Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 30, 1918, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAKSI
Tiistaina -heinäkuun 30 p:nä
No 31
Vähän vatinptta Tnn- vuosisadan tarpeelliset ia tar- valle heinäniitylle kuumeisessa hei- ten he tulevat marssimaan ihmiskun
Vdlldll vasilllClia JUU m„lA„Mwlt h k teessä kun joudut itse leikkaamaan nan onnen kohottajiksi — Monopoli
HOITGIaIIa 1 ' Irnlrnnmaoii -la rmhfHötnmfinti olnu I
1IUHOV11V
' i knknamnan la nuhdistamaan elosi on BJolin imenyt itsensä täyteen —
saavat nnta jatttiaisvanasronuo- aamaon noUniUaat ta„uU Kniif ivhvtiir8ipna - t„ „n
Kirjotatte Toverittaressa numero "eisnn samf"a KU" vu tayan guomudan tae luomaan kai- lassa!
28 jostain "vastenmielisestä kohtauk- vatsa voitaan ja piinaueievdi pan- vamaan itse ojasl ja kyntämään pel-
sesta" En olisi luullut enää miesten kaseSsa lämpimikseen lie raa- tosj( loukuttamaan hamppusi ja hoi-
sakissa löytyvän niin pöpömäistä "si- tavat — he eivät ajattele He tamaan karjasi! — Sinä olet maa-
vistynyttä" miestä joka viitsii ottaa eivät näe he eivät kuule eivät- laisliittolainen! —
kynää kouraansa meiltä saadakseen kä -he ymmärrä koska lie eivät Nämä työt joita olet halpapalkkai-
puolustusta toisen rauhan häiritse- ajattele sSlla vuosityöläisellä saanut teettää
Tnteaotä — 1 ::- n11-nn nvat nvt tulleet itsesi tehtäväksi
äv „ y nau uillilMluld rtiivna - ii
Suurta huomiota emme me sivis- t„i„„ i„t„ T„it" Olet ollut mukana myymässä — saa- jälkeen kun naistyolaisten luku-
iiiisi — sii i ~ „!„ „„ b„ lt nulluul -"vi H„„4o„ !„„ 99 t„ muui-n rtn nnn tnunttnm'iuti li
ammateissa
invaraisuus
useita tuhansia tukkineet ahtaisiin muuttunut "Naisten työ he
K K
SOTA JA RANSKAN TYÖ
LÄISNAISET (Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
tymattamat naiset pane miesten ku- „„ t„n0 i i-„:iL-i „ml„t
mamiksille emmekä teeskentelyille "1Rul i - työläistä Saksaan sotaorjiksi kym- saantynvt miesten
niinkuin teidän neidit tekevät — tamaan maamme vapautta kaik- meniä tUhansia olette murhanneet ou miesten "vieraa
ifviia an Tpfina oli sentään kunnon ki taistelemaan kansanvallan useita tuhansia tukkineet ahtaisiin munitun if ""MVtr
tvttö että hän osasi antaa huutia puolesta! — He ovat aina ö1- vankiloihin meille tuntematon sum-
sanovat — ei voi olla meidän
sivistyneille miehille suun soitossa jeet orjia he ovat tottuneet tot- ma on asetettu kotimaiseen pakko- tvgmme arvoista Miksi siis tu
Sellaisia Leenoja pitäisi olla kalkki telemaan Miehet asettuvat ri- työhön ja suurenmoinen summa lie- " ' j ' " '
ttx oolrtolomattnmiä In vnh -I 1--" 4_1lsx 1 noA nnnistllnllr nolfpnnmann mnmitn llBl neiUclll paiNKclllhd Olia Sdmdll'
lyioi iHisiieuipciiiauuiiiio ja veinin neista lenciaan Kimma- "OD ""' iouo™a i~:„„3 oi: i 1 n- i
Mailman tuotannonlahteiilen m"™ ueimen n-pa ia „0-„ „tt„Di „" V" „
keitä vastaansa tungetteleville "her-
jia
ran nappuloille" Emme me häpeä „' äövat "niil-oien" hil Pa'J°n- i°s sanomme että ainakin Kaista meulan yliteiskunta-lien-ulkonaista
yksinkertaista sivlstymät- ludle" Jddl K 1 satatuhatta työläistä on poistunut gellemme jos naiset jotka ovat
tömältä näyttävää olentoamme Kou- tlun J?e1' a - n K d teidän palveluksestanne entisestä vuosisatoja olleet miestä alcm-
rat ja jalatkin ovat suuret alinomai- kehrätä kutoa ommella valmis- pienegta suomesta — Loput pakko- maila asteella tulisivat yhtäkkiä
gesta raskaasta työn raadannasta taa juustot voit ja leivät Ja vie- työhön tuomitsemanne kyllä tapatte tasa-arvoisiksi miesten kanssa
Vaatetuksessamme emme tahdo mat- läpä suorittaa miestensä entiset nälkään tai muihin kulkutauteihin työläisinä
kia apinan tavoin herrasväkeä Os- tehtävät s Astukaa nyt areenalle itse — teolli-
tamme sitä vaatetusta minkä näein- Aamusta varhain iltamyöhään suus-areenalle tarkotan Paetkaa it- i letoisemrnat työmiehet 'klli-
me olevan käytännöllistä ja mitä vmpäri maamme kokoontuu tä- sekin maasta saavuttamianne oloja tenkin ymmärtävät etta oikeu-
pienet rahavarastot antavat myö- -mälsankka amasooni-armeija teh- Nyi on Suomi taas sikäläisten ' '""'"flT? 1)a'kkatakfsa ?a'
ten uusien vaatetusten ostoon valmi8taakseen vaatteita viikinkiherrojen ja feodallsten aines- aan ""saan työläisten teli-
Jos Joonas ensikerran kohdates- i„oi„„„ tfi„ vnii-ntukBen iiBena s m nii (laansuudella jossa ei tunneta
saan sivistymättömän naisen antaisi -j- -_"- m „ „k„„tan virWrh sn
mitään ciiviiniinVifrrt-nvrQiciiitt-ci'
hänen olla omissa oloissaan niin ~ tä tarhasta saksalainen kapitalisti Kaikilla teollisuusaloilla joissa
säästyisi taj vastenmielisiltä kohta- vuosa tamme ihme ta r ta hc parhaimman sadon naistvö on oiettu käytäntöön
JTJJ —t asuvat kuk- ovat palkat laskeneet Jos palkat
Sivistymätön nainen
TYÖLÄISET TUTUSTUMAS
SA VALTIO-OPPIIN
(Jatkoa ensimäiselti sirulta
hän tuhlasi isäntänsä mukavuu-
bato vYi on rta plioiiYimar lQiinoiinma t -vi f4-n114-d-ill-i1~I11n 1 !
fuoes!a' He hikoilemat tppoy- paikat_ guoml on taaskin vlrkaval n g qv viimeisim'mäk tnl
ansa aaressa Ja rengit uo at- Ian Iuvattu maa! n n takja ga_
tavat vertaan kansamallan puo- Suomalainen talonpoikaisväestö on malle tasalle kuin kutomoteolli-
lesta — _siella onkisuman toises- taaskln avu8tanut muukalaista her- S1111(ipasfl „::„ „lipstvnläistP„ P-
:r V I ' - c u paluottamus näitä sotarekryytte-
nnn in unurx rvnvnoarnn Sn hoppac J -1
sa paassa
Jotkut heistä palaavat raaja- ään ja koko työväestöä Se herras-
!-!' 1-~ :K II lillu TiAnnllln n n ™ n n 1A
riKKOina vaan ue Kcnuvai ui- iuico ici™i puociioiuoau u- xis:Cf-_ ua jv ti
jä kohtaan on ollut oikeutettua
deksK Hänen uskonnokseen tu- meitä Siellä toisella puolella -Jjjj— "nS— ko Ikijoita vat an ki
h: 'Vannon tulee oi a kuin ku- nun siellä tosella puolella ~'aa1tJZ kin täytyy muuttua - ja on jo
vastimen joka kuvastaa miehen- vat rengit ja pujat vallanneet tnte™t mnuktaiii ku muuttumassa - haluksi ™ettL
sä jokaisen mielialan hänen tu- valtion varastoaitat ja tuotanto- luvaks oraai8UUdeksl vieraan maa„ naistvöläisille ammattiunionismin
Jee opetella katselemaan miehen- lähteet He eivät hikoile nnn- Uapitaitstiluokka laskee jyrkän mo- ja syndikalismin periaatteita ia
sä silmillä nnn etta hauen kas- kuin me taalla — e jota me nopolilakinsa Suomessa tulevan tuo- järjestymistä Olkoon naisten
vonsa on kuin toiste miehensä olemme täällä luulleet vapaudek- tannon yli ja lain suojassa myöskin siirtymisestä teollisuuteen niin
kasvoista" Hänen elämänsä ai- si onkin vain riistäjien vapautta kotimainen kapitalistiluokka — kan- it0„„„ „„ t„u „ ::
noa motiivi — elää miestä var- He siellä ne toiset rengit ja pii- san onnen kavaltajat — järjestäyty- tvom:pitp ' tävtvv kttitenkin t-t
i r„t IUIJoH: o„ vät osalliseksi riistoon Saksalainen ""len tayty KtllteilKin kät
ten jat nauravat vksiloiliseiia vapau- vi osai"sKsi riisiooii oaKsaiainen
Aikaa voittaen rengit ja pujat- della He sanovat -"Alita voi ai
kin seurasivat onkisiimaa He kamme ihminen yksin?" Hän e
saivat hyviä palveluspaikkoja ja voisi omin neuvoinsa pysyä hen-
joskus vielä oman mökin paikan- gissä kovin kauan Me tarvit
mramnnll ei 1mIHtS siinmfiasa tBnl S°a Sltä totuutta SUafaail sil-
lisuutta niin kauvan kuin luulevat miin että nainen on siellä Ei
Kuitenkaan ei mikään yhteiskunta- tiedeta olevan esimerkkiä joka
muoto häviä ennenkuin kalkki ne osottaisi etta nainen olisi ipois-
tuotantovoimat jotka se vain voi si- tuiiut oltakin ammattialalta jo-
: i i i LuumnLuv uima i jutnti ats v mu vu
kin vaan neulan leipänsä e oi- semme tois amme eiaaKsemme Mm oyat kenitt t eivätkä uu hou han kerran on päässvt
lut ylen runsasta Hetaan tay- uutta meman täytyy myosKin det korkeammat tuotantosuhteet astu rehtvmään Nykyisessä teollisuu-
tyr yhä karstata villoja kehrätä luopua _ yksilövapaudesta kansan sen tilalle ennenkuin niiden aineelli- dessa on naistyö vasta noustis-
lankoja kutoa kankaita ja suk- hyväksi Se niillä ehdoilla sinä set olemisen ehdot ovat kasvaneet saan
kia koota juustoa ja voita rai- ja minä suostumme työskentele- vanhan yhteiskunnan sisälle" Tähän "Xtaistyön rasittaminen pitkil
vata peltoja ja kaitsella karjaa mään vaikuttaa ei ainoastaan si- meidän on vain lisättävä enää sen työpäivillä ja huonoilla pal
— ei ainoastaan omiksi tarpeik- nutin ja minuun vaan kaikkiin verran että ennenkuin vanhat vallan- ko:]i" k tenllknnselnnVin
seen vaan vieläpä isäntä-Mat- muihin työläisiin Siksi meidän kumousvoimat ovat saaneet levätä Tvönäivän teollis s
tin iilll-pPiict-nL-in ViPiirriscä i on liitvttävn vlitpen ia vhrlessH hieman a kerätä uusia mukaansa fO"141 lopaian teollis nih
tien jälkeläistenkin hengissä pi- oi liitvttava jhtecn ja j ndesha tuotannollinen kehitys el laitoksissa täytyy lyhentyä sikäli
toa varten koska syötin vartijan suunniteltava kuinka suuren o- ollutkaan ää va kehiu kuin naistyö tulee yieisenimin
hnllnccQ rlivrat- mnfit 1 r niantp- snn Tvnmmp tulnkmtn hln'iitnni- i t
oia w w j„ ~ maan KosKa maa on KenityKsessa ta_ Kayiantoon iNainen väsyy pai-
reet
kas
luoneet
koi
rengit tuottamaan enemmän :e omistanen naiuissa täytyy mei- että hänpn näivnnsä nn liinn nit
oli tärkeä valtiollinen kvsvmvs dän vhteisvoimin vallata valtion Tämä eikka edellyttää että Suo- " _~t??-j"a?
juiuuajaiu KiuiiiunivvKv mc vainuna ivuaitt laimin vc-- kaDa ulia olevan monarkistisen hai- ton ncmm n tP hr nstvnä 1-
ivoi kasvamistaan He eivät kus on tehdas siellä täytyy mei- utuksen alaisena Siltä huolimatta mies Se ei tapahdu siksi että
neet mitaan vaan he pohti- tlan myöskin liittoutua ja koska olivat tuotantovoimat kehittyneet e- työ rasittaisi enemmän naisen
vat" miten saada pii jat ia valtion ohjakset ovat tehtaiden delle kotimaisen teollisuuden kehi- 'u™ lm„!it „„ li' :
viinani uu i uuiiiiuQ vuciu airtni
Siihen keksittiin vastaus Koot- ohjakset - ainoat vapautemme J£ — JJ "ermaans-
tnn mies-"kadet tehtaisiin ja ja oikeutemme _— _ äänioikeuteni- kalnfin _Pflhuanä hvvin v-lvtVHl toinen tehtävä — äidin uolisot
i r muiiicu ounaun ii v iii iviivunai-
nais- kädet toisiin ja lapsia so- me avulla A am lie kertovat ja nen Suokoon ganlmus ettei se eläisi ja emännän tehtävä
viteltnn mies- ja nais- kasien pujat niKoiicvat ja ajattelevat ja kauan_ aHloln uudeti korkeammat 'Työläisnaisen kohtalo äitinä
joukkoon lyolaisten tuotanto- rengit siellä vuodattavat vertaan tuotantosuhteet astuvat niiden ti- on Sellainen että miehen asema
kykyä kehitettiin aina kulutus
kyvyn kehityksen mukaan
Kuluttajani kulutuskyky kas
voi hirmuisesti niin että lie vih
doin ryhtyivät toisiaan syömään
Heidän joukkonsa harveni vaan
Jieidän rikkautensa kasvoi samal
la kuin orjia nääntyi taakkainsa
alle Valtion entisestä keskuk-
ja toivovat niuua pii ai ajane- lane övttSä nnlinn nr™m5l5 i
Luokkatietoisuudessa oli Suomen
työväestö ehdottomasti ensimäistä - "ÄC"
Sen maan työväestö oli kohottanut mansa _ ainakin yhtä hyväksi —
' muutamassa lapsirajottiKsen avulla os ei lian
levät he ajattelevat — — —
Kva K
SUOMEN TALONPOJAN PALKKA luokkatietoisuutensa
TAISTELUSTAAN
(Jatkoa ensimäisrltä sivulta)
vuosikymmenessä kaikkialla tunnustettavaksi
Voisimmeko nyt sitten antautua
anio ona aitma nun lian vain
puolustaa siten itseänsä ja ku-
a uskaltaa häntä sutä syyttää?
rajansa Siellä alkoi olla jo sekin voimat ja ne joilla on kokemusta
sesta — kodista — oli tullut yli- aines maalaisliittolaista entisyydestä eivät tulisi nousemaan
Aen naisen haaremi ionka voi o- Mutta annappas kun se myrkky- uuteen taisteluun Vasta silloin on
mistaa ainoastaan kuluttaja Rik
kauksien tuottajat — työläiset
ajattelemaan että tulevat nousevat Teollisuusliittojen pitäisi auttaa
tyolais-aiteja saamaan välttämä
töiltä avustusta Yksi parhaiten
kaasu mitä saksalainen ruuti on il- nyt kauhuista pyörryksissä olevalla menestyya aI_'en turvauskeino
maan laskenut laskee maahan! O- nuorisollakin kostonpäivä jolloin se
dotappas sinä nietsärahasi menettä- langettaa tuomionsa porvaristolle
olisi maksaa 'hänelle täysi työ
palkka koko siltä ajalta kuin hän
- 1 wwyyao ontc uiciomiuiooi mene: nt- laneLiaa lUOHUUIlSU porVimSlOlie ' -1
eivät voineet enaa uneKsia- nytj Keski-Suomen Etelä-Pohjan- Vaviskoon porvaristo nyt jo sen on työkyvytön sekä palkkio jo
kaan omasta kodista
kodista
maan ia Perä-Pohiolan velallinen tnnmlnn pilp&an k-atsosta svnn vttiimätiiHn laiKis
jossa mies ja nainen yhdessä luo hypoteekkilainassa rypevä ' röyhkeä Silloin on talonpoikakin menettä- ta
rikkauksia vaan vakion keskus- talonpoika — maalaisliittolainen'! nyt röyhkeytensä ja halunsa olla Kaikenlainen innostaminen
kin on siirtynyt tehtaaseen Siel- Varroppas kun sinun puupohjarekesi maalaisliittolainen Se on aika joi- äitivteen ei merkitse mitään el
ia mies ja nainen yhdessä hikoi- °n menettänyt tervansa ja vitsasa- loin saadaan lohdutusta ja iloa asi- t : "-n'sh korvita äitiydestä ' Xi
lee valtion hyväksi Heidän toi- varikkosi on katkennut ja kotoinen allemme' Suomen talonpoika elää tivinnotlht eivät voi innota-l
minnastaan pyörivät jättiläispyö- P1?1!" akan:ut emäs- nyt jo murrosaikaa tuntee petty- tvpiina " ' 'i '-"?t uc
t„(toJf "f„„n'' io t-1 ta tyota Poreita vuorokausia sinun myksensä ja astuu rohkeamlelisenä tyoiaiMiaisia aitiueen ellen at lie
rat tuottavat 'taaiaa ja ku - hyvase8i vapautee„ johtavlle poluille jotka vo samalla todistaa etta se ei
jetta at sita kuluttajille Me vai- Varroppas kun joudut itse kanta- polut se tulee avartamaan palkka- huononna Oieidän io ennestään
-inistävät ruuan vaatteet ja maan kymmenen kannun piimäleiliä työväestön kanssa yhteisin voimin huonoa asemaansa Einien kuin
kaikki kahdennenkymmennen peninkulmien matkojen päässä ole- väljiksi vapausradoiksi joita myö- Ranska voidaan uudelleen kan-