Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 16, 1918, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 29
SIVU SEITSEMÄN
Satu pilvenhattarasta
Hyvin pieni pilvenhattara nou
si meren aalloista eräänä hyvin
kuumana' kesä-aamuna ja lähti
liitelemään ylös korkeuksiin si
nitaivasta kohden Korkeudes
sa jossa se liiteli kauniina ja
keveäuä se näki aliansa maan
josta kuivuus oli polttanut ruo
hon ruskeaksi Se näki ihmis
ten raatavan pelloilla ja olevan
aivan nääntyneitä kuumuudesta
sillä aikaa kun se itse leijaili vie
nossa aamutuulessa- kirkkaassa
avaruudessa
"Oh jospa voisin lievittää noi
den ihmisten kärsimyksiä tuolla
alhaalla!" ajatteli pilvenhattara
"jospa voisin keventää heidän
raskasta työtänsä ruokkia näl-
käisiä ja antaa juomaa janoisil-'
le!"
Päivä kului ja pilvi kasvoi yhä
suuremmaksi Yhä kiihkeäm
mäksi kasvoi sen mielessä halu
auttaa kärsiviä ihmisiä Aurinko
paistoi tulikuumana ja kuumuus
maassa yltyi niin että ihmiset
olivat pyörtyä He näyttivät
menehtyvän rasituksesta ja kui
tenkin heidän täytyi tehdä työ
tä sillä he olivat köyhiä He
katsoivat usein taivaalle ja sa
noivat: "Ah jospa tuo pilvi an-
taisi sadetta !"
"Minä annan teille sadetta
"minä tahdon auttaa teitä !" huu
dahti pilvi ja alkoi laskeutua
maata kohti Yhtäkkiä se muis
ti mitä se oli kuullut pienen pil-vi-lapsukaisena
meri-emonsa sy
lissä leikkiessään että ne pilvet
kuolevat jotka menevät liiaksi
lähelle maata Tämän muistettu
aan 'se lähti liitelemään tuulen
mukana ja ajatteli Mutta kun
se ajatteli ihmisten kärsimyksiä
teki se rohkean päätöksen : "Tul
koon mitä hyvänsä minä autan
heitä !" Se lähti laskeutumaan
taas maata kohti ja sikäli kun
se läheni maata se kasvoi suu
remmaksi ' Se tuli vihdoin niin
suureksi että se peitti metsät
niityt pellot ja kylät suurella
"harmaalla vaipallaan "Minä au
tan teitä!" se sanoi "Minä an
nan teelle elämäni !"
Pilven sydämessä välähti ih
meellinen vakrja ukkosen jyrinä
kumisi avaruudessa Pilvi las
keutui hyvin lähelle maata ja it
ki suuria ilkoyyneleitä siitä on
nesta että se sai auttaa kärsi
viä ihmisä Se antoi elämänsä
ihmisille ja maalle -virkistävänä
elämää luovana sateena Pilven
hattara oli elänyt lyhyen päi
vän ja täyttänyt tärkeän tehtä-
vänsä Ilma raikastin' ruoho
pensaat ja puut virkistyivät jäl
leen ja luonto uhkui uutta elin
voimaa MILLOIN OLISI SOSIALIS
TINEN KASVATUSTYÖ
ALOTETT A VA ?
Vanha suomalainen sananlas
ku sanoo: minkä nuorena oppii
sen vanhana taitaa ja se on osot
tautunut oikeaksi 'Kokemus o
sottaa että ne asiat mitkä ih
minen oppii varhaisemmalla ikä-
kaudella säilyvät mielessä kau
emmin Ihmisellä on niin sanot
tu muisti-ikä joka on 9 ja 12
ikävuosien välillä Tällä ajalla
opitut asiat jäävät pysyiväisesti
mieleen :
Xe asiat joita kouluissakin o
pitaan tällä ikäkaudella jäävät
haihtuniattomimmin mieleen
Aivojen kehitys ei tällä ijällä
kärsi muistin rasituksesta niin
kuin ennen yhdeksää ikävuotta
jolloin aivot kehittvvät hyvin
nopeasti Tällä ijällä sanotaan
ihmisen aivojen olevan yhdek
sän kymmenettä osaa täydestä
koostaan eli ne eivät enää pal
- jon kasva siitä eteenpäin Tällä
f
— ~ 1
_ i
ijällä ne ovat myös paljon vas
taanottavaisemmat kuin milloin
kaan muulloin
Tätä ikäkautta käyttävät kirk
kokunnat hyväksensä oppiensa
levittämiselle- Kirkolliset sun
nuntaikoulut järjestetään mah
dollisimman hauskoiksi ja miel
lyttäviksi jaetaan ' vapaita kir
joja ja lehtiä pannaan toimeen
juhlia ja iltamia joiden kaik
kien toimenpiteiden avulla las
ten mielet voitetaan kirkolle
Katoolmen kirkko käyttää kai
kista huolellisimmin tätä lasten
muisti-ikää oppiensa ' juurrutta
miselle Katooliset lapset suorit
tavat rippikoulu-tutkintonsa 11
— 12 vanhana siis ajalla jolloin
heidän mieliinsä parhaiten jää
vät säilymään kirkkonsa opit ja
pääkappaleet
Meidän sosialistien on opitta
va kirkollisilta tässä suhteessa
Meidän on opetettava aatettam
me lapsillemme tällä tärkeällä
ijällä Vanhempien olisi hankit
tava länsillensä sosialistista kir
jallisuutta He lukevat paljon
tällä ijällä ja ovat yhtenä ky
symystulvana Tällä ikäkaudella
on meidän kasvatettava lapsiim
me sosialistinen ja materialisti
nen elämänymmärrys Tällä i
jällä jos koskaan täytyy van
hemmilla olla malttia ja kärsi
vällisyyttä neuvoa lapsiansa
niissä tuhansissa asioissa joita
heidän aivoissaan risteilee Jos
lasten vanhemmat ja lasten lähin
ympäristö ei vastaa noihin ky
symyksiin ja muodostaa lasten
mielipiteitä tekee sen joku kirk
kokunta Sosialistisia sunnuntaikouluja
ja ihanneliiitoja olisi perustet
tava kaikkialle ja tovereiden o
lisi kehitettävä itseänsä niihin
kvkeneviksi opettajiksi että voi
simme kylvää sosialismin sie
mentä lapsukaistemme mieliin
ja kehittää heistä luokkataistelun
lopulliseen päämäärään — sosia
lismiin — 'saattajia Älkäämme
jättäkö lapsiamme vihollistemme
kasvatettavaksi tällä tärkeällä
ikäkaudella
RADVVAY CENTER ALTA
Tervehdys Maiju-tädille ja kai
kille Toverittaren isoille ja pie
nille lukijoille!' t
Siitä onkin niin pitkä aika
kun olen kirjottanut Toveritta
reen että olen melkein unohta
nut koko kirjotustaitoni
Täälläkin on nyt kaunis kesä
Meidän osastolla oli kenttäjtihla
Oscar Petersonin maatilalla ke-'
säk 23 päivänä Siellä oli pal
jon väkeä ja kaikilla oli oikein
hauskaa Siellä oli kilpajuok
sua jossa minä voitin Myös oli
köydenlveto-kilpailua jossa oli
meitä seitsemän poikasta yhtä
miestä vastaan eivät ne miehet
voineet meille mitään me voi
timme Syötiin päivällistä juo
tiin kahvia ja pidettiin hauskaa
ja sitten mentiin kotiin
Eiköhän tämä riittäne tällä
kertaa Toivon hauskaa kesää
kaikille Toverittaren lukijoille
Tov Eino Tuomi
ABERDEEN WASH
Tervehdvs kaikille Toveritta
ren lukijoille !
Aberdeeniin on perustettu I
hanneliitto joka toimii S Sos
Klubin talolla joka lauantai-ilta-päivä
Osanottajia on noin kol
misenkymmentä Emme ole vie
lä valinneet kaikkia virkailijoita
Jäsenkiriurina on allekirjottaja
Meidän jäsenmaksu on yksi sent-
ti kuussa Minä pidän ihanne
liitosta oikein paljon Koska o
len valittu kirjuriksi niin keho
tan teitä lapsia yhtymään tähän
ihanneliittoon Täällä on vielä
niin paljon suomalaisia lapsia
joista on yhtynyt '-ihanneliittoon
ainoastaan pieni prosentti Oli
sihan se niin hauskaa kun me
oppisimme lukemaan sekä kirjot
tamaan suomenkieltä Meillä tu
lee olemaan niin paljon hauskaa
kun ihanneliitto kehittyy Me
laulamme voimistelemme lei--kjmme
ja näyttelemme kappa
leita iltamissa
Minä lähden viikon perästä
äidin ja pikku siskon kanssa
kesälomalle"
Toivotan kaikille ihanneliiton
jäsenille hauskaa kesän loppua
Toimikaamme innolla sen luokan
eteen mihin kuulumme vaikka
olemme vielä lapsia
Toveruudella
Kyllikki Salo
FORT BRAGG" CALIFORNIA
En voi tässä kirjeessä selostaa
nuorisoliiton toiminnasta kun ei
voitu pitää kokousta 4 p kun
juhlia vielä jatkui mutta sen si
jaan kerron niistä suurista kesä
juhlista jotka ovat vietetty
täällä
Pienet ja suuret' toverit! En
voi sanoin tulkita tunteitani
minkä vaikutuksen teki nuo suu
ret kesäjuhlat minuun ollessani
ensi kertaa s s kesäjuhlilla Se
osoitti tositoveruutta ja luokka
tuntemusta Suur-kaupungin to
vereita tuli tulvimalla iloisena ja
reippaana tullen- ensiksi Toveri
Tuvalle niinkuin kotiinsa josta
majotuskomitea vei heidät asun
noille Kuulkaas pienet kasvoista tun
temattomat toverit koettakaam
me perustaa ihanne- ja nuoriso
liittoja yli koko Californian val
tion1 että ensi vuonna kesäjuh
lilla AVest l!erkeley'ssä voisim
me näyttää mihin jne kykenem
me Toivoisin että siellä juhlilla
saisimme omistaa yhden illan
nuoriso- ja ilianneliitoille
Sillä toivomuksella lopetan
tämän kirjeen että ensi kesänä
tavataan West llerkeleyn ja
San Franciscon kesäjuhlilla
JTiVejdelki Ijyne Saari
AVIOMIEHEN OIKEUDET
(Jntkoa kahdeksannelta sivulta)
"Haetteko työtä? — Ja minkälai
sia töitä on nykyään saatavissa par
haiten" kysyin koska huomasin et
tä olin saanut hänet puhetuulelle
"Kuukausi sitten läksin kotoa ja
sen ajan olen kulkenut Ju odottanut
vaan turhaan Ja nyt olen jo vä
synyt kulkemiseenkin"
"Onpahan tässä kaunis ja iloinen
paikka viettää vapaa aikaakin" jat
koin puolestani "Enpä vastustaisi
tilaisuutta viettää joitakin viikkoja
tässä"
"Oikeassa olette" vastasi hän
"Paikka on parhaita kaikin puolin —
jokaiselle jolla vaan on rahaa vaan
tämä ei ole ollenkaan paikka mie
helle jolla ei ole moneen aikaan
enää ollut senttiäkään Ellen saa
pian jonkunlaista työtä menen pit
källe ulmamatkalle sillä huoneeseen
joka minulla on ollut vuokrattavana
ei minulla ole enää asiaa ollut vii
meiseen neljään päivään sillä mak
settu vuokra on loppuun kulunut
Ymmärrätte ettei kukaan halua pi
tää rahatonta yövierasta? Viimei
set kaksi yiitä olen viettänyt erään
pallohuoneen pelipöydällä sen jäles
tä kuin pelaajat ovat lopettaneet pe
lin Ja uskokaa minua se ei ole
mikään hauska paikka viettää yötä
— Hetken aikaa tällaista elämää viet
täen alkaa se tuntua tyhjältä ja mi
tättömältä eikä old halua sitä jatkaa
pitemmälle"
"Ymmärrän sen" myönsin hänelle
"En suinkaan itse haluaisi tällaisiin
seikkailuihin joutua" - -
"Sanoitte oikein" lisäsi hän "Kun
alotin matkani tuntui se elämäni
hauskimmalta ajalta Minulla oli
jonkun verran rahaa ja kunnon pu
ku ja elelin hauskasti Sattumalta
löysin erään naisen oikean enkelin
joka oli tyytyväinen seuraani Va
kuutan teille että me elettiin haus
kasti vaan minun vähät varani ei
vät kestäneet kuin viikon verran ja
sitten oli lystit lopussa liitto vie
köön sentään etten osannutkaan
käyttää niitä sillä tavalla että olisi
vat kestäneet hieman pitemmältä
sillä lystistä kyllä olisimme osan
neet nauttia!"
"Nykyaikana on kyllin helppo saa
da työtä" sanoin "Vai oletteko jo
ku ammattilainen?"
"Olen" vastasi hän "Olen amma
tiltani ensiluokan leipuri vaan sillä
alalla on nykyään vaikea saada työ
tä sillä liikkeet käyttävät paljoa
naistyövoimaa YhdeBsä paikassa
kyllä luvattiin jonkun ajan perästä
vaan ei sekään ollut varmaa Ja odo
tus tuntuu ijankaikkiselta"
"Missä on vakituinen kotipaikkan
ne kaiketi New Yorkissa?" koetin
jatkaa - keskustelua
"Ei ole Kotipaikkani on Middle
burg N Y" '
"Teittekö siellä työtä omassa am
matissanne?" "Tein Olin samassa liikkeessä
työssä 13 vuotta yhtä mittaa saarien
18 dollaria viikossa Tuo alituinen
työ tuli lopulta painajaiseksi jonka
käsistä el koskaan pääse Tuo sama
yksitoikkoisuus: el koskaan lomaa
ei vapaata päivää jonka saisi viet
tää omaistensa kanssa Vanu ehkä
sittenkin olisi ollut parempi että oli
sin kärsinyt yhä edelleen sillä ei tä
mäkään ole elämän arvoista Alan
pelätä että ainoa keino on sittenkin
mennä ja yrittää takasin suinaan
paikkaan"
Hänen äänessään oli jotain kum
mallista kaihoavaa BOintua Joka il
maisi ikävää ja lisiisi yhä enemmän
uteliaisuuttani
"Voitteko unhottaa kaikki vastuk
set ja palata takasin kotiinne ja en
tiseen työhönne ja kaikki on enti-"
sellään" koetin lohduttaa
"El en- koskaan tällä tavalla ju
tällaisena!" hän vastasi "Ei täl
laisena" lisäsi hän vielä "He olisi
loukkaus perhettäni kohtaan —Olen
ollut naimisissa 10 vuotta Minulla
on kaksi rakastettavaa tyttöstä yli
deksän vuotias ja kolmi-vuotlas Täs
sä hän onkin!" Samalla vetäen tas
kustaan pienen paperikäärön ojensi
hän minulle valokuvan kauniista M
harapäisestä nauravasta tytön tylle
röstä "Hän on oikea enkeli kotona
ja ahkera koulussa Joka kuukausi
tuo hän parhaat todistukset luokal
taan" Ojensin kuvan hänelle takasin
Hän katseli sitä hetkisen puristi
huulensa tiukasti yhteen ja omituinen
ilme kasvoilla pisti kuvan jälleen taa
kuunsa Vaan minulta ei jäänyt huo
maamatta että hänen harmaat nii
niänsä kostuivat
"Uskonpa että vaimonne ja lap
senne olisivat iloisia saadessaan tui
dät taas kotiin" jatkoin
Se bn teidän mielipiteenne mu
kaista" sopersi hän ja puhe tuntui
häneltä takertuvan kurkkuun "vaan
se el ole niinkään helppoa minulle
Läksin kotoa noin kuukausi sitten
ja en ole antanut heille mitään tie
toa itsestäni Me emme sopineet oi
kein - hyvin viime aikoina vaimoni
kanssa Avioliittomme ensi aikoina
elimme onnellisina vaan sitten so
alkoi haihtua Elämä rupesi viime
aikoina tulemaan kalliimmaksi Sit
ten syntyi toinen lapsemme ja sen
jälkeen tuntui perhe-elämämme ko
konaan menneeltä Vainioni tuskit
teli alinomaa ja suorann sanoen en
lainkaan voinut häntä ymmärtää ja
välttääkseni alituista riitelemistä
läksin eräänä päivänä sanaa sano
matta ja olen nyt sillä tiellä"
(Jatkoa)
LUKEKAA ILMOTUKSETKIN!