Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 27, 1918, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 35
Tiistaina elokuun 27 p:nä
SIVU SEITSEMÄN
Teponniemen
:: asukkaat ::
KIRJ HELMI MATTSON
(Jatkoa viime n:roon)
Kymmenes luku -Työväentalolla
pidettiin koko
usta Kokouksen loputtua alkoi
Toivo Ojala puheensa Kaunis
heleä puna kohosi Toivon pos
kipäille kun hän virkkoi:
"Toverit veljet ! Otan vapau
den tässä kokouksen jatkoksi pu
hua muutaman sanan Nämä pu
heet ovat kuin sienien joita maa
han heitetään Toisinaan ne
vemmälle tuskan lian ja kurjuu- niin kehittyy ihmiskunta vai- paan alas valloilleen kuten sil-
den kuiluun Porvallisessa yh- mistuu siilien uuteen yhteiskun- loin kerrankin ennen jolloin
teiskunnassa - arvostellaan kaik- taan joka kerran saavutetaan" olin todella vielä kaunis Oh
kea rahan mittakaavan mukaan Puna kohosi entistä enempi kuinka kuume taas nousee ja
joka kuolettaa kaiken pyhemniän Toivon poskipäille Hänellä oli puuterin läpi hohtaa poskipäillä
korkeamman elämän ihaiveai kuuma Vaan yhä hän jatkoi sa- ilkeä tumma puna Ah kuinka
Kurjaa on eiamai ja mina olen
vielä nuori ja minä niin tahtoi
sin olla kaunis ja minä tahtoisin
elaa elää
Mikä on oikeus ja totuus -e on maan tapaan puhettaan
sivuasia jolle ei tässä yhteis- Kokouksessa läsnäolijat kuunr
kunnassa anneta huomiota telivat henkeään pidätellen niin
Vaan me teemme tulevaisuu- kiihkeillä kuin he olisivat ahmi
den paremmaksi Me luomme neet erikseen jokaisen sanan jon
uuden yhteiskunnan ka hän huuliltaan laski
Se on sosialismi jonka koko Hänen tuntehikas sointuva
olemus nojaa oikeifden järjen ja äänensä teki syvän vaikutuksen
siveyden perusteille kuulijoihin
He hankimme heikoille turvaa Eräässä hämärässä nurkassa
Seuraavana päivänä hän oli
kulkueessa eilen harjottelemansa
mallin mukaan kuvaamassa maan
sa orjuuttajain lipoua Koski
oikein kipeästi sydämeeni kun
näin hänen hennot käsivartensa
jt a jMiiiiiuiiccii i uuuuuina uima
vapautamme naisen orjuudesta stu nuori tyttö jonka posket elinvoimaa ei enää voinut hvvä-
nostamme tvön kunniaan! An- hehkuivat kuin kuumeessa Hä
kään hoito palauttaa saatikka
liamme työn tulokset työnteki- nen kirkkaat viattomat silmänsä „„ p'vc
::n„ „:is :ti " m „:„: i i '"f" -"
kasvavat kukkaan ja kantavat he- J""c c"vd 'v 1 l r 1 " ~ alattelin itsekseni - tietämät-
delmän mutta ' toisinaan taas ei fvel™e f 813 lsm"r vottoon 'h" {ad"' Joka vals-ta kl"n ?tsen n täsi sinäkin edustat riistäjäluok-
ne saa siementä edes oraalle nou- tes kautta: Me '" amme katseen sinnepäin niissä ties ty- kaa ja koetat jäljitellä sen turha
semaan Silloin on kylvö tehty ™!lm:in onnelaksi kaikille so- ton istuvan maisuutta Et ymmärrä että ka-
i n: ti_ sialismm avulla 1 uneen loputtua kuulijat ha- mitalistit ne ovat tehneet omat
juioiiun aan vanuessa Kcnmme
maaperälle Toivoisin että mi- ne riistäjät ovat telineet "yv f"' f ' " ''"' "™ n™ l"
I ' 1"— 1 "1 Ti r7' ' Vftn fl llltanvf hurtitta I — I -tl i ' 1_ nnaHAffinUi %srtn rnln
neiuaii nyvaKsemme joivat mi- ' "j-- j- uiuiLnuiuanoi juo smuuu u
myös ettei minulta enempi kuin
toisilta minunlaisiltani ole tilai
suutta kehittää itseään Se vä
häinen tieto yhteiskunnallisista
asioista' jota olen voinut hank
kia on ollut kovan työn tulos maan-
Ammattini sivussa olen tihran
nut monta hetkeä lueskellessa te
oksia joita suuret aatteeseen in
ilostuneet oppi-isämme ovat kir
enää tuntenut olevan tilaa nuo
ruudellesi ja elämänhalullesi Et
ymmärrä että kapitalistiluokka
on riistänyt sinulta kauneutesi
ia nuoruutesi terveytesi ia koko
elämäsi Tietämättäsi edustat
järjestelmää joka jo kehdossasi
sinut orjuudelle leimasi suomatta
sinulle mahdollisuutta henkiseen
muut
Aina on enemmistö ollut h ar
vaili orjuudessa
Me olemme nykyajan orjia
Jatketaan
Kaunis tyttö
: :i -a me
JUMI AdllcUlll IdlllU IIUUM&I VlJUCel" ' "
nä ja tuottaisi toivomani tu'ok- 'aan! He ovat aina valmiit vie- een lan sir el itseään ovensuu-
sen Te tunnettu minut lapsuu- ™ää leivän nälkäisten suusta hun huomiota herättämättä
desta asti ja tiedätte ne olosuh- He ovat valmiit polkemaan Toivo seurasi häntä katseil-
teet ioissa olen elän vt Tiedätte naistemme kunnian ovat valmiit laan
jo juuiiKtiivuise[ lapset veia- min suurin tungos oli ulkona
maan työmarkkinoille He työn- riensi Toivo Uniin luo ja pyysi
tavat meille kiviä leivän asemes- saada seurata häntä Elokuun
a kuu nousi taivaalle hajottaen
uka meitä nousee puolusta- sen hamaran loka oi vallinnut 1-1 i t
vr - KeniiyKseen ia mummu muta ae
aau? Me itse Eikä ketkään syksv-yota ' k„ :j„vis~s„ „is™:„„ „
seksi Elämäsi on aina ollut raa
dantaa ilotonta ja tyhjää Elä
mäsi olisi vasta aamussaan mut-
tn einiillp in 1tniftai plritnän liii-
jottaneet Minulla olisi parhain palkkaorjia ! Mutta me nousem- Erään valtion vanaan sanat märäilta Sinun nuoruutesi on
halu tulkita ajatuksiani teille to- me Ja pudistamme kahleet kasis- 'riumin himmeän pukuhuoneen myntätty liikevoitoksi ja samoin
verit jos minulla on kylliksi ky- tämme peilin edessä seisoi noin kahdek- myntätään tuhansien toisten kau-
kyä siihen Aikomukseni oli Me otamme valistuksen aseek- santoista vuotias tyttö sovitellen niiden nuorten tyttöjen niissä
taas puhua siitä väärvvdestä jo- semme: Tietoista etenkin luok- yllensä paperipukua Sanatoriu- samoissa kurjissa ja epäteneelli-
ta valtaanpäässeet harjottavat katietoista joukkoa on vaikeani- niin johtaja oli antanut luvan sissä tehtaissa joissa sinä olet
heikompiaan kohtaan P' orj""ttaa kuin typerää heik- kaikille jotka suinkin kynnelle saanut kuoleman tautisi Tietä-
koa nöyrää raatajaa joka ei huo- kykenivät ottaa osaa huomiseen mättäsi sinä tyttönen kuten mo-
Me suuri köyhien luokka o- maa kahleittensa painoa eikä a- paraattiin Huomenna oli heinä- net muutkin vastustat sitä lii-
lemme joutuneet kireisiin taiste- semansa kieroutta kuun neljäs päivä — suuri juh- kettä mikä voitettuaan työläi-
luihin valtaluokan sortoa vas- Älkäämme kulkeko enää us- lapäivä jolloin kaikkialla oan- sille todelliset ihmisoikeudet an-
taan Porvarillinen järjestelmä konnon hirmuisessa pimitvksessä naan toimeen suuria kulkueita taisi kaikille ihmislapsille tilai
1 M 1 — 1Ä 1rn:lv in -%lö4-4-_
voitto:
nvttä
köyhyyttä lossa Se evankeliumi mitä meil- tonnt siitä saada mieleistänsä ja olla kaunis Niin toivoo moni
Työväenluokan kövhyys tulee ]e on saarnattu ja yhä vielä saar- Useimmat esiintyjät suunnitteli- ja kuitenkin _ kannattaa kaikin
räikeimmin silmiin pistäväksi si- nataan ei ole kövhien onnia vat pukunsa kuvaamaan omaa tavoin sitä järjestelmää joka ha
in porvarillinen järjestelmä konnon hirmuisessa pnnityksessa naan toimeen suuna kulkueita taisi kaikille lnmisiapsine uiai
ka on olemassa porvarillista joka kahlehtii vangitsee järkeni- Margaret aikoi esiintyä parasi- suuden elää kauniin ja huoletto-
ittoa ja valtaa tukemassa sv n- me ja ajatuksemme ettemme tissa ja oli laitellut pukuansa jo man nuoruuden ja olla kauniin
ttää pakosta työttömyyttä ja näe elämän totuutta oikeassa va- seita päiviä vaan ei hän tali- ja terveen Sinäkin tahtoisit elää
tä mukaa kuin yleisen rikkaa- Emme me tavoita tulevaista au-
den lisääntyminen kehittyy ' Ja tutitta ainakaan ennen kuin o
porvaristo on kemas riistämään lenime päässeet osallisiksi tämän
kaikki ihmisoikeudet työläisillä e'ämän nautinnoista
jos se vain uskaltaa Uskalta- Uskonto on sellainen vartia-
ulkomaalaista kansallisväriään vittää elämän onnen ja kaunctt-
tai jotakin muuta oman kansalli- den
sen erikoisuutensa esittämistä Kaikkea tätä ajattelin katsel-
mutta Margaret piti vanhaa Jr- lessani "kaunista tyttöä" joka
lännin vihreää liian mitättömänä hitaasti seurasi toisia kulkuee
värinä ja siksi oli valinnut itsel- sa Minusta tuntui kuin koko
niinen riippuu taas vuorostaan muuri riistä j 1 ä joka estää köv- a"'a "f u'' "" 1 '=- 'Yr:Z-"'{-'uiur
i - t leen suurvalta Englannin vant elama olisi sairas ja niinkuin tuo
sula onko työväestö valveilla ja hien luokkien kohottamasta itse- „„j-ct„io„ii::s „i„o
A lian Mjvuieii viia vare a simneii cuaciiiivauaia aautuu
järjestäytynyt omia etujaan aan Estaa heite katsomasta ra- nen vaj va)konJen' h : tava {yysillistä raihnaisuutta
valvomaan ja puoltamaan ja-aidan taakse } Ie jotka istu- ten so isi h-nen kagvoleeni todistava kulkue tietämättään
Se on turha luulo etta ]jrrva- vat lihapatojen aaressa ei vat tie- H-n muutteli kampauksensa todistaisi kapitalistisen riistojär
ristoa estäisi joku aate kansan- tenkaan kernaasti nousisi pois tuontuostakin vaan ei kuiten- jestelmän henkistä ja ruumiillis
vallan oikeudesta ja etevyydestä paikaltaan antaakseen tilaa toi- kaan koskaan oll„t tyytyväinen ta elämän tuhoa Kuitenkin on
Porvaristoa samoinkuin työ- sille Mutta meidän päivämme tuloksiin — Hän alkaa hermos- minulla yksi toivo ja se on : kun
väestöä johtaa ainoastaan luok- on jo nousussa ! tumaan Hän ei jaksa' sillä hä- nykyinen riistojärjestelmän tun
kaetu Työväen ääni alkaa jo kuulua nen voimansa ovat vähissä Ja luistama oppi — raa'an luonnon
Porvariston eduille on kansan- Kun me vaadimme parannuksia mitä hän oikeastaan tekisikään sääntö — "heikompia sortukoon
vaha vastakkainen on heidän pakko niitä antaa Jos koko paraatissa? Ei kyllä väkevämmän tieltä" on haudat
Ainoastaan työväenluokan etu me nöyränä odotamme niitä ei hän sittenkin haluaa olla muka- tu ja sosialismin edustama ihmis-
011 koko kansan etu sillä ei ole koskaan tule vaan meidät alen- na kauniina nuorena ja reip- rakkaus on saatettu ohjaamaan
enää luokkaa työväen alapuolel- netaan entistä syvempään kur- paana! Hän puristelee laihoja ihmisten pyrkimyksiä ja tekoia
la joka eläisi tvöläisten kiistan- -juuteen Mikä onneton olento käsiään ja koettaa hyräillä jota-
nuksella v on raataja työnorja! Vaan vie- kin säveltä välttääkseen kuuniet-
Politikot väittävät että luokka- lä onnettomampi on orjien orja- ta kiihottavaa itkua mikä riis-
jako ja siitä johtuva luokkatais- nainen? Kansojen kasvattaja täisi häneltä vähätkin voimansa
telu on seuraus villitsijäin kiiho- köyhälistön nainen on sorretuin ia estäisi hänet huomenna esiin-
tukscsta villitsijäin jotka lietso olento mitä voi ihmiseksi hi- tymästä kauniina Margaret nou-
vat tvvtymättömvvttä ja vihaa kea ee ylös ja katsoo peiliin Hän
kövhien ihmisten keskuuteen Kuka hänelle vaatii oikeutta? koettaa hymyillä suloisinta hy-
Ei niin ! Vaan luokkataistelun Hän itse nouskoon sitä vaati- myaan vaan entiset kauniit hy-
koittaa mailmaan terve ja valoi-
sa aika A L
IST08IAN 8 S O ompeluseurnn kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
VVAUKEGANIN III S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den enBimäiBenä ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi-
mykuopat poskiltaan ovat kadon- nen torstai alkaen ilo 2 jpp Kuli
lieneekin us- ncet 'a na"rnsa muistuttaa mel- via kokouksen loputtua
aiheet — etujen ris'iriidat — käy maan!
luokat taistelemaan ristiriitojen konnon pimitys turmellut hä- htm KolemJn 'rvistysia a en- mullan f s o ompeluseuran kokoukM
l rr 1 l " 1 " 1- I- l ncil kirkkaissa tttllSISSa SllllllSSa „ ?detaan joka torstai Suomi-Kulilla kellr
poistamiseksi ruhaiision edes- nen arkensa on han vielä ker- „ 3 pp Kaikki temetuiieita
1 J on kuumeinen kiilto Kaunis
menneiden sukupolvien tuskien raii aukaiseva siimansa ruusuhohteinen väri on haihtu- °™™?™S °mT
murheiden toiveiden taistelujen Ja siiloni kuin nainen nousee mt h-nen nuorilta kasvoiltaan loikn?n°ai!l&
ja pettymysten runsaus ja hen- oikeuttaan vaatimaan miehen rin- ja nyt ne Qvat avan keltaset Ei Mo1"11" At-
Kinen riKKaus imisi jo auuaa naiia ei enaa orjien vapaiiuiK- j = enää kaunis Margaret HANNAN s s o ompeluseuran kokonksri
piaetaan joaaisen viikoo torstaina kciio c
an hakee punertavaa puuteria jpp Huomi Kahvi saatavana joka lo
meidän aikalaisiamme mahdolli- sen päivä ole kaukana Valistu- ij
simman ihanaan elämään nut äiti valistaa ja kehittää lap- n tntnHmin tnnnan InMitii hi- kouksen loputtua
am ei! Xe ovat muodostu- siaan Valistunut nuoriso taas r)jänsa- vaalean punertavaksi hoquiamin s s o mpeiuseur k-
neet yhä enemmän meille orjan- nousee vaatimaan paremmat elä- "Nävttää io naremmalta " hän pidetään osaston talolla Ahjolss-
i ' -J1T ' sa joka torstai kello 2 pp Osote: 315 —
kahleiksi ja painavat meitä sy- mau mahdollisuudet itselleen ja ajattelee— Ja hiukseni mina kani mih st Hoquiam vvash