Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 13, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rtnKfHSÖÖ£H3 {lö-ÖOÖOöa tHKHSOO ka kaikilla taitaa olla Bamalla mon- el se ole tetltii naiset yhtään liikaa to pöytäkirjuriksl J Alho tlllntar-
5 Tr -vrct TT7TTiTnTm" S takin syytä tai narinaa Yksi sanoo vaikka uhraatte miestenne pussista kastajiksi J Alho J Lassila ja M
$KAWDAJNKlKJJCillÄ+ että se on liian kallis jonka kyllä vuodessa Toverittaren hinnan ja ti- Reini Sanomalehti- ja kirjallisuus-
f väitän valheeksi joku sanoo että laatte lehden itsellenne ettette ole asiamieheksi J Alho uutistenklrjot-
OOCKXH aamOOiXl mamaaaOOa Toveritar on mennyt kovin huonok- aina miesten lehdessä osallisena tajaksi Raivaajalle Toverille ja Työ-
VVOODLAND WASH si ettei viitsi lukea koko lehteä Täällä on osaston toiminta hyvin miehelle J Alho Sakki ja Lassila se-
Ei ole paikkakunnaltamme pitkästä Mutta mistä se johtuu? Se on enem vilkkaassa käynnissä katsoen mat- kä Toverittarelle E Lantto J
alkaa näkynyt Toverittaren palstoll- pi meidän syymme Mitä enemmän kojen pituuteen ja teitten huonou- Lassila ilmotti hänellä olevan puo
la kirjettä Vaikka täällä on kyllä tilaamme Toveritarta tai luemme ja teen joka tavallisesti on aina vas- Iueen kirjallisuutta myytävänä Siis
ollut virallisiakin kirjeenvaihtajia o- ktrjotumme siihen sitä paremmaksi tuksena metsäseuduilla (jos esim käyttäkääpä toverit tilaisuutta hy
- saston puolesta mutta näyttävät oi- ja huvittavammaksi se todella tulee teitä on ollenkaan) väksenne ja täyttäkää kirjakaappin
leen vähän muistamattomia viras- Heinäkuun 2 päivänä oli ompelu- Olen kuullut että tänne oliBi pl- ne vailla olevat paikat Lassilan kir
taan seuralla iltama joka onnistui hyvin tänyt perustettamaan ompeluseura javarastosta 499 E Broadway
Meillä naisilla ei täällä- ole tätä Puhdas voitto oli $11440 mutta on se perustettaessa kuollut Buttelaista vouhottelua tuli taas
nykyä minkäänlaisia pyrkimyksiä Elokuun 4 päivä oli ompeluseuralla Vieläkin annan teille naiset muistu- esille elok 1 p Oli näet Frank
Ompeluseura on jo pitemmän aikaa markkinailtama TUilot oli yli $30 tuksen että ottaisitte kaikkeen toi- LHtle vainajan murhan vuosipäivä
ollut aivan unohduksissa eikä vielä Paikkakunnaltamme on lähtenyt mintaan osaa ettei ne perustettaessa J°nka muistoa vietettiin Asia oli
näytä siltä että olisi heräämisen oi- useampia perheitä tämän kesän ai- kuolisi sillä ilman toimintaa ja uli- hyvä ja kieltämättä tarkotuskin hy-
reita kana vaeltamaan tuonne myrskyiselle rautumlsta emme saa mitään aikaan vä vaan toimeenpaneva voima sai
Sanoin että ei meillä täällä ole mailman merelle purttansa hoitele- Ei koskaan kypsä hedelmä suuhun taasen varmaankin enempi hajotusta
pyrkimyksiä Onhan meillä silti se maan Luulevat onnen löytävänsä tule ilman koskematta Samoin se aikaan joukoissa kuin kokoamista
tanssi ja innostuneita siihen olem- vaan pian he palaavat takaisin Fort on myös kaiken muun kanssa että jota niin kovin kipeästi taalla tarvit-
mekin Kun on naalilla tanssit niin Braggiin ne vaatii kestävyyttä ja toiminta- täisiin Oli näet I W W kokouk-
ei ole pelkoa etteikö me sinne kul- Mrs Erickson kuoli San Francis- intoa sessa tehty paätos etta ei mennä
kuamme suuntaisi Ei silti etteikö con sairaalaan jossa hänessä toimi- Olen kuullut että Mrs Ida-Hakala tyohon sinä päyand ia oli noin vain
e olisi "ali right" mutta olisi tettiin leikkaus Ruumis tuodaan Ja Mrs Maria Anttila ovat käyneet suullisesti sivullisillekin mainittu et-
myöskln "ali right" vaikka me vä- tänne haudattavaksi Hän on ollut Saksassa ja tuoneet aika suuret po- ta ei mennä tyohon vaan ei Bulle-
hän tanssin ohella harrastaisimme pitkän aikaa sairaaloinen ja ennen- Jan Palleroiset Kuulema äidit ja po- timssakaan jota jaettiin edellisenä
jotain jalompaa "ja yhteistyölle hyö- kin ollut leikattavana mikäli minä Jat voivat hyvin _ tana mainittu mitään 24 tunnin la-
dyllisempää muistan niin oli tämä kolmas kerta Toisillensa tovereiksi yhdistyivät osta Siis se oli vain huhupuhetta
Köyhälistön luokkataistelu tarvit- — SK Mr Eva Hill Port Arthurista ja Myös oli toinen huhu että yhtiö on
see muutakin kuin paljasta tanssia Sam Hellsten Quibellista Onnea Im°anu "a joka el tule silloin
meiltä naisiltakin Meidän hartell- EVELETH Ml N N vain heidän yhdyselämälleen k10!ttlI)l se tarkottaa
lamme lepää niin ääretön vastuun- Kesäinen tervehdys Toverittaren Jos näen että tällä paikkakunnalla etta lahtea kävelemään oli asiat
alaisuus köyhälistön vapaustatstelus- lukijakunnalle! Toimintamme haa- ruvetaan ottamaan enempi huolta miten oli ja on myös sen toteutta-
sa ja tämä meidän olisi otettava lilla on ollut kerrassaan kuollut näil Toverittaren levittämisestä niin voin nut niille kymmenille jotka olivat
huomioomme sekä toimittava sitä lä kesäkuukausilla ainoastaan ora- toistenkin mainita vähän tapahtumia VOlsea No nyt siis taasen tuli
mukaa- Toverittaret otetaan sydä- peluseura ja Soittokunta on näyttä- — VASTA OPETTELEVA uudenlaisia skäappejä Butteen josta
men asiaksemme tästä alkaen seikka- nyt elonmerkkejä kesäkuumuudesta aapl seuraavan vuoden tapella Jos
peräisen yhteistoiminnan aikaansaa- huolimatta Näytelmäseura on nuk- PORTLAND ORE erran meinattiin todella 24 tunnin
niinen — R K kunut sikeää unta jo monta kuu- Täältä ei ole näkynyt pitkään ai- lakkof- niin miksi ei neuvoteltu
kautta Eiköhän nyt olisi jo aika kaan minkäänlaista kirjotusta Tove- kaikkien unioitten kanssa tai Ilmo-
FORT BRAGG CAL herätä ja alkaa tositarmolla toimin- rittaressa vaikka ei suinkaan asioi- 'eUu painetun sanan muodossa kai-
Ihmettelen että kaikki naiset tali- taan Teille naiset haluaisin sanoa den Puute liene syynä ke ea siitä olisi tullut tosi mie-
too vtorastaa niin paljon tuota ky- että ottakaa nyt oikein kunnian asl- Täällä Portlandissa tuntuvat mie- "enosotusjuhla? Muuten olisi ollut
nää ja paperia Vai säästääkö jo- aksenne se että tilaatte itsellenne lipiteet suomalaisilla työläisillä ole- mlllusia pa!J011 hyödyllisempää ja ke-
kainen aikaa? Minua kirjeenvaihta- Toveritar Uhratkaa toki $150 o- van kovin "radikaalisia" Olinkin nlttavampaa Jos olisi kumpanenkin
jana hävettää tuo vahinko että en man tietolsuutenno kartuttamiseksi vallan unohtaa sen' radikaalisen vuor° ajallaan juhlinut ja agiteeran-
taiitonut päästä ollenkaan järkiin! ja samalla lehtenne avustamiseksi majakan kun olln poissa niiden jou- nut konsaa Ja menneet työhön Ja uh-
kun katkesi Toverittaren tilaus jo- silä onhan Toveritar nykyään araoa kosta vähan ikaa- Kummallista se J"neet PalvPalkan Ja ostettu muis-
ka on kyllä ruma sanoa Hyi miten suomenkielinen naisten lehti mitä on todellakin on kun vähänkin ajatte- toklvl Littlen haudalle että tule-
olemme huolimattomia oman leh- olemassa ja sisältönsä puolesta kyl- lee että kaikki mailman Ihmiset ™tkm sukupolvet olisivat nähneet
temme tilaamisen suhteen Vaan Hn arvokas luettavaksi Siis jään ovat nlln "Pyöraä päästään ettei mlssa lePaa se mies joka on But-
eihän tuo ollut yksin minun häpeä- toivomaan 50 uutta tilaajaa Toverit- kukaan ymmärrä toistaan Se on to- £S8a työn marttyyriksi Joutunut
ni koska näyttää siinä armeijassa tafelle E velethlstä — L A dellakin ikävää kun työläiset ovat a sl"e0 ollBl Julistettu 24 tun-
olevan niin paljon muitakin Varoi- alkaneet riitelemään keskenään juu- nln lakko 28 p heinäkuuta T Moo-
tan oman vahinkoni johdosta muita QUIBELL O NT CAN rl nyt kun tarvittaisiin kaikki voi- pelastamiseksi Se olisi ollut
että älkää päästäkö huolimattomuut- Jos vähän kirjottaisiu Toveritta- mat koolla yhteisesti puolustamassa 30 tar k0 tustaan vastaavampi Nyt
ta niin julkisestl rehottamaan vaik- reen tältäkin paikkakunnalta Olen luokkamme oikeuksia uta kolt™ vain eripuraisuutta entts-
seurannut tavallisen tarkasti jos oli- Tov A Hautamäki on ollut täällä ta enempi työläisten keskuuteen ja
tf"t- i„j„„mf si paikkakunnaltamme kirjeitä mut luennoimassa kolmena iltana Pu- fuurla tuloja kapakoitsijoille Ja
yat äärettömästi korkeammat ja enintäkään sanaaJ maJ heen jälkeen ovat i w w:lälset Ja renssin muijalle Sekin vielä lisä-
inhimillisesti paremmat kuin vie- nUlu EnsiksI annan teine naiaet sosialistit keskustelleet eli tuoneet ten mielikarvautta kun tämän hom-
lä minään aikana sivistyskautc- muis[utuksen että tilaatte Toveritta- es"'s mielipiteitään Esittihän eräs man alkuunpanijat Ja suurimmat
namme on ollut olemassa Se ren ensi tiiagsa itsellenne Olette väittelijä sellaisiakin mielipiteitä et- huuta'at °tUvat aikansa Ja korttinsa
takaa yksilöllisen vapauden vei- j0 kvllin kauan uinuneet sivussa tä me emme tarvitse lakia eikä oi- parl päivää ennen että saavat taa
jenien ja tasa-arvoisuuden jotka Seuratkaa tämän paikkakunnan mies- kel'tta vaai on meidän taisteltava "yvänä poikana jälkeen tämän
nykyään ovat vain pelkkiä heli- väkeä mitenkä he ovat innostuneet asevoimin muuten emme mitään voi- pa'va" menna tyo1lon' °n 86 mainio
leviä ' sanoia ilman mitään mer- tilaaaman itselleen sanomalehden ta Kyllä minusta se olisi vähimmin ffa Kuu°" oikein Pitka k'e" että
lTtl J T-kT (Vapauden) Minä ajattelen että suotavaa qttä työläisten täytyisi "Iftuu vähän nuolasemaan Joka puo-
kinsta— kaikkialla lopulta aseisiin turvautua IelIe- Se on sitä mainittua Butten
Z llZ tuiee niin sanottu-
nnDit irl1iDtAMnn h„iut „w jen muistafn ia vnii-nufn t mt nr
levinnyt nautaeläimiinkin Amerikas-
_ _„_ „
ca niin itinjaiic cuo ocii kguiLama
tuho nousee vuosittain 25: teen milj
rtrllifn Hallini nn nakannut 118
SlSlZrilXtorta
rrivXS
päässä toimiva armeliaisuusseura —
~ " ""-
on ryhtynyt entistä pontevammin eh-
käisemään tuberkuloosin leviämistä
ihmisissä Monet henkivakuutusyh-
tiöt ja salaseurat ovat jo kauan ai-
kaa koettaneet edistää tuberkuloo-
sin leviämisen ehkäisemistä ja pa-
" „„„„ „„„„„
ruuuumsut tuu
kpu tnhntviit vnin li anlvvät Ja
sen tuhotyöt vain lisääntyvät Ja
kuinka voidaankaan odottaa toisen-
laisia tuloksia niin kauan kuin työ-
Iäisten täytyy työskennellä ja asua
S "Xä
i _
ravintoa ja kärsiä vilua ja puutetta
Niin kauan kuin farmarin
r — _
n täytyy
elääkseen myyda keunkotautisen- ien-
män maitoa tai lihaa ja niin kauan
kuin liikevoitoilla elävät välittäjät
ja trustit tietoisesti myyvät tuber-
kuloosin saastuttaman eläimen lihaa
ja voita ihmisille tai yleensä niin
kauan kuin raha ja liikevoitto on
tärkeämpi kuin ihmisten onni ja ter-
vpvs niin Pmme vni nrtnttna tämän-
kään hirvittävän tuhon häviämistä
Oletteko siskot huomanneet sitä
Keikkaa että aillnin kn lämniimit
tari nousee niin Toverittaren tilaaja-
määr säännöllisesti laskee Kesä-
lcuukausilla katkeaa kaikista eniten
tilauksia Monet sskot ovat muu-
tamien viikkojen kesälomalla ja silla
k 'J Jalfn Fikä siitä voi
f ~ unohtd"kslin- „tn„
- 7 tVaikkanimnSaot ""
Är r:
uupuu™ -
aisivät tvöväenluokau oikeuksien
polkemisen edes hetkeksi rauhaan
He ovat aila valveilla ja toimlnnas-
Ea Heidan sanomalehtensä pom-
mittavat meldan uokkavarustuksiam
me lakkaamatta ja siksi meidänkään
e{ saiSi edes niiden muutamien
" r„_ „
lenomien paivieuKuau mua
t„o „)!„ Vinrmonvnafl että iiHtä sim-
taa niin hurmaavasti että jättäisim
me uudistamatta oman lehtemme
joskin jätämme lehteemme kirjotta
misen toisten tehtäväksi kuten ke
Äfar KreenV8mta-
---
palaatte kesähuveistanne arkipäivän
XT„ U„ PlonhQn fo lioilflrl fnnSI
valjaisiin ja silloin tietysti uudistu-
nein voimin' tartutte kynäänne sekä
otatte tilauksia Toverittarelle
joko olet tilannut "LANGENNEEN
LAULUJA" Moses Hahlin kirjotta-
man runoteoksen? Luettuani tuon
kirjan tulin samaan johtopäätökseen
1! m™ mntkin Ptlä ae nitäisi
olla jokaisen kirjastossa Ostapas
se itsellesi ja osta tutiavanesiKin
lahjaksi Se on niin halpahintainen-
n„ ottS kainon vni m Itapllepn
lunastaa Se maksaa ainoastaan yh-
den dollarin Saatavana Toverin
kirjakaupasta
JJ ULI Cli n S-lJtifl
genlgen ukon tkk
__
jauniscii ij u vua&Luii juimillcll UU1K-
työläinen ymmärtänee sen että
kalkkl a™t eivät ole niinkuin niiden
'tulisi olla tantta turhalla kilhkollul-
-s äääÄ
teiseilä viisaalla menettelvllä Olem-
mehän me työläiset kaikki puhe- kir- laPslraukka pari vuorokautta hirvei-jotus-
ja lukutaitoisia Joten meillä ta tuskia kärsittyään pääsi lepoon
on keinoja joiden avulla voimme Miea "ukkul heinäk 30 p Butten
m yhteisvmmärrvkseen kun väin
lu el ™kalS
™ "a'ua Ja ™ " _me"a -f sokal8e
nakkoluulo toistemme mieliniteitä
kohtaan —No niin Terve tnlstniselr
lluIlHa"- ien e lOlStaiSeiC-
si— J---Y
BUTTE MONT
Butten s s-osasto piti virallisen
suksen heinäk 28 p Jossa oi
" """"f li
jotka iätettiin növdiillp allisi vmmär
i? Ka f'6"' " ! mT?
" ' V Tl
nik8' '"ovat eli toisin sanoen jot-
tta lu iyu™i un vapamuK-
sen riippuvan heistä itsestään Ja o-
"lasta Aoim'n"as'aan- "Puvat elok
plk'ol: ( K- Lanton asunnolle
48S E Broadway pidettävään koko-
ukseen Tärkeitä asioita!
PuolivUOsikokous myös pidettiin
san°ttuna 28 p vk jossa muun
muassa luetti n nuo vims t Hrannrt-
ti ja toimintakertomus Valittiin
— -~
m - vös Virkailijat seuraavaksi puoleksi
yuodeksi Organiseeraajaksi Emma
ant0- rahaston- ja jäsenklrjuriksi
J Sakki rahastonhoitajaksi K Lant-
laisten kesken heidän haalillaan 11
n lnlr kin n auta i t
"-vw tuioa ciiiva hiib-
Jenkiintoinen -Sopii mennä seuraa-
maa"'
( H""vea" onnettomuuden uhriksi
syjttivttot
"""'H" imen seurauksella että
huvittelujärveen Vene oli kaatu
nUt ja "mataidotonna mZ pafnu
pohjaan Hän H v„t„i- n??"
V" JO K0'mas jonka
naofo Tn „ i j_
Ba' unnaseen tämän kesän
ainlln — E L
ajalla
E L
l I I I 1 I 1 1 1 HH I I 1
+ a
8UOSITTELEMME AJURI
LIIKETTÄMME!
r _ _ _
r uieiuuie aina valmiit palve- +
lemaan teitä kaikenlaisella
ajuriliikkeen alaan kuuluvalla +
työlIä
+
+
+ SEjABORG TRANSFER CO
+ Puhelin 466 Astorla Ore
+
+
+
+
+
+
+ "
H-f-M-M
NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
ASTORIA„ — — -
sJt°[dAe[äns- tZoSnZ toÄ
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor A vt