Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 30, 1918, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KUUSI
Tiistaina heinäkuun 30 p:nä
No 31
Ylityötä
Kuvaus Uuden Englannin kuto
motyöläisten elämästä
Kirj Joseph M Meirmvitz
(Suomennos Säkenille)
Oli Ikalideksas tunti illalla Jo
viidennen kerran Annie yritti
t-aada nuorimman lapsensa nttk-
1 Tntt- lilicaf L'11I1CI_
Kiimaan iui la!
vuotias Mary ja nelivuotias Dick
A J tt
hvat lattialla leikkimässä
Hei
däu likaiset kätensä ja risaiset
vaatteensa osottivat suuremmas
sa määrässä vallitsevaa köyhyyt
tä kuin likaisia elämäntapoja
Heidän asumansa "flätti" teol
lisuuspiirin vuokratalon viiden
nessä kerroksessa oli todellisuu
dessa vain yksi huone mikäli
huoneen tilasta oli kysymys
mutta risaiset seinät jakoivat tä
män huoneen osiin joita kielel
lisellä ironialla nimitettiin: ruo
kahuoneeksi makuuhuoneeksi ja
keittiöksi
Annie vilkasi herätyskelloa
"Kahdeksan" sanoi hän itsek
seen "ja hän ei ole vielä tullut
kotiin" Olisikohan mitään ta
pahtunut? Tapaturmako? Tai
olisiko hän epätoivoissaan teh
nyt itsemurhan? Viimemainittu
ajatus sai hänen ruumiinsa väri
semään Et se ei olisi mahdol
lisia ajatteli hän Mahdollises
ti oli hän poikennut jonkun työ
läistoverin kotiin saadakseen tie
tää josko missään ilmenisi tilai
suutta työnsaantiin'
Nuorin lapsi oli lopultakin
nukkunut Annie joka kahteen
päivään ei ollut saanut suupa
lasta svödäkseen oli kuitenkin
imettänyt lastaan ja oli nyt niin
uupunut että hän oli vähällä
pyörtyä Tällöin juuri yksi van
hemmista lapsista huudahti : "Äi
ti etkö anna meille jotakin syö
tävää!" "Minä olen niin nätissäni et-U-n
voi sitä kestää kauvempaa"
selitti Mary
"Olkaa nvt hiljaa" lohdutteli
Annie "minulta meni kaksi tun-
tia nukuttaissani peipia tie
dättehän te että jos minulla oli
si jotain annettavaa niin te kyl
lä saisitte syödäksenne Men
kää maata nyt kultakäpyseni
Khkä isä saa työtä tänään sil
loin saamme jälleen luottoa ruo
kakaupasta Sitten saatte oikein
juhla-aterian: maitoa puuroa ja
leipää voin kanssa" lohdutteli
hän Mutta näiden herkkujen
pelkkä mainitseminenkin yhä
vain lisäsi sitä kalvavaa nälän
tunnetta jota Annie itse tunsi
Dick oli taipuvainen väittele
mään asiasta hieman enemmän
äitinsä kanssa Kuten useimmat
lyöläisluokkalaiset oli hän taipu
vainen ottamaan saatavissa ole-
van varman mieluummin Kuin
epämääräisen toiveen tulevaisiin-
desi Marv ioka io oli tottu-
nitt uhrauksiin ja kärsivällisyy-
teen keräsi kokoon muutamia
rasvia sängyn
alta ia Kinosten
unta permannolle Ja Dick rii
sumatta vaatteita päältään sil
lä asuntoa ei oltu lämmitetty kol
meen päivään heittäysi keinote
koiselle ' makuutilalle
Äidin sydän oli vähällä hale
la Mutta lasten vaivat samoin
kuin niiden ilot ovat lyhytaikai
sia ja Mary ja Dick olivat ly
hyen ajan kuluttua raskaassa
unessa Annie sitävastoin ei
voinut unhottaa miestään het-
keksikään Kello viisi aamulla
oli hän lähtenyt jokapäiväiselle
Ivönetsintämatkalleen Hän oli
ollut niin kelmeä sulkiessaan o
ven jälkeensä: Eikä Annie voi
nut sanoa sanaakaan hänen ilah
duttamisekseen sillä hän tiesi
että miehellä lähtiessään matkal
le suuruksetta (sillä perheellä ei
ollut edes teekupillista tarjotta
vana) ei ollut senttiäkään tas
kussaan Jimi oli aina ollut ystävälli
nen hänelle' niiden kahdeksan
vuoden ajan mitä he olivat avio
liitossa olleet He olivat saaneet
kokea monta kovaa yhdessä ja
yhteiset kärsimykset vahvistavat
rakkautta enemmän kuin yhtei
set nautinnot Ensimäisenä vuo
tena heidän avioliitostaan oli
t „ „:i
Annie jatkanut tyontekoaan sik-
ci L-nnnpc pnsimninpn hlimt tilli
si kunnes ensimainen lapsi tun
maailmaan Sen jälkeen oli hei
dän täytynyt luottaa-yksinomaan
Tiinin ansioihin — mikä oli kah
deksan dollaria viikossa Lyhy
en ajan kuluessa oli palkkaa ko
hotettu kahdeksaan dollariin vii
teenkymmeneen senttiin viikos
sa ja sellaisena se oli pysynyt
siksi kunnes se loppui kokonaan
Viimeiset kaksi vuotta oli kuto
moteollisuus ollut verrattain lai
meaa ja Jimi joka oli jatkuvas
ti työskennellyt oli pakoitettu
pitämään väliaikoja tämän täs
tä Kilpailun työn saannista kiris
tyttyä päivä päivältä sikäli kuin
yhä enemmän työläisiä erotettiin
tvöstä havaitsi tehtaan esimies
tilaisuuden tulleen pienen sivu
ansion tekemiseen ja sitten Jimi
joutui uhriksi ja liälien työpaik
kansa siirtyi toiselle jnmitaman
dollarin korvausta vastaan
Kului kymmenen viikkoa
Tilanne kehittyi vaikeasta vai
keammaksi Kun oli elätettävä
kolme lasta kahdeksan ja puolen
dollarin viikkoansiöilla niin mi
tään ei joutanut säästöön vas
taisen varalta vaan oli perhe
jatkuvasti velassa ruokatavara
kauppiaalle talonomistajalle ja
maitomiehelle Sitäkin kurjem
maksi muuttui elämä kun velka
miehet saivat tietää että Jimi
oli menettänyt työpaikkansa ko
konaan He kieltäytyivät anta
masta mitään velaksi enää Sit
ten kaikki mikä oli jostakin ar
vosta kodissa muutettiin rahaksi
jolla ostettiin maitoa ja leipaa
lapsille ja yksi ateria päivässä
vaniiemnnne
Ainoat talouskapineet mitä a
suntoon oli jäänyt olivat sänky
pöytä kaksi tuolia öljylamppu
ja herätyskello Ile olivat vel
kaa kolmen kuukauden vuokran
talonomistajalle ja vaikkakin he
olivat asuneet saman isännän
kortteerissa viimeiset viisi vuot
ta niin oli vaara olemassa että
talonomistaja menettäisi toivon
Jimin tulevasta työnsaantimah
dollisuudesta ja ajaisi heidät ka
dulle Annieta värisytti tätä vii
meistä mahdollisuutta ajatelles
sa — Jos hänet ajettaisi ulos
kadulle lastensa kanssa ja jätet
täisi siihen ilman kattoa päänsä
paalia ja häväistynä naapurien
sumissa joiue yipeys esci nauta
paljastamasta kurjuuttaan Aais-
raukka Hän oli ainoastaan koi-
menkymmenvuotias ja kolmen
lapsen ympäröimä Jollei noita
lapsia olisi ollut hau olisi voi-
nut menua tyolion nainen saa
aina työtä helpommin kuin mies
Jospa hän vain olisi tietänyt jo
tain perheenrajotuksesta ! Mut
ta mitenkäpähän hän voisi mi
tään sellaista saada tietoonsa?
Vuoden kuluttua heidän avio
liitostaan ei hänellä ollut mitään
tilaisuutta päästä ulos asunnos
taan muita ihmisiä tapaamaan
Ensinnäkin oli esteenä lapsi toi-
seksi oli varattomuus ääretön
hänellä ei milloinkaan ollut kun-
nollista pukua — ja sitten tuli
toinen lapsi ja sitten kolmas
Jimi uneksi alati onnellisemmas
ta elämästä Hän sai Annienkin"
luottamaan tulevaisuuteen "Jol
lei meillä olekaan hauskaa niin
saavat ainakin lapsemme nauttia
paremmasta onnesta" tapasi hän
sanoa Ja pitkät ajat saattoivat
he olla onnellisia kurjuudestaan
huolimatta ajatellessaan ihan
netta jonka edestä Jimi työsken
teli He rakastivat toisiaan niin
voimakkaasti että onnekkuus ei
varsin kauaksi karkkonut varat
tomuudenkaan vallitessa Oliko
hän äskettäin loukannut Jimiä?
Lieneeköhän tullut sanotuksi jo-
tain sellaista mistä Jimi ei pi
tänyt ?
Äkkiä hän heräsi ikäänkuin
unesta Hän vilkasi kelloa ja
peraääntyi äkkiä ikäänkuin mie
lettömässä pelossa: kello osotti
kymmentä Hän kiusasi itseään
sillä että ei tullut toimineeksi
jotakin Pitäisiköhän lähteä Ji
miä hakemaan ? Hän lähestyi
ovea Mutta lapset? — Miten
voisi hän jättää heidät yksin
kymmenen aikaan illalla? Ei
Jimi ei tekisi itsemurhaa tuot
taen sellaista onnettomuutta heil
le Hän luotti liian paljon tule-'
vaisuuteen tehdäkseen sitä ja
sen lisäksi rakasti hän perhet
tään liian paljon Mutta joku
onnettomuus? Jumala! Se oli
mahdollista kukaan ei voi vält
tyä onnettomuudesta varsinkaan
kun on niin masennettu ja nä
lissään kuin Jimi Olikohan se
joku raitiovaunu tai auto? Oli
sikohan hän sairastunut kadul
la ja viety jonnekin sairaalaan?
Jimi saattoi juuri tällä hetkellä'
olla-vaarallisessa tilassa ja hän
ei edes kyennyt häntä autta
maan Hän heräsi suudelmaan nu
kuttuaan puolittain maaten puo
littain istuen vuoteella sylilap
sensa vieressä Jimi oli kietonut
käsivartensa hänen kaulaansa ja
seisoi hänen vieressään Oli
kuuden aika aamulla ja päivän
valo alkoi juuri paistaa sisään
akkunasta
"Tim" huusi hän "oletko sinä
täällä? _ Oletko hengissä? Oi
Jimiseni!" Ja kyyneleet alkoi
vat vuotaa ifän hautasi kas
vonsa Jimin rintaa vastaan ja
kotvaan aikaan ei voinut sanoa
sanaakaan
"Älä Jimi kulta enää milloin
kaan mene pois! Etkö näe et
tä minä olen melkein kuollut
lutolchtiessani sinun tähtesi? W
lin varma että jokin onnetto
muus oli sinulle tapaHtunut Mi
tä kaikkea minä ajattclinkaan ?"
Jimi pyyhki kyyneleet pois hä
nen poskiltaan
"Rakkaani" sanoi hän minä
en enää milloinkaan mene si
nun luotasi päiväseen aikaan
Mutta minä jätän sinut yksin
joka ainoa yö sillä uusi työni
on_ yötyötä Minä ansaitsen kah
deksan dollaria viikossa" jatkoi
hän "ja kun teen ylityötä niin
voinen tehdä kahdeksan ja puo
li jopa yhdeksänkin dollaria vii
kossa" M"M"I"
TtiItiTmTiTiT !! f T T 1
TTTTTTttTTT
EUREKA CAL
Tämä kesäinen luonto tempaa niin
mukaansa ettei ensinkään tunne min
käänlaista halua ldrjottamiseen jo
ten todellakin on paikallaan muis
tuttaa kirjeenvaihtajaa tehtävästään
Omepluseura täällä toimii ripeästi
Omepluseuran kokouksessa tk 11
p tilitettiin myyjäistulot joita oli
koko sieyä summa Tulot myy
jäisistä tk 3 p $11710 menot $3770
puhdas voitto $7940
Ompeluseuran toimintaa päätettiin
jatkaa edelleenkin Valittiin virkaili
jat tälle toimintakaudelle rahaston
hoitajaksi Lizzle Paaso pdytäkirju
riksi Mandi Sundman ompeluseuran
johtajaksi Anna Williams kirjeen
vaihtajaksi Toverittareen Anna Vei
jola Kesäinen tervehdys kaikille Tove
rittaren lukijoille! A V
KIRJEITÄ %
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
Katkeralla sydämen surulla ja
kaipauksella ilmotamme että
kuolo riisti meidän rakkaan
poikamme
SIINTON
Joutuen kuoleman uhriksi
Hams Fork jokeen Frontieris
sa Wyo 15 p kesäkuuta 1918
Syntynyt Cumberlimdissa Wyo
14 p maaliskuuta 1909 oli ilo
namme 9 vuotta 3 kuuta ja
yhden päivän Syvällä surulla
ja murhemielellä jäimme Bure
maan rakasta Siintoamme äiti
isä ja Elma-sisko 2 enoa Suo
messa 1 isoäiti 2 isoisää 4
tätiä 3 setää ja 1 eno sekä
paljon sukulaisia tässä maassa
ja Suomessa
ELMA INA ja EVERT
ANDERSON
Kolkot on vuoriston tuulet
jotka kalmiston kummulla kai
hoten soi Valkosessa arkus
sa kummun alla Slintomme ra
kas untansa unelmoi Lepää
povessa synnyinmaasi mullan
Lepää rauhassa lapsemme ra
kas ja hellä Kiehuva Ahtola
elosi kaasi keskellä kukoista
van lapsuutesi Musta on mul
ta ja kolkko on hauta tumma
on tuonelan kaltainen tie Ah
tola tempasi elämän suita hen
kesi uuteen eloon vie
Lepää rauhassa lemmittym
me rakas
NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN' FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO
TM 1 1 Ml H--H"1"1"I-H"1"1"1"1"H'4
NEW YORKIN SUOM NAISTEN +
t OSUUSKOTI $
JA PA1KANVÄLITYS-TOIMISTO
241 Lenox Ave & 122 St
r5 Telefooni: 813 Mornlng side 4
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran ko
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam Wash
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp Huom 1 Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua
ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
YVAUKEGANIJM Iit S S O viralliset
kokoukset pidetään joka kuukau
den ensimäisenä Ja kolmantena sun
nuntaina alkaen klo 2 ip — Osaston
ompeluseuran kokoukset ovat joka toi
nen torstai alkaen klo 2 jpp Kah
via kokouksen loputtua
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset
pidetään joka torstai Suomi-haalilla kello
S jpp Kaikki tervetulleita
PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka
toinen torstai-ilta kello 8 — Osote 719
Montana Ave
ROSSLAND B C Canada S S Osaston
Box 454) ompeluseura kokoontuu joka
kuukauden ensimäisenä ja kolmantena torstai
iltana kello 7:30 Kansanhaalissa jossa 8 s
osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun
nuntai kello 3 jpp
Jos olette
kiipeä
Pyytäkää VAPA LAA K E KIRJA No: B
Jossa yli 25 erilaista miesten ja naisten tantta
on selitetty sekä tuydollinon luettelo suomu
laisista lääkkeistä--TiLähettäkää taudin nimi
eli taudin oireet ja me esitämme teillä mi 14
lääke olisi tilattava lääkkeen hinnan y m
(Lääkkeet eivät ole patenttilääkkeitä vaaa
tosi suomalaisia lääkkeitä)
{Tiimiin kirjan saatte vapaasti ia pitäisi oli
lokasen suomalisen kodissa sillä ette tiedä
koska tarvitsette sitä Varokaa humbuuka
lääkkeitä ja humbuuki tohtoria
LigneU'in Aptooki on snnrin —
—-suom Apteoki Yhdysvalloissa —
P A L1GNCLL CO Superior Wls