirjottaa lapsille ja Annie Ruissalo
kirjottaa ja runoilee lapsille ja äideille E V Debs kirjottaa lapsuudesta Vielä on
kuvien yhteydessä selostuksia lapsityöläisistä lapsinäyttelyistä y m
Kuvia tulee julkaisuun kolmattakymmentä Joitakin sunnuntaikoululaisten ja
ihanneliittolaisten kuvia tulee selostuksineen Myöskin on kuvia nuorista indialai
sista ja venäläisistä vapaustaistelijoista japanilaisista pikku-äideistä lapsinäyttelyis
tä Markhamtn Minn nuorista luokkataistelijoista jotka joutuivat viime keväänä
oikeuteen sosialistisien lasten näytelmien esittämisestä sekä muita kirjotuksiin so
pivia kuVia
Lasten Joulu tulee varmasti miellyttämään lapsia sillä ruhotkin ovat kaikki
lausuttaviksi sopivia ja kertomukset sopivia luettavaksi ohjelmanumeroina Myöskin
tulee julkasuun joku lasten kuvaelma
Vaikka kaikki kirjapainoalaankin kuuluvat kustannukset ovat kohonneet puolella
tämän vuoden ajalla niin Lasten Joulun hinta on kohonnut ainoastaan kymmenellä
sentillä Sen hinta on nyt 25 tenttiä kappale
TILATKAA SITÄ TUKUTTAIN MYYTÄVÄKSI — Lasten Joulu 191S varmasti
tekee kauppansa kaikkialla A3iamiehille myönnetään 2ft pros alennus vähintään 10
kappaletta tilattaessa 25 pros alennus kun raha seuraa tilausta
Tällä vuodella on tilaukset lähetettävä hyvissä ajoin sillä postin kulku on entis
tään hitaampaa Toimikaa ripeästi niin saatte Lasten Joulun aikanaan
Älkää jättäkö tilauksianne viime hetkeen sillä Lasten Joulusta on aina myyty
painos loppuun siksi olisi tilausten saavuttava jo marraskuulla Tehkää tilauksenne
' alla olevalla tilauslipulla
TOVERI Box 99 Astoria Oregon
Allekirjottanut tilaa kpl Lasten Joulua 1918 Rahaa seuraa mukana $
NIMI'"'
'" ' '
OSOTE ''
v
kemrnat jotka ovat kehittäneet' ty- rintaa Meitä työläisiä se aina ko- mä sinmalnittu oli potkassut po
tfit vaalivaisemmlksi Tytöt eivät vimmin ' viiloo - Maria Vuori liisiä ja siltä sai $50 enempi ' Nämä
alistu siellä enää koiramaiseen koh
teluun Muuten siellä on myöskin
suomalaisia palvelijoita enemmän se
kä he ovat tulleet puhtautensa ja
ky vykkäisyytensä ' puolesta enempi
suosituiksi kuin monet muut
hommat ovat saaneet putleekarit ko
vasti sotatuulelle
VVallacen sairaalassa kuoli Kust
Peterson suolikuumeeseen Hänet
Täällä on sulettu kaikki yleiset haudattiin 24 p Vainajan sisko
MULLAN IDA
iiio„„ lanfann tukia Mrs Pautsari Buttesta oli laittamassa
Kuin monet muut imintti — - - - --
sitä kiinlnn in olevan tässäkin kau- veljensä maallisia jäännöksiä hau-
Influenssan uhriksi joutui Kusti _„„___ ™vnn verran mutta el taan — Jaakobin tytär
Ei kestä- i ™„„„„ddji violft nunnin-
nyt sairastaa monia tunteja vaikka )ajga ojkeSn pltäny lujilla John
oli parhaassa ijässä oleva muhkea p kk Qn Wallacen sairaalassa Hän
Ranta joku päivä sitten
mutta se on kuitenkin lähinnä sa-
manlainen" '
Seuraavana aamuna julisti tuoma
ri kaikella juhlallisuudellaan että
hänen täytyi lykätä viikon näiden
48 syytetyn juttua päättääkseen
"mistä rikoksesta jos ollenkaan mis
heitä voidaan syyttää" -~ Liberator
Kun iämä influenssakin pian lak
kaa raivoamasta : ja kaupungit va
pautetaan sulkumääräyksistä alam
me teitysti oikein tarmokkaalla in
nolla ottamaan tilauksia jouluktrjal
lisuudellemme ja Toverittarelle To
verittaren tilaajamäärä onkin influ
enssan sairastusviikkojen ajalla las
kenut tavattomasti' Se jo alkoi nou
semaan kesän lepojen jälestä kun
tuli tuo influenssa japilasi senkin
Niissä paikoissa missä influenssan
kerrotaan ankarammin raivonneen
on Toverittaren tilaajamäärä enim
män laskenut
Kun otatte tilauksia joulukirjani
suudelle kehottakaa tilaajia samalla
kertaa tilaamaan "Yhdysvaltain val
tiolliset puolueet ja niiden suhde
työväenluokkaan" Se on kirja jon
ka pitäisi olla jokaisen työläisnai
sen kirjastossa sekä muistissa Van
hoillisten kanssa väitellessä se pär
jää parhaiten jolla on niin kumoa
mattomia valtteja porvaripuolueiden
oikeasta luonteesta kuin tuossa kir
jassa on Meidän työläisnaistenkin
on otettava elämämme järjestykseen
sellainenkin tapa että koetamme jär
jestää raha-asiamme niin että voim
me ostaa kirjallisuuttakin
Tuon kirjan saa tilata Toverin kir
jakaupasta Sen hinta on $125
oli parhaassa ijässä oleva muhkea pakka on Wallacen sairaalassa Hän i ADYSMITH B C
ja punakka mies Kuolema vain vletaeasa kovast kipeä umutoivii i n d i
korjasi pois muutaman tunnin sisäl- muUa Mnen paranemisestaan on Vain taistellen voidaan luoda elä
la Kyua se on jnmeemsi utuun vlltBnkn toivoa määl — Kaikkialla taloudessa sa-
kun se vie niin kuin salama etka Näytöskappale "Suuri parjaaja" jäi moiu myöskin luonnossa el elämä
auta lääkäreidenkään taistelut Laa- b„„ miipttiin mut- vri inttu ilman tniatniim Sileät-
kärlt ovat sanoneet etta nyvin va- ta ge näytetaan heti kun vaan saam- tasanteet joilla me tänä päivänä kas
hSn nn sellaisia ioutunut sen uh- i„„uTS t in„„™„ „i„n n™
me luvan mennä haaliiri
vatamme viljamme eivät voisi olla
riksi ketkä ovat aikoinaan rokotet- oikeln SUUPSiivouksen teki kaupun- olemassa maapallomme pinnalla xel
tu Täällä on laivajaardeilla järki- __ „„„„ 01 nät vii n 1 H si n O DR- lölifKf valu aa taot ia Inmivvnrvmfit nH
ään miehet rokotettu ja se tehdään L)ndemanln asunnolla josta löy- sl vuorten harjuilta vierittäneet maa
kenelle hyvänsä Parhainta olisi jo- slvätkln 12 "keisiä" väkijuomia ja ta laaksoihin Mitä raivoisampi on
kaisen mennä lääkärin tykö jos se ker- toigena päivanä vielä 2 "keisiä" ja rajusade sitä pikaisemmin vuorten
ta auttaa ennen kuin tulee niitä oi- hakivatpa vleia talon isännän työstä harjut siirtyvät laaksoihin
reita Myöhäistä se sitten on „ ristikkojen taakse Tässä sanotussa Mitä pikaisemmalla kiireellä teolli
Tuntuu kuin oltaisiin pussissa kun talossa 0n jo pitemmän aikaa pidet- suusparoonit tuottavat tavaraa mail
haalimme ovet ovat suletut En ym- ty samaa peliä mutta ei virkakunta man markkinoita varten sitä pikal
märrä miten ne ihmiset jotka eivät ole ennen niin paljon lääkkeitä siel- semmin ne täyttyvät Mitä julmem
milloinkaan käy hakemassa virkis- ta löytänyt Emäntää on joskus pik- pia estelakeja kapitalistiset lalnlaati
tystä seuraelämästä voivat kuluttaa ku summalla "sakotettu kun on täysi- jat parlamenteissaan työläisille laa
aikansa Eivätkö he kaipaa mitään? naisia viinapulloja puupaksissa säi- tivat sitä suuremmissa joukoissa työ
Vanha sanontatapa sanoo että kun lyttänyt Tämä ei yhtään juoppoja Iäiset ovat pakotettuja liittymään
ei ihminen tiedä mitään niin ei se vahennä vaikka yksi hävitetään Nil- yksiin järjestöihin" Tänä päivänä ka
osaa vaatia mitään Seuraelämä on ta oljsj täälläkin kymmeniä joille pitalistlt kyllä polkevat' alas työväen
sellainen lääke että se lisää henkisiä tarvitsisi tehdä samoin mutta antaa järjestöjä mutta se ei voi jatkua
ja ruumiillisia voimia Ohjelma- ja tama peikoa toisille Sitä ostetaan- loppumattomiin Omistava luokka on
puhetilaisuuksissa on aina sellaisia kin täänä kovasti! Buttelaisia emän- pelannut pelinsä jo liian pitkälle
neroja jotkä luonnostaan pystyvät tja!ijn on toisten lisäksi vielä ollut Sille on enää mahdotonta suoriutua
tulkitsemaan jotain opettavaista ja uaeamnlan kerran viinakuorman kans- pelistä voittajana Se maailman po-
ymmärrettävää Niin vanhoiksi em- ga taäuä ja kauppa kuuluu kovasti litiikka jota omistava luokka tänä
me elä ettemme oppia tarvitse käyneen mutta niinhän sitä sanotaan päivänä pelaa maksaa työväenluokal
Enpä osannut oikein uskoa itseä- että kaukaa on vesikin parempaa le lilan paljon verta ja kärsimyksiä
nikään kun menin noutamaan Tove- Koska ihmiset viisastuvat että jättä- ja siksi juuri se politiikka ei voi
ritarta kirjelaatikosta että se on vät tuollaisen myrkyn ostamatta? — enää pitkälle jatkua "
tämän viikon Toveritar kun on vas- Eräänä iltana olivat poliisit vastas- Mitä paikallisiin oloihin tulee niin
ta keskiviikko sillä se on tavallises- sa kahta rouvaa ja miestä Ennen elämä tällä kertaa tuntuu hieman
ti toistaviikon vanha kun se tänne eivät herrut olleet niin rohkeita et- synkältä kun olimme pakotetut jät
saapuu Katsoin uudelleen että tä olisivat naisten hameenhelmoja tämään pois senkin pienen joukko
mahtaneekohan olla viimeviikkonen nostelleet (ei ainakaan näiden) mut- toiminnan jota tälläkin paikkakun
vaan ei! — Olisipa hauskaa jos se ta nyt olivat rohkasseet itsensä ja nalla on yritetty pitää vireillä jo tois
nyt jo alkaisi tulemaan vähän ai- niinhän kävi että viinaa löytyi "kei- takymmentä vuotta Mutta vaikka
kasemmin " si" kummankin vaatteista He sai- nykyisyys onkin synkkää niin toivo-
Talvi se vaan tekee varmana tu- vat sakkoa toinen nainen $150 ja kaamme tulevaisuudelta valoisampaa
loaan kouristaen monen rääsyisen toinen nainen sekä miehet $100 Ta- R- Notla