Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 27, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 35
Tiistaina elokuun 27 p:nä
SIVU VIISI
maksetaan korkeaa hintaa katuvauuu- hellisinä Levätkööt rauhassa hekin Sanoin porvarilliseksi lomaani sik- kuoleman kauhua täynnä ennenkuin
kyytistä — 7 senttiä — mutta kyllä vapauden marttyyrit! Sen aatteen sl että vaikkei se kestänyt kuin sanomalehdet herättävät nuo muistot
ne vaunut sitten lentäyätkin T k puolesta joka heille oli kallis he kuukauden sain tuona aikana tuntea Silloin voi raivostua ja kirota tä-
10 päivän aamulla So Tacoman ka- ovat saaneet antaa henkensä Hei- esimakua läiskäin porvareiden joka- män yhteiskuntajärjestelmän hui-
tuvaunu ajoi pikajunan nopeudella dau päivätyönsä on päättynyt vaan päiväisestä elämästä „ luutta Rauhaisalta tuntuisi elämä
mailin minuutissa ja hyppäsi radalta heidän alkama työnsä ei ole päät- Hauskaa ja huoletonta onkin istua kun ei näe noita raajarikkojakaan
syrjään 56 ja M katujen välillä ja tvn-vt- Mitä julmempia murhasano- toisen valmistaman aterian ääreen maalla
törmäsi erästä seitsonhuoneista ra- mia kuulee kotimaastakin sitä ko- etenkin kun kaikki ravintoaineet o- Monasti kuvittelee kulkiessaan
lcennusta vastaan niin kovasti että vemmi" hampaat yhteen kalskahta- vat miellyttävän tuoreita kuten mai- luonnon kaunista viljelemätöntä
tain UvM knimo iaura noiiroitoan vat' sitä valtavampana nousee kos- to voi y m„ kuten farmarin pöy- metsää että jospa kerran koittaisi
lam snriy! Koime jamaa paikattaan ton henki mielessä isän ja veljen ki dauä on Enkä muistanut ollenkaan päivä jolloin nuo tuhannet miehet
Kaitennuksessa nukkuva Mrs Ryn- duttajia ja murhaajia kohtaan olevani palvelijatar muulloin paitsi jotka pakotetaan tuhlaamaan aikan-
nig putosi pois sängystä Ketaan ta- Levätkööt rauhassa kaikki Puna- kun muistin ettei juokse palkka täi- sa turhissa taisteluissa vaihtaisivat
lon asujista ei loukkaantunut alno- seu armeijan kaatuneet sankarit! lä joutenoloajalla (kuten porvareille pistimensä ja kiväärinsä kuokkiin ja
astaan vähän pelästyivät Teidän haudoillanne kaikuu vielä tulee) lapioihin miten toisenlaista jälkeä
Paikkakunnallemme on tullut pai- kerran voittoisan työväenluokan va- En ole lainkaan selvillä löytyykö siitä syntyisi
jon suomalaisia mutta osastomme pauslaulut Jokainen työläisnainen palvelijoiden ja isäntäväen kesken Uutta tervettä elämää loisivat nuo
jäsenmäärä ei sentään ole paljon- ja mies! Olkaamme uskollisia luo- minkäänlaista välipuhetta tässä maas- joukot tuhannet säästyisivät tule
kaan kohonnut Taitaa" olla enim- kallemme ja sen vapausaatteille vaik- sa Itse puolestani kaipaan järjes- masta raajarikoiksi kymmenet tuhan
mäkseen sellaista annamennä väkeä ka kohtaisimme kuinka julmia vas- täymistä mutta en tiedä mistä päin net säästyisivät kuolemasta parhaas
jotka naurahtavat kun heille kauppaa tukala matkallamme päämääräämme alkaisi S s-osaston tai edustaja- sa ijässä
Toverin myyjäislippujakln' Kun kohti! — Toveruudella: kokouksen täytyy kai tehdä ehdotuk- Voi kunpa me kajkfyi JÖKAINEN
koettaa innostaa heitä sillä että sil- Sylvi sen toiskieliselle osastolle Toivoi- olisimme tänään yksimielisiä ja jär-
lä se varmasti automobiili tulee niin ' ' „AM u„ m n 8l? että asla pantaisi aIulle' sillä V?' huonenna voisimme luo
ne v-israavat että ei se anto Asrn- N H00K' N- D- niin Paljon kuin täällä on palvelus- da itsellemme uudet olot ja parem-
ne vastaavat etta ei se auto Asto Lämmin tervehdys kaikille Tove- väkeä on heidän järjestäytymisensä mat järjestelmät
nasta muualle mene Aikaa usko- rittaren lukijoille täältä hiljaiselta jätetty aivan huomioon ottamatta Osastomme asioita en ole seuran
ko sellaista Meni se mihin meni aavikoUa 0n kulunut aikaa pitkästi Luonnon ihanaa on seutu tuolla nut kuukauteen kirjotan niistä tois
mutta suora peli siinä pelataan sii- siita klm 0ien viimeksi huomannut "Vermilllon" joen varsilla jossa lo- te
tä olen varma Mutta niin se on kirjotuksia täältä missään lehdessä ma-aikani vietin ja johon suomalai- Ilmat ovat tukehduttavan kuumia
että joka ei ole meidän kanssamme — Uudessa Kotimaassa huomasin Sia farmareita on asettunut kahden eilen oli kuumin ilma tänä kesänä
hän on meitä vastaan erään "Torppari"-nimisen kirjottajan ja kolmen mailin päähän toisistaan °Uen 102 varjossa Työläisparat sii-
Toveruudella: klrjotuksen jossa hän koetti selittää Kylä- ja sanoakseni kaupunkimat- täkin kärsivät enimmän
Edistyksen' jarru Sanna Kannaston täällä puhuneen ka j0ka on lähin Whitefishiin on Nälkäkapinoiksi voi ehkä nimittää
Vaan ei sekään "Torppari" tohtinut vaikean matkan takana näin kau- niitä mellakoita kun sodasta palan-
NEW ROCHELLE N Y tulla kuulemaan kuin yhden kerran punkilaisille mutta farmarien tum- neet sotilaat ovat täällä toimeenpan-
Osastomme kokouksessa t k 9 p Peläsi kai että sosialisml tarttuu mut ne pistävät tuon toisille kah- neet Yksityisten ulkomaalaisten
1 oli esillä seuraavia asioita: N N O Täalla 011 Pali°" sellaisia jotka ei- deksankin mailin matkan kuin naa- ravintoloiden pitäjiä ovat ruvenneet
osastolta tullut keräyslista otettiin vät tohdi ollenkaan tulla puhujaa purin kahvipannulla olisivat pyöräh- rankaisemaan hävittäen heiltä omai
huomioon jolla vapaaehtoisesti otti kuulemaan sellaisiakin jotka ennen täneet Eikä siinä auta kun puoti- suutta $30000 arvosta Kuuluvat
kerätäkseen Hilma Ketola Raivaa- ovat °lleet sosiallstiPuolueen toimivia tavarat loppuvat on kuuma tai pak- Vaativan suurempaa eläkettä mut
jan levityspalkkiosta $10 50 päätettiin iaseniä- kanen niin lähde taipaleelle vaan ta iskevät kiukkunsa väärään suun-
antaa puolet asiamiehille joita ei Osaston toiminta on nykyään hy- Onhan niillä ukoilla ollut kuulon mu- taan hallitus saaden olla rauhassa
monta olekaan ja toisella puolella vin hilJalsta' Kaikilla on vähän kii- kaan puhetta että yhtyä hommaa- Ne Toverittaren myyjäiset ovat
ostaa Naisten kodin osake osastolle reemPi elonkorjuun ja heinänteon Tnaan osuuskauppaa vähän lähemmäk- siis ohi ja minä olen ajatellut että
Iltamia myöskin päätettiin taas ai- kanssa vaikka se ei kyllä taida ko- sl joka olisikin järkevä ajatus Yh- kuka lienee sen auton voittanut
kaa pitämään ensi kuulla joka lau- vin kauan kestää kun tuli taas niin tä kauppiasta rikastuttavat Whitefis- Lehden johtokunta olisi voinut lä
antal entiseen tapaan Ehkä tuo huono viljavuosi On vähän puhut- hissä ja hänellä on tilaisuus nylkeä liettää lippuja myytäväksi tänne
kuumuuskin siksi jo vähän vähenee tu -että PIdetaän syksyn puolella bel- kun ei ole edes kilpailijaa siellä — vaikka "asianaiselle" niin kai ne
' että voimme jolloinkin vaikka tans- delläisten kanssa yhteiset oikein Ryhtykäähän vaan jonkinlaiseen o- kaupaksi olisivat käyneet Ei sitä
siksi pistää roimat iltamat Olisi hauskaa jos mo- suustoimintaan koska useita asian tule yksityisesti lähetetyksi rahaa
_ h u tf-- n lenimat osastot hajottelisivat näy- kannattajia tuntui olevan Myynti- yhdestä lipusta Mutta se on nyt
unnas se etles hauskaa etta meillä telmäkappaleen siksi että olisi vähän paikaksi sopiikin parhaiten suom myöhäistä katumus jälkeen kuole
osaston tytoi la on omat huytilasuu- ohJelmaakin En tiedä mi6tä tänne joka 0„ koetettu nkmtM kes nan
de joissa edes hetkeksi vo mme un- seudulle saisl tllata jääkettä jonka kustaan jokaiseen nähden Elokuun 30 p meillä on juhlalli-
liottaa Kovat elaman koettelemukset nlmenä on "inllostus" Nykyään Ne ovat järjestytnyttä väkeä nuo neii iltama johon toivomme kaukaa-
vaiKlta eivät kaikk surut voi millään täalä pUuttuu sitä kaikilta farmarit Vaikka asuvatkin pitkin kin osanottajia sillä maanviljelys-
nauuua Kaikkialta kuuluu vieste- Enka lopetan ja toivoili että kaik välimatkojen takana ovat hommait- näytännöihin kumminkin tulette
ja Jotka kertovat mistä kovista koh- kl innostuislvat vähän enemmän toi- neet itsellensä haaltakin viime vuon- "Perintö" neltnHvöu
taloista joiden alaisena luokkatove- mimaan 0saston kok0ukset OVat na ja kulkevat risuisten metsäin lä- näytelmä esitetyn t T"?
rimme kaikessa maissa ovat Hi- M t hyvin h iks) _ Tolyon ta vtt ---
taasti tuovat pestit tietoja Suomes- kaIkille Toverittaren lukijoille haus- uksiin Raskasta se tietysti on Vetuloa DuÄttaÄ - "
ta ja ne mita sieltä saadaan ovat kaa kesän loppua piirtää _ A A h yramartavat yhteenmtty1Tli TelTehdvSlä p v
enimmäkseen hirvit avia kertomuk- sen merkityksen T„ t„ nL Tenehdyksella Hanha
sia julmuuksista tai ovat ne kuo- Tnpnuirn ajut au i n i
TORONTO O NT CAN haali josta on vielä velkaakin sei-
„ m'f Porvarilliselta kesälomalta nalat 800 korkealla mäellä muistuttamaa- ILOINEN LEIKINLASKU
Minunkin isäni ja veljeni ovat jou- porvarilliselta Kesälomalta palat-
tuneet lahtarien koston alaisiksi tuanl tervehdän jälleen jokaista niin sa e 'f™8" JUvT™ °" a'"a saavllttamt vastakaikua
Lahtarit ovat hirttäneet heidät sik- ku n pientäkin Toverittaren jfvula! S?J'1S aisten sydämissä Naiset
si etta he pysyivät aatteelleen re- mUjaa' set kesävieraatkin olemme pnuhail- kastavat huumoria ja siksipä on-
llllli:!:::!!!!!:'-!! :r i::ill:i:iiM:f:iii lllllllilllllllllllilllllllllllll JS? ZT Z t "LsZT "g
nesta ikävuodestaan Jotkut ovat t-u ryhtymään erikoisiin ponnstuk 5 f'
käyneet työssä nuorempanakin niiden vangitsemiseksi Asket- kin oli hyvänpU0ieine„ Ohjelmana ! paä"e alvan ala-
Lasten voimaa riistetään kaikkein tiuu rannikkovartuat vangitsivat e oli runo lau]uai satl 1a jha u -i loiseksi painumaan raskaiin
enimmäii kotityössä vanhempain r°svoa ja hämmästyksensä oli suuri
olla myös mutta J Vira nll eksy- J°'':aPalväisen raadannan takja
kanssa Lähes kolme neljättäosaa kmi huomasivat niiden olevan naisia nyt matkalIa ja nlin jäiinme Ilman Ja sitäkin suurempi syy on nai
kaikista lapsista työskentelee 52 viik- Toverin ja Toverittaren levitys- ohjelman päänumeroa Mutta sen silla antaa Tossulle suosionsa
kona vuodessa ja neljä viidettä o- kilpailuista ' sijaan oli meillä pieni historiallinen kun ei se ole mikään n s "tyh-
saa työskentelee 30 viikkona vuodes- ' uutuus tuolla korvessa Me esitim- jän' nauraja" vaan aina ilonni-
sa On enimmäkseen tavallista Toverissa on jo puhuttu paljon me nimittäin näytöskappaleen "Isän- tcmsa esineiksi otta-i tvSvapnli
että nämä lapset työskentelevät jo- niistä Länsipiirin osastoissa toimeen' nät ja emännät" Näytöslava oli lai- iln vn „ ' lvuvaLnll~
ka arkipäivä ja kaksi viidettä osaa pantavista Toverin jä Toverittaren tettu ulos ravintolakämpän eteen Ja " aja!n aurettavai
heistä työskentelee sunnuntait ja levityskilpailuista Astorian osasto puhuja kun oli eksynyt ei saatu kas- stuiksia Ja pohloyksia Sen jo
juhlapäivätkin Jokaisesta sadasta on jo alottanut kilpailun oikein ri- vomaaliakaan mutta noella tuli hy- ka numero on täynnä kuvia ja
lapsesta 38 työskentelee talvisin koi peästl ja innokkaasti Toverissa on yät vanhain viirut ja aurinko Ji kirjotuksia runoja ja kaikellai
me tuntia päivässä 22 yli neljä tun- jo selostettu miten kilpailut tulee polttanut vanhat ukot nuoriksi pu- sia pikku sukkeluuksia joista ei
tia Kesällä 59 työskentelee yli koi järjestää joten siitä on turha enään naisiksi pojiksi Auringon helottaes- ole ainoastaan huvia vaan jot
me tuntia ja 43 yli neljä tuntia päi- puhua Juhan-Kustaa Toverin nu- sa taivaalla ja'joen kirkkaana väläh- ka myös auttavat vmmartämään
vasaa Talviaikana yli 54 prosenttia merossa 191 esittää laskelmia joiden dellen me esitimme tuon maalaista- rvr'i1 -i iHTf f-irhnitk ' 7'
työskentelee yli kuusi tuntia päi- mukaan Toverille voisi saada 2962 juisen hauskan näytelmän ja pitkät u ' t h asolta- Jl
vässä ja kymmenen prosenttia työs- uutta tilaajaa lännellä joka arvio naurut kuului jälkeenkin päin yle!- 1 °yerlttaren 'laaJan s°
kentelee yli kymmenen tuntia päiväs- ei suinkaan ole korkea Länsipiirin söltä joka oli tyytyväinen isäntien I"1 tI'ata itselleen siis myöskin
sä Jokaisesta sadasta lapsesta 77 naiset — astorinlaisia liikuunotta- ja emäntien työn vaihtoihin Kun Tossu Se ei ole hukkaan pan
työskentelee kauemmin kuin kuusi matta — eivät ole milloinkaan levit- oli vielä uitu ja ammuttu pistetty tua rahaa sen jokainen tunnus
tuntia päivässä 54 kauemmin kuin täneet Toveritarta kiitettävällä in- muulin häntä paikoilleen ja tanssit- taa joka vähänkään aikaa on
kahdeksan tuntia ja lähes neljäsosa nostuksella Nyt kun lännen osas- tu oikein vanhanmaan malliin oli- Tossua lukenut
10 tuntia Lähes neljäsosa kaikista tot panevat toimeen lehtiemme levi kju ma j0 käsissä
lapsista tekee myös yötyötä tyskilpailuja niin toivottavasti osas- ' Tilatessaan Tossua "tilatkoot
Uudessa laissa joka nyt on kes- tot valitsevat reippaita naisia levit Ruumiillinen ravintokaan el jaa- TnveritHrpn Knnttn
kestelun alaisena kaikkien alle kah- tämään Toveritarta Toverittaren ti nyt käyttämättä Suolakala kirnu- -älVvLtlV 1 11 Ml T
dentoista ikävuoden olevien lapsien laajamäärän lännellä voisi kohottaa pilmä 3a kahvi oIivat etenkin lierk- 1111 vant) kseila silla siilo n los
työ kielletään paitsi maatiloilla ja puolella siitä mitä se nyt on jos kua kaikille Tyytyväisinä läksivät su luovuttaa 1 oven(tarelle vis
kotiaskareissa joissa kymmenen vuo- vähänkään innostuttaisiin sitä levit- j°uItot soutelemaan jokainen kote- sm prosentin tilausten valitys
den ikäisiä lapsia voidaan käyttää tämään Rintamatarkastuksissa on j8033 kohden palkkioksi josta saadut rahat
keveissä askareissa — Raivaaja keskipiiriläisten surkea leväperäisyys Muisto näistä luonnon helmassa nivös ovat tervetullcet Toverit-
— — ' tuotu julkisuuteen Eivät suinkaan vietetyistä hetkistä säilyy kauvan jo- ta'en tli0jen jatk-oksi- Pankaa
Naiset merirosvoina Japanissa ännen suomaIaiset Bbsialisfinaiset kaisen siellä olleen mielessä -- T J tilaukset' tnlpinnii
Eräässä Blsämeren saaressa vangit- „aIunne joutua tarhastuksien johdos- Tuntuu kuin- kasvaisi uutta voi- ottX T Xn St
tiin äskettäin joukko naisrosvoja „ maa la toimintatarmoa tuollaisessa Llla' "riiiartn uto
Noin 50 naista käsittävä joukkue on ta yhta surulIisen ihmettelyn alaisiksi iuollnon vapaassa elämässä Kaik- n Box 99 Astona Ore Tilaus
tehnyt niillä seuduin suurta vähin- toimettomuudestaan kuin keskivaltio ki katkeruus ikäänkuin häviää ei hinta on koko vuodelta $125
koa merenkululle ja on hallitus pako- laiset ovat joutuneet? muista että maailma on vihaa ja puolelta vuodelta 75 senttiä