Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 01, 1918, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAHDEKSAN
Tiistaina Lokakuun 1 p 1918
No 40
: : "
' Mnitff ölrv-lO-ni vielä näin n'uorena °Iisi haIukas IIän vaikenil jälleen pyyhkäsi Maksuna on main0 nkarille
lVlUlSL61rnaIll matkustamaan kädellään hiuksiaan ja hyvästiä Kansa antaa parhaansa sanUarmeen
"Ja elää olisi suurikin halu? sanomatta poistui Toivona seppelöiden riemusaatto
Omistettu Maksim Gorkijlle kysyin päästäkseni tuttavuuteen
' Toimihan luo lisän vaan voimilleen
Venäjänkielestä suomentanut hänen kanssansa En muista kuinka monta vuot- Ja huomenhan on voittopäivän aatto
Klaudie Parkkonen ' "Sehän on itsestään selvää! ta tuosta kohtauksesta oli kulu-
Elämää vartenhan ihminen on nut kun kerran saavuin Mosko- Sankar urhokas on maineen eesjä
Siitä on jo kauan noin kak- syntynytkin vaan kun hetki lyö vaan Sanomalehdet puhuivat Ve rellään oikeuden ostaa '
sikymmentäviisi vuotta tai ehkä saapuu kuolema tahtfli ihminen paljon siihen aikaan nuoresta "Itun nostaa™
enemmänkin Asia tapahtui O- tai ai" kirjailijasta Maksim Gorkijsta
dessassa "Halu elää on "egoismia'" Menin iltamaan joka oli pantu Vaan kuolonalhoon maineen tähden
Minä tapasin ystäväni joka "Oh älkää sanoko niin Ali- toimeen nuoren kirjailijan kun- Äiti hän elämänluoja ei valukaan
oli silloin Rajonissa apteekin hoi- nusta olisi äärettömän harmillis- niaksi Yleisöä joka halusi näh- Seuraks ei sankar" ei laupias lähde
tajana Minä rupesin käymään ta kuolla ennenkuin olen osotta- dä tuon "omituisten" kertomus- Yksin oi yksin ei lohtua lainkaan
usein hänen luonaan nut palvelustani ihmiskunnalle" ten kirjottajan oli monta tuhat-
' Hänen luonaan istuessani näin "Missä te asutte?" kysyin uu- ta henkeä Mielenosotiiksilla Hehkua posk katse kuolleen
harvoin puhtaasti puettuja ihmi- delta tuttavaltani jotka olivat kuin ukkosen jyri- ™mhuokaa polon puoleen
siä ja useimmiten he tekivät "Mmka vuoksi te sita kysyt- na tervehdittiin nuorta paita- M elo]le on ifihtemäBgä
vain viiden kopekan kauppoja te?" hän kysyi otsaansa rypis- niekka kirjailijaa kun hän häm-
Eniten kysymyksessä olevat ai- täen mästyneenä astui näyttämölle Unensa nfiraa äiti lapsensa tähden
neet olivat sinkkisalva syöpä- "Muuten vaan suokaa an- Kuinka suuri olikaan häinmäs- Voimansa kaiken vain leivän eestä
iäisten hävittämistä varten ja teeksi! Olen utelias tietämään tykseni -kun tunsin hänet sa- Orja-kumppanin katseesta ei lohtua
"laadoshnik" silmien alla ole- kuinka elätte Mikä on ammat- maksi nuorukaiseksi jonka ker- lähde
vien mustelmien hävittämiseksi tinne?" ran tapasin "karanteeni" aptee- Sydän saa lohdun vain kyyneleestä
Surkeita olentoja tuli ja meni "Astin missä sattuu ja viito- Uissa „ onnI_ nautinnot sun klertaä!
He olivat rippeitä "entisistä ih- sen edestä on vietettävä yo sil Kaikkien suurin on sun uliritaakka!
mesistä" Joukossa oli rääsyihin loin kun ei ole rahaa saada pa- MJLAgAmJLm llcHII Lapsilles elonpolkujaan kun rientää
ja riekaleihin puettuja miehiä ja rempaa yösijaa Ammattinani 3ll06IlKCSKCll UdClT Useinkin heille oot vain vanha akka
naisia rikkinäisine kenkineen tai minulla on kaikki mikä voi mi- „ -rr- — -
rääsyillä käärittyine sukattomi- nulle antaa leipäpalan paitsi var- £9 (9nSSa oissa Kääntää niitä puolelta ja
ne jalkoineen kaus ja petkutus Pääasiallisin WM toiselta pureutuu kiinni johon-
"Kuinka paljon täällä on noi- tehtäväni on opettaa ihmisyyden — ~ kin mielikuvaan ja laskee mene
tä ihmisinä olleita?" kysyin ker oppia Herrasväkeä en juuri Yksinäisyys ei ole hyväksi ih- mään vasta sen pala palalta en-
ran ystävältäni ajatusteni kier- tunne en ole heidän parissaan miselle ' teltyään siirtyäkseen toiseen sa-
täessä kaikkia näkemiäni "Et- ollut Pukuni on huono eivätkä Ei missään eka koskaan manlaiseen
kö ole kyllästynyt tekemään ottaisi minua vastaan Sentäh- Mutta erakon yksikseen eles- Ja minkälaisia mielikuvia!
kauppaa heidän kanssansa? Si- den tuleekin yö usein vietettyä kely vapaaehtoinen yksinäisyys Maxim Gorki kertoo eräässä
nun olisi vallan helppo saada yömajoissa " Hän sai yskän- se on sentään siedettävää Mie- tarinassaan kirjailijasta joka ma
paikka apteekissa siellä ylhäällä puuskan jonka ohi mentyä hän luistakin siihen tottuneel e ehkä kasi haudassaan ja siellä selal
ossa kävpi puhdasta yleisöä" jatkoi: "Täällä pohjalla on hy- ja yksinäisyydestä pitävälle Pa- Jään lojuen oli pakotettu katsele
Ystäväni hymähti vää väkeä" lian paikan tullen pääsee sitä maan omaa elämäänsä kuin elä-
"Ylhäinen yleisö ei ole mi- "Missä pohjalla?" yksinäisyyttä aina pakoon ihmis- vistä kuvista Hitaasti armahta
mille mieluinen" hän vastasi "Tarkoitan noita "entisiä ih- ten seuraan Tai ainakin ulos mattoman hitaasti kulki filmi
Ei ole Sen kanssa täytyy olla niisiä" jotka ovat vajonneetkin- luontoon vapaan taivaan alle katselijan silmäin ohi ja kidute
varovainen Mutta täkäläisillä luun' aivan sen pohjalle Heil- jossa on niin paljon mikä kiin- tun miehenjolle ei mitään mmi
"kostumereiUa" (hän oli oppinut lä on sielu selkiselällään Hei- nittää mieltä johtaa ajatuksen ta helvettiä ollut oh pakko uu
tämän sanan apteekissa käyneil- dän joukossaan on monta jotka pois itsestään ja sen kohdistaa delleen elää kaikki tyhmyytensä
tä englantilaisilta merimiehiltä) käsittelevät asioita kuten f ilo- jonnekin ulospäin kaikki narrimaisuutensa ja kaik-
ei ole petosta mielessä Se mi- soofit Säälittäviä ihmisiä!" Toista on vankikopissa neljän ki rikoksensa Ja kun filmi lop-
kä heillä on aivoissa on myös- "He kompuroivat siellä pohjal- sileän seinän sisällä yksinaises- pui alettiin esitys alusta Ar
kin kielellä Keskustelen mie- la — kuten sanoitte — omien sä hiljaisessa äänettömässä sei' moton kiduttaja ei hellittänyt
lelläni heidän kanssaan Se on syntiensä tähden" " Hssä josa ei ole mitään mihin Hetkeksikään ei saanut itseltään
toisinaan hyvin mielenkiintoista "Syntiensä tähden! — kavahti ajatus saattaisi kiintyä pitkinä rauhaa kiusattu mies
Heidän joukossaan on entisiä up- nuorukainen yhä lujemmin ry- iltahetkinä kun työ on tauon- Selliasukas on joutunut sa
seereita insinöörejä opettajia pistäen kulmakarvojaan ja nos- nut vankitoverit nukkuvat ja mantapaiseen tilaan kuin tuo
näyttelijöitä ja taidemaalareita taen päätänsä uhmaten "He yövartija kulkee huopatohveleis- Gorkin onneton kirjailija Ha
Kaikki ammatit ovat hyvin e- eivät ole syyllisiä kurjuuteensa" saan käytävillä äänettömänä kuin märä hiljaisuus on kuin luotu
dustettuina näissä kurjissa yö- hän jatkoi hermostuneesti "vaan kissa itsetutkisteluja varten ja yksi-
majoissa" ympäristö joka heidät sellaisek- Taikka pitkinä sunnttntai-ilta- näisyys antaa niille hainytymat-
Samassa' aukeni ovi ja vierei- si kasvatti Jos olisi mahdollis- hetkinä kun minuutit vitkalleen tömän rauhan vaikuttaa melkein
sestä huoneesta kuului : "Ter- ta palauttaa heille nuoruus ja matavat niin vitkalleen kuin ei- ulkonaisena pakkona syventää
veeksi latinakyökin professoril- antaa oikea kasvatus jos he syn- vät ikinä aikoisi tunneiksi ku- ja kiihdyttää Vangin minä-par-je"
' tyisivät uudestaan parempaa elä- toutua kun syksyinen iltahämä- ka joutuu armottoman kritiisin
"Jaa Tervetuloa Maksiminä!
Olen heti" '
"Siinä on yksi mieltäkiinnit-
tävä ihminen" virkkoi ystäväni
minulle "Tule kuulemaan !" —
Menimme viereiseen huoneeseen
eli apteekkikyökkiin "Hän on
oikea filosoofi" lisäsi ystäväni
hiljaa
Näin edessäni nuorukaisen joi-
la oli puhtaat venäläiset kasvot
heikosti huomattavat viiksien a-
lut ylähuulessa ja kuopallaan o-
levät' posket Pukunsa vuoksi
hän oli poikkeus muista aptee-
kin kundeista Vanhan mutta
puhtaan takin alta näkyi siisti
pusero jaloissaan hänellä oli
saappaat ja kaulassaan kaulalii-
nav Takin yhdestä taskusta nä-
kyi joku kirja ja toisesta taitet-
tu sanomalehti Hänyskähteli
heikosti ja hänen sormensa te-
kivat hermostuneita haparoivia
liikkeitä
"Rakas ihminen voisinko mi-
nä saada viitosella jotakin
no vaikkapa yskän tippoja Ko-
ko yönä en voinut nukkua ys-
kän tähden Asia on ilkeä
Olen ruvennut usein yskimään
Mutta Abrahamin helmoihin en
mää varten olisivat he hyödyksi
silloin"
Puhetoverini ei ollut kauno-
puhelias Järkensä työskenteli
kyllä ahkerasti mutta hänellä ei
riittänyt sanoja ajatuksia ulos
tuomaan
"Mutta tiedättekö — sanoin
hänelle hetken vaitiolon kulut-
tua — elämässä siellä pohjalla
voisi olla rikkaita aiheita taitei-
Iijoille ja kirjailijoille!"
Hän loi minuun viisaan kat-
seensa vastaamatta mitään
Keskustelimme vielä hetken
aikaa
"Kas tässä on teille tippoja
Maksim" keskeytti apteekkari
keskustelumme "Nauttikaa koi-
masti päivässä 30 tippaa ker-
rallaan"
Kiitän! Ehkäpä minä vielä
voin tämän simllleP lkita-
„n )f m
i Lfll p
v uudestanne sano m naneiie e-
rotessamme le olette huvitta-
va Ptoven
'Sima ette puhu totta ! sanoi
"a"- 'Luonto ei ole lahjottanut
minulle puhelahjaa"
"Ei kyllä suuresti mutta tei-
dän katsantokantanne on hyvä"
No jokaisella on omansa —
Hyvästi!"
"Sääli ettei teillä ole kirjaili-
jalahjoja Te tuntisitte hyvin
paljasjalkaisten elämän Voisit-
teko iotakin niinistä?"
rakaan ei piaa mitaan Kiireitä
yön tapaamisella
Sellaisina hetkinä ei ole hyvä
olla kahdenkesken itsensä kans-
sa
Nurkasta nurkkaan nurkasta
nurkkaan Kuusi lyhyttä askel-
ta kopin nurkasta viistoon lat-
tian yh vastapäiseen nurkkaan
koko käänne ja kuusi askelta ta-
kasin Edestakasin edestakasin
tunti tunnilta
Selliasukas on taasen päässyt
tahtiin" eikä saa lakatuksi Rau-
hattomana nopeaan ja hermostu-
neesti kuin läheiseen tärkeään
päämäärään pyrkivä vaeltaja
marssii hän koppinsa nurkasta
nurkkaan
Taukoamatta levähtämättä
utta vielä nopeammin rau-
hattomammin kertaa ajatus van-
kilaelaman ja unettomien öiden
kiusaamissa aivoissa Suonet
jvskyttävät ohimoilla päätä ki-
Ystää -a aivot työskentelevät
kuin kuumeUen
Mutta mielikuvitus ei lennä
niinklIin kuumeisen Tunti tun-
nilta seuraa ajatus samaa johto-
lankan pysyttelee saniaisissa asi-
SankarUUS ja tyÖläisäiti
Kirj F P
'_
Kai elää urhona lie suurta mahtavaa
Elää ja myös kuolla ihanteelle
Vaa sy'änveresf min särpii ahne
maa
aiaisensi toinen minä aivan
kuih ulkopuolinen lahjomaton
ankara ja ilkeän-ivallinen tuoma-
ri erittelee ja leikkaa Se kai-
(Taiokoingiia_sivuiia)
„ hmiti
NAISTEN 08UU8KOTI
™~™ '
Ufooni- Market 3958
SAN FRANCISCO
„ _
-i fl"l I M II III 1 1 H III I 1 1 1 M
+NEVV YORKIN SUOM NAISTEN +
+ +
i OUUSKOTI J
+ja pvXLITYS-TOlMISTO
+ M1 Lenox Aye 4 122 8t +
+ +
Te'ef?°n': 13 M"-"'"B Id
H"M-r 1 1 I 'Hiili 1 1 1 III M 1 1 1-
+ suosittelemme ajuri t
KUOSITTELEMME AJURI-
r am m ti J
+ 0]emme ttlna 7almiit palve 4
+ iemaan teitä kaikenlaisella +
ajuriliikkeen alaan kuuluvalla
! työllä -
SEABORG TRANSFER CO +
+ Puhelin 466 Astoria Ore +
I II 1 1 1 1 1 1' I H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1'