Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 17, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 38
Tiistaina syyskuun 17 p 1918
SIVU VIISI
TOVERITTAREN LUKIOILLE JA YSTÄVILLE JER5EY CITY- Y- käsikst- Pa"°ri työtä Ja
Lähettäkää lapsenne sunuuntaikou- hommaa varattuna syksyn ja talven
TTiolf y-mci-rf ä rm TVvirovi+a-p ooinnf in iroViirifn luun! Ihanneliiton sunnuntaikoulu osalle siis jokainen toimintaan!
meitamaiia on loveiiiai saanut jo yaKiintu- alkaa toimintansa uudella Tyovaeu Nyt jos koskaan tarvitaan voimia
neen monituhatlukuisen lukijakunnan JOtka llO- talolla 29 p syysk kello 10 a p tarvitaan tietoa ja taitoa yhteisen
miplin ff Irpvöf vmfmrincn mnsm loVifpncä orlicfsi- Naiste" toimisia on satoja -kaunii- aatteemme eteenpäin viemisessä
mielin LtKeVdX VOKdVanSa Omdn lentensa eaiSta- ta käsitöita j0 vaimiina ompeiuseu- Nyt kun koko mailma on tulimerenä
miSekSl JOS nyt ajattelemme että jokainen TO- ratta syysmyyjäisiä varten On slel- kun kansakunnat kamppailevat elä-
VPriffflVPn nvkvinpn filania in lnklia nfHfl ndnk- lä ommeltu Ja kudottukin virkattu män ja kuoleman välillä täytyy mei-
VeilLLctitJU lly &y lllVll lllddja Jet lUKIJd Ullctd dMcllV- ja merkattu mutta sehän on ollut dan terästää voimiamme hioa asel-
seen hankkia omalle lehdelleen — sanokaamme määränäkin että yksi päivä viikos- tamme ja viittoa ueta tulevaan so-
v j 1 i'i i 1 i j sa tehdään työtä yhteisen asian hy- sialistiseen yhteiskuntaan Kaplta-
V£UI1 yilUCIi LlUUeil UiaUKöCIl lUIU öciav ULUiVöei väksi Vieläpä ahkerimmat ovat pol- listinen järjestelmä kahlaa
ovat sellaisia joihin me kaikki voimme olla tyy
tyväisiä Jokaisella paikkakunnalla on lukuisas
ti suomalaisia naisia joille ei vielä mene Toveri
tarta siis tilausten saanti ei ole mahdoton
Toverittaren nykyiset tilaajat käydäänpä asi- rSeStf" LTt
aan käsiksi ja hankitaan jokainen kohdastamme ka torstai keno 1 iltapäivänä
yksi uusi tilaus Toverittarelle nyt tulevan kuu- mf " Z'm ZZT)—°l
kauden kuluessa Toveritar maksaa YhdVSVal- voimmehan kokoontua päivillä sil- ta oli lausuntakurssien ja näytelmä
fniViin vain 1 0 ia f!flTinHn!in R1 7 knkf V1in?i loin emme häiriUe toisten toimin- 8euran oppilasosaston avajaisilta o-
LOinin Vain iplOU Jd anauaail pi IO KOAU VUOW taa Onhan paljon kehittävämpää saston talolla Oppilaita oli vähän-
Jollette tapaa asiamiehiämme niin pistäkää ti- kokoontua yhteisiin kokouksiin ja puoleisesti Missä vika lienee? Eh-
- ii ii TfTXX?TV A T) Tf~Y OQ tendä työta oman siansa eduksikuin kä siinä että kaikki opinhaluiset el-
lctUS ILUtJXlliltlll UöULUJClxa xwvxjxvxxrixv XJvyi pitää nurkkakestejii ja vahingoittaa vät tästä tilaisuudesta
verille-
keneet ompelukonetta yötkin että Jussa ja kohta tulee uppoamaan kuo
miisi konetöitäkin joukkoon Ei voi loman kuiluun Kansakuntain koh
muuta sanoa kuin että paljon ne talo olisi sama vaan heillä on yksi
naiset voivat uhrata oman asiansa toivo yksi pelastaja ja se pelastaja
hylväksi Nyt vielä kestetään het- n sosialismi! Me olemme yksi pie
kiuen ja heti avajaisjuhlien jatkeen 1 osa kansakuntain pelastajasta
Tehkäämme siis työtämme urhoolli
sesti luottaen siihen totuuteen että
kapitalismin häviö on sosialismin
voitto
Keskiviikkona 4 päivänä syyskuu-
loruillaan toimintaa Ja onhan pai- tienneet
varmuudella
Opettajana kursseilla toi-
AKTfYRTA OT?F
rT TTirpTZrk OTXT X 1UT TTT A M A frmrPPTTT Ä PPM 3°" mieluisemPaa nlelma Puhtaaseen mii Eero Boman ja voin vakuuttaa
(JLililKU blJNA MUKAISIA IUV XVKII 1 AxiYlN huoneustoon koska on tuossa likal- että hän on kykenevä opettaja sen
TILAUSMÄÄRÄN KOHOTTAMISESSA?
Toverillisella tervehdyksellä
LIIKKEENHOITAJA
leimaa jota lapset tarjosivat Olijel- ta täältä meidän kylästämme Veit-
maa olikin runsaasti sitä kesti kello tous on siihen kaikkein pahin syy
tiävtfplvfl innUn vartut h tn ai nla pii
12 asti yöllä Kaikki runot kerto- Kyllä sitä aina kirjottamista olisi „en jerseySgä eikä sen ympäristöllä
mus laulut näytöskappale kuvael- mutta minäkin tunnen kykenemät- olut
ma ia leikit esitettiin reippaasti ja tomyyreni siihen ja niin se tahtoo
voina sanoa hyvin Opettaja ausait- saada tämän opettelemisenkin loppu- omDeluseuran
see tunnustusta työstään sillä hän maan alkuunsa Mutta täytyy täyt- tuoda kägltyönsä Iltamiin tullessaan
tällä vähällä aikaa oli saanut lapset tää tehtävänsä kun olen kerran tul- ompeluseuran johtajista on yksi ai
oppimaan koko paljon Tämä ilta lut valituksi tahan toimeen ]a saapuvilIa kaikissa osaston toi
todisti meille että lasten opetukset- Niin meillä on täällä suurta tu- meenpanemissa iltamatilaisuuksissa
le kannattaa antaa enempi huomio- lossa josta minun piti kertoa Iso Joka yoi jotakin ianj0ttaa myyjäi
tä Puheen piti tilaisuudessa toveri- kappale on harjotuksen alaisena ni- silrii saa tuoda Ben onlpBluseurall
tar Selma Loukola puhuen sunnun- meitä "Suuri parjaaja" Tämä on voi- johtajllle joko iitamissa tai koko
taikoulun merkityksestä sosialisti- mia kysyvä kappale Ei kenenkään ul(sissa
liikkeessä painostaen myös sitäseik- pitäisi sivuuttaa tätä arvokasta tilai- 8uuri kipaiu on taa8 käynnissä
kaa että kotikasvatuksella on myös suutta joka tullaan tarjoamaan la- perheellisten tyttöjen ja poikien keä-
suurl merkitys koulun meuestymi- hitulevaisuudessa Seuratkaa paikal- keu_ Keväällä me akat annettiin
selle Kun kotona opetetaan lap lisiä ilmotuksia poikien voittaa Vaan nyt on varma
sille sosialistista maailmankatsomus- Eugene V Debsin puolustusrahau paatös etta- me emme anna peraan
ta niin ne innolla ja halulla tule- kartuttamiseksi pidettiin iltama ja Jos pojaf pistavat donarini niin klu
vaL seuraamaan myös sunnuntaikou- oli tulot $3100 paikoille saliakin me panemme kaksi dolla-
lun opetusta Luulisi ettei täällä ole kuin kym- Ha paällekan Enkä mm usk0i et
Miehet valtaavat naisten paikat — meiiKunta suomalaisia siua paaimen tä tytiitkaan jaIkeen antavat niin
sessakin toimittu Mennään joka havainnon - sai heti ensi iltana sillä
torstai suurina joukkoina kokouksiin hän alotti opetustyön perusteellises-
Tulkaa kaikkj nekin mukaan jotka ti aakkosjärjestyksessä Toivottavaa-
eivät ole ennen olleet Valmistetaan tl osanotto näihin kursseihin tulee
se kaunis työ joka meillä on alotet- mahdollisimman suuri Billä oppi el
tu sitten kehtaamme varmasti sanoa ojaan kaada'
etta tumaa Katsomaan sita Käsityö- Menneinä vuosina on kuulunut na
pinaa siitä että osastossa ehkä löy
tyisi henkilöitä joilla olisi luontai
sia tainumilksift nävtplmätaiteeseen
Ne henkilöt jotka eivät voi käydä Jos tarkotusta varten tehtäisiin ha-
KOKOUKSlSSa VOiVat vulnhnitn nflnatnn innptifon knaknii
dossa ja annettaisiin heille tilaisuut
ta päästä taiteessa alkuun Minkä
verran nämä väitökset ja arvelut
pitävät paikkansa tullaan pian nä
kemään Nyt kun osastossa on perustettu
lausuntakurssin yhteyteen näytelmä
seuran oppilasosasto on 'jokaisella
osaston jäsenellä kuka vain haluaa
yhtyä siihen Ja näyttää taitonsa mi
hin voi pystyä Siis mukaan kaikki
varsinkin nuoret tytöt ja-pojat että
Brooklynin osastoon saataisiin mah
tava ja voimakas näytelmäseura
Tämmöisiä hyviä opin tilaisuuksia
ei pitäisi syrjäyttää ja kun niitä
Nykyään puhutaan teollisuusmarkki- kun kokouksissa ei useinkaan eneni- varmoIssa kasis'sä on tyttöjenkin a- tE'JI°toonT Vu"f "'"Ts n"!kun
noilla että "naiset vallottavat mtes- paa tue muu nyua miu sia tanä kerra]la Kysymys on ni-
teu työpaikat" vaan meidän osaston enemmän on be on nyvin mavaa Iuittain nilstä myyjäisvoitoista jot
toimissa etenkin ravintolassa ovat kun on niin paljo anna-menna ihmi- ][a laljo(etaan päävoitoiksi myyjät
miehet vallottaneet naisten paikat siä vaikka kyllä tiedetaan etta o-
si fn Pankonhan miolpnmio ottä nv
Miksi? Meidän osastossa on vain loissa olisi paljon korjaamista Mut- lleelllsten Ianja on konleWi kunhan nan tietää että ilianneliltto-koulu ai
165 naisjäsentä ja ravintolaan tar- ta nama oiot ei vai oie vissiin niun- nivvjäiset kerta iouttivat Siitä Kaa rooKiynin osaston mioua iona
nytkin Jokainen joka kehtaa ilman
syytä syrjään jäädä on tomppeli ja
nolla yhteistyössä
Lapsille ja lasten vanhemmille an-
vitaan 8 En sitä sano etteiko ne kisu mieiesia Ryinn nurjin uan ci
miehet siellä yhtä hyvin loimi vaan tunneta pakkoa toimintaan Se on
on se vähän häpeätä kun kokouk- oikein ikävää kun aikaansa kulute
sessa tarvitaan valita ravintolatoi- taan kaikissa haisevissa pallohuoneis
mikimtaan jäseniä niin ei tahdo mi- sa
tenkään saada naisia Eikä niitä tali Paljoa mukavampaa olisi kävellä
do muihinkaan toimiin saada otta- Suomi-haalille ja keskustella asiois-
on takeena Katri Mattsonin nimi
joka on sen asian eteenpäin viejä
Lydia
BROOKLYN N Y
Suven aikana on osaston toiminta rauha vapaus ja onni
kuun ensimäisenä sunnuntaina Kaik
ki jotka antavat tunnustuksen sosia
listiselle kasvatustyölle lähettäkää
lapsenne kouluun Usein ltouoo työ
läisäldin ja Isiin rinnasta huokaus:
Oi jospa kerran koittaisi kansoille
Yksin huo
maan osaa kuin muutamia ja samo- ta siellä Tulisi silloin muutakin ollut laimeampaa vaan nyt syksyn kaukset ja kaipaukset eivät mitään
ja henkilöitä Missähän on vika?
Svea
" MULLAN IDAHO
Onhan taas kulunut pitkä aika jännekselle
kun on nähty minkäänlaista klrjotus
päähän kuin "putleekia" Nyt kyllä tullen kuten aina ennenkin se vir- auta Täytyy toimia vaatia Ja tais-
jään siihen toivoon että seuraavas- kjstyy Ne onnelliset osa3ton jäse- telia Jos ei meidän aikanamme
sa ompeluseuran kokouksessa on haa- net jotka saivat viettää suvensa niin ainakin meidän lastemme aikana
li täynnä ihmisiä Siellä taas vali- luonnon helmassa kesälaitumilla o- nämä keinot auttavat ja silloin on
taan virkailijat seuraavalle vuosinel- Vat kaikki saapuneet kotiansa ja koittava se kauan unelmoimamme
Terve toistaiseksi!
Jaakopin tytär
tietenkin käyvät uusin voimin ja kansojen huomen
reippain mielin osaston toimintaan Siksipä meidän on tehtävä ponte-
lllllll!lllllll!UI!lllllIIII!lllllllil!llililllllll lilllllMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIllIIIIIIIIII IMIIIIIilMIIIIIIIIIIIIIIIIII!llllllllllllllllll vastl kasvatustyötä ensin itsemme
"Sukkia ja hanskoja vuodessa $10 tänsä huolehtivan naisen" elämän- sitten lastemme eteen sillä he ovat
'Kauluksia y m vuodessa $5 kustannuksista laskee vaatetukseen niitä jotka tulevat jatkamaan aiot-
'Nenäliinoja vuodessa $240 vuodessa $14243 Se ei ole kuin 59 tamaamme vallankumouksellista työ-i
Turkiksia viimeisten viiden vuo- prosenttia Ivnniläisen työläisnaisen tämme ja luomaan pohjan uudelle
yhteensä vuotta den aikana $65 vuotta kohti $13 laskusta mutta 1910 hallituksen tilas- yhteiskuntajärjestelmälle Tieto on
"Yksi S15 maksava sadetakki koi- tn uninakin niin Itnvin niukasti vaat- valtaa ja valta on tietoa Ei mikään
sa Hiin sanoi kuluttaneensa seuraa
vasti: "Yksi $35 maks päällyspuku kah
dessa vuodessa sen korjaus jä puh
dislus vuodessa $5
kohti $20
''Yksi $35 maksava talvitakki kah- men vuoden aikana vuotta kohti $5 teitä työläisnaiselle Siinä annetaan maallinen perintö ole lapsillemme
dessa vuodessa vuotta kohti $1750 "Yhteensä vaatteisiin vuodessa esimefkiksi kenkiä ja kalosseja vuo- niin Buuriarvoinen kuin on tieto ja
"Yksi $10 maksava villatakki kah- $23940" dessa $986 edestä Sitäpaitsi vuo- taito Tieto yhteiskunnallisista ris-
dessa vuodessa vuotta kohti $5 Ylläolevasta voi naislukija nähdä (jesta I9i0:stä saakka ovat pukimet tiriidoista ja taito ristiriitojen selvit
"Yksi $10 maksava villahame kah- onko siinä liikoja laskettu naisten kallistuneet enemmänkin kuin 40 tämisestä Nämä ovat ne kaksi suur-
dessa vuodessa vuotta kohti $5 vaatetuskustannuksiin vuoden aika- prosenttia— HR Raivaajassa ta ainetta jolta ihannekouluissakin
"Yksi valkea hame vuodessa $5 na Viisitoista dollaria vuodessa kor- tullaan lapsille selvittämään Jospa-
"Yksi $30 maksava kesäpuku kah- setteihin voi näyttää ankarasta ar- - - - lian kaikista työläisten lapsista kas-
dessa vuodessa vuotta kohti $15 vostelijasta tarpeettomalta mutta jos valsi luokkatietolsia ja rohkeita so-
"Vähintäin kolme $350 kappale kerran järjestelmän maku vaatii nai Ihanneliittojen opettajia ja lasten slalisniin riveissä taistelijoita niin
maksavia pyhäröijyjä vuodessa yli- sia olemaan rautaformussa niin sei- vanhempia pyydetään huolehtimaan mekin vielä harmaapäisinä vanhuksi-
teensä $1050 luinenkin on laskettava tarpeelliseksi siitä että Toverittaren Lasten Osas- na saisimme astua siihen uuteen
"Neljä $2 kappale maksavia työ- Jos pukeutumiskustannukset edus- ton entiset ja nykyiset kirjeenvaihta- rauhan ja yhtelsounen majaan min-
röijyjä vuodessa yhteensä $8 taisivat suunnilleen kolmatta osaa jat sekä ihanneliitto- ja sunnuntai- kä majan perustus on laskettu noin
"Kolme $1 kappale maksavia esilii- työläisnaisen elämänkustannuksissa kouluryhmät lähettäisivät kuvansa ioo vuotta sitten ja jonka maja
noja vuodessa yhteensä $3 niin työläisnaisen vuositulojen tulisi Lasten Joulun Toimitukselle Kuvat rakentamista kapitalismi kaikin hä-
"Jalkineita vuodessa $2700 olla vähintään seitsemänsataa kaksi- julastaan Lasten Joulussa Toivo- vyttömin menettelytavoin on koetta-
"Kalosseja ja kenkien korjaus vuo- kymmentä dollaria Mutta enin osa taan että kuvia saadaan jokaiselta nut estää Kaikki siis mukaan nuo-
dessa $8 Yhdysvaltain työläisnaisista ei saa joka on jonkun verran kirjottanut rct ja vanhat Jokainen lapsukainen
"Kesä- Ja talvihatut $38 kuudenkaansadan dollarin vuositulo- Lasten osastoon Täten tarjoutuu ihannekouluun
"Alusvaatteita ja yötakkeja vuodes- ja kaikille pienille tovereille tilaisuus S S
Vuotena 1910 toimitettu Yhdysval- tutustua toisiinsa muutenkin Kuin
ea $29
"Korsetteja vuodessa $15
tain hallituksen tutkimus "itse itses- kirjeiden kautta
TARKASTAKAA ILMOTUKSIA