Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 13, 1918, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ
Tiistaina Elokuun 13 p:nä
No 33
välttämättömiä yhteiskunnan elä- koskaan ennen sivistyselämän
mälle ja hyvinvoinnille edellisissä vaiheissa
- — — Tämä kehitys se näyttää tietä
Kehityksen teoria on osotta- Kehityksen luonnollisen pro- ja osottaa mahdollisuuden että
Kulku sosialismiin
TOVERITAR
Amerikan suomalaisten tTÖ!Sisnistta ää
nenkannattaja ilmestyy Astoiiassa Ore jo
ka tiistai The Western Workmen's Pub
Soriety'n kustantamana
l vuosikerta $150 Puoli vuotta 90c nut että luonnossa on kaikki tu- sessin kautta on ihmiskunta ke- näitä voimia voidaan käyttää
I vuosikerta? $"76 puoii Vuötta $ioo hansien ja tuhansien- ahnomais- nuin}t diKuperdiseiia vmeyuen yhteiskunnan hyväksi kokonaan
TOVERITAR
BOX 99
ASTORIA ORE
ten muutoksien" seurausta että t'1}??} ensin raakalaisuuteen ja eikä kuten nyt tuottaa turmiota
nvkvisvvs eroaa menneisvvdestä s'''ä sitte nykyiseen ' — "sivis- työläisten suurille loukoille na-
tsntered as aerond-cias matter jm istu :a et(a tule vaisuus täytyy olla tynseen lienny s sivuuni van- kottaa heitä jotikottain tvotto-
I9H at the Post OKce at Astorta Oregon J _„£' 1 nH-iiw5in vhroinn -n-
uuiier the Act of March 3rd 1879
TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION RATES
IN THE UNITED STATES:
han alkuperäisen yhteiskunta- mVvteen in sallia vain sellaista
l-ehltvs ei salli t-ilou- mu:on' Äoka Perustuj h(T°n palkkaa työtä tehdessä että se
ilmi vlitr sknnnVn k?skmllselle vhteisavulle ja kul- jlulri estä"ä suorastaan nälkään
ilmiön yhteiskunnan k{ sjvjstyksen monien vaiheitten w„nlemasta
erilainen kuin nykyisyys
Yleinen
dellisen
IraiT-lriou vo i'Vioi t rn niin nvlrvia- KUOieiliaSta
niivuivii uiiiviibii j j Inm irllrin vlitpictlinrnnripcfp t i _ _ _
il ainE ui't ivtv TULinuiiiu ui Lövi V nflPlC!inni'lirMlCr IIHGICln
Oiie ycar $150 6 months 90c teli Klllll menneitteinklll SIVUUt- nerustu maan nriipn in vh- 1 „ "
in wu: t__ tnmin (ipfppn irintrlman lain ' -V iiiasd suuiiuuuii ivuidisicit ai-
One ye?r$_i7s_ _ 6 months $ioo taa tämän lieteen osottaman lain telsiamnan välttämättömien elä- ifPr„„e va{ttnmasUti kmeita
in uKKiun iuuniKi9i alaisuutta -i- t — —
One year $175 6 months $ioo """" _ maiivalineitten tuottamiseksi tar- vastaan joita he pyrkivät särke-
Aiver„sing rate 50c per inch fer insertion ff aineelliset ja talon- yittavien työkalujen ja koneisto- mäan £e eivät voineet nähdä
JlXlLipllXs Ja Dusne ka' ! ] lolouhteet' Jotka ovat Jen yksityisomistukselle Ja ny- niissa nnulta kllin sorron välinei-
'TimoSinso Pn?ii tuumalta krrn vallinneet yhteiskunnissa ennen kyisen yhteiskunnan merkit viit- tä Mutta me sosialistit näemme
ZfätaTsal%&to%S2& °vat J°htaeet lla!ta yhteiskun- taavat taas siihen että palataan niissä keinoll taivuttaa luonnon-
li-o tia muodostavien joukkojen en- yhteisomistukseen mutta ääret- i„„:00„ „i„„i„i=o
laisiin ajatusmuotoihin ja kasi- tömän paljon korkeammalla as- sosialismin vallitessa käytetään
tyksiin ja ovat muodostaneet ser teellä niitä koko yhteiskunnan hyväksi
perustan jonka paalle on sitte Menneitten Yhteiskuntien lus- mi i„„tmn +„_
Astoria Oregon koh®nmit se ylärakenne jonka toria ön yksinkertaisesta alku- iaisten tvotä
tiuuiuaic t im- lIllltJUUMd lllUIllIUUlKUISeillUaclII VtitoicVnnnnllicon nmiarnkSpn
TOIMITUS:
Maiju Nurmi
Box 99
konnolliset menöt siviili- ja ri- rakenteeseen kehittyvän yhteis- asettamine„ nykyisen omistuksen
koslait valtiolliset järjestöt ja kunnallisen kehityksen historiaa :„n„ „„: u
tilaaialuettelo o- 1 ' Jf e J raanno"-" ¥lta ke "!'s °" kuluneen vuo- dollinen sivistyskaudessamme
tilaajaluettelo tyaet tlkeln alneellsa voi- sisadan ajalla edistynyt suurella ottamalla Yhteiskunnan haltuun
mia kontrolleeraavan luokan ta- nopeudella siirtäen taloudellista tlnQntrvHiinPPf ttnHnstetaan "
Toverittaren tilaaj
eiffia cura9V99 '
7 a 48 " T:"-A- - ' °Pelaella s"rtae" taiouaei is a tuotant0välineet muodostetaan
KATKEVME1TA 52 "~ vauaa vd uauiduuun- valtaa muutamain harvani kasun keskinäisen avun ja yhteiskun-
en elaman välineitten tuotan- kauppa- a rahaetujen yhdisty- nallisen paiveluksen yhteiskunta
NE TYÖMIEHEN JOULUN nossa" nnsprosessm kautta korporatsi- Tämä näennäiIlen takaisin palaa- -
AVUSTAJAT Menneisyyden historii on iat- ?°neS1„ raJ°tetulIa ™st™vel™ " minen alkuperäisten esi-isäimme
JMenneisjyaen lustona 011 jat- hsuudella olevien yhtiöitten lut- vhteiskttnnalliseen elämään ei
jotka vielä eivät oi e ryhtyneet kuvaa l muutosta trustien muodossa tuitenkaan' ole sitä so palaa
valmistelemaan kirjotuksiaan en ja pennpohjaiseq muutoksen kohottaen yhteiskunnallista tuo-' migta siihen yksinkertaiseen van
:1ykööt käsiksi asiaan näinä pai- "J3 ?°"fm?5 ™X? ta"!0a maiIman rkkinoita han 'yhteiskunnan muotoon vaan
vinä Elokuu on jo kulumassa nykyista järjestelmää puolusta- varten poistaen yksilöllisen am- tulee yhteiskunta olemaan moni
in viimeistään on kirjotusten oi- vain "oikeaoppisten väitteen mattimiehen erottaen työläiset naispmni ia Vpliitf-vnpemni käir
tava Työmiehen Joulun toimi- että nykyistä yhteiskuntamuotoa tuotantovälineiden omistuksesta äeT ilmi skun
tnksen hallussa svvskuun 15 o hallitsevat ikuiset ja muuttumat- ja k00ten ne keskittyneisiin tvö- I L T" !
I „-:So" ♦ ir tomat lait että omaisuus muuta- :„ l HZi- aauccl Ja AasuKsei joiK-a pe
JtUill L cl V iiitijiom uvai " i - t jja jumin ja IClIldlSUU KtlJ L la-
lähettäneet kirjotuksensa ja toi- main harvani monopoolina ei voi mäan nykyaikaisen teollisuuska-
vottavaa olisi ettei kukaan avtts- muuttua vaan tulee jäämään pitalismin tieteellistä koneistoa
teista jättäisi kirjotuksensa lä- kuin kivettyneenä nykyiseen
liettämistä ihan viime tinkaan muotoonsa sallien korkeintaan Tämä yhteiskunnassa olevien
että jäisi tarpeeksi ailaa kirjo- tapahtuvan joitakin pieniä kor- yksilöitten yhdistymä joka pitää
tiisteu kuvittamiseen ytns Siis jauksia ja uudistuksia jotka tu- hallussaan yhteiskunnalle väittä
kynään pystyvät toverit miehet levät huojentamaan monien tus- mättömäin elintarpeitten tuotan-
in naiset-sivuuttakaa muut vh- Ja a vanemamaan lonaKin vaa- tokoneistoa tama rvhtna inka p i iUoc„io n„ct'ia
ty')nhe nyt siihen saakka kunnes rinkäytöksiä joita sattumalta voi suorita mitään palvelusta yhteis- pyydetään lähettämään kirjotuk-
kirjotuksenne Työmiehen Jotiltil nykyisessä muodossa olla kunnassa vaan muodostaa lois- sia LASTEN' JOULUUN
!e on vnlinis Asia on siksi tär- Kehityksen laki on ristiriidas- eläjäin ryhmän joka käyttää hy- Tehkäämme yhteisvoimin Las
sea ef ä sille ansaitsee antaa ai- sa moisen väitteen kanssa sellai- väkseen erityisesti harjotettujen ten Joulusta oikein pirteä ja a
ycii erikoista huomiota Työ- sen muuttumattoman ja ehdot- liikkeenhoitajani järjestämisky- janmukainen julkaisu Kirjotus
miehsn Joulu on ainoa suomen- toman "luonnonlain" toiminnas- kyä valvomaan teollisuuksia pai- ten pitäisi olla täällä viimeistään
kielinen työväen joululehti tänä ta Ei ole olemassakaan sellais- kan edestä on nykyiseen teolli- lokakuun alussa Kuvat ovat
viuiMiia _ ta lakia jonka voitaisi sanoa toi- suuskapitalismiin kuuluvain voi- myöskin tervetulleita Kirjotuk-
Kirjotukset lähetettävä osot- mivan yksityisomistuksen puo- niien taloudellisen kehityksen set lähetettävä osotteella: Las-„
tc-lla : Työmiehen Joulun Toimi- lustamiseksi maan ja tuotanto- välttämätön ja kiertämätön tuo- ten Joulun Toimitus Box 99 As-
tus Pox 553 Supcrior VVis laitoksien suhteen jotka ovat te eikä sitä ole ollut olemassa toria Oregon
rustuvat menneisyydessä kootuil
le kokemuksille ja tiedoille ja'
muodostavat olosuhteet jotka o-
LAPSILLE KIRJOTTA JAT
TARTTUKAA KYNÄÄNI
Kaikkia entisiä ja paljon uu-
II!!1
Illillil
li
KATSAUKSIA
Järjestyminen tuottaa tuloksia '
Työväen lehdet ovat Jo vuosikau
sia liPrtoneet naistyöluisten pitkistä
tyipäivistä huonoista työoloista ja
itelinoista palkoista useissa hallituk-u-n
verstaissa Varsinkin kaiverrus
os istolla työskentelevien naisten
litukat ja hirvittävän pitkät päivät
ovit kaikille työväen lehtien Iuki
jnillf tunnetut Noin vuosi sitten
tentittiin naisilla kairerrusosastolla
niin monta tuntia ylityötä että hoi
d a päivänsä olivat usein 14 — 16 tun
fiua Amerikan naisten ammattiliit
to naisten äänioikeusliltto ja kon
gi "issinainen Jeanette Rankin valit
ti v at asiasta sihteeri McAdoolle jo
ku iieti määräsi lopettamaan ylityön
ja pitämään työpäivän 8-tuntiseua
Mutta naisten alhaiset palkat jäivät
ennalleen Amerikan naisten ammat
tiliitto on koettanut järjestää kai
vei tajanaisla Jo kauan aikaa vaan
"kuuliaisuus" työnantajaansa — itse
(iflli Samulia kohtaan on estänyt
linuä naiset näkemästä velvollisuuk
sin ui itseänsä kohtaan Vihdoin pit-
iiillisen agiteerauksen perästä noin
700 kaivertajanaista yhtyi unioon
' Palkanylennys vaatimus alkoi saada
yleistä kannatusta näiden arkojen
tiaisten keskuudessa Asia vedottiin
Cititigcesslin Union järjestäjä ker-
too kirjelmässään kongressille mm
seuraavaa: "Naistyöläisten palkka sen isä ja äiti yhtäläisesti ovat edes
hallituksen kaiverrusosastolla vaih- vastuussa lapsen elatuksesta ja kas
telee $175 ja $224 välillä Heidän Jatukses'a- Tie tapauk-
„ „ Bessa' etta lapsen isa tai aiti ei huo
yllnpalkkansa on huonompi kuin Clii- leHdl lapsesta pitää valtio siitä
cagon teurastlmoissa työsjcentelevien huolen Norja on ensimäisenä kan
na steu alinpalkka Naisten palkka soJen joukossa luopUmaan vanhan
naissa verstaissa el ole noussut vuo- aikaisesta raa'asta tavasta kohdella
sikausiiiv vaikka elinkustannukset aviottomia äitejä yksin "syyllisinä"
a vuokrat ovat nousseet Miehet ja heidän lapsiaan äpäröinä joilla
jotka puhdistavat koneita ja kunta- el ole tavallisen lapsen oikeuksia
a uuuru JB iaaruuu saavai valtion eika ihmlsteil siimissä
paljon parempaa palkkaa kuin am- —
mattitaltoiset koneita käyttävät nai- Seattlen hotellipalvelijattaret vaati-
set Ajurit ja varastomiehet saavat vat palkan yennystä
parempaa palkkaa kuin ne naiset
jotka ovat vastuussa hallitukeen Seattlen hotellipalvelijattarien unio
bondien rahojen ja postimerkkien on lähettänvt kaikiHe hotellien pltä-
Zn0i:rerSnaUs'tä 'TgXS vaaditaan
jäseniä jotka ovat riippuvaisia hei- v"k°la palkkaa 15 dollarista ylös
dän ansiostaan" Nyt on laadittu piiln sekä työviikon rajottamista kuu
laki joka määrää kaivertajanaisten Sipiläiseksi Tähän mennessä ovat
olinpaikan $287 päivältä eli yksi kaikki llotellieli Pitäjät paitsi kaksi
sentti vähempi kuin naiset vaativat SHOstuneet vaatimukseen nämäkin
—Ilman järjestymistä he ehkä vielä- kaksi ovat su°stneet maksamaan
kln raataisivat $175 päiväpalkalla ™autun Paikan vaan eivät oie suos-
Kaivertajanaisten union jäsenmäärä tuneet kuuden Päivän työviikkoon
on nyt yli 2000 eli puolet kaikista Arvellaan näidenkin pian suostuvan
kaivertajanaisista ' Hotellipalvelijattarien unio on toi-
minut vasta muutamia kuukausia
Norja suojelee "isättömiä" lapsia Sen JäseDet oIiva' varustautuneet
lakkoiltuinaan ellei union vaatimuk-
Norjassa on äskettäin hyväksytty siin olisi suostuttu Unioon on hil-
laki jonka mukaan aviottoman äidin jattain yhtynyt 21 uutta jäsentä
lapsi tulee saamaan "kansakunnan Suomalaiset naiset jotka työsken-
täydellisen hyväksymisen" Uuden televät sillä alalla ehkä kuuluvat
lain mukaan on hallitus edesvas- kaikki unioon Jos on joitakin jot-
tuussa siitä että aviottomat lapst ka eivät vielä ole yhtyneet niin toi-
tulevat saamaan ruokaa suojaa ja vottavasti he pian yhtyvät Järjes-
kasvatusta Valtio valvoo että lap- töön kuuluminen ei saa päättyä sii
hen kun Joku vaatimus on saatu
ajetuksi läpi Työnantajat ovat aina
valvomassa etujaan ja ovat valmiita
vikuroimaan palkan maksussa ym
tilaisuuden tullen joten työläisten
tulee olla samoin aina paikallaan
järjestössään puolustamassa oikeuk
siaan Vancouverin BC pesulaitostyöläis
ten järjestyminen
edistyy hyvin huolimatta työnanta
jien ilkeydestä ja vainosta "Cas
cade" pesulaitos on yksi katalimpia
union vainoojia vaan peläten jär
jestyneen työväen vainoa se ei us
kalla suorastaan erottaa työläisiä
joita epäillään union järjestäjiksi
mutta tekee heidän olonsa laitokses
sa niin sietämättömäksi että ku
kaan joka toimii järjestäjänä tai
edes suosii innokkaasti uniota ei
voi olla kauan työssä siinä laitok
sessa Tietysti kalkissa laitoksissa
koetetaan samoja menettelyjä vaan
el kovin hyvillä tuloksilla koska lä
hes 60 porsenttia Vancouverin pesu
laitostyöläisistä kuuluu jo unioon
—
Keuhkotaudin aiheuttama tuho
on Dr Livingston Ferrandin mukaan
niin hirvittävä että jokaisessa soti
vassa maassa sen tuhoa ana on
kuollut vuosittain melkein yhtä mon
ta ihmistä kuin taistelutantereella
kin Noin 50000 aseisiin kutsuttua
miestä tässä tässä maassa on ollut
keuhkotautista — Ihmiset yksin eivät
sairasta tuberkuloosia vaan on se