Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 08, 1918, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    il
i
i
Vi
s
s
t
SIVU NELJÄ
Tiistaina lokakuun 8 p:nä 1918
No 41
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten työläisnaisten i
nefikannattaja ilmestyy Astonassa Ora jo
ka tiistai The Western Workmen'a Pub
6uoielv'n kustantamana
TrLAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta $150 Puoli vuotta Oc
CANADAAN JA SUOMEEN
1 vuosikerta $176 P?oh vuotta 100
vei
BOX M
'-rniCRITAB
ASTORIA ORB
Tntered as second-clasa niatter July 18th
inu at the Post Office at Astona Oregon
tuider the Act oi March 3rd 1879
Toveritar
: (THE WOMAN COMRADK)
SUBSCRIPTION RATE3
IN THE UNITED STATES:
' One vear $150 6 month Oc
y IN CANADA:
One yi-ar $175 6 month $100
IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $175 6 month $100
Aflvertising rates 50c per incn per inaertion
lluoncujto sijaitsee lOrnnen a Duaoe ka-
iuiii'- kulmassa Puhelin 365
llmolushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Naimailmotuksista $100 ensimaiselti tuu
malta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta
lisiiä '
TOIMITUS!
Maiju Nurmi
Box 99 Astoria Oregon
Toverittaren tilaajaluettelo o-
sottaa seuraavaa:
'Katkennut -72
-Uusia 92
Koulujärjestelmästä
Suuri "erotus on heti havaitta
vissa Green Lake koulun luok
kien ja muiden koulujen luokkien
valulla Kun menee Green Lake
koMrim luokkahuoneeseen pistää
heti silmiin oppilaiden vähyys
Luokkahuoneessa on kerrallaan
tavallisesti noin puolta vähem
män oppilaita kuin tavallisesti
muissa kouluissa Luokkahuo
neessa vallitsee rauha ja hiljai
suus ja lapset lukevat läksyjään
huomio tarkasti niihin keskitet
tynä Huoneen ulommassa o
sassa ohjaa opettaja jotakin op
pilasta joka tarvitsee apua jon
kun probleemin ratkaisuun Jo
ku toinen oppilas ehkä tarvitsee
apua hän kohottaa kätensä ja
opettaja kutsuu hänet luokseen
ja niin ohjaus jatkuu hiljaisesti
toisten työtä häiritsemättä Sil
loin kun ou hiljainen työhetki
ei kukaan häiritse toisten oppilai
den ajatuksia kovaäänisellä lu
kemisella tai muulla "melulla
Huone pidetään miellyttävästi
valaistuna ja tuuli puhaltelee-a-vatuista
ikkunoista Oppilaat o
vat kilttejä ja miellyttäviä sillä
heillä ei ole aikaa eikä syytä il
keyteen ja vallattomuuteen
Opettaja ei myöskään näytä
puolikuolleelta väsymyksestä ja
hermostumisesta vaan on huo
maavainen ja ystävällinen Hä
nellä on opetettavana ainoastaan
neljä ainetta entisen kahdentois
ta asemasta joille hän saa antaa
kaiken aikansa ja huomionsa
Kun oppilaita on paljon vähem
män kuin tavallisilla luokilla
muissa kouluissa ou opettajalla
aikaa seuraamaan ja ohjaamaan
kokolailla tarkasti jokaisen op
pilaan opinnoita kykyjä ja kehi
tystä Luokan yksilöllisen mer
kitsemisjärjestelmän mukaan on
jokaisella oppilaalla tilaisuus e
distyä eri aineissa niin pitkälle
kuin haluaa ja kykenee ja hänet
voidaan siirtää luokalta toiselle
niin usein kuin hänen edistyksen
sä edellyttää vaikka monta ker
taa lukukaudella
Tietysti ei opetus luokan o
massa huoneessa ole ainoastaan
hiljaista lukemista Äänekästä
opetusta ja keskustelua käyte
tään niissä aineissa missä sel
lainen on edullinen käsitteiden
muodostamiseksi ja aineen ope
tukseksi Green Lake koulun opetusjär
jestelmä ei välttämättä tarvitse
suurempaa opettajamäärää kuin
muissakaan kuoluissa Tarvi
taan vain hyvin järjestetty ja
viisas työnjako Mr Kniseley
Green Lake koulun johtaja joka
on järjestänyt tämän uudenai
kaisen opetusjärjestelmän sauoc
siitä seuraavaa: "Koko suunni
telma sai alkunsa muutamista hi
taista oppilaista joiden edistys
vaati opettajilta enemmän yksi
löllistä huomaavaisuutta kuin
heillä oli aikaa antaa Ensin
kokeiltiin ylimääräisillä opetta
jilla mutta huomasimme pian
että vanhanaikaisessa suuressa
ryhmässä opettamisessa se oli
syy Me saimme kouluumme
erään Massachusettsista tulleen
opettajattaren jolla oli erinomai
nen järjestelmä pitää oppilaista
yksilöllistä rekorttia mutta se
kään ei -osottautunut käytännöl
liseksi meidän -suurilla luokil
lamme Kun olimme alkaneet
asioita korjailemaan huomasim
me senkin seikan että jokaisen
opettajan pitäisi olla spesialisti
vähintäin 12:ssa eri aineessa jo
ta ei kukaan voi olla ollen tie
tysti toisissa aineissa huonom
pia toisissa parempia Suunnit
telimme työnjakoa Ajattelim
me jakaa opetustyön kuten kor
keakouluissa tai yliopistoissa
Sellaiset oppiaineet kyin : mu
siikki piirustus kirjotus käsi
työ tavaus ja voimistelu pide
tään nyt erikoisopetuksena Näi
den aineiden opettajan ei vält
tämättä tarvitse" tuntea kovin
tarkasti oppilaittensa erikoisia
kykyjä Niiden opetus on jo
luonnostaan paremmin ryhmä
opetusta Kun me otimme nämä
aineet pois luokkien opettajilta
jäi heille ainoastaan 4—5 ainet
ta joiden opetus kaipaa parem
min yksilöllistä ohjausta ja opet
tajalle jäi puolta enemmän ai
kaa huolehtia järjestyksestä ja
lasten työstä
"Opetusjärjestelmämme on ny
kyään käytännössä seuraavanlai
nen : Noin puolet kunkin luokan
oppilaista on omassa luokkahuo
neessaan kerrallaan luokan oman
opettajan opetettavana noin Iji
tunnin ajan Näille opettaa o
pettaja tällä ajalla kahta ainetta
Kun oppilaita on vähän ja aikaa
riittävästi voi opettaja antaa
tarkkaa ja huolellista ohjausta
Toinen osa oppilaista on tällä
ajalla erikoisalueiden opettajan
luokalla jossa on joku määrä
oppilaita myöskin joltakin toisel
ta luokalta samalla kertaa Kun
he tulevat takasin omaan luok
kahuoneeseensa lähtevät sisällä
olleet oppilaat sitten erikoisluo
kalle ja luolan opettaja opet
taa äsken tulleille taas vuoros
taan noita kahta ainetta Aamu
päivä kuluu täten kahden aineen
opetuksessa ja samoin iltapäivä
Erikoisaineiden opettajalla- voi
olla kaksi tai kolmekin ainetta
joissa hän voi kehittyä spesia-
listiks smoin kuin luokkahuo
neen opettaja neljässä ainees-i
saan
"Tulimme hyvin piaii huomaa
maan uuden järjestelmämme te
hokkaisuuden Edistyskykyiset
oppilaat pääsivät esjteettömästi
edistymään kykyjensä mukaises
ti Heidän ei tarvinnut odottaa
luokan hitaampia oppilaita eikä
olla sidottuna hitaan ja vajavan
ryhmäopetuksen kahleilla Kun
jokainen oppilas sai uuden jär
jestelmän avulla näin kokolailla
yksilöllistä opetusta olivat mo
nen oppilaan saavutukset ker
rassaan hämmästyttävät Kym
menen laskuopin probleemin suo
rittaminen päivässä on pidetty
hyvänä saavutuksena Sen mu
kaan se tekisi 470 probleemia 47
päivässä Mutta meidän järjes
telmämme mukaan teki eräs tyt
tö 47 päivässä 2250 viisi oppi
lasta teki yli 2000 ja kolmas osa
koko lifokasta teki yli 1500 pro
bleemia Uuden järjestelmämme
ensimäisen vuoden lopussa osot
tivat rekordit että 66 oppilasta
pii ylennetty kahdesti ja viisi
oppilasta kolmesti ainoastaan
22 oppilasta koko koulusta jäi
luokalleen Tämä innosti opet
tajia sekä oppilaita Tämä jär
jestelmä auttaa oppilaan yksilöl
listä edistystä niin paljon kuin
sitä kansakoulujen nykyisillään
ollen voidaankaan -auttaa sekä
antaa luottamusta ja uskoa yrit
tämään "Lapsille ei ole lainkaan hai
taksi olla joka päivä kosketuksis
sa monen eri opettajan kanssa
Päinvastoin Monet oppilaat viih
tyvät toisen opettajan luokalla
paremmin kuin toisen ja siis e
distyvät paremmin Eräs pieni
poika sanoi kerran: J0S minä
suutun yhteen opettajaan niin
eipä häntä tarvitse koko päivää
nähdä'
Opettajiin nähden on uudella
järjestelmällä ollut myöskin hy
vä vaikutus Heidän työnsä on
innostavampaa se ei ole niin
uuvuttavan raskasta ja voimia
kuluttavaa kuin se oli ennen"
Kouluneuvosto alussa vastusti
ankarasti Green Lake koulun
johtajan Mr Kniseleyn suun-
KATSAUKSIA
KENENKÄ ETUJA NÄMÄ KANSAN
EDUSTAJAT AJAVATKAAN?
Kim presidentti Wilson aikoi mää
ritellä puuvillalle rajahinnan tuli ete
lä valtioiden kongressliniehille hätä
kMeeu miten saada presidentin aiko
mus estetyksi He koettivat kaikin
keinoin vakuuttaa että on olemassa
syitä lotka aiheuttavat sen ettei
puuvillalla voi määritellä rajahlnto
ja kuten vehnälle tai raudalle mut
ta eivät kuitenkaan ole onnistuneet
vakuuttamaan ketään miksi puuvil
lan rujahinta ei voisi olla esim 18
—20 senttiä pauna Puuvillan hin
ta on nykyään 33 senttiä pauna
vuonna 1912—13—14 se oli 7—9—11
seiittiä pauna Turhaapa kongressi
miesten — puuvillaparoonien uskoi
listen renkien — onkaan yrittää se
littää noita syltä sillä oulian se so
keillekin selvää että sotavoittoilu on
se syy joka pitää puuvillan kuten
kuikkien muidenkin elintarpeiden hiil
to ia korkealla
Riäiin etelävaltion puuvillatehtaan
taholta nostettiin sekin oikeusjuttu
jonka mukaan lapsityön kieltolaki
kumottiin pertistuslakivastalsena Hal
pa lapsityö ja puuvillan rajottamat
tomat hinnat sopivat hyvin yhteen
palauttamaan puuvillatrustien jo en
tisestään paksuja kukkaroita ja me
vapaat amerikalaiset maksamme kai
kesta samalla kertaa kun meidän va
Illremat kongressimiehet kaikin kei
noin vastustavat puuvillalrustin etu
jen loukkaamista
Sopisipa työläisäitien jolloinkin
muistaa näiden etelävaltioiden kon
gressimiesten tekoa kun ostavat pik
ku pojulleen pumpulitantun ja mak
savat siitä $175 jonka ennen sai
40 sentillä ja sopisipa myöskin ot
taa selvä kuinka sosialistiset kon
gressimiehet tavallisesti täyttävät
tehtävänsä ollessaan kansan valittui
na edustajina
"Tehdastyö murtaa Englannin työ
läisäitien terveyden ja hävittää ko
dit" sanoo eräs amerikalainen nai
nen joka on tutustunut Englannin
sotatyössä olevien naisten oloihin
"Kun äidit ja vanhemmat tyttäret
käyvät tahtaissa jonne on usein pit
kä junamatka tekevät siellä pitkiä
työpäiviä — usein 14—16 tuntisia —
niin 'heillä ei ole milloinkaan aikaa
hoitaa kotiaan tai nuorempia lapsia
Lapset jotka eivät voi mennä työ
hön tai kouluun saavat olla päivä
kaudet oman onnensa nojassa Ta
vattoman pitkät työpäivät ja korke
at elinkustannukset lisäävät äitien
ja lasten kurjuutta Kodeista ei voi
juuri puhua niitä ei näillä äideillä
enää ole ja heidän sekä lastensa ter
veys on huono ja koko heidän elä
mänsä rappeutunut" Tätä ei sano
sosialisti Monella on kuitenkin vie
läkin otsaa väittää että sosialismi
hävittää kodin
EIPÄ HUOMAA MALKAA OMASSA
SILMÄSSÄ
Eräs amerikalainen lähetyssaarnaa
jan rouva joka on ollut Japanissa
kertoilee vinosilmieu pakanallisuu
desta m m että 12-vuotiailla tyttö
sillä siellä teetetään 10—12 tuntisia
työptiviä Me amerikalaiset olem
me vieläkin pakanallisempia sillä me
teetämme 8-vuotiailla lapsukaisilla
noin pitkiä työpäiviä
KORKEAT KENGÄNKOROT HÄVI-
- TETÄÄN
(True translation filed with the Postmaster
at Astoiia Ore Oct 8 1918 as requircd
by section 19 of the Act of Oct 6th 1!7)
Sotateollisuusneuvoston säästävät
syysohjelman uusi julistus kuuluu
että miesten nappikenkiä ei saa enää
valmistaa muusta kuin kiiltonahasta
ja naisten kenkien korkojen korkeus
ou rajotettava 2}i tuumaan Ennem
min on annettu määräys ettei mo
nenvälisiä kenkiä saa valmistaa
Eräs ranskalainen tiedemies sanoo
että vuonna 2000 on ihmiskunta jo
niin edistynyt että se osaa hankkia
ravintonsa ilmasta pusertamalla sen
"pillereiksi" että silloin on enää tar
peetonta rumentaa maapallon pintaa
maanviljelyksellä ' "Monet ammatit
tulevat silloin häviämään ja ihmisil
lä on riittävästi aikaa huvitteluihin
ja nautinnoihin ja kun eläminen ei
ole ankaran raadannan panttina
muuttuvat ihmiset hyviksi ja sopui
siksi vihat ja katkeruudet häviävät
ja onni ja" hyveet kukoistavat" —
Tietysti me pudistamme päätämme
tuollaisille hassuluksllle kuten ihmi
set ennen meitä sähkön höyryn il
malaivojen y m keksinnöille
Monenlaisia päätöksiä on senaat
ti tehnyt naisten äänioikeuden myön
tämisen suhteen Ensin se teki pää
töksen ettei naisille anneta äänioi
keutta ja sitten se peruutti saman
päätöksen Naisten äänioikeusasia
jäi siis ennalleen siihen missä se oli
ennenkin odottamaan lopullista rat
kaisua Naisten äänioikeudelle suo
siolliset senaattoriehdokkaat saavat
siis vieläkin kerran käyttää asiaa
vaalivalttinaan Luultavasti asia tu
lee esille uudestaan vasta sitten kun
marraskuulla valitut senaattorit me
nevät senaattiin
KUNNIAMURUSIA NAISILLE
(True translation filed with the Postmaster
at Astoria Ore Oct 8 1918 as requircd
by section 19 of the Act of Oct 6th 1917)
Sihteeri McAdoo on määrännyt t
k 5 p sotatyössä olevien naisten
päiväksi Sihteeri sanoo: "Yhdys
valloissa on miljoonia naisia sota
työssä Vapauslainakomiteoissa hei
tä on 700000 rautateillä 70000 am
muketehtaissa satojatuhansia kont
toristeina sota-alalla satojatuhansia
ja suuret joukot punasen ristin työs
sä AmeriTcan naiset suorittavan o
sansa sodan voittamiseksi työllä ja
voimakkaalla siveellisellä myötävai
kutuksellaan On siis sopiva että
heidän palveluksestaan annetaan tun
nustus ja siis vietetään lokakuun 5
päivä sotatyössä olevien naisten päi
vänä" Kauniita kunniamurusiahan nuo o
vat tuollaiset tunnustukset ja kyllä
hän naisetkin kunniasta pitävät mut
ta ehkäpä Amerikan naiset olisivat
tunteneet itsensä paljon enemmän
kunnioitetuiksi ja palkituiksi jos oli
sivat saaneet tasa-arvoiset ihmisoikeudet