Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 27, 1918, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 35
Tiistaina elokuun 27 p:nä
SIVU KOLME
MIKSI HEDELMÄT PARAN
TAVAT "HAPPOISUUDEN"
M"M"M"M"H"M HM 1 I 1 I I 1 H 1 III MII 1 1 1 I I- -lIlM-1-I
KODIN OSASTO
monet öljyt Maissiöljyä voi käyt
tää moneen kertaan jos nira siinä
keittää jotakin kuten joitakin lei
voksia sillä se ei vedä Itseensä mi
tään makua keitetystä ruuasta Se
ei savua kovassakaan kuumuudessa
kuten esim sianrasva tai voi
sä" artikkelissaan neljän tuhannen
työläisen kuolemasta Etelä-Amerikassa
jotka kuolivat hedelmien
puutteessa — Physical Culture
julkaisun -toimittaja)
senjälkeen kun sitä oli rakennet- mineraali suli
tu 232 mailia iViarlalmZUt-nniÄ
tu 232 mail
Tämän lyhyen rautatien kap- en suurin ar
Salaattia kannutetusfa lohesta tai
sardiineista
Kala otetaan kannusta pois vähäk
si aikaa ennenkuin sitä tarvitaan
sitten siitä poistetaan ruodot ja nah
ka ja kaadetaan öljy pois asetetaan
sievästi ohuiden kurkkuvtlpaleiden
kanssa sekashv salaatin lehdille
maustetaan sitruunanmehulla ja hie
noksi hakatulla sipulilla ja kaade
taan päälle majoneesi kastiketta:
koristellaan oliivimarjan ja keitetyn
maan vähäksi
mistä
aikaa ennen tarjoa-
Salaattia keitetystä kapatruskasta
Turska liotetaan kylmässä vedessä
(Alfred W McCannin mukaan)
(Oletteko te yksi niistä jotka 1 1 i hm„i„i„hi t 1 1 m i m„h nnnnn 1 1 m„h h-H-
pelkäävät hedelmiä niiden happo-
suuden takia? Onko lääkärinne na„oa tu° "beri-beri" eli "acido- kin avulla parannusta heidän kär
isoäitinne tai pyykkimuijanne s'c" tal!' ioka kaatoi työmiehiä simyksissään Apinain ravinto
neuvonut teitä välttämään tuo- kuin niittäjä 1 lokoa Virkaili- oli emäsaineita sisältävää ja siksi
reisiä hedelmissä löytyviä hap- iat iotka n%n tivat monipuoli- lie olivat hyvinvoipia vaan ih-
ipoja siksi että kärsitte happo- sempaa raviiitc t sairastivat vä- misten ravinnosta niitä puuttui
sesta vatsasta? Tai oletteko tul- hemmän Ile saivat riittävästi ja siksi 'he kuolivat
lcet oelotetuksi sillä otaksumalla kuivattuja hedi lmiä pähkinöitä Hienoilla vehnäjauhoilla kuo-
että 'hedelmät ohentavat verta? perunoita ja f a iraryynejä rituilla maissijauhoilla kiillote-
Mf McLann kertoo ihmeellises- 1° ennenmaijnuu yn-insinoori tuiia rusina makeistehtailla ja
sairaaksi tulrnafen huomasi inho- ymmärtämättömällä ruuanlai
avansa kaikkia] tärkkelyspitoisia tolia kodeissa ryöstetään ameri
ruokia ja tuiäsj oikein himoitse- kalaisten koululasten — varsin-
vansa appelsiinia joista 'hän ei kin köyhälistön lasten — ravin- munan viipaleilla Jos on jääkaap
ollut millointalii pitänyt Mat- nosta nämä välttämättömät e- pl: asetetaal salaatti siihen jäähty-
Kailaan linelantnn ronne han masainppt HpiHan tavsnicAn ra_
Etelä-Amenkaan rakennettu lähti 'heti saiAstumisensa jäi- vinlonsa joukossa on perin run-Madeira-Mamore
rautatie joka keen 'hän njutti hyvin paljon saasti hoppoja synnyttäviä ruo
yhdistää Brazilianja Bolivian appelsiinia jajamoin päästyään kalajeja kuten: naudan sian ia
rr peHlle ia juomasi ihmeek" lampaan lihaa maksaa silavaa yn kl l
v o seen paranevalla soociaicaKKuja kaikenlaisia lei- nypitään pieniksi kappaleiksi ja ruo
limottamaan tuoreiden liedeimi- Appelsiinit otat emäksiä muo- voksia joissa on sianrasvaa soke- dot poistetaan huolellisesti keitet
en tai hedelmämehu ien hvvejta Antivi (hnJb SfJnrrl cnv~: nUU :„„-i:_ii_i— S1- __i m i
J J Muotin m i uiiiuilK öauiUlll- IIIUIV1UC1 llltliaaiLdl KKf VSTl SI- LVJtt UttlUUUlia IBUlUUlcUl BtMUtlllllUUl
sekaan nli
öljystä ja Bit
issä ia heikoissa sia Melkein kaikilla länsillä täs- rminanmehusta valmistettu kastike
'hedelmähanoissk onkin 'Viedplmi- sä maassa nn riMfJnSJcf n' 3a salaatti koristellaan hienoksi ha-
-7j--r ---- ~ — ™ jo liuu- i„t„ii„ _I-„1I11„ „„_„IH„II 1„ „„„
Saria f- ps tnprU- nnt hiimnit ri1 r„„oM """" V"' J ""
' i iiii
oaleen rakentamisen aialla me- "'i- W
netti neljätuhatta työmiestä hen
kensä Nämä työmiehet kuoli
vat suorastaan nälkään — ruuan
ääreen — sopimattoman ravin
non takia Suurin osa heistä
kuoli "acidosis" nimisen taudin
uhreina 'Heidän ravintonaan oli
etupäässä välkonen hieno veh
näleipä ja muita tärkkelyspitoi
sia — siis happoa synnyttäviä —
ravintoaineita
Kun yhtiön yli-insinööri joka
sairastui itse samaan tautiin jo
ka tappoi tuhansia työläisiä jätti
raporttinsa työstänsä mainitsi
ja ravintoarvoa Rautatieraken- kuin kaikkie$ iriuidenkin hedel- Tappeja huonoja hilloja fhyyte- jään kala sekotetaan
nusyritys joutui velkojien käsiin mien mehut Hedelmien alkali löitä tapiokaa ja halpoja makei- den Päälle kaadetaan
Sadat esimerkit not hampaat Jo pienillä läpsii- i""11 (8lpu"!la' P6™'a 3?
hedelmähapot o- la ovat maitohampaatkin lahon-
„„ „ t " ' " voi vanumitta uusia ftuiieiyoia iutitiö-
vat munuaisijld ja verelle todel- neita ennenkuin toiset (hampaat ta tahansa)
lisiä hyväntekijöitä Sellaisissa ehtivät tulemaan fFTamnnidpti ' _
vaikeissa taudeissa kuin keripuk- kehnous iohtuu etunäässä näirlpn
ki happoututnjnen ia ioissakin emäsaineiden nimttepstn ravin
hermotaudeissa! joissa kudokset nossa
ovat happoeritfymän sensijaan Kuorimalla siivilöimällä ja
etta ne olisivat ajkalienttyman jalostamalla vil)a jauhomyl
Rypälehllloa ilman sokeria
Kaksi paunaa Concord (mustia)
rypäleitä kaksi isonlaista päärynää
kolme omenaa ja yksi kuitteni (quin
ce) Rypäleet survotaan ja niiden
vallassa ovat tuoreet hedelmät lyissä hävitetään viliaruoista nä- mehu siIviloldsii 3a Pannaan pataan
osottautuneet pievan suureksi ma tärkeät ravintoaineet Keittä
hyödyksi Etehkin ovat sitruu- mällä juurikasvit vedessä ia kaa-
t_::„: :L ' i_
ua appeisiini ja viinirypäleet o- lamana nuaen keittovesi hka
sottautuneet aivan verrattomiksi ämpäriin hävitetään niissä ole
helpottajiksi njisäs sairauksissa vat tärkeät aineet sensijaan että
'jvciiioieKoisia neaeimamausiei- ne nautittaisiin ravintona
ta valmistetaan laboratorioissa Emäsaineita oääasiallisimmin lonka perhe oli maalla käymässä
län siinä noiden 4000 työmiehen biilitervasta eetteristä ja joista- sisältävät ruuat ovat: sitruunat tuli ravintolaan aamiaiselle ja istui
kiehumaan kuorittujen ja paloteltu-
jen päärynöiden omenain ja kuitte
nln kanssa keitetään niin kauan et
tä siltä muodostuu sakeaa hilloa
KASVINSYÖJÄ
kuolemasta mutta ne numerot
määrättiin vähennettäväksi 2000
ennenkuin raportti sai päästä jul
kisuuteen -
Työmiehille maksettiin ainoas
taan $240 päivältä ja muonitus
osasto kiskoi heillä huikeita hin
toja kaikista niistä kannu- urk
kine
kin muista aineista Nämä maus- ja kaikenlaiset kypsät hedelmät- hänelle tuntemattoman herrasmiehen
timet muistuttavat maussa ja viljat kuorineen kuten kokoilisit viereen Kasvinsyöjä käytti tilaisuut
hajussa suuresti tuoretta persik- kokomaissi kuorimattomat rus- ta oppinsa julistamiseen selittämällä
kaa banania -ananasta mansik- keat riisit kdkoruis" kaikenlaiset vieraalle että kaikki liharuoka oli
kaa ja omenaa mutta niissä ei vihannekset kuten: salaatit pi- vahingollista ja että ihmisen ravin
ole ravinto-arvoa juuri ollenkaan naatti keräkaalit sipulit kukka- noksl kelpaavat ainoastaan kasviai
ja ovat useimmassa tapauksessa kaalitparsa y m sekä juurikas- nekset -
hyvin vaarallisia (Näillä maus- vit kuten: perunat porkkanat "Mutta" virkkoi vieras "minä har
ja pakettitavaroista joita sin- Tl I dLÄlclaar!l"-s- sooaave- uaisternaKat naurut punajuuret voin syönkään lihaa"
erämaahan oli helpoin kulet- Rakeiset jääkerma ja mel- kaikenlaiset palkokasvit pähki- "Tehän vasfikään tilasitte munia"
taa Puolen paunan kannu lii- 1"vuw "'1- i uitn miiKivea Kuivatut sentti kasvinsyöjä "ja muna on itse
ma-aineilla saostettua hilloa mak- a™n-l1: Ja PPmistit o- 'hedelmät kuten: väskynät rusi- asiassa lihaa sillä siitä tulee lintu"
soi vhden dollarin pieni kannu vft kyllä saaneet lihavia korva- nat korintit y m "Semmoisista munista joita minä
'hapankaalia maksoi dollarin sa "ksla s"ta! e'ta ?vat 3"lstaneet Kananmunan valkuaiset sa- syön" väitti vieras "ei koskaan lu
moin pieni makkarakannu iLei- rtama notekoiset _ 'hedelmä- moinkuin liha ovat happoa muo- to imtua"
pä leivottiin majotuäpaikalla hie- m?us eet ehdottomasti vaaratta- dostavat Munan ruskuaiset si- Mitä te puhutte?" huudahti kas-
noista amerikalaisista vehnäjau- mutta heidän rahalla os- sa tavat emäsaineita Maito on vinsyöjä "Minkälaisia munia te sit-
hoista Tämän Valkosen leivän et -llf ™chP2teen!a °n tuse'n l°kenkm tasapainoista ravin- te syötte?"
Iisaksi käytettiin Valkosia kakku- -tu- — v =a i"ccimui saman "Enimmäkseen keitettyjä'
ja (crackers) tapiokaa jota saa- - a uma j imppoa vierag
iniiiiiiil lai injvjiiLiiniiiii dc idpi- iiiiiijiiuoLcivici diiiciia iviaito 'ne-
noipi sille vaarallisia aineita vas- delmät kuorimaton vilja jä kas- ~~
taan vikset kunnollisesti keitettyinä TARKASTAKAA rLMOTUKSIA
Madeira-Marmore rautatietyö- muodostaisivat parhaan ravin-
Iäisten ravinnosta nuuttui knko- no" !aPSUIe M-fr-M-r-f-H-H-H
vastasi
daan eräästä Etelä-Amerikassa
löytyvästä juuresta makaroonia
kiillotettuja riisiä kalivia sokeria
sianrasvaa (lard) ja suolattua
kuivaa naudanlihaa kaikki run
saasti hannnia mnnAnstvU a 5 naaii ihmisen plämällp ia tprvpv- uppiKaamme valitsemaan ruo-
x_ kamme itsellemme ia länsilleni
neita Kauraryynit ia kannutet- delle välttämättömät kalkin emas
tu maito jotka olisivat olleet aineet Noiden neljän tuhannen
hyviä ruokalajeja säästettiin vir- työläisen kuolema jotka raken
kamiehilie Aamiaiseksi söivät sivat tuon Candelarian hautaus
työmiehet tavalliseti Valkosta lei- maan läpi kulkevan 232 mailia
pää kakkuja ja mustaa kahvia pitkän rautatien puhuu surullis
sokerin kanssa Koska heidän ta kieltä Ne numerot eivät edus
täytyi maksaa kaikesta ruuasta ta ainoastaan estettävissä ollutta
niin tavattoman kalliita hintoja ihmiselämän tuhlausta vaan
ja leipä ollen halvinta 'he söivät myöskin aineellista häviötä
me Kuivatut viikunat ja muut
hedelmät sekä kasvikset eivät
maksa niin paljon kuin kalliit li
hat" Sallittakoon 'hedelmämehu
jen viimeinkin tulla oikeaan ar
voonsa Maissiöljyä sianrasvan vastikkeena
--i
viiiiioiuiiijui v-uiuiumcn rasvan säästämiseksi" sanoo M E
aiick-a surullisen koomillinen Landauer Yhdysvaltain ruoka-ylihal-
scikka oli se kun Madeira-Mar- linnon maissiosnston jäsen jäsen "Ml-
moren rautatieleirin ympärillä nä en tunne mitään kasviöljyä jota
leikki tuhansia terveitä iloisia sin niin mielelläni suositella kuin
"Ituoka-ylihallinto on nvvtänvt et-
'a tä kasvisöljyä käytettäisiin enemmän
SUOSITTELEMME AJURI
LIIKETTÄMMEI Olemme aina valmiit palve
lemaan teitä kaikenlaisella
ajuriliikkeen alaan kuuluvalla
työllä
SEABORG TRANSFER CO
Puhelin 468 Astoria Ore
+
sita runsaasti uskoen tietysti
että leipä on elämän peruste ja
että se yksinään riittää säilyttä
mään ja lisäämään voimaa ja
terveyttä Päivälliseksi ja illal
liseksi he tavallisesti söivät muu
ten samaa kuin aamiaiseksikin
paitsi että lisäsivät siihen liotet
tua ja keitettyä suolasta antura
nahalta näyttävää lihaa Vaih
telun vuoksi he jolloinkin osti
vat kannutettuja papuja silavaa
Kuivattua kalaa tai Hilloa mutta iätön leikillisyys ia 'Hyvinvointi joissa käytetään voita ja muita ras
kain naiden hinta oh niin korkea sairaiden työläisten ympärillä voja tai öljyjä Analyysi on osotta-
eivät he voineet mitä usein ostaa loita kuolema kaatoi km n sotilai- nut maissiöljyssä olevan
Siis kaikki tvömiesten ruoka ta rintamalla oli aivankuin luon- ravintoaineita kuin voissa tai muis
paitsi -pavut olivat suuresti liap- to-äidin yritys puntia kärsiville sa eläinrasvoissa Se on myöskin
poja muodostavia ja seuraukse- ihmislapsille ja neuvoa esimer- PaU°n halvempaa kuin eläinrasvat ja
apinoita samalla kertaa kun ih-
mispoloset kuolivat laumottain
niiden ravintoaineiden puuttees
sa joilla apinat elivät ja olivat
hyvinvoipia Apinat söivät päh
kinöitä
maissiöljyä Maissiöljy saadaan pu
sertamalla maissisydämestä ja on
se hyvin rasvasta Sitä on vertail
tu voin oliiviöljyn sianrasvan ja
muiden öljyjen kanssa ja nämä ko
keet ovat osottancet että siitä voi-
Jos olette
Af
Aipea
Pyytäkää VAPA 1'a'akB KfRJA No? 8
Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tantli
on selitetty sekä täydellinen luettelo fiuom
laisista lääkkeistä liLähettiikiiä tuntiin nimi
eli taudin oireet ja mo esitämme teili mikft
O Itä)
sa löytyviä hedelmiä NiRien vai- ja halvemoaa ruokaa kuin ovat ne JhifiÄL!?!" vaft
(Täm!ln kirjan saatte vApaastf ja pitäisi ftll
Jokasen sunmalisen kodisna sillä ette tiedä
enemmän fjf? tarvitsette tit& Varokaa iiuaibuukj
iuuKKeiiu ja numnuuki tuntona
Lignell'in Aptepki onsnnrin— —
— suom Apteekl Yhdysvalloissa— —
P A UGN1ILL CO luuor Vii