Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 29, 1918, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
TOVERITAR v
Amerikan suomalasten työläisnaisten ää
nenkannattaja ilmestyy Astoriassa Ore lo
ka tiistai The Western VVorkmen s Pub
6ociety'n kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
I vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c
CANADAAN JA SUOMEEN
1 vuosikerta $175 Puoli vuotta f 100
TOVERITAR
BOX 9 ASTORIA ORB
Entered as seconrl-class matter Julv IBth
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
uder the Act o( March 3rd 1879 '
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
SUBSCR1PTION RATES
IN THE UNITED STATES :
One year $150 6 months 90c
IN CANADA:
One year $175 6 months $100
IN FOREIGN COUNTRIES:'
One year $175 6 months $100
Ailvertising rates 50c per inch per insertion
Huoneusto siiaitsee 10:nnen ja Duane ka
tujen kulmassa Puhelin 365
Ilmotushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailmotuksista $100 ensimäiseltä tuu
naita ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta
li-siiä -
TOIMITUS:
Maiju Nurmi
Box 99 Astoria Oregon
Toverittaren tllaajamäärä osottaa
seuraavaa:
TJUStV 75
UUDISTUKSIA 31
KATKENNUT 154
Äitejä jakoteja
Kuten kaikki muutkin kiria
toukat olen lukenut jokseenkin
kaikista asioista niistä vain on
kirjotettu : vaan kaikista eniten _
olen lukenut äideistä ja kodeis
ta Olen lukenut runoja draa
mallisia lyyitilisiä ja eepillisiä
äideistä ja kodeista Olen myös
kin lukenut suurten filosofien
yleviä mielipiteitä äideistä ja!
kodeista Kaikissa noissa kirjo
tuksissa runoissa puheissa ja
saarnoissa ylistetään edell py
hyyttä ia painostetaan jätkimäis
ten tärkeyttä Niin kauan kun
kaikki tietoni ulkomailmasta o
livat 'kotoisin kirjoista uskoin
kaikkien- ihmisten käsittävän äi
tien tehtävän pyhyyden ja ko
tien tärkeyden
Mutta olosuhteiden karkea
'kämmen tvönsi minutkin kirja
mailniastani ulos todelliseen e
lämään jossa olen joutunut tu
tustumaan kaikenlaisiin äiteihin
ja koteihin Olen nähnyt kote
KATSAUKSIA
vaadittiin Jyrkempiä määräyksiä fän isänmaallinen velvollisuutensa on ta äänestämättä f
AM MATTI UN IOI DEN NAISET KO- työläisten hengen ja terveyden tUr- kärsiä Itse ja antaa lastensa kärsiä Pitäisi aina muistaa mainita on
KOONTUNEET VVASHING- vaamiseksl vaadittiin pantavaksi käy- ngiästä ensi talvena ja olla siitä ko ehdokas sosialistlpuolueen listal
TONISSA O C täntöön kaikilla työaloilla Myöskin vaiti Se vain osottaa kuinka la- la Se seikka että joku lainlaatija
Hallituksen työdepartmenttn "nai- vaadittiin naisten ja miesten yhtäläis- jimme naaras on itsepäinen ja koh- ajaa tai aikoo ajaa naisten aseman
set teollisuudessa"-toimlsto kutsui äs- tä terveyden- ja tapaturmavakuutus- tuuton silloin kuin hänen lapsensa parannusta ei oikeuta meitä sosialis
kotiäiti koolle järjestyneiden työläis- ta — Kunpahan nuokin vaatimuk- ovat kysymyksessä" teinä antamaan hänelle mlnkäänlals-
naiaten neuvottelukokouksen Koko- set tulisivat perille ajetuiksi niin oli- Sotilaiden omaisten eläkeraha on ta kannatusta "Hyvät asiat" ja "hy
uksessa oli läsnii 25 naista eri työ- sivathan nekin" pikkunen askel pa- njjn pieni että nykyisten elinkustan- vät miehet" — tai naiset — eivät
alojen unioista Kokous päätti et- rempaan päin mutta niin kauan kuin nusten aikana perhe josta äiti tai saa sotkea luokkasuhteitamme So
ta naisten uniot ja sonttu toimisto ammattlunioiden naiset luottavat de- j0ku lapsista ei pääse ansiotyöhön siallstipuolue on työväen luokkatais
tulevat toimimaan käsikädessä Ko- mokraattislln tai republikanisiin lain- joutuu suorastaan näkemään nälkää telupuolue ja sellaisena se- ei itse
koillisessa laaditussa ohjelmassa vaa- laatijoihin ja kongressimiehin eivät _ _ - eikä sen jäsenet sulaudu minkäänlai-
ditian naisien ja miesten yhtäläisen he voi toivoa noiden vaatimustensa naisia PÄÄSEE ENGLANNIN PAR- siin kompromisseihin radikalisimpien
palkan maksulupatista pantavaksi käy täytäntöönpanoa lakien kautta LAMENTTIIN kaan porvarien kanssa — Pitäkääm-
täntöön jota ei ole läheskään kaik- Edustajahuoneessa hyväksyttiin la me luokkarajat selvinä Joka ei ole
itialla vielä toteutettu Vaaditaan SOTILAIDEN OMAISILLE VAADI- kiehdotus t k 24 p joka oikeuttaa kanssamme hän on meitä vastaan
työiialkkakomlteoila määrittelemään TAAN $100 ELÄKERAHAA naisten pääsyn edustajahuoneen jä- — v
naisten alinpalkan pitämättä silmäl- KUUKAUDESSA seniksi Päätös tehtiin 249 äänen VAPAUSTAISTELUISTA- TaaLLÄ
lä yksinään naisten toimeentuloa Vancouverissa B C oli hiljattain enemmistöllä - ' kotona '
vaan että naisten palkka on määri- kansalaisten kokous jossa olivat e- Kun Valkean talon edustalta van-
teltävä siten että heistä riippuva!- dustettuna työväen järjestöt kaupuu- Eräs Toverittaren lukija Philadelp- glttiin 48 suffragettia äänioikeus
net perheen jäsenetkin tulevat aute: gjn virkakunta ja useat seurat ja hiasta kysyy tuleeko "Viinirypäleen mielenosotuksen toimeenpanosta ko
tuiksi Naisille vaaditaan samanlai- yksityiset kansalaiset eri kansaluo- musta terttu" jolloinkin jatkumaan koontuivat sanomalehtien raportte
sia ammattien oppimistilaisuuksia klsta Kokouksen keskustelun tulok- Toverittaressa johon voimme vasta- rit tapansa mukaan syyttäjälakimie
kuin miehillekin Koska hallituksen Bena oli että sotilaiden omaisten elä- ta että sen tekijä Klaudie Parkko- hen ympärille saadakseen selville
tyiiualkkakomiteat eivät ole ritäneet keraha on välttämättä korotettava nen aikoo julaista kertomuksen jo syytettyjen mahdollisen kohtalon
ihuolta nalstyöläisten eduisti vaatii $100:ksi kuukaudessa Päätöksestä julaistut ja vielä julkasemattomat "Minä en voi jatkaa koko juttua"
kokous että niihin komiteoihin on lähetettiin tieto hallitukselle Otta- osat kirjana kun hän ehtii ne saa- sanoi lakimies "Minulla ei ole rai
vauttava myöskin naisia Erikoisesti Waan Kabinetin jäseniä on sittem- da lopputm klrjotetuksi tään määräyksiä En ole löytänyt
vaalii kokous valittavaksi naisia kan- min ollut Vancouverissa joiden jul- yhtään samanluontoista juttua paitsi
salliseen solatyökomiteaan Kokous kisissa puheissa lausutuista mielipi- Red Lodgen Mont kirjeessä To- Coeyn armeijan juttu" s
laati ankaran vastalauseen Yhdysval- teistä voi päättää ettei ole toivoa- verittaressa No 43 puustataan eräs- "Kuten muistan" sanoi eräs ra
tain senaatille siitä että se hylkäsi kaan vaatimuksen täyttämisestä E tä Mrs Sandersia johonkin virkaan portteri silmänsä loistaen "Coxeyn
presidentti Wllsonin pyynnön nais- rään kokouksen puheenjohtaja jossa pyrkijänä Kirjottajalta tosin on armeija vangittiin ruohikolla käve
ten äänioikeuden myöntämisestä Yli- kabinetin jäsenet pitivät puheita sa- jäänyt mainitsematta onko misis so- lemisestä"
ja yötyön poistamista vaadittiin noi: "Että naiset tulevat häiritse- sialistien ehdokas Meillä on syytä "Niin sanoi lakinjjes" heidän jut
jyrlcästi Hallituksen varastoissa ja mään arvoisia ministerejä pienillä epäillä että hän ei ole vaikka emme tunsa ei tosin ollut juuri tällainen
Tiistaina
ja joitten tukevat kivijalat le
päävät yhteiskunnan outini hui
puilla ja olen myöskin nähnyt
tuhansia - koteja joitten lattia
lankut uiskentelevat yhteiskun
nan kurjuuden mutaisissa kui
luissa „ Olen nähnyt korkeakattoisia
avara-ikkunaisia koteja joiden
äidit olivat kirkassilmäisiä ja
hilpeäluontoisia Olen myöskin
tutustunut matalakattoisiin _ ja
soikca-ikkunaisiin 'koteihin joi
den äidit olivat sameasilmäisiä
ja alakuloisia Edelliset äidit näyt
tivät minulle kauniita veistoksia
ja maalauksia kauniita huoneita
ja ihmeellisiä kukkatarhoja hei
dän kanssaan olen jutellut kai
kista ihmismieltä ylentävistä a
sioista jälkimäisillä ei ole ollut
paljon näyteltävää vaan heillä
on ollut pitkiä sydäntärepiviä
kertomuksia kurjuudesta ja_kär
simyksistä Monta kertaa olen hymyillvt
onnellisen äidin kanssa onnelli
sessa kodissa 'Taan useamman
kerran ovat silmäni kyynelty
neet kurjan kodin raunioilla:
Mieleeni tulee pieni hentovarta
loinen kaitakasvoineii työläis
äiti johon tutustuin hiljattain
Denverissä Kävelin pitkin 'S totit
katua kahdeksan tienoissa erää
nä syyskuun iltana kun katsee
ni kiintyi lasten päivätarhan
kartanossa ipariin leikkivään pie
nokaiseen Tavantakaa he juok
sivat verä jälle odottavin katsein
tähystellen pitkin katua ja pa
lasivat taas uudelleen jatkamaan
leikkiänsä joka nävtti tuntuvan
vastenmieliseltä Kauan aikaa
olin seurannut heidän toimin
taansa ennenkuin odotettu äiti
vihdoin sukelsi esille suurkau
puncrin illallisesta ihmismerestä
"Äiti!" — 'Kuinka monta ker
taa olenkaan kuullut tuon sa
man sanan 'Kuinka monta ker
taa olen lukenut kauniita ylis
tysrunoia äidistä kuinka monta
kertaa olen kuullut äjtiä ylistet
tävän lauluissa ja puheissa
vaan en kertaakaan ole tavan
nut mestaria joka olisi sanoin
nuotein tai värein voinut ku
vata sitä tunnetta minkä noit
ten kahden pienokaisen yksi sa
na kuvasi Siinä oli ilo kärsi
mykset toiveet ja pettymvkset
kuvattu paremmin kuin mikään
kirjailija maalaaja tai laulaja
verstaissa työskenteleville ' naisille kotihuolillaan on vähintään harmit- olekaan saaneet tänne Montanan BO
vaadittiin samanlaisia tilaisuuksia tavaa!" B C Federationistin kir- sialistien ehdokaslistaa Jos sanot
palkankorotuksiin ylennyksiin ja tut- jeenvaihtaja lisää siihen iroonisesti: tu misis on redlodgelaisen lääkäri
kintoihin kulu miestyöläisllläkin on ge onkin merkillistä kuinka vaikea Sandersin misis niin silloin sikäläl
Opettajattarien palkkojen korotusta näille naisille on vakuuttaa että hei- set sosialistit kyllä tietävät olla hän-
lokakuun 28 p 1918
voisi ikinä toivoa kuvaavansa
"Äiti!" — se oli heidän kaik
kensa Suudeltuaan ja hyväiltyään pie
nokaisiaan äiti vihdoin katosi
lastentarhaan josta hän palasi
sylilaugen kanssa Niin he tuli
vat kadulle äiti kolmen pieno
kaisensa kera Tarjouduin avuk
si " ' ' : :'
Kävelimme pitkän matkan en
nenkuin tulimme sinne jota he
kutsuivat 'kodiksi On tarpeeton
ta kertoa kodista joka on ahdat
tu vlirppn ainoaan huoneeseen
i Kun äidin pitääkseen lapsensa
ja useuscl nenöissä iayiyy iaa-
taa kymmenestä kahteentoista
tuntiin päivässä kodin ulkopuo
lella ei hänellä riitä voimia ko
din somistamiseen Hänen ko
dissaan vallitsee epäjärjestys ja
likaisuus Siellä myöskin pesivät
taudit ja itävät surujen ja mur
heiden idut kunnes haaksirik
koutunut koti vihdoin 'hukkuu
epätoivon mereen '
Tämä pieni hento äiti tais
teli urhoollisemmin kuin mikään
sankari on koskaan taistellut ja
hänen ainoa palkkion toivo oli
saada lapsensa mahdollisimman
suuriksi ennenkuin itse joutuisi
haudan omaksi "Päivä päivältä
käyvät jäseneni entistä kanke
ammiksi ja äamusin on kovin
vaikea paulottaa kenkiäni hän
kertoi ja kun katseensa kiintyi
nukkuvaan pienokaiseen täyttyi-'
vät silmänsä kyynelillä:
Hän pesee astioita mässääji-
en hotellin hikisessä kellarikeit
tiössä 'Hän raataa
Hyvät lukijat! Ehkä olette
kuulleet että 'Coloradossa on
naisilla äänioikeus ja olette eh
kä jostain lukeneet että täällä
on äitiysvakuutuslakikin Mutta
naisten äänioikeus ei poista
kurjuutta niin kauan kuin nai
set äänestävät sellaisen järjes
telmän puolesta joka sortaa äi
tejä murhaa lapsia ja silnoo
koteja Ne samat politikoitsijat
jotka pitävät kauniita puheita
äitiyden pyhyydestä ja kotien
tärkeydestä laativat lakeia joi
ta ei voida käytännössä toteut
taa -Meidän äitivsvakuutuslaki
on samanlainen irvikuva kuin
koko kapitalistinen järjestelmä
Se on laadittu mutta siinä ei
sanota mistä olisi saatava sii
hen tarvttavat rahat Siksi ei
No 44
makseta äitiysvakuutusta Se ei
ole mikään ihme sillä kuka on
vielä nähnyt ainoatakaan lakia
jonka porvarit ovat vapaaehtoi
sesti 'laatineet työläisten hyväk
si jossa pi olisi joku tuollainen
"niksi" -
Tämä äiti saa uupua ylivoi
maisen taakkansa alle hänen
pienokaisensa kääpiöityvät ruu
an ja hoidan puutteessa Den
verissä on satoja samanlaisia äi
tejä ja koteja ja jollei niitä oli
si ei siellä liioin olisi useita
orpojen koteja lasten pävätar
hoja ja hyväntekeväisyyslaitok-
sia!
Ne ovat jok'ainoa murtuneit
ten kotien ja uupuneitten äitien
syytöskirjoja kapitalismia vas
taan 'Kaupungissa jossa on
marmorisia' ja graniittisia pa
latseja joissa tuhlataan tuhansia
dollareita joka ijta sähköilmo
tuksiin ei riitä kylliksi leipää'
valoa ja lämmintä orvoille ja
leskille
Äidit 'kaikkialla te joilla on
vielä edes niukka leipä! Jollette
te jpk'ainoa ryhdy ajoissa kai
kin voimin taistelemaan oikeu
den puolesta niin meitä kaikkia
odottaa tuo sama kurjuuskohta
lo Jäätyänne leskiksi tai sairau
den sattuessa mikä teitä odot
taa? Aivan samanlainen kur
juuskohtalo josta olen tässä kir
jottanut Te näette etteivät nais
ten äänioikeus eivätkä porvari
en laatimat parannuslait ole
mistään merkityksestä niin kau
van kun me työläiset uskomme
lakien laadinnan kapitalististen
politikoitsijain' haltuun Täytyy
saada kaikki työläiset sosialis
teiksi Ei riitä että sinä ja minä
olemme sosialisteja
Mitä olet tänään tehnvt itsesi
ja kotisi suojelemiseksi? Olet
ehkä huolellisesti suorittanut
taloustehtäväsi yaan oletko lä
hettänyt ainoatakaan valon sä
dettä pimeään ympäristöösi?
Jollet jouda agiteeraamaan niin
voithan ainakin levittää kirjalli
suutta Yksi uusi tilaus Tove
rittarelle voi lisätä yhden uuden
sosialistisen äänen Ja jokainen
sosialistinen ääni on ääni oikean
rehellisen äitiysvakuutuksenkin
puolesta Eva R