Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 08, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 41
Tiistaina lokakuun 8 p:nä 1918
SIVU VIISI
nitelmia mutta johtaja ei anta- kouluasioissa luottamasta siihen Osasto menetti viisi innokasta jä- sairaalansa tai sodassa toisten mie
nut perään ja vihdoin lianelle että "kyllä ne 'herrat' ne asiat seJta' Ne"ä heistä- nim- Mra- Ja hla oli ky'lä työssäkäypiäkin -myönnettiin
lupa koettaa sitä paremmin ymmärtävät ja hoita- MF- 01"a " Ja Mrs- ja TMr' Mäkl Fordillakin - vaan kun perheessä
muttilmm lisikiKhnnnksia ii' vat" vaan kivrtävnt äänensä ia menivaL Canadaan Mrs Luoma oli on 8-10 lasta niin ei isompikaan
mutta-ilman lisäkustannuksia ja vat vaan kaottavat aanensa ja Toverittaren kirjeenvaihtajana Om- palkka pitkälle riitä tänä aikana
lisaopettajia Kun tulokset ku- harkintansa viisaasti kouluvaa- peiuseura kärsi myöskin heidän pois- joten lapsille ei voi kustantaa ke
ten edellä on osotettu olivat leissa niin totta tosiaan koulu- uimisestaan Toivon heillä innos- sähuvia vaan täytyy ottaa sen ar
niin loistavat alkoivat kaikki laitoksistakin tulee" kansanvaltai- tuksen ja toimintahalun riittävän uu- mellaisuudesta jos saa Siellä oli
toisetkin koulut panna samaa sia ja edistysmielisiä laitoksia della paikkakunnallakin myöskin paljon vanhoja mummoja
järjestelmää osittain käytäntöön Nvkyään vielä olemme suurim- Elonmerkkejä alkaa osastomme o- ja leikkauksilla olleita naisia- ter
Ilman näiden koulun edistysmie- maksi osaksi niin typerällä kan- ottamaan kaikista huolimatta O- vehtymässä
listen opettajien sitkeää vaati- nalla kuten seattlelaisetkin että t™™ ! "iHnr „ J! TI n tulehe( f1Iaooon" nlln
i jalan talossa jossa valittiin uudet ruoka saisi olla hiukan parempaa
- musta olisi järjestelmä jaanyt autamme typeriä porvareita ktit- Tlrkailijat vanhain tIaIle Poytä valkka se onklu- vapaata Kun he
kokeilematta silla ahdasmielinen sumaan takasin toimestaan jon- kirjuriksi valittiin A Hautamäki kir- kerran lähettävät ihmisiä - tervehty
kouluneuvosto ei olisi sitä omas- kun edistysmielisemmän opetta- jeenvaihtajaksi W Luoma Toverit- mään niin täytyy heidän saada muu
ta alotteestaan koskaan toteutta- jan taren kirjeenvaihtajaksi allekirjotta- 'takin vahvistavaa kuin raitista il-
nut " — — — — — jBi joka nyt kyhäilee ensimäisen kir- maa Jo sattuu että muita (Suoma-
Miss Strongin selostusta Seatt ttOHSmeHKHtHSHHHMO - laisia jolloinkin lähetetään sinne
Ien Wash kouluista voidaan pi- S v A XTO A XTWT1 TWTT V + A' Hu1uta™äkl °" alUe puhuma niin on paras varustaa pari dollaria
kntnkninkin tvvnillisenä kn- $ KANSANKIRJEITÄ $ sa syysk 28 p illalla Puheen 11- taskurahaa jolla saa New Baltimo
taa kutakuinkin tyypin sena ku ▼ f saksi oli muutakin ohjelmaa runo resta ostaa jotakin ruuan jatkoa
vauksena koko maan kuollusta ZWHMW# ja laulua sekä lopuksi tanssia Vä- Se lastenkodin keskusmaja on 33
Tietysti on olemassa vieläkin keäkin oli saapunut tilaisuuteen oi- West Warren äve Tänä vuonna ei
huonommin ja vanhoillisemmin SEATTLE VVASH keIn kiitettävästi Kyllähän sitä laitoksella ollut multa kuin kolme
järjestettyjä ja johdettuja koulu- Maapallo on ennallaan vaan lumi- täälläkin jotakin saataisiin aikaan suomalaista Puolalaisia ja eteläeu
ia kuin ne ovat Miss Stronein set h'orivat ja "äärivät sen keskellä kun van ollsI halua ja innostusta ropalaisia oli enimmän Siellä oli
tirmtiilccpt nvat- nmhin valaise- kuin loDPunsa edelIa' Veisataan ja ja olisl sitakin tietysti ellei tämä sellainen kieltensekotus kuin ennen
loc is„3cf' =T tvX lataan ja kellot soivat kuin ennen epävarma aika_ mlgsä me työläiset muinoin Baabelissa Jotkut kehui-
maan riittävästi syiia miksi tyo- vanhassa maassa ruumissaattomars- nykyään elämme lamaannuttaisi vat suomenkieltä kauniiksi
vanluokan tulisi antaa enemmän 8issa Tämä siksi että on vapaus- meitä ihmlBten aivot ovat aina jän- Detroitista en vielä tiedä paljon
huomiota koulukysymykselle lainojen myyntiaika nitettynä kuin viimeistä päivää elä- mitään Sen vain olen nähnyt että
Kansakoulujen merkitys lasten Talventulo näyttää joka tavalta o- en Kunpahan aika muuttuu niin naiset ovat Woodwardin katuvaunu
henkisenä ja ruumiillisena kas- sottavan ikävyyksiä Lämmitysväli- muuttuvat ihmisetkin ja meidänkin jen konduktööreinä He näkyvät a
vattajana on niin suuri ettei neetl puut a kolit' llayttavat ole- toimintamme vilkastuu 'Javan ajamalla miehet isänmaatö
työväenluokan sovi välinpitä- van koko lujassa' Puhumattakaan MrR ja Mr Laitinen ovat tulleet puolustamaan
m:n3 „ri5„t2 tntsnfann monista muista tarpeista Kyselin takasill Canadasta ja Mrs ja Mr Toivoisin että naiset täällä ajat
mattomana äyrjihw Katsojana taggä tuonnoin kolia useammalta eri Jolngon ovat muuttaneet tänne "Se- telisivat vähän muutakin kuin tans
katsoa miten nnta isännöidään välittäjältä ja aina vaan vastattiin: attIeatai joten osastomme on saanut sia ja kävisivät kokouksissa joilla
Koulujen johtoon on saatava Ei ole eikä tule ennen kuin kolmen heigta volmlen lisäystä Eausum- on siihen tilaisuutta sekä -kirjottaisi-kaikkialla
vapaamielisiä ja edis- tai neljän viikon kuluttua ja tilauk- mfl neidat tervetulleiksi! vat jotakin edes osaston asioista To-
tysmielisiä entisiä opettajia las- sia on paljon" Jotakin pehkua saa gotI verittareen
te n äitejä ja valistuneita luok- jos sitäkin jaksaa kärsivällisyydellä t — — — Toivon hauskaa syksyä Toveritta-
katietoisia työläisiä eikä ahdas- odottaa viikkokaupalla PALISADE MINN ren laajalle lukijakunnalle sekä -tu-
melisiä liikemiehiä ' jotka katse- Toveri A Hautamäki oli keskuu- Ensimäinen automobiilionnettomuus tuille että tuntemattomille
levät kaikkia asioita viheliäisen Asamme tau taas tuonnoin usei- tapahtui kylässmme syysk 23 p Emilia Hiironen
y ta päiviä selittämässä sosialismin e- jolloin Mikko Libeck ajoi autollaan
pikkuporvarillisen inssin lapi vanke]iumfa joka onkin täällä tär- 14-vuotiaan Benhard Niemosen ku- MONESSEN PA
Vehkeily -harvainvalta ja taan- keaä Niin tietoinen ja selvätajui- moon sillä seurauksella että Ben- Tervehdys taas täältä pitkästä ai
tumus pitää syrjäyttää amenka- nen puhuja kuin hän on olisi ansain- hardilta katkesi oikean jalan sääri- kaa! — Eipä ole näkynyt ollenkaan
laisten kansakoulujen johdosta nut suuremman kuulijakunnan Mie- luu Benhard on lääkärin hoidetta- kirjotuksia Monessenista Näyttää
ja työväenluokan on se tehtävä hiä oli tosiaan koko joukko vaan vana Aitkinissa ja on toiveita Jalan Sntä kuin kesän ajalla n sama' vä
Siihen tarvitaan äänioikeus ja jc naisia ei ollut kuin jokunen yhdes- parantumisesta linpitämättömyys ollut jokaisella ku-
yksistään kouluasioiden takia jo- säkään puhetilaisuudessa Naisemme Elämän myrskyistä merta yhdessä ten ikävä kyllä sanoa on itselläni-l-Mon
tvHlSisp- Vaninttna sen näyttävät aina unhottavan tällaiset soutamaan ovat alkaneet Suoma Ho- kin ollut
Kaiscn xyoidisen Kdiniaiuia sen tilaiguU(Jet_ Tekigl mlell kyBäatä et- viia ja Hannes Saari Onneksi vain "Talon lapset" näytelmä 3:ssa
hankkia Äänioikeutemme avui t„ OTatko nalget taaUa j0 kynin Tii- olkoon ja yhteisymmärrystä riittä- näytöksessä näyteltiin täällä tov W
la me voimme maarata kunkin gaitai ettei tarvitse enempi enää op- köön! Wuolaan tuliatsnäytelmänä Byyskuun
valtion rahastosta luovutettavak- pimista vai suomenkielen ymmärtä- Kuudesta kyliimme suomalaisesta 14 päivänä Seuraava näytelmä' on
si kyllin paljon varoja kouluja mättömyyskö on halut vienyt näin kansalaiseksi hakijasta hyväksyttiin "Nuori mylläri" 4:ssä näytöksensä
varten ettei niiden opetusjärjes- suurkaupungin elämässä? ainoastaan kaksi syysk 24 p nimit- Tämä kappale 011 oikeastaan ensi-
telmä kärsisi varojen puuttees- Ne aviosäätyyn kuuluvain immeis- täin John Koivunen ja John Saari mäinen uuden johtajamme johtama
ta kuten se melkein kaikissa vai- ten iuhlat Piti -olla lokakuun 26 ja Ompeluseurarl naisten iltama joka Bu]i "Talon lapset" sovitettiin näyt
t''csti nvt törsii Kniilii"ia var 27 eika 26 i& 12 kuten oIi tullut vietettlin syysk 28 p onnistui tyy- tämöllemme kuten hätärieskana' —
lioissa nj i kcUsii jxt ui jd Toverittaren 39 numeroon Olen dyttävästi "Niku Siperiassa" emme Toivomme hyvää menestystä tov
ten käytetään vuosittain noin malltanut tehdä ne numeroni kiina- voineet näytellä syystä kun perintö- wuolaalle tulevan näytelmäkauden
viides osa sntä mitä tassa maas- ]aisia kim eivät olleet toimituksessa ruhtinaan osan esittäjä makaa sai- aikana i
sa vuosittain käytetään ilmotta- njitä ymmärtäneet raana Onpahan Monossenissa saatu taas
miseen Vanhanmaan tanssit ovat 12 p il- Huononpuoielsen perunasadon sano- jotain uutta aikaan — Soittokunta
Kansallinen puolustusneuvosto lalla Siellä sitä taas saa vanhaksi Vat ukot nyt tulleen kylässämme "sävel" 011 taas herätetty unestaan
sanoo että Yhdysvalloissa 6 maaksi polkata harmonikan säestyk- Liiallinen kuivuus ja aikaset hallat Miehet ovat taas hyvin innokkaita
lähes ''4 000 000 lasta jotka eivät sellä miehet 35 sentin sisäänpääsy- tekivät haittaa alkamaan uudestaan tov Viitalan jjoh-
!„„' "Kinflrorpniin" maksnUa ja naiset vapaasti AJatel- Ne kylämme miehet jotka olivat dolla Toivon että menestys olisi
1 br kaapa sitä riemua! — 13 p illalla Dakotassa elonkorjuussa ovat taas loistava ja innostusta jatkuisi ettei
(leikkikouluun) syystä etta nil- oQ naytöskappale "Suutarin mökillä" kaikki kotiutuneet Se pääsisi taas uinahtamaan kuten '
tä ei ole riittävästi hdysval- Ei voi selittää sen monipuolisuutta - Osaston toimesta vietetään ohjel- kesällä kävi Uusia oppilaita on
tain opetuskomissioneri P P nun tarkalleen kuin tulisi joten jä- mailtama lokak 19 p:nä Silloin esi- myös noin kymmenkunta Täällä
Claxton' kehottaa kaikkia koti- tän- vähäsenkin tekemättä vaan it- tetään näytöskappale "Työ ja rak- nähkääs meiuataan- saada jotain ai
luneuvostoja ottamaan ''tämän ee kun tulette tutkimaan niin tulet- kaus" ja "Niku Siperiassa" koitetaan iaan enst talven aikana Musiikil
puutteen huomioonsa Useat te täydelliseen selvyyteen Tulkaa myöskin saada näyttämölle silloin ia meinataan ihmisten mielet iloa
naisten kluoit naisten äänioike- lukuisana joukkona! Sitä ette tule S s osaston kokouksessa syysk tuttaa ja kyllä tarvitseekin jo-£r-Pttn
In s koskaan katumaan Piletit maksa- 30 p oli m m esillä ompeluseuran tain hauskempaa joka keventäisi
usjaijfcsun diucu jtujibuj rma ainoastaan 50 senttiä- naisten keskustalukysymysjupakka monen mielet nykyään vallitsevasta
ten ja vanhempien liitto y m Mrs_ Jg M% Heikkisee on gynty Todistetuksi tuli että ei Toveritta- murheellisesta mielialasta
kehottavat lasten vanhempia kai- ny( terve tytär viime kuussa Mrs ren paremmin kuin Työmiehenkään Miljoonan markan keräys pantiin
kissa koulupiireissä vaatimaan Heikkinen voi koko hyvin Paljon uutisten kirjottaja ole tuosta jutus- alkuun täällä Kerääjiksi tuliyat
niiden perustamista Mutta nii- onnea pikkutyttären alulle! ta kirjottanut muuta kuin totta mut- seuraavat henkilöt: A Mpksein O
tä eikä muita parannuksia ei saa- Ompeluseuran kokouksia ei saada ta yhteisen hyvän vuoksi päätettiin Lilja E Nieminen W Koskinen ja
da ilman varoja Vapaita kou- enää koolle vaikka miten yrittäisi vastedes jättää persoonat pois paik- g Karjalainen Päätettiin että jo
lukirioia ei myöskään ole vielä Onko vika johdossa? — Ajatelkaapas kakuntakirjeistä — Jenny Trast kaisen osaston jäsenen on luovutet
vKJl:L 1-i-c=n vnltinUsa olisipa siellä lystiä yhdessä jutus- : — tava päiväpalkkansa Sanottu ke-
laneskaan kaikissa amu a j& kagvattaa yhteisymmärrys- DETROIT MICH räys (kuten jokainen tietää) 011 tar-
vaan täytyy oppilaiden Hankkia t& toigiimme ja samassa nypläillä töi Kesä iämpimineen on mennyt ja otettu avuksi Suomen työläisille
ne itse Vapaata laakannhoitpa tä yhteiseksi hyväksi Siellä sitä gyksyn kylmät viimat karistelevat Jotka ovat joutuneet hätää kärsi
ei ole varustettu vielä juuri mis- ykSi nta viikossa menisi rattoisasti iehtlä puista mään nykyisissä taisteluissa Suo-
sään - Ulkoilmakouluja sairaita Koettakaapas nyt saada itsenne joh- Kerronpa hiukan Bay Courtista messa On tarkotus saada miljoona
tai heikkoja lapsia varten pitäi- detuksi haalille tiistai-illoin josga olen kesän ajan oleskellut markkaa kerättyä Yhdysvalloissa o-
si mvöskin olla enemmän Ko- M' Vuori- Bay Court on St Clair järven ran- leviltä osastoilta joten jokainen ja
ko niaassa nM on kaikkiaan ai- - 'järveno
re ti kouir ' EVERETT" WASH t t tolÄS"2uto '"tää henkilöi jotka ovat ulkopvolela
raat lapset jaavat ilman koulua se hauskaa nähdft tämän kaupungissa - - ?sast°a slis akfa Str
jos eivät pysy tervefna tai jos meidankin ik][U 03agtomme hom- Se on ennen ollut hotelli vaan i™™ Kanssa sillä kaikki tiedätte
heitä ei sairauden takia suvaita „„_ „„„„ „„„ 4„„„J„i1„ „„„ — „„ nokitin intpnirn että keräyksen tarkotus on hyvä ja
„ 1111 ö Lii JULatVilI Ullia juuuiuiviii avio- dcu umiöLna "J v '-' w' " w _ Q111ä
tavallisissa kouluissa Nama rittaressa mutta meidän toimintani- tien keskushallinto Se on avoinna meidän tulee uhrata siihen sma
kaikki kysyvät tietysti rahaa me on niin pientä ettei siitä ole ainoastaan kesällä Tänä kesänä se ranaa tarvitaan taistelussamme jc
mutta sooisihan sylikoirille säh- juuri paljon kertomista Eikä tuota avattiin 5 p heinäkuuta ja -sulet- mielimme edistyä si na ia voittaa
kövaunuille turkiksille silkeille ole ollut vakituista kirjeenvaihtajaa- tlin kurjalistolta 10 p syyskuuta s™a tov ruudella- '
jalokiville lakeijoille y m aset- Johonkin aikaan Senjälkeen siellä on ollut lastenko- tovereille toveruudella
{ 1' _i „„t „4" „:c-i-ö Osastoon kuuluu hyvin vähän jä- tien virkailijoita
111 min kuimi nut " Eeniä Kajkkl ne jotka siihe„ kuu Kok0 kesan ajan sinne on tuotu ' — :
karttuisi tuntuvaa apua koulu- t t I)a kjinteässä toimin- lapsia ja äitejä joka tiistai ja per- „_u„t1 „ „„Vao„
rahastolle nassa Kukaan meistä ei jouda syr- jantai kahden viikon ajaksi Toisil- KEHYKSIÄ tehdään tilausten mukaan
Kun työläiset lakkaavat jästäkatsojiksi ta perheiltä oli isä kuollut toisia oli Toverin Kirjakauppa