Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 06, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N0- 32 Tiistaina elokuun 6 p:nä SIVU VIISI
mobiilin saa Tänne sitä ei var- natekstin jota en tahdo tässä mal- naiset ei tule kokouksiin eikä sitä näisesti Itsenäiseen ajattetuun Ja
maankaan uskalla toivoa kun niin nita voida valita ainoastaan miehistä ajatustensa tulkitsemiseen oppii par-
vähän lippujakin myytiin Syv oli Tahdon huomauttaa Andrewia jo- kun siinä molempien toimintaa tar- haiten sellaisissa kokouksissa missä
osaksi siinä että ne tänne lähetettiin ka kirjoit! Astorian Sanomiin kirjo- vitaan Ei meillä ole aikaa velttou- ei tunue itseään niin kovin pieneksi
liiall myöhään ja myöskin se että tuksen John Setulan auton kaatuml- teen Meidän työmme ei olo- valmis ja missä kysymykset eivät ole aina
kirjallisuuskoniitean jäsenillä on sesta Hän lohdutti meitä että Jesus vielä Enemmän ja enemmän me raskaita
myöskin hiin paljon sivutehtäviä et- auttaa mutta pyydän ettei Andrew olemme velvolliset toimimaan pi- Nyt on kaikilla Työmiehen asia
tel ollut aikaa niiden kauppaalnl- toimita Jesusta enää auttamaan sil- tääkseinme osastomme hengissä ja miehillä Toveritarkin saatavana se
Been joskin on paljon välinpitämät- lä se on nyt "too late" Auto on hy- siihen täytyy vanhojen jäsenien ot- kä myöskin muita puoluelehtiä Ti-
tömyyden syytäkin vässä kunnossa ja ajurit ovat myös taa osaa niinkauan kunnes saadaan lataanpa heiltä Toveritarta sekä mui-
Heinäkuun 26 p aamuna olin tä- pois ojasta joten se pelastaja saa uusia voimia takin lehtiä ja luetaan niitä Jokai
käläisellä rautatieasemalla katso- matkustaa sinne missä häntä eniten Ompeluseura on myöskin levähtä- sen suomalaisen työläisen pitäisi _
massa kun nuoria miehiä lähdettiin tarvitaan mässä eikä ole tietoa vielä koska myöskin hankkia edes yksi Toverin
viemään harjotusleiriire Osastomme Meille tulee tänne puhuja " Alf red se alkaa toimimaan vaan toivotta- ja Toverittaren myyjaislippu Kan
jäsenen Matti Piilolan täytyi mennä Hautamäki tämän kuun 12—13 päi- vasti pian kuitenkin Silloin kun takaamme kortemme yhteiseen ke
huolimatta siitä että hän el ole vinä Mennäänpä joukolla kuule- näette Toverissa ilmotuksen mii- koon oman asiamme hyväksi
maan kansalainen Ne kolme suo- maan mitä hänellä on sanottavaa loin on ensimäinen ompeluseuran ko- Toivon että ompeluseurakin taas
malaista poikaa Alfred Joensuu Set- Koettakaapa nyt kiijottaa Toverit- kous niin toivon että kaikki Ta- edes syksyn tullen alkaa toimimaan
tl Karo ja Emil Lampela jotka ovat tareen oikein joukolla Kyllä minä- coman suomalaiset naiset tekin jot- oikein reippaasti Kdkapa tietaa
kärsineet vuoden vankeusrangaistut kin puolestani taas kirjotan kun pää- ka ette ole ennen ompeluseuraan vaikka se aika olisi hy via lyhyt joi
sen tämän kaupungin vankilassa sen hyvään alkuun kuuluneet tulisitte kokoukseen otta- loin saamme vapaasti toimia asia m
vietiin mvös Pojat oli pantu oikein Hauskaa kesän jatkca vaan toivoo maan töitä tehdäksenne Toimikaam- me eteen Työmme on pientä mut
käsirautoihin ja viety jo junaan en- — ELLEN ' me kaikin yhdessä meidän kaikkien ta kyllä siitäkin rakentuu muun pie
nemmin kuin tois ei kait uskottu yhteiseksi hyväksi nen to minnan 'avulla ainakin yksi
heidän muuten mukana pysyvän Ko- SAN FRANCISCO CAL Ehkä ensi kokouksessa jo saamme kulmak vi siihen suureen uuteen yh
„ l ' klrieenvaihtaian Toverittarelle että teiskuntarakenteeseen joka on ker
vin oli pojat kalvenneet oltuaan ko- Täma 8an Francisc0 011 omituinen MiTtar ran nouseva työväenluokan luoma-
konaisen vuoden tuollaisessa pene kyIä mo„estaki„ eri syyltä Ensiksi itse u ällänne te Ica"- na Heittäkää toverit menneisyy
su nel ku ma sessa huoneessa Hei- täaitä el olo koskaan kirjotuksia To- au ™ " ™ m tenktn -HULDA teen se yksilöpyyteiden adesajami
dan nykyisesta kohtalostaan ei vielä verittaIessa mikä on hyvin omitui- ki£ ™ta luette kuinkin HULDA xMämme Unitattako 8Uutta
ainakaan ole tietoa nen lmlö Kerran täällä valittiin Aljmlv asiaamme jonka eteen meidän tuli-
lotollakin nurinkurinen tama por- jo kirjeenvaihtajakin mutta vähään DULUTH MINN si tehdä työtä Olkoon 'tämä herä-
varillinen yhteiskunta jos tapat jon- se klivui kaksi lyhyttä kirjotusta UULUm' - tyshuutona — Femia
kun ihmisen rangaistaan sinua siitä ja gen päälle pitkä " lepohetki Toi- Kerronpa yhtä ja toista täältä kos- '
jos kieltäydyt ottamasta asetta mur- ie"n 0n huvitoimikunnan päätös pää- ka täältä ei ole kovin usein kirjeitä HOQUIAM WASH
hataksesi toisen rangaistaan siitä- tettiin että kaikista suuremmista il- Toverittaressa Eteenpäin sitä men- ' „„„„„„„
Kin tama- ja juhlatilaisuuksista pannaan nään täälläkin vaikka hiljalleen Om- Tu palo yime sunnuntamamu a
Kesäinen tervehdys kaikille Tove- Toverittareen ilmotus peluseuralla oli viimeinen kokous kl° " syttyi tuli J Ja Kahdeksan
rittaren lukijoille ANNA VVEIJOLA Ell ole vielä nähnyt minkäänlaista noin kaksi kuukautta sitten Ensi nen kadun kulmassa olevaan rohd
927 A St Eureka Cal jlmotusta Toverittaressa Nyt taas kerran silloin minun tietääkseni nai- kaupan perällä rappukäytävässä Tu-
_S ' f Bpt iTPaknitelivnt kokouksessaan 11 sai alkunsa tuntemattomalla taval-
tulee ja on jo tiedossa monta arvo- set keskustelivat kokouksessaan vsh'iiiii nnlttna koko
ROCH ESTER WASH kasta „(aa jote„ lienee paikallaan Kysymys oli päätetty ottaa keskus- £ 3a °" 80 '"1 väi na p„
-n „i „=ihnvt Toverittares- niistä mainita teltavaksi edellisessä kokouksessa Korttelin J ja I kadun välillä Pa-
Koska en ole nähnyt loyeriuares nusta mainita lokunnan ja satojen vapaaehtoisten
sa mitään täältä Roc esteristä paa- Ensks taa a tulee olemaan suu- aan aan oltu inno atuneUa ai ay n anUm& ponnistllksilIa
tiu minäkin vähän siihen töhertää ret kakslpuivaiset syysjuhlat 1 ja 2 noastaan naii asiaan innostunutta kuitenkin raioitetuksi
Tervehdys ensiksi kaikile Tove- päivinä syyskuuta arvokkaalla oh- ™
rittaren lukijoille! ' Jelrnalla ja hyvällä näytöskappaleet- b ttenhan s en innostui joitakin to patokun-
Ilmat ovat olleet kauniit ja aivan a Sitten tulee ompeluseuran myy- takin Uha nhta °an Jou- erok
liiankin lämpimät ja sadetta ei tule jäiset syyskuun aikana Ompe useu- kosaa nuUkln jo 1 a olivat kysy nlajata!osta (Roomillg
vaikka melkein rukoilisi ran kokoukset on joka keskiviikko- mykseen nander vastenmteliiiel a kan EnimniUn vahinkoa se teki
Häpeä on sanoa että paikkakun- ilta osaston huoneustossa Sitten tu- nalla ja kohauttelivat vain oi kapai- ' st0re'lle lonka'
nallemme ei ole sosialisti-osastoa ei- lee Alaskan Hbikain tuliais-juhlat ja tään 111 A attB Ovat kaike t oh GyTlnZi ja ves Welä e
kä ihanneliittoa Syynä siihen on monta muuta hauskaa iltaa vansa niin tietoisia ettei heidän '
eu enempi puoli ihmisistä on niitä Usein olen ajatellut että miksi me — kesiUa npienesm ky- ™ - s— rl
niin kutsutulta uskovaisia Pappi naiset olemme niin äärettömän va- ay m ke "ta kuin °nko j8'" kennukaeBaa joutui kuivaamaan pu
käv paikkakunnalla vähä väliä p inpitämattom ä meidän omaa e h- " " " 'X "e ™a kakalta vesi
niiloimassa ja antamassa mokensia eainnie kohtaan varsinkin taal a Seuraani la e verran turmeli Vakuutus korvannee
niille joiden päähän 61 se vanhan Lännellä Idasta on paikkakuntaklr- kiistellä kjsymyksesta Kumpi on vahlmtmi
alkuinen pöty oikein takerru Niin- Jotuksla paljo enemmän kuin täU- etetUva ™J koti Valko ko- J
""' ' nrrrr sä tkrr™Ä äästä °" spr™
laihduttaja lopettaa työnsä Chicagos- ~h aTin "e siltä näy - Toverittaren levitys on myöskin oi- silna 1 iissa olevat lliehet- m ei
sa ovat rouvien ihrat ohenneet a Alakl i se s Ua a J asiamiesai- ollut ayttää rekisteerauskorttia vie-
vyötäryksetkin sukeltaneet esiin kat- ZtZTtaLTn nen on ollut valittuna joka tosin j t'u(tklttask18ll- ""f1 pi"
köistään ja chicagolaise jälleen an- ka%™™ viime kokouksessa myönnettiin eron- Paikallis "exemption" lauta-
suitsevat tulla luetuiksi todcl ten tanltaap koko Aaenkan suomaMset unMoiton avulla on k™ utkittavaksi toiset hankki-
Isänmaallisten Joukkoon~Mkali tyo- J 'eman Jolloinkin saatu tilatuksi Toverilta- va rekisteerauskorttinsa joten he
Iäisten lihavuus tulee kysymykseen £ 'ne llai i n akemaan se asema mi erikolsnumeroita vapaa-gti Ievl pääsivät vapa kai
niin ei se ainakaan johdu liioista her- sa lne t?ae la ?lem"116- J0S niissaan innostusta hiukan Osaston kokouksessa viime tors-
kuista vaan ennemminkin siitä hai- " ky la taalla San Fraucscossakin "no usta ' h ukan taina oli vähän asioita Tilitettiin
vasta ja yksipuolisesta possun ruuas- 3° Pi aisi nousta vaatimaan naisten h n on u tten tarjo Itu m gH keBtyneet r8
ta mitä työläisten kannattaa itsel- oikeuksiaan Ja ulia mukaan yhteis- yWao le kysyen Otatko akatta ]ähetettäväkfil Astorlaan PUa
tyohon Joukkoina me voitamme ja re" vai' — jt viimeisessä osas- „„notto
leen kustantaa yksilöinä me sorrumme -SISKO ton kokouksessa valittiin kolniihen- lf iln nastaa kaks osaketta Tove-
yKi-n"lna sorrunun hibKO komUea n Toveijn Ja rlsta siitd summasta joka on mei-
Kymmenen kas y nykyajan avo- jacom VVASH -Toverittaren myyjäislippuja Komi- JoaiZT
Pastori P 1 ickerpoeker Los Tacomassa on oHut innostusta teaan saatiin g™
„ iv-nlklfppn tnimintnqn nnifitpn nnnipi tuiielta henkilöitä niin Estep Heino t
Angelesissa Cal on saarnannut a - aikkeu toimintaa a s en puolel KääliäInen ja gireen Tolvon t m pystyyn Tuumasniime että sil-
neesta: 'Kuinka vaimo voi pitaa T"°Je7 ettei heitä -sillä auttamattomalla vä- ta „on enel"pl hait aa mdan
miehensä' ja suurten kokemustensa J'1 linpitämättömyydellä laimenneta ja na 'emme kui mita s"ta voisi °
perusteella antaa paat ori vaimoille fäknk]]lt '' 0lfkl0 maBenneta kuten tavallisesti Sa- hy°tya-
seuraavat kymmenen kaskya: Kenenanaan naiua siilien uiikonan „i„ nm ma „ Hoquiamin näytelmäseura esittää
1-Sinulla ei pidä oleman muita se tehtävä kaikkein mielestä niin noh auttamattomalla sill siltä y- ]uu]laqk9enl ens yslmmlntaMltana kol
miehiä kuin sinun oma aviomiehesi vaikea että ei uskalleta ottaa vaan een nie lala taalla nayttaa kalk- mlnävt8kgsen nuvinfiytennftn Mul
eikä sinun pidä muita miehiä silmät- onkohan siihen joku toinen syy? as'° 'l'n "a™e"- ™u'ta „e" „s' ' ta-aatelia" kolmannen osan "Mais
Temään Svy ei kuitenkaan pitäisi olla siinä ole aivan toivoton Taalla on pai- p0lönkor„ siis 1os haiulUte
lemaan ttä „ t kä(ä Toverittaresta enään Jon sellaisiakin jotka ajattelevat va- 1 ™ pl- „ ' J0s naluacle
' 2— Ei sinun pidä lyoda laimin ko- elta el OKata ioerittaresia enaan ' j " viettää hauskan illan niin saapu-
tiasi halvennusmvymiin klubin tai sillä SG °" nyt juuri toimitettu niin "avastl ja narkiten luokkamme aa - fcaa sitäpaitsi me
äänioikeustyön takia kuin se pitääkin olla Siinä on klr- ota_ ayua naisetn oppivat yiei- olemme onn!stttneet "
saamaan uusia
3- Ei sinun pidä esiintyä persikka- Jotuksla kaikelta alalta Se on nyt essa osastojen Ja puolueen toimin- näytteijmtä aina ldäfitä „„„
na kadulla omenana seuraelämässä puoluelehti jota se ei ole ennen pai- nassa tarvitsematta m taan enKois-
sekin on jotakin uutta ja sitten siel
lä sitruunana kotonasi joakaan ollut - s ]j tanssitaan vielä lopuksi Katso-
4- Ei sinun pidä käyttää kalliita Usein kuulee sanottavan että sil- huomannut (en t eda niiksi eiva toi- 1Uhelnmln umotuksiat
Hattuja ja hienoja puseroita silloin ä ei ole mitään lukemista nyt ja "t ole että naiset yleisesti istuvat Uutistenkirjottaja
ku n miehesi käyttää viiden sentin että ei viitsi edes kalseakaan koko tuppisuina kun keskustellaan esim
sukkia la kuluneita housuja lehteä osaston juoksevsta asioista ja jos CRJilGHTON Ml NE ONT CAN
e Fl In nidä Delata korttia silloi" kuin Toveritar perustettiin J°ku uskaltaakin suunsa avata hei
™L näal elM kainut myöskään ekös se ollut maaräna että sen~n äänensä värähtelee Ja esitys No nyt -sen hmn vedoinkin na
sXliTZ ka"a Bitatslonla naisten sottaa epävarmuutta ja hätäilyä ette että kyllä Cre ig htonn posti-
tTS keskuudessa? Eihän sitä perustettu - siis olisi ollenkaan haitaksi vaik- mestari lähettää preivit Toveritta
kuto ennen llmmU afja mfeue miksikään romaanilehdeksi jollalse- ka naiset yleensä keskustelisivat e- reen niinkuin muihinkin mailnan
n rfeva staun Tl astajasi a sen usea nainen haluaisi olemaan emmin omjeluseuran kokouksissa- paikkoihin
on oleva sinun ia lasta as Romaaneia voidaan lukea muuten- kl" kahvijuttujen Ja muiden asemas- Akat eli naiset ovat ihan tosis-
7 — Ei sinun pida naivia miestäsi Komaaneja voiaaan niKea muuten- „„„ „„„( otti ei taäitii sn
: t V" uin kuin lehfipn nnltnilia Dnptnfltn ta yleisistä kysymyksistä jotka kos- saan ubiioneet etta ei taalta saa
poikaasi tytärtäsi tai palvelijaasi kin kuin lehden palstoilla Opetusta erikoisesti naisia vaikka en lähetettyä kuin korkeintaan Vapau
_iiiin fulpn Mllin lasten tulla me naiset tarvitsemme sosialism ssa "evac eriaoisesu naisia vainua em- ~
sillasi un käunei" nimesi 2 XITl" että oppisimme puolustamaan itse- e ajattele olevankaan mitään eri- een Sudburyyn Mina olen nyt kui-
silla sinun kaune n nimesi on aiii iv oilteuksiamme koista naiskysymystä Kunhan vain tenkin niin itsepäinen varsinkin kun
9- Ei sinun pida unhottaa rukoilla amme ja vaatimaan o keukslamme ' ymmärtämään vhtei- sain luvan että koetan minä ja Jos
lcctoal RrtpsfT riliii unhnttna kurittaa Joita meiltä aina rajoitetaan Kyneuisuiinie ymmärtämään vmei ' „„
lastesi edestä cika unhottaa M ]uokkamme kysvmy!siä „ e kuukauden tienoihm näy mitaan
1e'ta- „ „nsln n-astni toimintaankin on nvt man miesten apua niin meille sei- 1 oventtaressa niin saapastelen pos-
10- Ei smun pula kasvattaa lap- oMus ast01 toim viäisi se seikka että naisillekin on tikonttoriin Ja panen mestarin tilli
Zee ÄÄnU" "~S 'tuksf Ll" tarpeellista oppia ajattelemaan itse- le uppiniskaisuudestaan Jos taas