Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, August 06, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 8265
Amerikan snomaialsten työläisnaisten äänenkannattaja
Organ ot the Finnish Hcrilng Womei In America
No 32
TIISTAINA ELOKUUN 6 P — TUESDAY AUGUST 6
1918— Kahdeksas vuosikerta
Laulu Suomesta
Kirj# M Rutanen
jVeririutsuja kasvaa Suomenmaa
tuta kansa sen kuoleman kauhua
saa
ja kantaa suurimmat surut
Sen rinta ei konsaan iloinnut
vaan aina aina on huokaillut
Taps'puolena elämän turun
Nyt viety on rippehet viimeiset
ja tallattu maahan ne oikeudet
se jotka niin kalliisti osti s
On jälellä — pyövelit — hirsi
puut satojen tuhanten nälkäiset
suut —
niin julmasti tyrannit kosti
Niin synkkä on mieli kuin ma
nalan yö :
— Oi milloin loppuu verinen
työ
ja tuulonen tuulee lauha?
Ei hämärän peitossa valoa näy
ja kansa kuoleman keitaalla käy
ja saavu ei kultainen rauha
'Tään kansan petturit vieraalle
möi
ne miljoonani 'hengillä arpaa
löi
ja voittivat huijarit pelin
Verilaakerit hohtavat rinnoissa
"ne elävät voittajan kiimoissa
ja kääntyvät kansalle selin
Väkivalta ja raakuus riehuu
taas
kun oikeuden puoltajat pyöveli
kaas'
nuo vapauden sankarit jalot
jotka keskellä yrmeän elämän
ain' olivat lapsia kevähän
ja sytyttivät toivojen valot
Nyt nälkäiset järsivät jäkälää
surunkyynel silmissä kimmeltää
maa täynnä on vaikerrusta
On helvetin tuskaa tuiminta
ja kurjalan itkua suurinta
mutt' saavu ci huojennusta
On huulilla kansan kysymys tuo:
!— Oi mitähän nuoseva huomen
tuo
ehkä uusia tuskia lisää?
Ei oikeutta pienillä elmään
kädet hennot kun etsivät nälis
sään nyt äitien tyhjää nisää
Mitä kaikkea kansa nyt tuntea
saa sitä ei voida kullalla
sovittaa
ei hyvittää lasten heluin
Se kerran on tietona mailman
ja suuri on tuomio historian
kun käydään suorin pelin
Vicl' kerran on onnekas Suomen
maa mutt' aika ei haavoja parantaa
voi joita nyt iskette meihin !
Siks' nuolet joita nyt tälitäätten
rintoihin sorretun työväen
ne kirpoavat takasin teihin !
Niin sehän se oikeus ja kohtuus
on
että saakoon teoistaan tuomion
Korkeat elinkustannuk
set ja välikädet
—————
"Sota nostaa elinkustannusten
hintoja'' on tullut aivan sanan
parreksi ja jokainen uskoo sii
hen ja asettuu välttämättömyy
den alle Niin nostaahan sota
hintoja tai oikeammin sotavoit
toilijat ne 'patriootit'jot'ka kanso
jen hätää ja tarvetta hyväkseen
käyttäen keinottelevat kaikella
mitä kansat ja hallitukset tarvit
sevat Noiden sotavoittoilija
patrioottien ostama ja ulosanta
ma porvarillinen sanomalehdistö
uskottelee että elintarpeiden vä
hyys ja kuletuksen epävarmuus
se nostaa niiden hintoja ja me
uskomme ja maksamme tyyty
väisinä Meitä kehotetaan sääs
tämään ja käyttämään vehnän
vastikkeita jotka maksavat 4—5
Js-ertaa niin paljon kuin ennen
sotaa ja samalla -kertaa tiedetään
mätänevän satojatuhansia bushe
leita vehnää siksi että niiden o
mistajat odottavat vehnän hinto-
jen nousua ja meille sanotaan
että vehnää ei ole Samalla ai
kaa kun me maksamme perunois
ta 5 — 6 — 10 senttiä paunalta
mätänete tuhansia busheleita pe
runoita farmarien kellareissa sik
si että he eivät saa perunoitaan
myydyksi koska niille ei ole
kysyntää Meitä ' kehotetaan
käyttämään paljon perunoita veh
nän vastikkeena Monessa kau
pungissa maksetaan maidosta 15
— 18—20 senttiä kvartilta Mai
topulasta kuulee puhuttavan
kaikkialla ja maidon hinta yhä
nouee Vaikka maidon hinta on
noin korkea niin farmarit myy
vät lehmiään teurastuskarjaksi
koska maitotalous ei kannata
Maidon välittäjät maksavat far
mareille ainoastaan 27 — 29 sent
tiä gallonalta josta he itse kis
kovat kuluttajilta 60 senttiä Rai
lona Siis välikäsille menee yli 30
senttiä jokaista gallonaa kohti
kuletuspalkkioksi
Samalla kertaa kun kalan hin
ta hiipoo pilviä korkeudessaan
annetaan tonnittani kaloja mä
dätä Lohesta saavat kuluttajat
maksaa samalla aika 20 senttiä
paunalta ja muusta kalasta sa
massa suhteessa Xeah lahden
Wash kalastajani unio sanoo
kannuttimojen kieltäytyneen ot
tamasta kaikkea pyydettyä ka
laa vastaan koska ne eivät voi
sitä myydä nykyisillä korkeilla
hinnoilla ja saadakseen kalan
menemään täytyisi kalan hintaa -helpottaa
joka taas vähentäisi
välikäsien voittoja Xeah lahden
kannuttimoilla ja neljälläsadalla
kalastajalla on sopimus että kan
nuttimo ottaa vastaan kaiken ka
lan päivän ylimmillä hinnoilla
Joku aika sitten oli kalansaalis
niin runsas ettei kannuttimo
voinut käyttää kaikkea kalaa ei
kä se ryhtynyt millinkään toi
menpiteisiin kalan markkinoille
toimittamiseen ja niin joutui noin
(Jatkoa toisella sivulla)
ihan jokainen ansion mukaan!
Niinkuin meille nyt mitataan
samoin teillekin annetaan
sinä ei voi moittia kukaan
Pesutyöläisten
asemasta
Pesutyöläiset jotka ovat enim
mäkseen naisia ovat jonkun ver
ran järjestyneitä yli maan var
sinkin länsivaltioissa järjesty
misen avulla ovat pesutyöläiset
'kyenneet jonkun verran paranta
maan työ-olojansa lyhentämään
työpäiväänsä' ja ylentämään
palkkojansa mutta paljon olisi
silläkin työ-alalla vielä parannuk
sien tilaa ennenkuin_se on niin
siedettävä kuin sen voi toivoa
kapitalistisen järjestelmän aika
na voivankaan olla
Likasten vaatteiden käsittely
ei ole 'hauskaa ja terveellistä
työtä ja ellei työvoima olisi niin
halpaa niin varmaan keksittäi
siin koneita (tai (pantaisiin jo
mahdollisesti keksittyjä koneita
'käytäntöön) jotka tekisivät lian
ja saastan käsin koskettelun tar
peettomaksi New Yorkin terveyslautakun
nan raportti koskien tarttuvien
tautien leviämisen ehkäisyä se
lostaa m m New Yorkin pesu
työläisten työ-oloja jokseenkin
seuraavaan tapaan: "Likaset
vaatteet heitetään huolimatto
masti likaselle lattialle jossa ne
tahraantuvat lisää ja kaiken lian
ja pölyn joutuvat työläiset hen
gittämään keuhkoihinsa Jokai
nen vaatekappale joutuu kulke
maan merkkaajan käsien kautta
ennenkuin se joutuu pesukoneeseen-
Tässä (merkkaus) osas
tossa pitäisi olla hyvät pesupai
kat joissa työläiset voisivat pes
tä käsiänsä mutta melkein kai
kissa tarkastetuissa liikkeissä ne
olivat hyvin huonot ja epäkäy
tännöllissä paikoissa Kuumaa
vettä ja pesuharjoja ei ollut mis
sään ja ainoastaan muutamissa
oli edes saippuaa ja pyyheliinoja
Vaikka työläiset käsittelisivät
kuinka likasta ja saastasta pyyk
kiä tahansa eivät 'he voi pestä
käsiänsä riittävän useasti epäkäy
tännöilisten pesulaitosten takia
ja useat työnantajat eivät salli
kulutettavan aikaa käsien pesuun
Melkein kaikissa postilaitok
sissa joissa tarkastuksia tehtiin
pudistellaan kaikki märät vaat
teet käsin hajalleen kuivausta
tai muuta käsittelyä varten Se
on kovin raskasta työtä joka ra
sittaa kovasti selkää hartioita
käsivarsia ja käsiä Vanhat nai
set enimmäkseen suorittavat tä
män työn Tämä tapa ei ole edul
lisin työnantajalle ja on työläi
sille mitä suurinta rääkkäystä'
Suurin osa pudistelijoista oli yli
40-vuotiaita naisia useat turvat
tomia leskiä Monet heistä oli
melkein vanhuksia kumaraan
painuneita työn ja ijän jävkistä
miä Vapisevin käsin he koetti
vat tehdä tvötä pysyäkseen
vauhdissa nuorempien rinnalla
Pesuhuoneet ovat kosteita ia
kuumia Ainoastaan muutamis
sa pesulaitoksissa oli varattu pu
kuhuoneita työläisille- 'Mel
kein kaikissa niissä riippui nais
ten päällysvaatteita seinillä jos
sa ne saivat kastua ilman mi
tään suojusta ja naiset saivat
(Jatkoa toisella sivulla)
Yhteistoimintaan las
temme kasvatuksessa
Paljon on puhuttu ja kirjo
tettu lasten kasvatuksesta eikä
se olekaan vähäpäitöinen asia
Jokainen isä ja äiti tuntee sen
tärkeimmäksi tehtäväkseen Mi
näkin omaksuin itselleni teori
oita lasten kasvatuksesta jr en
nenkuin minulla oli-lapsiakaan ja
samoin tekevät monet muut
Nyt olen kolmen lapsen äiti ja
kasvatustyön pitäisi alkaa vaan
hyviäkin kasvatusteorioita on
oppimattoman äidin vaikea pan
na käytäntöön Niiden noudat
taminen vaatii tietoja tarmoa ja
aikaa Kuuden vuotias lapsikin
kyse"ee luonnosta ja sukupuoli
asioista sellaista johon mitään
kehitystä ja oppia saamattoman
äidin tai isän on hyvin vaikea
vastata yksinkertasesti ja oikein
Lapselta ei tulisi salata mitään
mutta kun kaikilla vanhemmil
la ei ole samanlaiset kasvatusta
vat joutuvat lapset olemaan kes
kenään sotajalalla monista eii
kysymyksistä Sekin vähänen
järkiperäinen ja luonnollinen asi
oiden selostelu minkä meikäläi
nen äiti voi lapselleen antaa hä
viää kuin tuhka tuuleen ympäril
lä vallitsevan valheen ja epäluon
nollisuuden keskellä- Lastenkaan
kasvatuksessa ci yksilönä voi
niin paljon kuin joukkona Työ
läisten täytyy yhtyä joukkotot
mintaan lasten kasvatuksessa
kin Jokainen tietlämme ettei kon
lukifsvatus riitä varustamaan
lapsiamme elämän pitkän taipa
leen varalta Me tiedämme et
tä koululaitos on kapitalistien c
tujen mukainen Hallitseva luok
ka on siksi kaukonäköinen että
jo lapsesta asti se tahtoo taivut
taa ihmiset olemassaoloaan suo
jaamaan Se käyttää apunaan
uskontoakin sillä se on sen a
vtilla myrkyttänyt kansan mie
len ja pitänyt sitä sorron kah
leissa Siksi meidän täytyy an
taa lapsillemme kasvatus joka
on meidän luokka-etujemme mu
kainen Me työläiset elämme poikke
uksetta otoissa joissa meiltä riis
tetään aika ja oikeudet elääk
semme lastemme hyväksi Isät
ja äidit ovat liiaksi väsyneitä
usein vastaamaan lastensa kysy
myksiin tyydyttävästi Tulee
usein työnnetyksi lapsi syrjään
ja sanotuksi: Älä kysele ei ole
aika selittää
Meidän työläisten täytyy aja
tella lastemme kasvatusta vaka
vasti Meidän täytyy perustaa
heille omia opetuslaitoksemme
joissa voimme heille selittää so
sialistista elämänymmärrystä ja
muita elämän totuuksia Ihanne
liittoja ja sosialistisia sunnun
taikouluja olisiperusteltava kaik
kialle Ellemme perusta 'lapsil
lemme jpitakin keskuksia joissa
he voivat kokoontua ja toimia
niin he ovat aina kaduilla ja säh
kökuvateattereissa ja siellä he
näkerät ja oppivat sellaista jo
ka johtaa heidät rikosten ja por-
(