Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, September 10, 1918, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina syyskuun 10 p 1918
No 37
i
f I
i
i
SI
'!'
i
! l
työväenjärjestöjen avuatamlsUstaa ei
uiyöttkään voitu ottaa täydellisesti
hupiioon koska siinä myöskään ei
ollut järjestön leimaa Päätettiin
että osaston kirjuri kysyy keskusvi
rastosta josko lista on virallinen
' ja asia pidettiin siksi tärkeänä että
keräys toimitetaan mitä suurimmal
la myötätuntoisuudella kun vaan
siamme tietää että mainittu lista
on oikea
Haalin lasin rikkomisesta päätettiin
ottaa maksu henkilöltä joka sen rik
koi eikä makseta osaston varoilla
niinkuin ennen Huomautus ' Wood
lawn miesväelle — Olisi hyvin suo
tavaa että vähentäisitte whisky
ryyppyjä siinä määrin että edes o
saisitte mennä kotiinne että ette
jylttäisi läpi öitä rauhallisten ih
misten oville Välttääksenne huo
nompia seurauksia on teidän siitä
tavasta lakattava Ja sltte te tulet
te osaston naalille juovuksissa tör
keätä puhetapaa käyttämään ja jos
siitä huomauttaa niin sanotte ole
vanne tämän osaston jäseniä että
me saamme mekastaa niinkuin vain
itse tykkäämme Mutta toverit! Jät
täkää jo tuommoinen porsastelu ja
ruvetkaa innolla toimimaan yhteisen'
afiamme hyväksi niin poistuu pa
he ja saasla ja tilalle astuu hyvä ja
kaunis Silloin teidän vasta kan
nattaa sanoa että olette s osaston
jäseniä
Tov Anni Kauppila
Leipuri ja mitä hän
leipoi
(Amerikan ko -operatiivinen lii
ton kustantama lentolehtinen)
Kirj AUjcrt Sonnichsen
iSuomennos
Noin kolmekymmentä vuotta
sitten oli Olientin kaupungissa
l!elf'iassa eräs köyhän suutarin
tioika joka halusi nähdä' tnail
niaa Tämä halu tuli -vihdoin
niin valtavaksi että hän 'lähti
kotikylästään ja kuleksi pitkin
Kuropaa maksaen matkansa ti
lapäisillä ansioilla Vihdoin hän
saapui Englantiin ja työskenteli
satamatyöläisenä Lontoossa
'Kaikkien niiden ihmeiden jou
kossa joita hän näki näissä vie
raissa maissa hänen huomiotaan
kiinnitti kaikista enimmän Roch
dalen kir-operatiiviset yhdistyk
set nuo englantilaisten työmies
ten klupit jotka omistivat ia
lhallitsivat omia ruokakauppo
jaan tarkotuksella säästää jäl
leenmyyjien voitot yhdistyksen
' jäsenille To siihen aikaan ke
rääiyi miljoonia pnntia näiden
työväenjärjestöjen rahastoihin
maksettavaksi vuosineljännek
sittäin voitto-osinkoina tai tava
ran alennuksia ostoksista itsc
knllekin jäsenelle
Kun tämä poika Eduarde An
scele pakisi takasin Ghenttiin
vähän myöhemmin hänen mie
lensä oli täynnä monenlaisia aja
tuksia jotka olivat syntyneet
näiden englantilaisten ko-öpera-tiivisten
'kauppojen toiminnan
vaikutuksesia E-nnnS iltana
hän piti puheen' nhentin knkv
jien ammattiyhdistykselle selos
taen ko-operatiivista liikettä
Englannissa Hän kehotti ku
tojia paistamaan leipänsä yh
teisesti mutia seus jaan että voi
tot jaettaisiin ostajille pennin
liikevoittoina hiin kehotti että
suurin (isa liikevoitosta annet
taisiin yhteiseen v laiutusrahas
toon josta jäseniä voitaisiin
auttaa sairauden työttömyyden
ja työläisten elämälle ominaisten
vastuksien aikana
Anseelc esitti sviinnitchnansa
niin vakuuttavasti että 'kutojat
antoivat hänelle ?000 frankin
lainan jolla hän vuokrasi lcTpo-mo-uunin
ja alkoi sitttm paistaa
leipää 1 50 :lle per!" die Täten
svntvi "Voorttit" VIistvs vuon
na 1880
Suunnitelma oli hyvin vksin
kertainen Kuten Rorhdale yh
distyksetkin joitlc1 mukaisesti
te oli iiirie-iuii ) '' ~n i iic" ili
distys liarjotn liikeita silla pää
omalla minkä sen jäsenet mak
soivat jäsenmaksujen tai osak
keiden muodossa
Jokaisella jäsenellä oli vain
yksi ääni yhdistyksen liikeasi
oissa ja jäsenet valitsivat johto
kunnan joka hoiti asioita Lei
pää myytiin tavallisilla päivän
(hinnoilla ja vuosineljäksittäin
jaettiin liikevoitto ostavien jä
senten kesken suhteellisesti os
toksiensa mukaan tai käytettiin
se muuten kuinka jäsenet par
haaksi näkivät Mutta päinvas
toin kuin Rochdale yhdistykset
antoivat "Vooruitin" jäsenet lii
kevoiton kasaantua käytettäväk
si vakuutusrahastona iHeti a
lunpitäen alkoi "Vooruit" vau
rastua hyvin 'Ennenkuin ' ensi
mäinen vuosi oli kulunut um
peen oli neljäsataa perhettä an
tanut rahaa liikepääomaa var
ten ja osti leipänsä yhteisestä
leipomosta 'Suurin osa jäsenis
tä ehkä ei ensin tuntenut teo
riaa tämän omituisen yrityksen
-takana ja kannattivat sitä aino
astaan siksj että johtajat selit
tivät heille että he avustavat
silläkin tavalla työväenliikettä
Liikkeen voitto ei ollut heti
huomattavissa sillä leipä oli sa
massa (hinnassa kuin muissakin
leipomoissa Jokaisen leipäloh
kon mukana annettiin paperilap
pu ja emännät keräsivät nämä
laput talteen koska heitä keho
tettiin niin tekemään Joka vuo
sineljännes hänet kehotettiin
tuomaan nämä laput leipomon
konttooriin Sitten- vasta selvisi
monelle emännälle osuustoimin
nan arvb he saivat tietää että
näillä lapuilla oli rahan arvo
ostaessa lisää leipää r Yhdistys
julkasi pienen lejfcisen "Miksi
Marien pitäisi kannattaa osuus
toimintaa" jossa yksinkertasin
sanoin selitettiin miksi hän sai
nämä ylimääräiset leinälohkot ja
että niitä ei annettu armeliaisuu
desta Mutta Marie tarvitsi ko
kemusta tullakseen vakuutetuksi
Sattui tulemaan vastuksien
aika Marien mies joutui työt
tömäksi ja syntyi kvsymvs
mahtoiko täntä uusi leipomo
antaa leipää velaksi kuten nur
kan takana kellarissa oleva pie
ni leipomo ennen antoi Rahna
heillä ei ollut mutta joka aamu
ilmestyj "Vooruitin" koiravaljakko-talon
eteen ja jätti Mari
elle leivän kuten ennenkin Sit
ten Marien mies taas sai työtä
ia leipä velan maksu oli hänen
mielestään välttämätön Erikoi
seksi ihmeeksi hän sai tietää et
tä hänellä ei mitään velkaa ol
lutkaan ia että ne leinälohkot
iotka hän sai perhettään koh
danneen pulan aikana kuuluivat
siihen avustukseen jok mak
settiin yhdistykseen kuulujille
jäsenille
Sitten tuli aika jolloin yksi
hänen lapsistaan oli sairaana
Lääkäri 'kävi hoiti lapsen ter
veeksi eikä ottanut mitään mak
sun TTän ei lähettänyt edes
laskua lääkkeistä "Vooruit"
maksaa minulle" hän vain se
litti hvmyillen
"Mutta mistä vhdistvs saa
rahna maksaakseen kaikista näis
tä?" kysvi Marie mieheltään ja
Piet joka oli ollut läsnä yhdis
tyksen kokouksissa osasi selit
tää sen hänelle
"Me maksamme Kun ostam
me leipämme yksityiseltä leipu
rilta san hän meiltä liikevoittoa
minkä hän pisttä omiin taskui
hinsa "Vooruit" on meidän
oma leipomo ia kävttää tämän
liikevoiton meidän hyväksemme
Mariosta luonnollisesti tuli in
nokas '"Vooruitin" edustaja naa
puristossaan Toiset naiset
myöskin tiesivät kertoa kuinka
lie saivat kaksitoista leipäloh
kon ia suuren kakun silloin kun
heidän lansensa svntvi Eräänä
päivänä kun naiset juttelivat
Uutta Kirjainarkkinoilla !
Tämä runoteos -on erikoisuus
Lukijalle
Lauluja Bmvcrvlta
1 In Goö We T rust
2 Kaksi maailmaa
3 Pyhä perhe
4 Lapsia -
5 Aini
6 Nuorukainen
7 Opiumiuolan opas
Himo (Legenda)
Tunnekuohuja"
Orjasuvun historiaa
Lauluja eräästä" näytelmästä
1 Buurien laulu
2 Kongon orjien laulu
3 Intialaisten laulu
Margherita
Kuorelle siirtolaiselle
Sekalaisia
Kevätpäivä nyt ja kerran
Jäinen kevät
Alas 1
Toivo
Rl ahtava maa
Orja — vapaa
Yks voima
Sosialismi
Onko sulia?
Laulu hiilestä
Ylempänä oleva kuva on kaksivärisenä painettu kansikuva
Kirjan hinta on $100 kpl Asiamiehillä tavallinen alennus
TOVERI Box 99 ASTOR1A ORE
Lähettäkää kpl runoteosta LANGENNEEN LAULUJA
Rahaa dollaria senttiä seuraa multana
Nimi
Osote 1
Naiset tilatkaa itsellenne Toveritar !
Summons ali the forces and rcsourccs of the Republic to
the defense of Frecdom
THE OREGON AGRICULTURAL COLLEGE
which the United States authorities have ranked as one of the
fifteen distinguishcd institutions of the country for cxcellence in
military training has responded to the call - The College is
distinguished not only for its military instruction but
DlSTINCUISHED ALSO FOR —
Its Btrong Industrial courses for mcn and for women:
In Agriculuire Commerce Engineering Forestry
Home Kconomics Mining Pharmacy and
Vocational EJucation
Its wholcsome purposcfuistudent life
Its democralie college spirit
Its succcssful graduatcs
Students cnrollcd last year 3453 Stars on its Service flags 1258
over forty percent rcprcscnting orhcers
College opena Septembcr 23 1918
For catalog newIlliiBtrated Booklet anJotherinformatioa v rite to the Rcgistrar Corvallis Oregoa
alallaan Sen sisältö on seuraava:
Yöratsastaja
Raajarikon katseesta
Pari as
Kun käymme tosttyöhön
Siskolle
Jumalien luona
umaluusoppia
Minä kiellän jumalat
ltse-rippi
Häpeä
Vuoden vaihtuessa
Missä se on?
Joskus
Rahasielut
Eräälle ystävälle
Kulkurin k-nipijälle
Erämaan vaeltaja
Mitä sinä naisesta tahtoisit
Särkvnyt koti
Syyslaulu
Elämän malja
Jo mailina mtiice nurin nyt
Neuvo nostajille
Ei kannata
Pyhille
TuonfareHllc
Ylpeyden laulu
Elämän tarkotus