Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 01, 1918, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU SEITSEMÄN
Tiistaina Lokakuun 1 p 1918
No 40
kuvia omistavan luokan jäsenis
tä heidän asunnoistaan ja hu
vittelupaikoistaan Lapsi oppii
helposti yksinkertaisen selityk
sen avulla ymmärtämään mikä
erotus on nähtävissä omistavan
luokan ja työväenluokan välillä
Sitten on selitettävä lapselle
helppotajuisesti mistä tämä e
rotus johtuu Senkin voi tehdä
'havainnollisesti piirustamalla
mustalle taululle joukon raho
ja jotka kuvaavat työläisen kuu
kauden tahi viikon työn ttilok
sia
Sitten jaetaan nuo rahat sita ' " " " " k" nenime heidät kannusta rtinots- 7 ' xP nu Z 1'' " „_
varten tehdyillä piirroksilla o- ratapihan lähellä siuiesa kau fe Laulukirjassa Leh- fyyk 5 p Kokouksenani
IL joilla osotetaan kuinka pai- Pngissa Se : talo m-ssa ha oJe utmtaan ernomasu £ oi a
ion' menee työläisen työntulok- 'LTtZ van Suomen lahtarien ja hun- SUjo-t n
"sista tyoiaisene useueen kuuim -s nien
i_i„:„i„„„i_ irinosassa mutta nvva sekaan ei
nai on nvoayiithim yiiiciBiMinuai- on
1:: i :„!„ n nt silla se o i niin naiaru ei
paljon suorastaan kapitalisteille ta talven jaatava yima aina pu- y Toverittaree„ oH Rau Saari Tervetuloa hittoomme
jotka omistavat teollisuuslaitot haltem seimen lapi lasta sys- Torontosta kirjottamit m- P1'" tove"!
set ja liikennevälineet Sitten tä oh pikku Hell saanut pahan muistolle jos- H™"3' Joka tehtnn syysk
kerrotaan lapsille että sosialistit yskän oka e viela kesänkään "hä„ vannoi myöhin Ostavan- & P- Puddng Creek n Kansan
vaativat että yhteiskunta omis- tullen ollut parantunut Aiti oli puolesta Ajattelin talolle e onnistunut : hyvin Ai
taa liikennelaitokset Ja teolli- tuonut pikku tyttönsä maalle ronon metttiani kllin kuisia ihmisia oh hyvin vahan
suuslaitokset joten työläiset so- tervehtymään fc mahtaakaan Suomen ihanne- 3 lapsiakin olisi saanut oi a kol -
sialistisen järjestelmän aikanai Täällä maalla oh niin paljon liittotovereista tuntlia katkeral- "ie kertaa niin paljon kuin nta
saavat sen lisäksi mitä he nyt kukkia lintuja perhosia ja muu- kertaa kun heMän rak- oli ' '
saavat myöskin kaiken sen mi- ta nähtävää etta han juoksente- kaat omaise opettajansa ja Pienet toverit! Kun syksy tu
ta nvt menee voittona kapita- H kaiket päivät ulkona niitakat- kr:ai]jjansa ovat vankina tai ani- 'ee nnn herätkäämme ja alka
listeille Jos opettaja ei osaa selemassa Pian alkoivat hänen Jttl kaammc valmistelemaan joiiiua
tehdä tuota kolmijakoa niin voi kalpeat poskensa punottaa ja Hi]jata(jin seka myöskin Hui- varten Varmaan silloin tuJee
ihan jakaa kahteen osaan siten han nauroi ja lauleli päiväkau- J" muist0 on nieiuekin A- nuorisoliitolla olemaan suura li
että työläiselle jää keskimäärin (let ihaiiiielii ttolaisille hyvin tan -ja näytöskappale ja
n n n 'Irntmas njn samalla huo- c„ Hollista outoa kun „ J tonkin moninunlisenllll 011 elina
ns in i:4iK(jiutiaiii a iuiiiit
mauttaen että toisissa työpai
koissa jää enemmän mutta toi
sissa taas vähemmän Sen jäl
keen osotetaan toisella piirrok
sella kuinka suuri enemmistö
rtif AiElHnnan -räkiin viistä knil-
jmvuiiu f-- -
luu työtätekeviin luokkiin etta
lapsi yilllllrt'1 laa rna in- jimv
ja ovat oikeutettuja yhteiskun
taa kontrolleeraamaan siten et-
tsa kontrolleeraamaan siten et-
: „i_
taKaiKK ucfll
lisiksi ja nyvinvoiviKSi
vaSetopenLartSteai-
netta vain ' lyhyen ajan kerral-
laan Koulua tuskin on edullis-
linlunnhtenräS
S™ lisakÄ leikkiä vähän ai-
kaa esim lasten laulukirjassa
olevia leikkejä Pääasia on että
opettaiat osaavat asettua lasten
iinnittä"
"nnltta"
pset sa-
aiar Khan ia f k Lncvdi inu-
sia lempeästi ja siten kunnitta
TS=o„ lapset sa-
maila järjestettävä ihanneliitok- kasvit samoin Kuin inmibieimin kuMna ja kuoIee aikansa y- saavuttamiseksi on väittämä
si jota hoidetaan samaan tapaan terveyden ka 11 rittäessään elää ja kasvaa Sen töntä että kaikki työläiset ka
kuin osastoa jossa lapset itse aaf"k„'"„t " siemenet jos ne ollenkaan vai- sittävat työväenliikkeen tejjtj
valitsevat virkailijat omasta kes- ja inu kavit kanavat pyysi m} ovat huonoja eivätkä v-n L sen laajiuukssa
kuudestaan Sen kautta har- Helli Unkkiislio kasva kunnollisiksi kasveiksi suo-
jaantuvat lapset ptamaan ko- "Siemen on pienen kukkablap- maaperässä Jos -
kousta esittämään ohjelmanu- sen kehto Lämpimässä ja kos- joPutl)isi kasJva jj ILSä
meroita lyhyitä runoa laulua teassa mullassa oi essaan aa koko ka j UgrhgiM lnl]Q
ym Pari kertaa vuodessa pan- siemenestä pieni kasvi Ennui pihallanne niin ih- UI UUHI IMIIJM
naan toimeen lasten iltamia 101- kuin kasvlle kasvaa juuret se
hin hariotellaan m m joku las- saa ravintonsa siemenestä Si - ""?f ""i "v 'I kirten kasvit -ne ™inkä laPset volat 8aad-la"
ten näytöskappale Se on lap- ten kun sen ensi lehdet Pf "V ejÄöskafn vofkasvaa iel! heiltä isiltä tädeiltä ja sedtka
sille hyvin innostavaa ja samal- vät teränsä mustan mullan lapi e r vai y „ rnual
la he myöskin harjaantuvat lu- ei se enää tarvitse kehtoansa vcks hm ksh lonoll a r u J 1 I
kemaan lausumaan ja esnnty- Se alkaa juurillaan imea maas- a hon osaa : imassa ja ej -Ij- I Qll llbiniO
mään Ihanneliittoon on koetet- ta elinnestettä Juuret pitävät tmsissa o osa °J2££ I AH ([M 1(1
tava saada mukaan isompiakin kasvia Iuja8ti maaSsa kiinni sa- aPska'ä'a B LUOIUII LUUIUIIIJJU
lapsia vaikka eivät he kävisi-
kään sunnuntaikoulussa silla
yksinomaan aivan pienet lanset
eivät voi esittää kyllin arvokas-
ta ohjelmaa lasten iltamissa
™
Kongressimies lähti kävelylle
vaimonsa kanssa Hetken kulut-
tua kysyi hänen vaimonsa:
— Onko sinulla minun sateen-
suojani
teihin
_ Hvh! Ta sellaisen miehen
käsiin uskotaan koko maan as-
at ioka ei voi pitää huolta edes
yhden naisen sateenvarjosta!
— Nashville Tenn 652 ruo
kakaupasta on yli 100 joissa nai
set suorittavat kaiken työn
i&ukemiata
Vaarin kertomus
Kaikki Hnsel iotka ovat käy- ten toverien kirjeitä Lasten o
Pikku Helli oli mummon ja neiahsSssa J™lai ja sastossa - Toveruudella
vaarin luona maalla lian e :IiannelijttokouIuissa ovat nms- Ihannelittplajnen
oliot milloiiiKaan ennen oiuu
iit3 ast! kuin hän
buta a=ti Kiira nan
Kp oli
täällä maalla kasvoivat kukat
niin paljon remmin kuin kau-
pungissa Han to mummolle
samanlaisia siemeniä kmn ne
jota hänen aitnsa joka kesa ta-
nnsi KV
pasi Kyivaa muna jui v
koskaan kasvaneet sellaisiks
koskaall kasvaneet
kuin maalla Maalla näytti iuo-
hokin olevan viherjampaa ja sa-
u
KeuipaH mi- vUÄ" "°
nihana "Mikähän sen crotuk-
-p aiheuttaa?" ajatteli hän
™au °
™n taiSa"n Hellin
"tAL
"eressä
"Vaan mks kukat ja ruoho
taalla ovat paljon kaumimn a t
kuin meidän asunnon phall
Jt" tarvitsevat hyvän maa-
-'Kukat tarvitsevat hyvän maa-
perän vet ä auringon valoa ja
jnihdästa ilmaa menestyäkseen
Lyvin Savi ja noki turmelee
-
hyvin Savi ja noki turmelee
malla kun ne elättävät sita isas-
vin varsi on kuin kanava jota
m öten sen joka osaan virtailee
elinnestettä Sen lehdet ovat
kelhkot joilla se hengittää ben
kukkaset KatKevat Kasvu mc u
kukkaset kätkevät kasvin sieme-
a = 'k n
samanlaisiksi kasveik-
fc j iden emokin on Kun
mpnp valmistuvat al-
011 iimaiiu 1 ivanvv
i
nen _ i„nmisPPn Se
' - tehtavansa jättä-
y 'on :nn]n„ eläviksi
on täyttänyt- tehtävänsä aiu-
mällä suuren joukon eläviksi
Vi nciinnf imclsmi a-i J" 'KTiiMMcrltiftlla nli t vnknkOllfi
kasveiksi kasvavia siemeniä sosialistinen yntesKun a vc r
'Kun kasvi saa hyvää elin- tetaan maailmaan hav avat nuo
nesa maasta riittävästi vet-kurjalat joissa lapset ja kukka
"I ja auringon valoa ja kun sen set kuolevat ja joissa elama on
lehdet hengittävät puhdasta il- rumaa '
Salaille
Pienil!ereie
)
ilmcct j"- vc
„ Tun-
Ä' a— an
i
tr ti i n k-ntra
c_ :i „:sj
nlonetjä!ot
ftj Jla™
„
s08alismin jlvvaksi
y kaft kaikki nU0ret tov sa-
Toimikaamme ja oppi-
i n
Kaanune iiiaiineiiuuiB3uuiiic j-
tdkaamme kirjottelemaan aja-
toiminnastamme
Lasten
tai Nuorten osastossa
v " „„ t3 varmnin w
" ' ":„:♦„:„
sit Pfen kostaa sen vää-
Joka me!ian rkrta°-
tohnn?-
"r n ehdotuksen kai-
kne )sta
jokainen itseeniie Lasten
_
maa menestyy se hyvin Mut-
vtt"
ta kun se joutuu noen a savun
saastuttamaan maahan p mealle
P a ouU hengUUm-an
P= ja joutuu neng„"-
"„ kall]nln
Sksikohaii me ula ' "P""
8?n osassa oh n n u=en hautaja
s% V ""5" ' _„„: Köv-
J tiet ys t h P e K oy
m"-- x
oloista
"Minä en halua enää koskaan
mennä sinne ratapihan varrelle
asumaan rulkoon isa ja aiti-
km tänne sanoi Helli
ci ntpnia tvrroia ia
heidän vanhempiaan jotka eivät
voi mennä mnneKaanviyotlsk'"
kurjia oloja pakoon Vaita kun
kurjia oloja pakoon Vata k m
Laulukirja Hulda Salmin ja näi
den raskaiden' aikojen muistoksi
Me kaikin rakastamme Rauhan
Marssia siinä kirjassa Kunlaii-j
lamme sitä meistä tuntuu kuin
Hulda-tädin jalot sanat yhä in-j
nostaisivat meitä toimimaan sonj
jalon aatteen eteen jota tuossa-1
kin laulussa selostetaan
Toivon näkeväni toisten 'pien-
FORT BKAliu tAl
W-J nuitta liittoomme yh
vksi inisi lasen miuinaui vm"
_ '
tenKin moninuousein ji vhmiu
kuin koskaan ennen
Muistakaa la pset tnj cn-
fcoukseen joka pidetään lpkjik
6 p kello kaks J
vataan siellä - TovrutUHa
'"
— Chilessä on yh 10000 naista
tehdastöissä
_
— Sosialism jarjesiaa iy-
10: „n„iiiapWi iimkkoliik
teeksi ammattiliike ajaa
Iäisten tämänpäiväisiä etuja ja
08—6 kasattea n£ '
nölliseen taloustoimintaan Nä-
mä työväentomnnan kolme
haaraa käsikädessä tomuen'
muodostavat tävdeliise„ tvö-
väenliikkeen jonka avulla tyo-
vdcjuutt j
väestö ttaa itsensä
va]lanalaisuudc9ta
Toimittanut
Hilja Liinamaa-Pärssinen
Kirjan toinen painos 011 juuri
valmistunut ja on saatavana
TOVERIN KIRJAKAUPASTA
Hjnta 35c kappale
NIMI
LEIMASIMIA (RUBBER STAMPS)
Sopivat moneen eri tarlto
tuhseeD esim kirjekuoriin
Mrjoinin Jne
TOVERI !
- Box 99 Attorla Ore