Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 27, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tv
Painos on nyt 8082
m
Amerikan suomalaistan työläisnaisten äänenkannattaja
Organ oi the Finnlsn fforklng Ionien In Amerien
No 35
TIISTAINA ELOKUUN 27— TUESDAY AUGUST 27
1918— Kahdeksas vuosikerlaA
Kilille h 11 W) UH- oIen]"le kl'eneet Puolueen tu- yksin on elämän taistelun ia
JX(A(AVK IV VV UV (AU levaisuus ei ole milloinkaan ollut kuoleman arvoinen
innostavampi Kuin nyt ole koko eamänj aja„a
"Minä olen Hillut tänn vo °Ht niin ylpeä siitä että olen
ktuittaakseni teijle että olen sy- -sosialisti kuin nyt En ole kos
dämestäni teidän kanssanne täi- kaan °"ut niin vPea tovereista-
lä vakavalla hetkellä Ei se mer- !" kun t'11 Päivänä
Kirj Helmi M — n
Suomalaisten työläis
naisten asemasta
Clevelandissa
Kuule kuin humuta
elon mahtava koski !
Noin noin se ktiohuaa
rantatöyryjänsä kohti —
Taas tuolla hiljentää
hiljalleen vieriää —
Suvannon suu
kaareutuu —
Mä elämän- kuohuja
rajusäitä tuulen
joka puolelta humua
samansuuntaista kuulen
Ei rauhaa vaan
riidellään riehutaan
Kauhujen kuvia
ei huvia
Saa myrkkyä tyhjentää
kiromaljoja juoda
Ei tuskia enempää
voitane luoda —
Katkeruus ' rinnassa
kuohuvi koskena
Kirous huulilla
on kamala
Tää kuva sielussa
näin väikkyy värjyy
syksy-yön tuulissa
pedon äänin ärjyy :
Kerran on nouseva
miljoonain mailnia I
Se elämän koskea
osaa laskea !
Täällä Clevelandissa on ffoin
Jokaisella 400' suomalaista naista oerhenal-
kitse mitään mitä meille tapah- koetuksen 'hetkellä he ovat seiso- velijattarina Noin sata heistä
tuu yksilöinä mutta meidän täy- neet vankkana Ja uskollisena kuuluu täkäläiseen s s-osastooi
tyy säilyttää sosialistipuolueen ' flan patissansa minä mielel- joitakin kuuluu seurakuntaan
eheys rikkomattomana Jos epä- Jänjaaan elämäni ja käyköön raittiusseuraan ja radikaalien
onnistumme siinä on kaikki men- !1yY'n ta' ''"onosti me emme joukkoon vaan suurin osa näis
nyttä Niin 'kauan kuin olemme eikkene me emme sovittele me tä palvelijattarista ei kuulu mi
uskollisia itsellemme ja kansain- emme peräänny tuumaakaan me hinkään seuraan Palvelijatta
välisen sosialismin periaatteille seisomme kannallamme me tais- rien palkka on hiukan kohonnut
me emme voi joutua kauas har- telemme _ yhdessä yhdistyneinä viime vuoden ajalla suomalais-
K luMiviuuii jclrt IVcUlclIUYilll-
sen sosialistiliikkeen voiton saavuttamiseksi
haan
_ "Nyt on jokaisella toverilla
tilaisuus näyttää mikä hän on
Nyt on jokaisella toverilla tilai
suus osottaa täysipainoisuutensa
ja näyttää mailmalle että hän
ansaitsee paikaiT sosialistisessa
liikkeessä
Äitiysvakuutuskysymys
ten tyttöjen palkka ollen keski
määrin 7 — 9 dollariin viikolta
Vaikka palkka onkin hiukan' 'kohonnut-
ei palvelijattarien orjan
asema liene paljon parantunut
Heidän työpäivänsä on keski
määrin 13—15 tuntinen vaan jos
sattuu vieraita tai rouva haluaa
lapsensa palvelijattaren
Tuskin on toista sivistysmaata
missä varattomani äitien asema
ym ainoastaan yksi sota jo- on turvattomampi kuin Yhdys- jättää
imu uiiiiuiia un iiiuuMusid : on „n t-" i i i r
ainoastaan y si sota johon minä """'" ™ "a al" ™ ! ""a" ™™ a'Kaa ™
voin värväytyä ja se on mailman 'katkeruudella ilottoman lapsuu- se tnenee teatteriin tai muualle
työläisten sota hallitsevia luok- telsa ioka kului puutteissa ja veyy palvelijattaren päivä
kiä vastaan Siihen sotaan minä oppimattomuudessa Sitä seurasi "sem 18-tuntiseksi
olen värväytynyt koko elinajak- aikainen leivän hankinta ja lo- Monet palvelijattaret välittä-
sen Siina sodassa mna olen puita huolenalaisct ja kovat päi- Vat nykyään ruuan puutetta pai-
valmis uhraamaan vapauteni ia in(0„ v
vuodattamaan viimeisenkin veri- vat ahten al 1 a }a uscmmten !ssa' Ptaa nahkaa?
_t n ii n
pisarani vaan en 'koskaan mis- ct} onela paihaiaisena vieraan
sään sodassa jota vallassaolevat työssä
Sosialistipuolue on nyt
voimakkaampi kuin
koskaan ennen
(True translation filed with the Postmaster
at Astovia Ore Au S7 1918 as quircd
by section 19 of the Act of Oct 6th 1917)
luokat käyvät keskenään ja joi
den seurauksena on aina työläis
ten alistaminen ja orjuutus
"Minua voidaan kutsua epälo
jaaliseksi minut voidaan leimata
-petturiksi minut voidaan lähet-
taa niin ovat rouvat kohdista
neet säästäväisyystoimenpiteet
palvelijattarien ruokajärjestyk
seen Kun kysyy tytöiltä että
mitä pidät paikastasi niin usein
saa vastauksen että "Muuten
Kuka suorittaa ankarimman ja
pisimmän työpäivän? Kenen ter
veys säälimättä joutuu vetoises
sa tai ummehtuneessa tyopai- menisi vaan ci ole ruokaa tar
kassa ylivoimaisista työnponnis- peeksi" Joskus taas vastataan
tää vankilaan tai mestauslavalle Mksista ia riittämättömästä ra- että "ön siellä sentään syömis-
niutta kautta jumalan minä me- vinnosta ja vaatetuksesta mitä ta'" Siis palveluspaikkojen kun-
nen sinne periaatteineni ' suurimpaan vaaranalaisuuteen? n?"isuu8 taaia
Me seisomme nyt kansainväli- „ 1 riippua ruuasta — Kummallista
sen sosialismin periaatteiden -encn 01 huolehdittava lastensa että kaikenlaisten sääntö™ läv-
sanoi Dcbs puhuessaan sosialisti- kanalla vankemmin kuin koskaan toimeentulosta ja kasvatuksesta tyy aina kovimmin koskea työ
puolueen virkailijain konferens- ennen ja kaiken vastustuksen kun oma tai miehen pieni palk- Iäisiin kuten tämäkin ruuan säiis
sissä Chicagossa äskettäin 'Scu- kaiken vihan ja rangaistuksen e- ka ja yhä kallistuvat elantokus- tämismääräys Herrasväki ei tic
raava on osa vanhan veteraaniin- dessä me aiomme kantaa viiri- tannukset tckevät vättämättS tysti kiellä itsellään pa1joamnt
me puheesta jolla han innosti amme korkealla ia kayda atku- mvvst„rn„(1pnk vvfvH„liipn ta onpa määräysten varjossa hy
kokoukseen tulleita tovereita: vaa taistelua mailman työläisten mjystarpcirtcnkin tyydyttämisen v„ kjetää palvelijattarelta ruo-
±AIUH UTI 11JY1U J-tiailieilllieu eipillUUUIUaCKM n! i™ mm llrtia-
vastaanotto ja minä kiitän teitä "Siinä kirjevaihdossa jota olen äidin tulee kestää tuota kaikkea
toverit Me olemme juuri tär- käynyt toverien kanssa yli maan Häneltä elämän huolet riistävät
1 1 : _ : 1 _ 1 n_ ir- " _i -!i-„ i
cdii vtirtiHttisieiuii uveiia M ma v me aiKoma en oie nannyt yu
tunnen että edessämme oleva tään epätoivon sanaa Päinvas
työ 011 tähdellinen ja toivon et- toin joka kirje jonka olen sää
tä ryhdymme siihen yksimielisi- nut on uhkunut sosialistista tais
nä päättävinä ja innostunein teluhenkeä ja minä olen vakuu
mielin tettu että kun vaalitaistelumme
mielen levon kuihduttavat hänet
ka niin vanun tai huonontaa se
sellaiseksi ettei sillä jaksa raa
taa 15-tuntisia päiviä
Palvelijattarista on täälläkin
ennenaikaisesti painaen olojen kova P"te ja siksi kai heidän
pakon voimalla kurjuuteen ja kär palkkojakin on hiukan nostettu
sini yksiin
Monasti tuntee työläisäiti elä-
"Puolue on joutunut ankaran pääsee oikein alkuunsa ja puhu- män taakan olevan ylivoimaisen
koetuksen alaiseksi ankaramman jamme astuvat areenalle he ta
kuin koskaan ennen on sen koko paavat toverimme — ja ei siuo-
olemuksen joka kudos joutunut astaan toverimme vaan yleensä
koetukselle Ja koko tämän ajan työläiset — sanomalleen paljon
011 puolue kestänyt kaikki hyök- vastaanottavampana kuin mil-
kaykset jotka sitä vastaan on loinkaan ennen
kohdistettu Puolueemme on tä-
mutta kaikkein tukalin 011 tilan
sa silloin kun hän puutteissa ja
ahtaissa oloissa joutuu sukua jat
kamaan Lähenevä synnytys tu
lee raskaana tapahtumana tuot-
"Minun 011 viime aikoina täy- taen yhä lisääntyvää huolta Var
sin vaivaloista 011 työnteko ihar
synnytyspäivään saakka Se on
na paivana paljon jyrkemmallä tynvt ottaa pakollinen lepo So- sn vaivaloista 011 työnteko ihan
L-n nnn Iti ci a 1 1 f 1 1 1 i nln milQim vmL-Pam "
järkähtämättömällä
l-i-t 1 11 it-rtL!"! r+ ♦ittn non l-Jn rvl'r1 1 111 on tii 4-nt-lrA
ui iwonan -uuvu v' 1 1 luun ' "ti nuui jjanviuiivii itvuu l i 1 H
että iotkiit ovat liionnnept minin- silloin kuin mailnia 011 Hilessn myos vaarallista niin hyvin ai
eesta mutta puolue ei ole sen- Myt on toiminnan aika M ma ullle Klln lajiscntKin JiteiiKin 0]jsj kyUä innostusta kun vaan
johdosta 'heikontunut Me olem- tunnen että enemmän kuin kos- ansiotyö vieraan työnteettäjän se tulisi pantua alulle Siksipä
me kiitollisuuden velassa vallassa kaan ennen me tarvitsemme luona on aivan cnäinhimillistä ib poliittisesti iäriestvneet' suo-
Nyt olisi palvelijattarilla hyvä
aika saada asemaansa monia tär
keitä parannuksia Voisittehan
koettaa saada edes työpäivänne
lyhenemään joka ei olisi mikään
mahdottomuus jos palvelijatta
ret rupeaisivat sitä järjestymisen
avulla vaatimaan Osastossam
me on noin satakunta palvelija
tarta Jos nämä alkaisivat pal
velijattarien union perustamis
puuhiin niin kyllä siihen sitten
yhtyisivät muunkieliset palveli
jattaretkin Luulen että asiaan
olevalle luokalle ainakin viidestä kaikkemme tällä het
keila ja minä kehittyneen raskauden tilassa o
kantaaksem „ „ „
vapauttanut meidät niistä jotka vähäsen uhraukseni pusertaak- 'tvaiic "discue ivon ponnisuvi-
oikeastaan eivät kuulu meihin seni teidän käsiänne seisoakseni set kuluttavat ylenmäärin hänen
"Numerot eivät merkitse pai- teidän rinnallanne ollakseni o- voimiaan ruumiin osien pingo-
joa iMe olemme voimakkaat sallisena siinä hengessä jota te tetut liikunnat saattavat suoras-
sen takia etta iotkiit harhaan- tunnette a vakuuttaäkseni teille taan vahingoittaa lasta raskait- keväänä eräs suomalainen pal-c
lohtatat ovat hyljänneet meidät että olen valmis tekemään kaiken tcn kantan)U8ten „osaminen lustyttö sanoi puhujaseuran !o-
malaiset naiset olisivat aivan vel-
votettuja asian alulle saamisek
si Toisinaan kyllä näyttää sfiä
että palvelijattaret ovat" hyvin
tvvtyvaisia asemaansa viime
'Ale olemme voimakkaammat nn- sen vahan mmka voin nyt ja ai
den koetuksien takia joiden läpi na sen ainoan asian eteen joka
(Jatkoa toisella sivulla)
(Jatkoa toiatll sivulla)