Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, October 01, 1918, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 40
Tiistaina Lokakuun 1 p 1918
SIVU KOLME
Leipuri ja mitä hän
ii
Marien ei kauemmin tarvitse
Naiset Saavat Dian ää- mafnen sana kaikuu mijoonen fluu- nän kehitystä mieheksi katselee
niniVor1r "I! tällt f6?6™ suuirvissä tämän puuhailuja kir
niOlKeUaen niin sekavana etteivät he vielä toisi- ~ - j]t 1 tnitpnJ nnnr
aan ymmärrä Niin pian kuin opim-f111 ressa iltasin toisten nuor
ia 'siksi ei naisten enää sovi luottaa me ymmärtämään toisemme ja o- ten tehdessä kaikkea sita mita
miesten tietoon poliittisissa taiste- man itsemme silloin me yhteisvoi- nuorten tehdä tuleekin Ja mitä
luissa vaan on heidän itsensä olta- min murramme sen vallan joka jo kauemmaksi pääsee sitä ilkeäm
va selvillä - mitä ensinnäkin ovat tuhansia vuosia sitten on perustettu maksi käy arvostelu Aikaisem-
kaikki ne eri valtiolliset puolueet ja jota esi-isämme kädet lujasti ris- massa elämässä oli vain siellä lukea hänelle odotettua nipntä
Yhdysvalloissa ja minkälaisia niiden tiin puristettuina rukoilivat rourtu- täällä kohtia johon pitemmäksi lehtistä iossa selitetään mXi
vaaliohjelmat ovat vaksi Mutta turhaan rukoukset ei- j-Vb? Tnt: unJit-m !:„„„ Lr 5el"taan miksi
Kuuluisan kirjan (tosin kovin har vät auttaneet eiväkä auta tänäkään — —v iu i nna taa o-opera-voille
naisille vielä tunnetun) "Työn päivänä Vuotakoon vaimojemme ja m1ota mutta "f ei 'tapahdu tuvista liikettä silla jokaisella
orjat" kirjottaja James Oneal on" lastemme kyyneleet kuinka vuolaina käännettäkään johon ei armah- tunteellaan hän tietää jo miksi
kirjottanut kirjan nimeltä "Yhdys- virtoina tahansa niin ne eivät auta 'tamaton kritikko suuntaisi iyan hänen tulee niin tehdä Siitä on
valtaln valtiolliset puolueet niiden vähintäkään Meidän on käytävä ja pilkan suurennuslasia Kaikki jo ehkä 20 vuotta kun Ihän ja
suhde työväenluokkaan" joka on il- siihen käsiksi miljoonalukuisina ja tekemiset ja jättämiset niiden 'Piet alkoivat kuluttamaan il
mestynyt suomenkielellä Toverin rautaisin nyrkein Syyt ja vaikuttimet kaikki tar- tansa Omassa Talossa Ehkä
kustannuksella Tällä hetkellä elämämme näyttää kastellaan hitaan huolellisesti Piet on jo vanha eikä iaksa e
J™ra riTT kiirehtimättä Eikä tulos koS: nään tehdä työtä 'kuten nuorem-
välttämättömiä tietoja Kun satum- vaan muistakaamme että tämä on kalln n'llutu' ' 41 ?a"a ollessaan Mutta vakuutus
me jolloinkin väittelyyn jonkun kans- riistäjäimme hetki Tämä on kuolin- Lopuksi asetetaan _ tutkimuk- jonka inan saa Vooruitista"
sa joka sanoo kannattavansa ainoas- kamppailua järjestelmällä joka ei sen alaiseksi syy_ selliasujan ny- siksi kun vhän on sen monivuo
taan vanhoja puolueita eikä luotta- milloinkaan tästä lähtien tule jär- kyiseen yksinäiseen elämään tinen vakituinen ostaja auttaa
vansa sellaisiin uusiin kuin sosialis- kyttämään ihmiskuntaa Sen olin- Milloin ivaten milloin oikeen paljon ja se lisääntyy vuosi vuo
tipuolue niin onpa silloin hyvä lu- aika on ollut piinaa ja tuskia kidu- röhönauruun purskahtaen osote- delta Yhdistyksen monet hyö
kea" hänelle mitä ne vanhat puolueet tusta ja kuolemaa sadoille miljoonil- taanj miten naurettavaa miten dylliset puolet ovat vain aina li
0i1e!"i ?4vat 3a mitä nllden ohjelmat le ihmispoloisille Kuinka saattaisi äärimäisen typerää on tehdä te- sääntyneet Onnenaikaan Ma
"kaikkea n jokaisen ty J -f"at ihmisen täi- Jn täytyi oi kt sidottuna kotiin
läisnaisen hankittava tuo kirja itsel- Jos ajattelemme hetkisen niin huo- laiseen kiusaukseen Järjetöntä ?a pienten lastensa vuoksi 'Nyt
leen ja luettava se tarkoin sillä fäl- maamme että tämä kaikki on aivan naurettavaa lapsellista idiootti- -'os "an haluaa mennä ulos hän
laisten pätevien tietojen perusteella luonnollista Kun katselemme ihmis- maista On siinä kanssa mies ! Y?1 „ave"a Oman Talon ohi ja
me vasta parhaiten voimme tulla kunnan historiaa niin sieltä ei löydy Ja taasen palauttaa arvostelija jättää lapsensa sen lasten tar
tietämään kuinka oikein käytämme ainoatakaan kohtaa missä taantu- mieleen ' jonkun aikaisemman naan_ vaikka koko päiväksi En
äänemme silloin kun annamme sen mUs antaisi perään valistukselle il- hölmöntempun vertaa sitä toi- nen l'oku 'hyvä naapuri hoiti
sosialistipuolueelle man kamppailua - Ei! Aina ovat seen) kutoo johtopäätöksiä Kaik- 'aPsia I - nyt on "Vooruit" tuo
Sellaiset tiedot kuin tassa kirjas- he repineet kynsin ja hampain jok'ai- - „' „n„ „A n„ „ hvvä nänniin pika c nl n„n
sa on tekevät meistä voittamatta- ™™ ink ™ nVHnnt tn "" pciuiiavau muulin _ '"' ""'
tarkkuudella lahjomattomalla faan halukas vaan myöskin
mia agitaauoreita tietamauomimpien tuuden ja heittää valistuksen klpl- r — J „ Wlrflnv3 c„-:n„™„
j s „ — nUnnmnh ciihHp 5 ia L-flä ö Kykenevä suorittamaan suurim-
oisniijBiiiiiiB neBituuuaasa ivuu iuui- nan orjaiaumoimn urjan ei iar- j
laisilla kumoamattomilla totuuksilla vitse mitään tietää hänen isäntän- ivalla ' m tentavia min suuna etta
ja voittamattomilla "pointeilla" lyöm- sä valvoo hänen hyvinvoinnistaan — työväenluokan tavallinen armon-
me kumoon vastustajamme vasta- päinvastoin jos hän jotakin oppii Edestakasin edestakasin ntir- „ p e on nilsta melkein
väitteet ei hänelle enää jää muuta tulee hänestä kapinallinen" '' Tämä kasta nurkkaan Tunti kuluu "äkymättömissä 'Kun pikku
keinoa kuin ottaa
sialismi oikein ou
vuosituhansia vanhoilla "totuuksilla" jan työn tuloksista kidutus Kiusaani kakun ia klm 'llänen imäinen
kumota Silloin on heille myytävä Mutta nyt kun olemme saapuneet K aluu=- -saantuneet aivot ei i- vnrvi Vnnt'n"
„iik i„-„„t„ „ua „ „„ -i vat naase irti asiasta mihin nvat w1ul!'a sl ntyi Vftoruitin
koska se on kuin jokapäiväinen lei- lä valittavanamme kaksi 'tietä —takertuneet Herkeämättä mat- 13" V "oitajatar noi
pä siitä ei voi sitten enää luopua taantumus ja edistys — Näistä tela- kaavat ne yhä samaa latua her- r"?n vnkon aJan yota
Viime Toverittaressa oli ilmotus tä on meidän sorrettujen miljoonien keämättä kiertävät samaa vm- Pa'lvaa 'a" avi kuukauden ajan
t _i ~_imik a ™t n J lalestanmn hsnpn litnnaticn rtnti-
t ivajLa 1 111 ivivciciii x hiili auiuli ' —
i selvä mitä se so- lause on ollut orjaisännille tarpeeksi toisen jälkeen syksyinen hämä- Mane meni avioliittoon lähetti
n jota ei voi edes seivä samoin kuin huolenpitokin or- „ munJth :a vilä kPctäa "Vooruit" hänelle komean Ihää-
iihoiiia "totuuksilla" in tvm tninkxinta ra muuttuu yöksi ja yna Kestaa „„ „
voen hänelle miten hänen min-
tuosta kirjasta Lainaan tähän koh- oltava selvillä Ainakin minun eil- rivrää
tia ' siitä ios tuo ilmotus lienee Jää- milliini katsottuna 011 äärimäinen
nyt joiltakin lukematta: taantumus uhkaavana ympäri koko p- in tehtävän tuli suorittaa "Voo
Työn Orjan kirjottaja James OBeal maailman Suunnitelmat ovat luo- 1 ruit" ei ole mikään rikas arme-
tässä "Uudessa teoksessaan luo tar- tuna meitä varten ja täytäntöönpa- ken ltsnsa katissa liuono seu- jas naanurj ja ]yfare tietää että
katt kuvauksen Amerikan noliittiseen nnssa kävtetään omia velliämme mei- ra ei aikaisellekaan miehelle ole i__„ „„: n-j:-- _l-
ilman häntä ja Pietiä ei sitä oli
si _ olemassa He tarvitsevat
toisiaan
Siinä lepää Belgian Työväen
liikkeen solidaarisuuden syvyys
Anseele ja hänen johtajatove
rinsa ovat oivaltaneet sen että
todella voimakas elävä järjestö
syntyy siten että sen yksilöt
ovat sidottu yhteen sydänsiteil-
elämään Yhdysvaltain tasavallan syn- tä vastaan Vanha konsti mutta terveellistä
nystä lähtien Eri puolueitten' syn- kovasti kätevä En sano että he Kun ihminen 011 kuollut ker
tyjen syytä niitten puolueohjelmia pystyvät pysäyttämään kehityksen ran on" kaikki yhdentekevää
menettelytapoja y m tutkitaan Sen pyörää tykkänään vaan kuitenkin Kuollut mies ei tarvitse itseluot
kautta Amerikan historia - avautuu he pystyvät sitä hidastuttamaan joka tamusta la itsekunnioitusta Kun
mfiillt uudessa valossa Pääsemme merkitsee äärimäistä kurjuutta meil- 1 „:ii'- ' „ t „ 1 „
käsittämään nykyisten ja entisten jo ie ja meidän lapsillemme kalkkl on mennyt-menköön ne-
kuölleitten puolueitten historiallista Siis olkaamme valppaina oikeuk- "'
tehtävää ja mikä osa niillä on ollut siemme puolesta Älkäämme' anta- _ Mutta elava mies ei nuta P_ait
Amerikan luomisessa siksi mitä se ko väärvyden rautakouran astua ih- si tule toimeen Ja senvuoksi ei
nykyään on niisyyden tilalle Heittäkäämme pois hänelle juuri ' voida tarjota mi- y-
Kirjassa läpikäydään maan koko veljesvihat ja kansallisuusvainot ja tään pahempaa kuin kahdenkes-
poliittinen historia siten että jokai- pitäkäämme sotahuutonamme: yksi ken olo itsensä kanssa Varsin
nen" uusi presidentinvaali alkaa uu- kaikkien ja kaikki yhteisen päämää- j{jn jog tämä jatkuu liian kau
den luvun Puolueitten ohjelmat ju- rän saavuttamisen puolesta Te kan-
laistaan kokonaisuudessaan silloin sojen etutaistelijat joita tuhansia 'v' -
kun niissä on jotakin mielenkiintois- työnnetään vankikomeroihin tänä het- Yksinäisyys ei ole hyväksi in
tä -ja vähemmät tärkeät osittain kenä kestäkää lujana! Vapauden miselle Ei ainakaan vankilan
"Yhdysvaltain poliittiset puolueet" aamuauringon säteet alkavat pian sellissä missä täydellinen uiko
on kirja joka välttämättömäsi! pi- sarastaa itäisellä toivon taivaalla nainen rauha on omiaan itsetut
tää joutua jokaisen luettavaksi ei Mitä ojatkaan yksilöiden kärsimyk- kisteliutn syventämään
ainoastaan puhujien asiamiestemme set silloin kuin kysymyksessä on g ta
kirjeenvaihtajiemme mutta jokaisen koko tulevan ihmiskunnan kohtalo?
tvfiläiRPn Vniltlrn leirin Rittplpp Kun rntkaisflva hetki lähPRtvv nutini-
poliittista historiaa niin siitä huoli- takaa pasuunoihin puhaltakaa valta- — Milwaukeen konepajoissa '"LMkkeivifo
matta se on sisällöltään miellyttävä vasti niin että etäisimmänkin salon työskentelee vii 2000 naista
ja kirjotettu sellaisella tavalla että asukkaat heräävät sikeästä unestaan
se vie lukijan mukaansa auttamaan veljeyttä voittoon
Kinassa on kaksisataa sivua ja Johnson _ Yhdysvalloissa on nykyään tokkeitajhumbnaki'tohtori"°
maksaakin se ainoastaan $125 Siis „ „n„„0„ n Lignoiria Apteokl on snnrin—
Jos olette
%ipeä
Pyytäkää VAPA LÄÄKE KIRJA Not 9
JoBia yli 25 erilaista miesten ja naisten tanfciU
pn selitetty selcii tiiydel liuon luottelo suomii
laisista lfiiilrkoisfu 1! FiihHlLlrälL fanfrf niwi
eli taadin oireet ja me esitiimme teille m iirit
iuukh uusi ujuttava lutiKkeon ninnan y m
tnul oiinmolnioi lKlllln?i:! i
(Tämän kirjan saatte vapaasti Jä pltftial Oli
Jokasen euomaliseu kodissa sillä ette tiarilL
tarvitsette sitä Varokaa bumbuun
Pakinaa
Tarkkfa itsefleen Sitä saa Iata KAHDENKESKEN ITSENSÄ saarnaajina
Toverin kirjakaupasta KANsaA
- Kirjatoukka
' (Jatkoa kahdeksannelta sivulta)
vaa se etsii tarkistaa muistin
äärimmilleen hakee kaikkein
Katsellessani ympärilläni olevaa varhaisimmasta lapsuudesta kaik
luontoa se ensi silmäyksellä näyttää ki pikkurikokset tapaukset jot
jotenkin kolkolta Silmäiltyäni sitä k t aikapaivllä pajnuneet u
tarkemmin huomaan siinä paljon
ihailemisen arvoistakin Nauttiakseen nohduksiin kaikki pikku keljtl
luonnosta yksinäisyydessä täytyy ih- konstit ja kehittymättömän lap
misen oppia tutkimaan sen salape- senluonteen pikku alhaisuudet
räistä kauneutta joka työläisen ali- Se seuraa ' tutkittavaansa kou
tuisessa työssä tylsistyneille aivoille luun osottaa kuin peilistä kaik
ja elämän huolista rasitetuille eil- ki vilpit kaikki tyhmyydet ja
mille ensinäkemältä on patinaa Kui- typeryydet ajaa takaa työpai-
™ „awm -" v?Pii: 10PP" kalle ja kuin herkutellen viipyy
tuntemaan itsensä yhdeksi osaksi sen '
kaikkeudesta siis ihminenkin kakessa vastenmielisessä kaikes-
on luonnon vaikuttimien alaisena sa sellaisessa minkä _ arvostelta-
muodostunut olio ja nauttii sen kyl- va niin hartaasti soisi unohtu-
läisestä kaikkeudesta Mutta miksi neen ikiajoiksi Ilkeänä ivalli-
emme siitä nauti? Miksi? Tämä sa- sena seuraa arvostelija toisen Mi-
-8Uom Aptoeki Vhdyavalloisi
P A LIQNCLL CO Suocrlor Wl(
Summons ali the forces and resources of the Republic to
the defense of Freedom
THE OREGON AGRICULTURAL COLLEGE
which the United States authorities have ranked as one of the
fifteen distinguished institutions of the country for excellence in
inilitary training has responded to the call The College is
distinguished not only for its military instruction but
Dl8T!NCUISHED AUO FOR —
Its strong industrial courses for men and for women:
In Agriculture Commerce Engineering Fonsstrjr
Home Economlcs Mining Pharraacy and
Vocational Education
Its wholesome purposeful student life
Its democratic college pirit
Its successful graduates
Students enrolled last year 3453 Stars on its Service flags 1258
over forty percent representing officers
College opens September 23 1918
For culog newlllmtrated Booklet aodotherinformatioa write to the Regiitrtr Corvalli Oregoa