Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 16, 1918, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU KAHDEKSAN
Tiistaina heinäkuun 16 p:nd
N 29
Elonpäivä valkenee
Kadonnut on elon maltti
Moni uhmaa kuolemaa
Riistäjin' on onnen valtti —
Orjan koti hautuumaa
Kehtolapset itkee huokaa
Monta kuolee kurjuuteen
Ruoka heili' on karjan ruokaa
Sitäkin vain murunen
Yhä sodan moolokille
Sydänverta uhrataan
Toiset uhraa vähitellen
Toiset kaikki kerrallaan
Ihmisveri kulta-aitat
Moolokille rakentaa
Tulvillaan on hiklpajat
Huokausta haikeaa
Vaan kerran saapuu onnen ilta
Riistäjille kultineen
Murtuu laho aitan silta '
Kun se ehtii tulvilleen
Ei' enää taivu eloon halpaan
Onnen luoja ritari
Itse tarttuu onnen kalpaan
Hän ken onnen rakensi
Silloin koittaa onnen aamu
Orjavouti ' vaikenee
Katoo nöyrä orjan haamu
Elon päivä valkenee
Elli Mäkinen
Teponniemen
:: asukkaat ::
KIRJ HELMI MATTSON
(Jatkoa viime n:roon)
Jos ei tuo poika vain lakkaa
niin ihan se villitsee koko kylänväen-
sanottiin Joka pahal
le antaa yhden sormen se vie
pian koko käden Varokaa va
rokaa vääriä oppeja !
Hihhulit itkivät ja rukoilivat
varjelusta sosialismin hirviöstä
Vanhempi väki näki kauhukseen
ettei nuoriso enkä tullut kirk
koon kuten ennen Herraskaiset
katselivat ivamielin mutta har
missaan kun työväki rakensi it
selleen oman kokoushuoneen
Ja se punanen lippu — sehän
heitä ihan iretti
Olihan se nuorisoseurakin ollut
paikkakunnalla 'mutta tuo so
sialismi paholainen senkin tuke
hutti kun veti nuorison työväen
talolle Nyt herraskaiset eivät muuta
keksineet kuin pakanalähetyksen
Tiiholassa sillä oli tyyssija Hie
nossa maailmassa oli pakanalä
hetysseurat nyt muodissa Niin
ipä Tiiholankin tyttäret halusivat
matkia "parempia" ihmisiä Pe
rustivat siis pakanalähetyksen
ompeluseuran
Tämä kolmeen joukkoon ja
kautunut kylänväki piti ahke
raan kokouksiaan kukin omalla
tahollaan He olivat vastatusten
kuin vihollisanneijat
"Toivo Ojala oli vanhoillisten
mielestä koko pahuuden ja vil
lityksen suurin syy
Vaan Toivo ei ollut vihaisista
silmäyksistä tietääkseenkään —
Häntä päinvastoin kiihotti se en
tistä enemmän mitä suurempaa
vastusta hän sai kokea Hänes
sä oli paljon taottua terästä jo
ka ei vähällä murtunut
VIIDES LUKU
Hei riemua soi "ilmassa
Kun sampanjaa on lasissa
Myös viinit herkut nää!
Kas nyt se kieli kirpoaa
Ja väsyneinkin virkoaa — !
Tää humu kiihdyttää
Voi nuorukainen naurusuu
Kun villiin riemuun riehastuu
Oi kultainen nuoriso! —
Aamuyö jo yllättää
e :
i
1 Vain kiihtyy huima huvi tää —
Toki tyyntykääpä jo!
— Nuoret ylioppilaat viettivät
samppanja- ja viinikekkereitä
Tämä oli vappu-ilta Se oli
mieltäkiinnittäyä päivä monelle
keltanokalle vastaleivotulle yli
oppilaalle Vanhemmat ylioppilaat katse
livat hienolla halveksumisella
nuoria tulokkaita
Mitä ne keltanokat vielä tie
tävät ylioppilaselämästä ! Ovat
vielä kuin mitä maalaismoukkia
Heitä pitää opettaa Helsingin
tapoihin Eivät tunne vielä-miltä
sampanja ja viinit maistuvat
Hm! Eivät tiedä miten hausko
ja vapunpäiviä ylioppilaat viet
tävät Jahka nyt kotiutuvat
Oli sitä riemua tänäkin vap
puna Moni nuorukainen nosti
samppanja- ja viinipikarin ensi
kerran huulilleen muistamatta
äidin varotuksia muistamatta i
sän kellotuksia ja kiehoja
Toverit — toverit ja seurapii
ri vaati
Kuka voi olla toisia kehnom
pi Toiset tapoihin tottuneet
olivat huvitettuja vasta-alkavien
ujoudesta
Noin hekin ennen alkaessa
Mutta kyllä sitä nyt jo sieti
Sieti sitä samppanjaa ja sieti si
tä muutakin
Näin nämä "maantoivot" hen
kisen työn viljelijät nyt riemuit
sivat Useat laskivat liiaksi löyhty
mään järjen pitimet että katui
vat sitten vielä vuosia jälkeen
päin niitä askeleita joihin nämä
remuavat vappujuhlat ensimäi
sen alun antoivat
Tiihalan Väinö oli ensikerta
lainen myös
Hänestä oli outoa tällainen e
lämä Kotona jumaliset vanhem
mat olivat koettaneet antaa po
jalleen ohjeita ja neuvoja Erit
täinkin väkijuomista oli usein
varotettu
Tiihalan koko suku oli kunni
allista raitista väkeä
Hurjastelijoita ja juoppoja hal
veksittiin "Eikä vielä sattunut
sellaisia tulemaan kenenkään
jälkeläisestä jotka Tiihalan su
kuun luettiin
Tämän oli Väinö moneen ker
taan kotonaan kuullut
"Oleppa väin sinäkin sukuu
si" muistutti äiti kyynelsilmin
kun hyvästeli poikaansa Helsin
kiin lähtiessä
Oli sen emäntäkin kuullut et
tä ylioppilaat viettävät huonoa
elämää juopottelevat ja elävät
säännöttömästi
Tuhlaavat vain vanhempiensa
monenkin vaivalla ansaittuja
säästöjä jos taas toiset loiselä
jien lapset kuluttavat kansalta
nylettyä riistettyä omaisuutta
Vaan tällaisessa humussa ei
tullut näitä puheita muistettua
joskin tuntui oudolta
' Heti keltanokaksi ja maan
moukaksi ivailtiin jos vähänkin
arkaili Täytyi sitä toki näyt
tää rohkeuttaan
Alkoivat jo pian höyryt koho
ta päähän ja tuntui jo viehättä
vältä Hauskaa oli Väinölläkin Oli
han' hän nuori varakkaasta ko
dista mailma ja elämä avoinna
edessä! Hei!
Mitäpä huolii kun on rikkaan
Tiihalan perijä saa sitä kerran
maistaa samppanja-lasin pohjaan
saakka !
Eipä nyt sattunut edes äidin nuoret seisovat koko maailman
silmä ovenraosta kurkistamaan kansojen yhteiskunnallisten ku
Yksin oli jo mies miesten rin- mousten syntyjen ääressä Ei
alla ! milloinkaan ole nuoruuden tu
Jo oli lyyra ja Valkonen lakki liselle innolle ja suurten teko
hankittu jen teolle ollut sellaista maape
Se ei ollut vähän se! rää kuin nyt ja lähitulevaisuu
Saa tässä vielä isä-ukolle maa- dessa
myyrälle ja äitimuorille kunniaa Kukapa nuorukainen ja neito
hankkia ' n e n ei olisi tuntenut että elämä
Herra saa olla vaikka on ta- 0n liian ahdas kaavamainen ja
lonpojan veri takin aija puristava Kukapa nuorista lu
M utta koulu -miehestä herran Jdessaan historian suurista ta
leipoo painumista ei kadehtisi niitä
Jahka on yliopistoa jonkun-jotka olivat mukana luomassa
vuoden kulkenut min jo on njjtä historiallisia tekoja Mutta
maisten Tnhalankin poika mikään historiallinen tapahtuma
Taitaa muuten olla ensimai- e vec]a ve-toja niille jo kytevil
nen suta suvusta — Kumnanhi- je ja pjan i[mi puhkeaville suu
moiset ajatukset pyonvat - nyt rne yhteiskunnallisille muutok
Väinön humalaisissa aivoissa iip iikku-n Wanrin plämäcsä
_
Veri kuohui ja kohisi nuori
kiihtynyt veri Se raivosi rajus-
ti kunnes liiaksi pingottuneena
i - o c o n t-1 v ii i-i i-i i-min-ii votL'i nti
väsähti Nuori ruumis retkahti
humalaisen tiedottomuuteen
Aamulla oli aurinko kirkkaal
la taivaalla kun Väinö kohotti
päätään i
7
oppilaslakki tahrittuna hirveän
innlocj clallri täällii ca m n uin i c
saassa-
Vaino tunsi kuin hapeaa ja
Ar-Tl!S 1 1
Alitahan jos kotona tämänkin
'
LlCLaiÄdL INcUll 11CL1 1UU1IM1]
lankesi
Mutta jääköön nyt tähän vap-
pu-yöhön tällainen elämä Tur
mioon vie jos jatkuu pitemmäl
le Väinö teki hyviä päätöksiä
vastaisen varalle —
(Jatketrj-
AVIOMIEHEN OI
KEUDET Klrj B Calvert
Suom Kylänheittiö
Eräänä lämpimänä kesäkuun pai- työn tasavallan luominen Se
vänä istuin yhdellä avaran Atlannin on liike jdka tulee luomaan to
rannikolla olevalla uimapaikalla naut-
tiellisen kansojen veljeyden ja
tien täysin siemauksin kesän rait- ikuisen rauhan
tiista ilmasta katsellen uimareita ja Ne nuoret jotka omaavat- nä
hietikolla piehtaroivaa lapsilaumaa mä työväenluokan ihanteet Ja
Yhtäkkiä tunsin jonkun istuvan vie- toimivat niiden" toteuttamiseksi
relleni Katsahdin sivulleni ja näin ovat luuien aan soihdun kanta
huonosti puetun miehen vaatteen- jia He ovat suurempja kuin
sa olivat jotakuinkin loppuun kulu- A]exander tai Napoleo He
neet partansa ajelematon ja yleen- 1
sä kaikesta hänen ulkonäöstään 'sl?rttavat ?""rempia tekoja
päättäen hän oli jo pitkän aikaa "a!ta ihanteita toteuttaessaan
kuljeksinut hylkytavarana klim ketkään historian suuret
"Ettekö olisi hyvä ja antaisi pa- sankarit tai kansanliikkeet sillä
perossia? Siitä on pitkä aika kun heidän aatteensa ja tekonsa ovat
olen sellaista ylellisyyttä voinut it- pyhitetyt koko maailman kau
selleni kustantaa" sojen onnelle hyvinvoinnille ja
Minuutin verran tuumasin itsekse- ratvhalle
ni mitä tekisin: ollako antamatta Tvfiväpnliintan mmrptl TTtt-
ja päästä eroon- tuosta epämielui-
sasta vierustoverista? Vaan joku
sisäinen ääni käski toisin Ojensin 'T LCUcl Vajan :apa
hänelle savukkeita ja tulitikkuja jot- lkset avaavat Portin josta naet
ka hän otti vastaan suurella kiitol- ]e suuren työnne vaimon Kaik
lisuudella Vapisevin käsin hän sy- 'en maiden työväenluokat kut
tytti sen palamaan jonka toimituit- snyat ja tervehtivät teitä tule
sen aikana tarkastelin häntä läheni- vaisuuden työn tasavallan'1' luo
min Ijällään oli hän näköjään noin jina '
40-vuotias vaan jos hän olisi pesey- Rikkirevityt työväen järjestöt
tynyt ja ajellut partansa ja saanut odottavat teidän "tulista innos
puhtaat vaatteet päälleen olisi hän tusta ja miorten miehenne heh-
näyttänyt ainoastaan 30-vuotiaalta i„„ v „:„ t i-j-
T„noi„ 4„„b„i„i„to „ni„ii„i-i„ Klla- N e tarvitsevat teidän nuor-
saada keskustelua aikaan hänen
kanssann innlrn viirtlrei al„ti iliiita
maila kaunista päivää Nuoriso liity järjestyneiden
Hän suoristi itseään ja puhalsi sa- työläisten riveihin!
vupilven ilmaan ja vastasi: "Ilmat "
ovat olleet kauniit sen myönnän HOQUIAMIN s s o ompeluseuran ko
vaan knimnlnkaan Unia oi vnf tw koukset pidetään osaston talolla Ahjola
aaii KauneinKaan unia el voi tyy- !ai joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
dyttää silloin kuin joutuu kävele- lOth St Hoquiam Wash
maan punin Katuja nälkäisenä ja
työttömänä"
(Jatkoa seitsemännellä siviilin)
Nuorisolle
Ei minkään aikakauden nuori
so ole seisonut niin valtavain ja
suurten yhteiskunnallisten muu
tosten edessä kuin meidän päi
vien nuoriso Meidän aikamme
SIJle KaiKKien
j minkään g
„v ep-innr n
aikakauden nuoriso
olla luomassa niin
merkillistä historiaa kuin nyky-
aika kutsuu mcitlan aikamme
nuorisoa luomaan
Meidän päiviemme nuoret sei
sovat koko maailman vallanku
mousten kynnyksellä Ne kumo-
joissa joku valtaistuin horjuu
yaan ng Qvat kumouksia joita
oikeuksiinsa pyrkivä työväen-
1
l10kka panee toimeen ne ovat
kumouksia jotka tapahtuvat
vatavani kaikki kukistavan ja
voittavan kansanvallan nousun
T -i
edessä Lähitulevaisuus -on na-
kevä työn ja pääoman välisen
lopullisen kamppailun ankaran
taistelun jonka taistelun pyör
teistä työväenluokan nuorison
on kannettava TYÖ VOITON
kuihtumattomat kunniaseppeleet
Sudan hirveästä kaaoksesta
nousee uusi kansainvälinen työ
väenliike jonka pyrkimyksenä
tulee" olemaan luoda kaikkien
maiden yhteiskuntajärjestelmät
sellaisiksi ettei työväenluokkaa
voida enää ryöstää ja sortaa
Uuden kansainvälisen liikkeen
ihanne tulee olemaan todellisen
iiiule
i mi-
1-lllti rQ tn PMistinu
ta voimaanne ja taisteluintoan-
-
HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset
piaetaan jokaisen viikon torstaina kello B
jpp lluom 1 Kahvia saatavana jeka ko
kouksen loputtua