Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 08, 1918, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 41
Tiistaina lokakuun 8 p:nä 1918
SIVU SEITSEMÄN
jcn käytäntöön tulo on vaikutta- kaikille Toverittaren lukijoille
iit ihmisten elämään Kirjotan toistekin jos toimit-
~~~~TT taja ottaa tämän kirjteni huo-
A&JOKJA ORE mioon — Toveruudella
Nyt se kesäloma on päättynyt Elina Niskanen
meiltä länsiltäkin joten muistot Kirintn vnin tictL-'„ pii„
vaan ovat jälcllä hupaisista uinti- Toivottavasti toiset tytöt ja" po-
tirtakir- ja 'ptknekki"-niatkoista jat kaikkialla ottavat Elinan toi-
Mlfa llinnffl mamilta Irartnn °vat lukeneet luonnon sm
m ii nvi ivw i _ 1 1 _ - f -i i '
)M "enoxai senaiseu ajan Ker- iaiKisia Kesamiveista ja -le- vomuksen huomioon ja alkavat
ran oneen jonoin maapallona ei voista virkistyneenä pitäisi mei- taas kesäloman jälestä kirjotte
ollut yhtään ihmistä -Maapallo (Iän kaikkien nyt — varsinaisen lemaan Lasten osastoon
Kaikki lapset ovat lukeneet ja
kuuntelevat mielellään kertomuk
sia haltijoista jotka muka tans
sivat kukkien lehdillä kuuvalos
sa ja saavat aika-fii suuria asi
oita Pienten knulijain silmät
cutironotnf Iii 1- -w1fn(- 11
lessaan kertomuksia jättiläisistä" s}1u!:et jäävuoret lainehtivat jäi- nuntaikoulukysymystä käsitelles- pukki tepasteli kerrannen fin
joiden askeleet olivat mailia pit- sa virroissa ja kaikkialla vai- saan tulleet siihen paatokseen teellä ja aikansa kuluksi koetti
k
kokc
on ollut monenlaisten muutosten koulumme ohella — ottaa oikein
alaisena ennenkuin ihminen ke- tosi-innolla osaa ihanneliittomme
hittyi sen yhdeksi asujaksi- Se toimintaan ja opinnoihin Kos
oli kerran hehkuva tulikerä ja ka vanhempamme ovat osaston
sitten se jäähtyi i l irvittävän kokouksessa ihannclntto- ja sun-
- Maiju-täti
Pukin rohkeus
Pitkäpartainen vanha viekas
5iden askeleet olivat mailia pit- J "V " l" ncc" teeua Ja aikansa kuluksi koetti
iä ja jotka heittelivät kallio Ien- J? J'3- T )' V™6™] afain !? Pea omaa varjoaan kmvjä-
okoisia kiviä mereen loin sulivat jäävuoret : Ilma ai- pimmen joita meille ihanneln- „ö-äiti lapsineen puikahti lä-
Mutta ei mikään haltija- eikä 01 ammtav Ankarat maanja- tossa ja sunnuntaikoulussa opete- tääntyneenä esiin ruohokosti
ihmeellinen kuin luonto-äidin ™u" " Kal"0ta Oliosi meren maton asia nun pitas meidän Miksi olette noin säikähtäneen
meille kertoma tosi kertomus jo- ke£f"?- V - asf en- !' ty™ P°ken' k" näkösiä?" -
ta me voimme lukea kaikkialta t {'kaT#a' t"hanfa vV°?a tyttöjenkin pitaa oppmmen tar- Oh pukki hyvä et voi aavis
On viisaita ihmisiä jotka osaa- 1 ' Ja"lasm?t!a kasvo'- !a' keana asiana eika käsittää asiaa taa kuinka hirveän näkönen nkn
vat lukea tätä "luonnon suurta kastl" f Ifosvjotamaanjars- siten kuin minun veljen ja jot- to seisoo tuon talon kaalimaana
kirjaa vhtä helposti ' kuin te lf hatta8va kalll?Hl™ ale- kut niuut vallattomat pojat sen josta' olen lasteni karissa haKe
luette tätä Nämäkin ihmiset Sela" nama entset Jatta!sn!et- navttayat käsittävän niinittäni mt kaalia koko kesän ajan" sä
ovat kerran olleet lapsia Tekin sa Punertuivat ja hiiltyivät ko- etta sinne kokoonnutaan naura- noi jänö-äiti "Se näyttää mie
vielä opitte tietämään sen ih- vaks1' mls aks' l1leks' J?ta maan Ja llamo a tekemään heitä mutta on paljon rumempi
meelliser tarinan jo a luonto- klltsutaan kivihiileksi ja jota 1- Kuulkaapas hyvät pojat! O- ja heiluttaa käsiään aina"
äiti alati kertoo ' ma" hmsten' 0S1 vakea elaa tetaanpa heti syksystä - toinen Pukki oli nähnyt ' farmarin
Ihmiset olivat eläneet tuhan- i5?amaanalkaa kun naita jätti- kurssi ettemme väsytä opettaji- täyttävän vanhoja mielH n raat
sia "ösia ennenkuin h alkoivat ]™met" asV°'tC ? maapa ol" ammf het ahssa- " ' ' teitä heinillä ja kun hän oi a
mom:ö™din kertomusta ymmär- ku!™a!'J"n nako'sa Jattlais- L sko" jos me talven settanut sen keppiin kaalimaan
eläimiä otkut olivat suuren kavmme ahkerasti- kokouksissa keskelle lvin nli -innniit "lvl
taa ia suna on vieläkin pakon i -i t 'i „ ncantiit an 011 sanonut ij i-
oinimista Siinä on onnimistä kaarmeen näköisia joilla oli kyni ja kuuntelemme mita meille sa- Iä kai ne jänikset nyt pysyvät
nHn San kdn ihmisenä iat nienia jalk°ja pitkät siivet' °" notaan Sekä tunnollisesi täytän-' poissa " mimh'- kaalimaastani"
min kauan kuin ihmibclama jat- lettehan j0n0inkin ehkä nähneet me meille siellä määrätyt tehtä- Pukkia huvitti kovasti' jänisten
Vanhaan aikaan oli ihmisillä n]"e(?issa fammutin luita? Sen vät niin keväällä jo olemme sik- pelko ja hän ajatteli nettiä heil-
monenlaisia kuvitelmia maacal- yksl hamma!kn 01 stuln s' tet0set: ettemm tee hanö- le kuinka rohkea hän oli Jijnis
lon koosta ia miiodös " taival että tar vittaisii monta pientä tä kokouksissa emmekä siten saa- oli ennenkin sanonut häntä rU-
ta ja tähdistä ja planeettien lii- lasta nenk?m het Jaksasva ta iaVyyksa opcttajJlemme ja keaksi ja seoli tuntunut hänestä
kunnosta sekä tuulen voimasta """-J „""l ' = ya""c '-'I somalta silla nan oli hyvin kun
Ile eivät osanneet kuvitella et-
tahtoneet tulla tietämään kaik- pamme lähettäessään meidät nianhimoncn
Viekkaasti silmiään räpytollin
lj-Ii 1 1 1 -i - i i li i vi o £i 1 1 1 p i il enin llin
r i ti iiiuniiuu i ii 1 1 iv _iuoia 1 1 1 1 iiuuunuiivii nnmAini lumotuin-
aan luulivat Tn olevJ litteän sksia:ovat löytäet Ikiä ja siin eivät tee sitä sen tähden sanoi pukki: "Nouskaahan tnol-
iiic-iKRcja jumini avmin ncuc- cua mc bmimiuic aicun iiiai&iiu- ie kiviaidalle katsomaan ktin 'mi
tään että tällaisia jättiläiskasve- den riehua ja mellastaa vaan et- nä menen ja syön sen pedon"
ja lintuja matelijoita ja muita tä me oppisimme ja kiintyisim- "Oh ei ei! Alä mene piikki
kuin lautasen jota meret ym
päröivät He eivät voineet ku
-i±'' J"t
vneiiaKdan ena maan niKuuuob- „ n„n„ „_ „ „ii„ „evi i!ot 11- i V t ' '
ta inhtni näivi ia vö iq pttn sen u" "''l"""-"" -" - jvo nyva ! se Otl niin pe Ot-tavaiv rtia-
!!t Ulfa' 'A0 &t!V?e" -nyt Kallioissa on vieläkin sellä puhutaan könen sanoi jänö-äiti
nähtävänä jäävuorten pnrteletma laman toimmtakautemme a- "Ei se minulle mitään mahda !'
naarmuja ja kallioiden sisältä tai lussa meillä on ollut jo kolme-kehäsi pukki ja hyppäsi 'yhdVl-
syvien maakerrosten alta on löy- kokousta nimittäin yksi ohjel- lä loikkauksella kaalimaan ai-
detty kivettyneitä esineitä jotka ma- ja kaksi työkokousta jan yli ja alkoi' syödä pelättiä
valaisevat luonnon kummallista Johtajanamme on Maiju Nur- "Oh kuinka rohkea hän on'"
ratansa kierroksesta johtui vuo
st He vain uskoivat etta au
rinko nousi idästä joka aamu ja
maa pysyi paikallaan Salamaa
he luulivat jonkun vihasen pii
vajtlincvclL luonnun ivuiiiiiinjjiolu junuijfuiumim vji iuaijii iim- WII KUU
maSnl vrPtt v„nrUtnt kertomusta On löydetty kivet- mi Lisaopettajista tahtoo olla hmulalitivat jänön poikaset
joet ja meret olivat heidän mie
lestään velhojen ja noitien tyys-
ciinip
Ihmiset tänä päivänä tietävät nnn ihmeellinen on kertomus
jo paljon maapallosta auringos- ihmisen elämästä maapallolla vie
tä ja tähdistä He tietävät mis- laknvhmeelhsempi Ihminen al-tH-
salama iohtnn ia ovat pti- kaan on ollut yhta avuton ja
alistaneet oalveliiakseen ioka kyvytön kuin mikä hyvänsä
tyneitä ihmisten ja eläinten luu- puute mutta nyt olen- kuullut "Minä en voi katsoa milään
rankoja seka kasveja
että Saima Saarinen Lyyli Paa- noin julmaa" sanoi jänö-äiti ia
Vaikka luonnon kertomus on vila ja minun äitini ovat Hipan- lähti kertomaan kaikille metsän
tiineet toisiksi opettajiksi joi- eläville pukin rohkeudesta
den tehtävänä on myöskin sun- Seuraavana päivänä oli ko'- o '
nuntaikotilun opetustyö metsän pikkuelävät kokoontu-
Kunpa me nyt vaan kaikki cet katsomaan rohkeaa ipukkia
innostuisimme niiden henkisten 1'u'kki huomasi heidän ihailevat
ti-ö:: „n„: i:: im" t -
r„„iVn3 nnmin „ na„ S3rVstä nimikin eläin Hän ei ole osan- aseuten keraamiseen jotka ovat: = - 1 '
Z" „V T: nut puhua eikä työskennellä ti" Ja taito ja joita me kaik- '™' : kk' pui-
höyryn käyttämään
laivoja ja koneita
kytkeneet P"''a l?X £ ki tulemme elämämme virrellä la maata ia kantoja ja pulisteli
vetureita nuijaa ennenkuin pitkien aiko- M tule mme e aman me yarrt a partaansa
Hänellä ei ole ollut edes puu- tarvitsemaan voidaksemme olla
pitkää partaansa
Kyllä hän on
ihmeellinen
Nämä viisaat ihmiset jotka K koKemus ja tunannei uu- 7" ' rohkean näköinen" kuului rtta
— ( noruva r nav nn r n vai ai c k ww vv
REUMATISMI
Sttä sairastaneen neuvo sen kotona
parantamiseen
Keväällä v 189J jiiinä sairastuin
tulehdus- ia linasretimatismiin Ai
noastaan ne jotka ovat kolneet sa
maa tietävät mitä kärsin seuraavana
kolmena vuotena jolloin sairastin tuo
ta tautia Koetin kaikkia parannuskei
noja ja lääkäreitä vaan apu minkä sain
oli vain hetkellistä Vihdoin löysin
' parannuskeinon joka paransi minut
täydellisesti eikä tauti ole sen jälestä
uusiutunut Olen neuvonut tuon pa
rannuskeinon monelle kovasti kärsi
välle jotka ovat sairastaneet reuma
tismia vuoteen omana ja se on pa
rantanut sairaat joka tapauksessa
Minä toivon etta jokainen joka
kärsii niistä hyvänsä kolotustaudin
eri muodoista koettaisi tätä ihmeel
listä parantavaa voimaa Älkää lä
hettäkö senttiäkään Lähettäkää ai
noastaan nimenne ja osotteenne ja
minä lähetän sen teille vapaasti Kun
olette käyttänyt sitä ja se on osotia
nut olevansa kauan kaivattu keino
reumatismin parantamiseen voitte lä
hettää sen hinnan vhden dollarin
Mutta ymmärtäkää että minä en tah
do rahaanne ellette täydellisellä mie
lihyvällä sitä tahdo lähettää Kikö se
ole kohtuullista? Miksi kärsitte enää
kun varma parannuskeino tarjotaan
täten vapaasti? Älkää viivytelkö
Kirjottakaa tänä päivänä
MARK H JACKSON No 293 E
(iumey Bldg Syracuse N V
Mr Jackson on luotettava Ylläoleva
todistus on oikea
edes jonkunlaisen kalikan käy- den voitolle me liput nostetaan!"
töri opettaneet Ihminen on ker- Ihanneluton opettajain ohja
ran ollut luonnon orja Hän on uksella — Irja Järvin
elänyt niillä antimilla mitä luon
to on kulloinkin hänelle voinut QUINCY MASS
tarjota Kun ihminen oppi vä- Haloo Maiiu-täti!
hitellen aseiden valmistuksen lt-
van ääni ja toiset nyökyttelivät
päätänsä
1'ukki oli itserakas ia ulkokul
lattu ja vaikka hän tiesi et ei
hän ollut millään todelliselta
rohkeudella ansainnut kunnioi
tusta niin hän nautti siitä kni-
lämä on ensi kerta kun minä tenkin Jos Janis olisi arvannni
sensä puolustamista varten ja L-iriot-in Toverittareen Terveh- että pukki tiesi koko pelätin- a
kun hän oppi tulen käytön kar- t]ys täältä kivikylästä! Olemme kuperankin ennen kuin hän niin
janhoidon viljan kasvatuksen Heet täällä vasta kolme viik- 'an c varmaankaan olH niin
työaseiden valmistuksen raken- ]oa kunioittanut pukkia
nustaidon ja monia muita taito- Koska täältä eivät toiset näy "T 7 ' „
ja joiden ohella hän myöskin kirjottavan Lasten osastoon niin lUleeKO naapilllllen
oppi puhetaidon niin hän alkoi mjnä kirjotan toivolla että jo- Toveritarta? JOS €1
vallita luontoa sensijaan että ku tääHä enemmän aikaa olleis- i l ii '
hän olisi ollut sen orja NTyt on takn tarttuisi kynään ja alkaisi JldUppdd Slta iianeJie
ihminen luonnon herra lian on kirjottelemaan 1 I M I rr I 1 I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I
alistanut monet luonnon voimat Minä käyn täällä sunnuntai-
palvelemaan itseänsä Mitättö- koulua joka sunnuntai + SUOSITTELEMME AJURI-
män puuauran tai kivikirveen Täällä Quincyssä on riehunut LIIKETTÄMMEI
keksimiseen meni ihmiseltä ehkä kauhea lentsu ja monta kym- Olemme aina valmiit palv
vuosituhansia fana paivana nientä ihmistä on kuollut siihen + lemaan teitä kaikenlaisella
valmistetaan yhtämittaa uusia £n tiedä tämän enempää ker- + ajuriliikkeen alaan kuuluvalla
toisistaan ihmeellisempiä konei- rottavaa tällä kertaa Toivon + työllä
tn inilln tuntptann mitä ihmerl- oi 1nt
vrtlll CLld uncaiiiiiai iopai1
lisimpiä esineitä
Tolloinkin toiste
jottasivar loverutaren jasten j
kerrotaan osastoon +
SEABORG TRANSFER CQ
Puhelin 466 Astoria Ore
Lasten osastossa mitä työkalu- Terveisiä Chesterin tytöille ja T 1 1 1 1 1 1 IH-M"!1! 1 ! t -