Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 01, 1918, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ Tiistaina Lokakuun 1 p 1918 No 40
TOVERITAR pilaiden olla jokseenkin yhden- laista opetusta 'kuin heidän hen- Lapsille kirjottajat
Amerita 8uoma!it™ työisniten H- laisia — kuten savikupit — että kiset kykynsä edellyttävät Il- tarttukaa lvVllään!
aikannattaia ilmestyy AstUsOreo- i4()it0 iuokan edistys olisi yhtä- man lasten tutkinto laboratoriu- loiHUivoanjiiooii
Jäo-iety'n ' kuntmra™ or men ' Iäistä Mutta oppilaiden joukos- mia ja erikoisia luokkia he jäisi- i„„
ÄP"INNjir50 YH?uoHV S!?™ o sa on monenlaisilla henkisillä ky- vät ilman mitään opetusta kos- ntlSia ja UUSia laS
vuoikuADA$w5JA PaU{iMTuo 1100 vyillä varustettuja lapsia ja vie- ka he eivät kerran sovellu tavailen julkaisujen aVUSta
vuo" er "TOVERITAR " lä lisäksi useita monella tavalla lisille luokille ' „ Incifpv nneHniin
BQK w astoria ore koko joukosta erilaisia erikois- Sitten on vielä paljon sellaisia J14 3 y Vfi„A
iMered as second-ciass matter Juiy i8th tyyppejä Miten opetus siis voi lapsukaisia joille ei ole mitään pyydetään läJiettämaän
Sfe ttrf ™&'U'?&: °"an' osapuillekaan vastata tarkotus- sopivaa luokkaa jotka ovat hen- Jdrjotuksia Lasten JOU-
TOVERITAR - %n„? lapsia jotka ovat koko- 2voffi™"!Ä3 1 Kir jotusten pitäi-
(theb womanonCOrMRade) naan sopimattomia tavallisille ta työtä ainoastaan oppia He SI Olla JUlkaiSUIl tOlHll-
iu the united states: luokille On erikoisluonteita ovat kaikista säälittävimpiä Jos rnlc5P3?fl Inkaloin n fllnd-
°"= iH-cANADAr0"" 9°c jotka eivät voi koskaan sulautua olisi erikoisesti heidänlaisiaan ™ mA"
One Jrjr forign couNTRiEsV 'lM joukho-opetiiksen ja suuren luo- varten järjestetty laitos niin hei- Sa 1 OVerilllSeSU
One year tus 6 month ' ioo kan opetussääntöjen mukaisesti dät voisi ainakin pitää pois ka- Lasten Joilluil ToilTlitUS
AtHing rat 50c per inch per insertion Tällaiset lapset tarvitsevat spe- dulta oppimasta paheita ja rikok- Tnx QQ Astoria Ore
ifuoneusto sijaitsee io n ) Duaae ka- sjajstjen erikoisen käsittelyn sia mutta kouluneuvosto ei vä- ' '
tuK'i kulmassa funeiin 365 - :
iimotushinta 5o senttiä tnumaita kerran On paljon kaupunkeja joissa Iita heidän kasvatukseensa KU- Tr T _
ffjTÄM ei ole edes erikoista lasten tut- luttaa rahaa koska he eivät voi KUVia Lasten JOUlUUn
"k kinto laboratoriumia Seattlessa oppia tavallisen opeatusjärjestel- '
TOIMITUS: se on män avulla Lainlaatijakunta- Pyydetään lhannelllttO-
Maiju Nurmi Sen jälestä kun luokan opetta- kaan ei myönnä varoja näiden ja SUnniintaikOUlU-ryh-
Box 99 Astoria Oregon ja ja koulun johtaja ovat koetta- onnettomien erikoisen kasvatus- mjgfö ihannelilttoieil
Toverittaren tilaajaluettelo o- tiopettaja ottaa selvän lapsen mahdollisimnian kunnollisen a- kofkjafo ' Tnvprirtnrpn
sottaa seuraavaa: terveydestä kodista suvusta y vustuksen tullakseen kykeneväk- ÄdJJUBU luvetiiicueu
UUSIA 134 nl ja johtaa tutkimuksensa siten si ihmiseksi eikä ahdasmielinen Lasten Osaston Kirjeen-
KATkenneita saatujen tietojen mukaisesti La- säästäväisyys saisi estää sitä_ Vaihtalistä KllVat pi~
lioratoritimissa on lasten olo Mihin nämä onnettomat usein ivQff'yx orio filaa
If AiifiiiSriAftifllmXel!) järjestetty niin etteivät he tie- tylsämieliset lapsiraukat siis jou- lalSl laneuaa eilSl LliaS-
llUUlUjorjGSICllllCalO dä olevansa tutkimuksen alaise- tuvat? Tietysti kaduille rikos- Sa JUlkaiSUIl tOimitUK-
na vaan jossakin hauskoissa kek- ten ja paheiden turmeltavaksi ggjjg To VGrilliseSti "
Kim menette tavalliseen kou- kehissä Kerrottakon muutamia Seattlessa on 225 tällaista on- Toimitus
li lm ineeseen näette viidessä tapauksia jotka osottavat min- netoilta Naista henkisesti vaja- JUdbUJIl dUUlUll XUmilLUb
luokkahuoneessa olevan ' 36—40 kä!aisia laPsia laboratoriumiin vista kaikkien hylkäämistä polo- BOX 99 Astorfa Ore
i Troolin „niiin tnn tulee: sista kehittyy yhteiskunnalle
0tl rt iin 1 lukee iotäkui Eräs' pieni poikanen oli saa- vaarallisia rikoksellisia olentoja utta on Mrs H E B Speight hoi
ctta osa lapsista lUKee jotahni ' 1 ' ' tanut papin virkaa Seurakunta on
ääneen vuoronsa kukin Toiset- f erlten 'kammon koulua Lopuks seuraavassa Jarjotuk- _ EngIannissa kunle
la miolella osa lapsista koettaa kohtaan Spesialisti sano sen o- sessa kerron Green Laken ope- me on paljon nais)a nykyäan pappel
ratkrfHta jotakin probleemia las- evaa eräänlaisen henkisen sai- tusjarjestelmasta na TaiilIa se Uenee ensimätnen
knopista tSi maantieteestä Opet- ratlden: LfP8 hu"s'- kalPe"' a " ~~ etuaan - E-i '
taja tekee luetettaville kysymyk- vapisi kuu hänen pt lahtea kou- goiHttä
sia Useita käsiä nousee heti to opXjaoltti 1 KANSANKIRJEITÄ $ Kovin '7 KakUta
ItSaaT lapset voisivat" = UfÄ t™Z Ä
vastata kysymykseen hett ja hy- k 1 tekemään hänel ään kiirointä näillä farmareilla ja
västi mutta opettaja ei saa oi- J"0ttn iauKa ttKeiiiddii iiduci BERKELEY CAL sitten ovat taas suven hommat kalil
la hiiomaavinaankaan heitä vaan e jomviin pienn pan eniKsen ka- NyJ se akaa kilpajU0k8U TOverin ki Kalastajat ovat tulleet Hotiln
scimijaaii hänen on koetettava ~l Iallen kotonaan ja sai viii- ja Toverittaren levittämisessä meillä myöskin joten ovat saaneet vielä
saadit takaperoiset' oppilaat vas- dom Polka3el1 hirveän pelon taälla Berkeleyssäkin Jokaisen tin- nauttia vähän suvesta täällä Sanoi
taamaa kvsvmvkseen Tämä la- tunteen koulua kohtaan häviä- kimätön velvollisuus on tilata oman vat ettei Alaskassa tiennyt siltä ml-
' ' f t- ifllraQf ' nnniliit niääii hänen mielikuvituksistaan puolueen lehtiä Jo jokainen taval-' tään
iiiaannuttaa l"™™ "PP"' jonklln a:an kuluttua meni poi- ta tai toisella voi avustaa lehtiemme Registeeraus oli 12 p joten use-
lie tulevt yalutellen vaiinpita- J luokalleen ia edistyi hy- levenemistä Siis kaikki mukaan! ampien miesten piti käydä siellä 11-
niättönnksi ja alkavat kuluttaa 1 J 1 viime osaston kokouksessa tehtiin mottamassa koska ovat syntyneet
aikansa ja energiansa kepposten v ' r " monta hyvää päätöstä eli tarkistet- Toisille on tullut ne kyselykaavak-
tekoon Ija kuiskutteluun Heillä tras toinen poiKanen oli n n uin toimintaa Leväperäisyydelle keet joten saavat alkaa huolehtia
ci ole kylliksi työtä tällaisella hermostunut ettei voinut olla kaannettiin selkä Ja uudella ionol- niitä niiden kanssa tehdä
luokalla jossa hitaat ja -takape- hetkeäkään rauhallinen Spesia- la toimintaan Paikkakunnallemme Sairautta on vähän täälläkin en
roiset onnilaat hidastuttavat ko- ''st' sa' t'etää' etta poikasen äi- on saapunut"" uusia tovereita tiedä jos se on sitä influenssaa jo-
tr 1 t H -tv t:i ' l' ou n'm 1'ska ettei lian viit- Alaskan kalastajat ovat myös kotiu- ta ne kovin pelkäävät jota on soti-
ko uoKan eaibtysia 8 t mHoinkaan laittaa lapsel- tuneet Tervetuloa! Uudet voimat laissa
Huoneen toisella puolella inl- ' j aaniiasta vaan tuovat uutta innostusta Toverimme Elmer Mielonen putosi
jaa työskentelevät oppilaat Ui- ' k -t Ei sodan tähden vaan kokemus on rappusilta 15 p ja olkaluu katkesi
levat häirityiksi toisten äänek- "V 1 ' 1 p meille opettanut että naiset joissa- (collar bone) joten hän on nyt toh-
lwästä' lukemisesta ja he väki- taa Icalivia itselleen idivauiseii toimissa ovat parempia kuin mie torin hoidossa
s ukin kuuntelevat a seuraavat
toisi
In
o „s n„„ii„ trctoi
niHsha tyohsa ja puoi ksi loisien
esityksissä on opiskelu pakosta-
kin puolinaista Kun he eivät
voi niin he eivät opi k!skittä-
uivin ajatuksiaan kiinteästi ai-
Ujsjjn
Kun '-viiden oncttaian opetet-
t enn necn lnntlriliiintippa
td vana samassa luoKkaiiuoiiLes-
sa on 40 oppilasta ja hänen tay-
tyy niille opettaa 8—12 en ai-
ctta niin eihän voi odottaakaan
iin suuren oppilasjoukon erilais-
tcu kykyjen tulevan kunnollisen
ohjauksen ja kehityksen alaisek-
s:
„ onetustina '
Monet arvelevat sen iohtuvan
lMoner arveievit sen joruuvdii
ktnihijärjestelmästä että ameri-
S IkTVä kVlIä täniU Oli VICI-
♦Iniset vleensä hvvin huonosti
keskittävät huomionsa asioihin
Ou usein huomattu että oppi-
maton työläinen voi syventyä ja
keskittää ajatuksensa johonkin
asiain paremmin kuin monet ioil
asiaan paremmin Mun moiiti jou
la on ollut tilaisuus saada kou-
luopetusta _
Kun yhdellä opettajalla on
jiäiii suuri luokka ja monta ope-
tusainctta pitäisi kaikkien oj-
en opetusta sensijaan että J' "" x jestyksen vaivojiKsi tuu naisia ivai- luiiut mieiennainoon joien nanet
e syventyisivät omaan työhön- vaiusesi vaivoi v m enpc sa SU Manninen mnna Kesti a Kiavieti n jonneiun parantolaan
rr„ m:„i„i „„„ii0 „ Kanssa 1U — li asu mana iauu- routanen ns Koime reipasia iji- taion Kauppoja mia v mieur
i lviin mielet ovat puoliksi o- „„ v „„„ „„„ iu0 Too-oiia
oppilaiden kanssa ne lähetetään
laboratonumiin jonka spesialis-
i"""°""
raioriuiniii valvonnan aiaisciui
tprvplitvi ia tuli hänestä
P™ ) Ja tuU
1 '' -
liras P!e!" P°"fa ol 111111 vl!"
kas' et'a nan 0PP' kuulemalla al"
van ulkomuistiin ensimaisen lu-
kukirjansa mutta ei oppinut lu-
keniaan kirjainten muotoa hän
mitenkään muistaa
" t t
1 ulninJ ia oli
lV" 1 y'l""""c Jd
Sllta 11111 UY V V
fe" avulla °PPl "yvaksl l"k"mie-
Jlcksl'
lKSl pOlKilUCU Ull UlKCil lllChdtl-
""en ero Hän osasi tehdä kä-
slään vaikka mitä mutta hä-
"
"en näytti olevan aivan maliao-
to" oppia ItiKemaan ja tavaa-
maan Laboratoriumin opettaja
sai hänet leikkien ja havaintojen
avulla oppimaan tavausta niin
paljon ettei 'hänestä aan lu-
kutaidotonta kasvanut
_
Hyvin paljon on ta laisia lap-
sia joita ei voida palauttaa ta-
vallisille luokille Heitä varten
on Seattlessa IS erikoista Iuok-
kaa joissa heille annetaan sei-
ole oikein Jokainen inhimillinen
olento on oikeutettu saamaan
het Niinpä iltamatilaisuuksnn jar-
Huomautus! — Iltamat alkavat nyt
täsmälleen aina silloin kuin ne ilme
telaankin eikä tuntia myöhemmin
kuten viimeaikainen tapa ou ollut
Jokainen joka aikoo seurata olijel-
maa alusta loppuun on saavuttava
täsmällisesti Lasten vanhemmat
koettakaapa pitää pikkuväkenne niin
etteivät ne häiritsisi näytelmän ai-
kana -
Perheiltama Puhujaseuran yhtey-
dessä vietetään perheiltama lokak
5 p Kukapa silloin pois olisi? —
Lokak- 6 p on huvit haalilla (Hall
plcnic) alkaen kello 2 päivällä Sei-
XrtlBCV juumi -uni TiuniDio m'
- Lokak 13 p on konsertti Sinne
Rainen ohjaa askeleensa ilman käs-
kemättä
voimistelemaan! — Kesän levät - -
t_ä_ „„ vntmiatoiiiaBii™ taaa virlda-
tynyt Kaikki joilla on harrastusta
urheiluun joutukaa joukkoon! 'Voi-
mtsteluliarjotukset on perjantai-ilta-
sin
Nainen pappina First Un tarian
klrkon ( Mr g jght sal kutsun
gotaau (e sotimaan vaall sotnaspa
plksl) Xkkiarvaamatta tullut kut-
B„ jätti kirkon papitta Hätä Tieinon
keksii Niinpä tässäkin Vaimo otti
imeliensä viran Jo lähes pari kuu-
mOniVUOUSlSta tOimi-
VimmiSta jäSeniStä S6K8
John Hill niminen suomalainen on
n=u
Mr Hart on myyntihommassa myös
kin
Kuulkaahan nyt kaikki kun sanon
kerta kaikkiaan että seuraava ompe-
luseuran kokous on Mielosen talol-
Ia Tulkaa silloin kaikki sinne 10
p lokak lclo 2 iltapäivällä Töitä
on jo tuotu Seattlesta
Uusi sementtitie avataan 1 p en-
si kuuta joten tulee paljon parem-
pi pääsy Seattleen Mäkitietä myös
korjataan Eiköhän se tunnu vero-
jen maksussa myöskin meille pikku
kannonmunittajille
Moukan akka
VVEIRTON W VA
Pirränpä taas vahan kuulumisia
täältäkin koska ajan rattaasta on
vierähtänyt monta hammasta eteen-
näin siitä kun täältä on mitään oi-
lut Toverittaressa Mutta ei täällä
silti nukuta Syksyn tullen kuten
tavallisesti on osastonkin toiminta
alkanut virkistyä Muiden alaosaa
tojeu Iisaksi perustettiin lauluseura
kllli joka on yyä askel edistykseen
päin
Näytelmäseura myöskin toimii hy-
vin ripeästi Onnistuimme saamaan
hyvän voimanlisäyksen kun paikka-
kunnallemme tuli ensi talven -ajak-