Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 08, 1918, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 41
Tiistaina lokakuun 8 p:nä 1918
SIVU KOLME
Juomarahat työläisnais
ten turmioon saat-
tajat
Ilotelli- ja ravintola-tarjoilijattarien
palkat ovat vielä use
assa paikassa hyvin pienet —
usein paljon pienemmät kuin nii-
hän ehkä huutaa kuin villi hye
na mutta jos jatkatte kokeiluja
huomaatte että hän jo neljän
viiden kuukauden ikäisenä seläl
leen asetettuna kääntyy omas
ta tahdostaan vatsalleen
Lapsi on jossakin määrin ku-
Miten hapankaalia valmistetaan ka kerta kun tarvitset hiivaa tee ten kasvi Jos sen kasvu saa
Kaalikerät Duhdistetaan Ja leiko- siihen sama lisävs Hiiva tävtvv säi- hyvän alun vaikuttaa se koko
(Ien liikkeiden toisten työläisten taan hienoiksi viipaleiksi (Sitä var- lyttää viileässä paikassa siliä jos se sen kasvunaikaan mutta jos se
palkat ten tehdyllä koneella tietysti saadaan pääsee happanemaan täytyy se aiot- jo pienenä elämän alussa typis-
Viime aikoina on ollut useani- hienompia viipaleita) Astiaksi Johon taa kokonaan uudesta tvy ei sitä vaikutusta voida kos-
pia tarjoilijattarien ja hotellityö- kaalit Uotaan panna on valittava (Leipä) kaan voittaa tai yli kasvaa ku-
läisten lakkoja Syynä tietysti ruukku tal Putynnyri joka ei pai- Ota' puolet yllämainitusta hiivasta t monet vanhemmat us-
ovat aina olleet liiaksi ftienet na niillln Puun makua (esim valko- ja lisää haaleata vettä niin paljon
niiw "ir iu„„i „: sesta petäjästä tehty tynnyri) As- että on kaikkiaan yksi quarttl Yk- '
palkat Monissa hotelleissa Uan pohja]Ie Ievltetftän noln tuu 8 ruokalugikaline BUolaa kome Vaikka mna olen vain mies
joissa tytöt saavat ruuan ja a- man vahvuinen kerros kaalia sen quarttia jauhoja Vastaa heti An- niin en myönnä että tietoni pik-
islln9n!l9? maksettu ainoastaan paalIe kerros karkeita suoloja taas- na kohota ja tee leiviksi (neljä lei- ku lapsista olisivat kyseenalai-
3 (lOllana paikkaa KUU- Unnlta ia Riminin Ininnpa natln nn -niäJi Anna frnlinta inua In nnlntn ein Off-miatto li iirmi'rnn Inln-
Kauaeita maissa pienipaiKKai- täynnä Sataa paunaa kaalia kohti 45 minuuttia — S J M
sissa paikoissa on tavallisesti oi- käytetään yksi ja yksi-neljäsosa pau-'
Uit käytännössä juomarahoien naa suoloja
kaan kaikkia niitä tietoja joita
nlen tietee h sten tutkimusten
Astiaan varustetaan „ „ „„=„„ imUAnn
a uninen tarjoustani e ivun ju !' ™ ÄLKM MAKAUTTAKO LAP kymmcnenviiden vuoden ajalla
na faf nvnf nam ri-f r-mf tama asetetaan kaalien naalia ia rii- J i
tarioiliiattaret Dakotettuiä otta- le asetetaan kiviä painoksi ja tynny-
maan vastaan juomarahoja ruo- r!n vwie Pannaan toinen kansa et-
kavierailta ia vieläpä yrittä
mään saadakin niiltä sillä $18
00 menee tarjoilijattarella yk
sistään työvaatteisiinkin kuu
kaudessa Hotelit- ja ravintojatyöläisten
järjestöt aina tavallisesti vaati
vat juomarahojen antamisen lo
pettamista isännistön määräyk
sestä ja onpa lakikin joskus juo-
SIA SELÄLLÄÄN voin sanoa että sänkykamariani
Kirj Bernard Macfadden on pienen lapsen läsnäolo kun-
tel lika ja roskia pääse kaalille Ta- x hysical Culture julkaisussa nioittanut viimeisen viiden vuo
valllsessa lämmössä pitäisi- täten lai- Vatsallaan makaaminen on oi- den ajan jolle minä olen ollut
tettujen kaalien olla valmiita käytet- kea asento lapsille lääkäri ja hoitajan apulainen
täväksi noin 18 päivän kuluttua Lukemattomani sukupolvien a- Sen äiti on ollut sen ylihoitaja
' jan ovat äidit ajatelleet toisin Olemme aina itse pitäneet vel-
"Plkkelsiä" vihreistä tomaateista Kasvot vlösnäin maaten on vnllisiiutenamme - nuorimman
Yksi "pekki" vihreitä tomaattia luonnoton asento ei ainoastaan lapsemme hoidon Aina kun liu-
kuusi suurta sipulia ja jonkun verran la -j - myöskin aikuisille si lapsi tuli perheeseen asetet-
suolaa Tomaatit pestaan leikotaan Vt 1 i 1 i i„ „
viipaleiksi ja ladotaan astiaan kuo- Tsein huomaatte kuorsaavan- tun vanheman_ siskon _ he o-
rittuien ia viinaipiksi leikattuun si- ne kun makaatte selällänne ja ta- vat kaikki tyttöjä — hoito tois-
marahojn antoa vastaan Uniot pulien kanssa suolataan hiukan ia vallisesti kuorsaajat makaavat ten huostaan Neljä lasta on
tavallisesti vaativat tarjoilijatta- annetaan seisoa suolassa seuraavaan aina tässä asennossa Jos otat- tällä ajalla tullut perheeseemme
rille riittävästi palkkaa työnan- aamuun sitten kaadetaan veBi tar- te varteen asentonne herätessän- Emme ole vielä yhtään yötä val-
tajalta ettei heidän tarvitse lie- koln Pola kaksi kuppia vettä ja ne epämieluisesta unesta huo- voncet kävellen heidän kans-
hakoita palkanlisäystä ruokavie- 'ksl kuPP1 etikkaa annetaan tulla maatte nukkuneenne selällänne saan Jokainen heistä on tähän
KienuvaKsi ja annetaan tomaattien K t t t astj säästynyt niin kutsutuilta
™_taa 2J" ™tln ajani lään on samaa kuin suosia hem- lastentaudeilta Koko tällä ajal-
Kaitsi vanua eiiKKaa Koime paunaa '
ruskeaa sokeria puoli paunaa valko- motteina joka on heille vahin-
sia sinapin siemeniä kaksi ruoka- gollista On totta että ne täs-
lusik kutakin "allsplce neilikoita sä asennossa ollen voivat potkia
railta
Juomarahojen antaminen ja
vastaanottaminen on siveellises
ti perin alentavaa ja monet ovat
ne tytöt joiden moraalin ja elä
män rappeutuminen on saanut kaneelin kuorta inkivääriä ja sinap- pikku jaloillaan ja nostella nii
uuu0„a iUuUuulu pijaunoja seKotetaan senaan anne- tä mutta ne eivät saa täten pon
naLiita
Monet
miehet ottavat heti
suuria vaoauksia tarioiliiatta-
reen nähden kun ovat antaneet ne kelttäa'
ts„ti„ ifLo : ruukussa
haa He ottavat vapauden
"kurttiseeraamalla" häntä kutsu
vat häntä etunimeltään tai jolla
kin lempinimellä ja yleensä
taan kiehua tomaatit pannaan tä- noella niin paljon kuin vatsal-
hän kiehumaan ja keitetään kunnes
ovat niin pehmeät kuin kukin haluaa
laan maaten
la eivät nämä pienokaiset ole
pitänet minua kymmentä tun
tia yhteensä valveilla öisin Näi
den lapsukaisten voimakas ja
terve ulkomuoto on ainakin suu
reksi osaksi vatsallaan makaut
tamisen ansio
Muistakaamme että selkäran-
Säilyvät pulloissa- tai Mitkään alemmat eläimet ei- kaan yhtyvät kaikkien ruumiin
vät makaa selällään
Ihmiseläin on kehittynyt pys-
osien ja elinten hermot Siksi
on lapsen selkä vahvistettava 10
Loppumattomalla hllvaHa tehty leipä tyssäkäveleväksi ja siihen asen- nin nuorena kuin mahdollista
(Hiiva) raon Kuuluvien lyysiinsten muu- makauttamalla sitä vatsallaan
Liota hlivakakku neljänneskupllli- tosten takia hän voi tuntea jon- SJjtä koituva hyöty on arvaa-
-— — ii „u 1 t _ i : „ii _ -i_ :i
Uvttävtvxt tariniliiatirr-i knli- iiBiuuuiuioniovtua Kuiuaisia lepoa juiiomKiii sesai- mattoman suuresta merkltylcses-
i:' u'a ' ' i:„ i LT- 1 rane Kanaen Quartin Kannuun taiiaan maatessaan Mutta ei ku
tä
taan kuin nan olisi yleista o- kannelliseen astiaan yksi painti pe- kaan ole nähnvt aninan tai ih- Antikaa 1-iinspime kuitenkin
maisuutta joten he eivät käyt- rmmnkeittovettä ja puoli kupillista L J S "lJt:"! Antakaa lapsenne kmtenkin
sukulaisen maata edes kyljellään jos ette
makauttamaan hanta
is: t„nnni(m„„„ _ „ misen laneisimman
ivi-otio„ „ a oi„„ i„„tt„ k„i„iv„ sronllan milloinkaan makaaVan suostu
ivinmtm j cu iuiiijuiiaivil un kj~ oaa oiiuch nutcuu jaaLiiaiii u ncivuio „ 11 il " " i 1
tettava kaikki fiymysuin vas- hyvin ja aseta lämpimään paikkaan tassa asennossa silla se ei ole vatsallaan mutta 'alkaa antako
taan vaikka vihan ja alennuksen käymään Xlä peitä astiaa ennen- hdan normaaliasentonsa mii- sen maata sdaljaan
usein sydäntä viiltäen iMutta ku'n seos 011 hyvm käynyttä Sn tään kannalta katsottuna - '
kun isännän valpas silmä' pitää smeen panö kansi tiiyiistl päälIe ia'' Jos haluatte että lapsenne voi- j ('--ii- nnlVVo_
tarkkaa vahtia siitä miten hän aseta viileään paikkaan siksi kun- nia ja paino lisääntyy niin anta- J Ob blllUUcl UU peli Arvet
kohtelee ruokavieraita ja oma T-Ti K"h 1™? tkäyttämaan kaa sen maata vatsallaan Aivan OrjUlfteen ' tyytyväinen
pieni paikka kaipaa lisäystä nii„ g LiZmL ä: Y™™™ se tekee voimistr tuttava tilaa hänelle
han ei voi telvda sita mita min Anna käyda taas Sekota hyvfn lulukkeita _ suurimman osan vai- _ f Vinnpl-
usein haluaisi tehdä )a min hän Kun 0let ottanut hiivan leipää varten veilla oloajastaan XOVexiLdi &e un ucinci
tulee ymmärretyksi väärin luul- sulje kansi jälleen ja aseta syrjään Kun lapsi väsyy se kääntää le tarpeellinen
iaan nanen pitavanicin neiiaKoi- Kunnes tarvitset toisen Kerran jo- paansa sivullepäin ja icpaa jo-
misesta Liehakoitseva ruoka
vieras on ostanut hänen kunnian
tuntonsa 10 sentillä
vat tuttavikseen joukon kirjava
moraalisia naisten nvvdvsteli-
Kuulee_ usein sanottavan hai- jöitä joka tuttavuus sitten jat
veksivasti 'että "hän on tarjoili- kuu yleisissä -tanssipaikoissa y
T „!„„ „11 -AU-X 1 t „
-j hihkui uuaiJcina u- ni ia niin aiKaa moneue se tai-
tatar
w vaScim a ta Urvtaa j
keilaan ja kun se heraa se a +
kääntelee päätänsä puolelta toi- t MliiLLJi bVJNlil T
selle Kun sen voimat lisäänty- T titdt7t? tvttk
f J UV V 14 X X X A W
lokakuun 2 päivä 1918 —
vät se nostaa päätänsä ja kun t
se on muutaman kuukauden l
'hottaen halveksivalla äänensä- va!- joka vähitellen jshtaa ylv käinen se alkaa yrittää kohotta- T Alamme häntä kutsumaan X
vylla lausuttuun lauseeseen si- teiskunnan lokaviemäriä kohden maan selkäänsä ia tekee siten + nimellä
saltvy koko tarjoilijattaren am- Tarioiliiattaresta aletaan kuis- sellaisia voimisteluliikkeitä iot
matin kirous Tarjoilijattarien kia ruokavieraklen kesken ja i- ka ovat erittäin hyödyllisiä tar- f
moraalia sanotaan niin usein säntä saa tietää hänen astuneen mon ia ruumiillisen voiman kas
''kyseenalaiseksi" syystä kun he "sopivaisuuden" ' rajojen uiko- vattamisessa Sekä lasten että + Eva ja Jussi Lauttamus jr
Joutuvat sallimaan monenlaista puolelle ja antaa tytölle matka- aikuisten tarmokkuus riippuu J Canmore Alberta Canada?
lähentelyä tuntemattomilta mie- passin Naikaa ja tyottomyyt- suuressa määrässä selkärangan ! Jt-I 1-1 1 l-l-l-l-l- i+H-l-l-l-H-l-l-l-l-l-l-hiltä
Nämä orjatar-poloset tä sitten seuraa monelle heistä voimakkuudesta -
saavat vielä myyda kumuansa ja viimeistenkin kunnian nopeiden Kun lapsi opetetaan makaa-
ihmisarvonsakin sen takia että markkinoille asettaminen ia kui- maan vatsallaan heti syntymäs-
he nälkäruoskan ajamana ilman lu jonne kaikki kurjat vajoavat taan ast se usein oppii konttaa-
lakien ja usein -ilman järjestön- saa uuden tulokkaan maan ":„' neljan vii(len kuukau-
sakaa turvaa on täytyneet suos- Tarioilnattarien tävtvv alkaa i„„ a„
mii raiumuuuisii unena myy- tenoKKaammm vaatimaan niin
mään vielä hvmynsäkin työnan- suuria 'palkkoja ettei heidän tar
tajansa eduksi vitse almuilla niitä lisätä Ilman
Rahalla on viekotteleva voi
ma Kun tarioiliiattaret ovat d
riippuvaisia juomarahoista oppi- luovu dollareista joita olisi niin
vat heistä hyvin monet ajan o- mukava viedä kassakaappiin
1a-hi r iii 1 1 11 1-1 rt n1annn1pan lTf! flACtÖtlCa l-a + ATMlr' f f O TM (11-
tunteet mitkä 'juomarahan vas- lijattaret ' pakottaa ravintoloita lemnin P1'0''11 hänc" sclkäran
+„„f „„„ ™ ArA nnilnm-innn cplnillppn mSärävt kaansa kohoavat lodetaksen-
ItlcllHJl Lclllli Iit II [a tl l CiILOlu ilC- iuiiiuiuiiiiuii - ii vvu iiiuui - j i
Ilakoiminen etu
li r nnnivnt ni'
noja "niiden saamiseksi Ile saa- hentely sinaan maata vatsallaan Ensin
tään se voimistelee pikku käsi-
varsiaan ja rintaansa siten lisä
tä i„tin:-„ f+n T?to„
- Itu Jt:uiiiu 1 tn iciu u ii 1 ia xulii
larjestoia he eivät voi nnta saa- ' ' - „„ i„„
- ' lisätyn elinvoiman tähden lap-
da silla isännät eivät mielellään i
suKaihen kuku ciuihmu veiuvia-
tuu Huomatkaa lapsen maates-"
sa vatsallaan kuinka lihakset mo-
Jos olette
Aipea
Pyytäkää VAPA LAA K S KIRJA No
Josaa yli 25 erilaista miesten Ja naisten tantty
on aolitetty sohii ttlydt?!linon luettelo luoma
laiHista lilUtlteiafca1imiiottllkila taodin nimi
li taudin oireet ja me esitiimme teillä miM
lUHko olifli tilattava lUiikkeen hinnan y m
(Laäkkcnt eivät ole piiteuttiluakkeitU vaa
tosi suomalaisia li'tikketti)
fTilmiin kirlan saatte vapaasti ja dHIHbI bll
louasen Buomaii&en kodisna suia ette uan
koska tarvitsette sita Varokaa humbuuJ
n ia sen eciesta ne- n muuiiM uniiii maurayK- - - - luonnollinen kkimi hambuuki tohtori"
ensin aiheuttaa ia set toissa kielletään inomaraho- ne elw 11113 m luoiinoiiineu Linnairfa Apteoki on nnrin— -
lian vaikuttavia kei- ien antaminen ja sopimaton lä- asento antakaa lapsen aina toi- — smmAptookiyhdysvaiioissa
P A UONBU CO Superior VVI