Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 09, 1918, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 28
Tiistaina heinäkuun 9 p:nä
SIVU SEITSEMÄN
KRAATERIVUORI fZ
Maapallo eli mailina missä me
ihmiset elämme on hyvin van
ha Monia ihmeellistä asiaa on
tapahtunut siitä ajasta asti jol
loin e alkoi kiertoratansa au
ringon ympäri Olisimme 'katso
neet monta kertaa silmät ihme
tyksestä suurina niitä monia ih
meitä jos olisimme olleet näke
mässä t'
Suuret mannermaat joilla vil
lit jättiläiseläimet ennen risteili-
vät ja jättiläispuitten oksat huo
juivat tuulessa ovat nyt mahta
vien merien peitossa Ne entiset
mannermaat ovat vajonneet Me
rieläinten kuoret joita on löy
detty kallioiden harjoilta ker-
tovat osaltaan ihmeellisen tari
nan entisestä meren pohjasta jo
ka on muuttunut kuivaksi man
nermaaksi '
Hyvin 'kauan sitten jolloin ei
vielä ollut yhtään ihmistä maa
pallolla oli keski-Oregon meren
pohjana ' Kerran oli niin kova
maanjäristys että se 'halkoi suu
ria uomia merenpohjaan 'Näitä
uomia pitkin alkoi virrata sula
laavavirta joka sitten pitkien ai
kojen kuluessa jäähtyi ja kasaan
tui korkeiksi vuoriksi Tästä laa
vavirrasta on Cascade vuoriryh
mä muodostunut Tämän vuori-
ryhmän joukossa tuhansia jal
koja sen yläpuolella kohosivat
suuret tulivuoret Shasta Maza
raa Rainier Hood ja useita pie
nempiä tulivuoria Kaikki muut
suuret tulivuoret paitsi Maza
man te löydätte maantieteen op
pikirjanne kartalta Mazama oli
kerran yhtä korkea vuori kuin
Shasta Miksi sen nimeä ei löy
dy kartalta? kysytte Siksi että
sitä ei ole enää olemassa
Kerron teille Mazama vuoren
kumman tarinan:
Vuosisatojen ajan syöksyi Ma
zaman huipulta savua tuhkaa
ja tulista laavaa Vihdoin sam
mut vuoren sisällä oleva liekki
melkein kokonaan ja ainoastaan
silloin tällöin tuli höyryä en
huipusta Sen kupeille vyörynyt
laavavirta jäähtyi
Ilmasto jäähtyi ja Qscade
vuorille kasaantui paksu lumi
kerros joka ei sulanut enää mil
loinkaan Seutu jota nyt kutsu
taan YVillamette laaksoksi oli
silloin järvenä Osittain sula
neesta lumesta muodostui vuor-
ten rinteille suuria jääröykkiöitäv
jotka lohkeilivat ja vyöryivät a
las vuorten rinteitä järveen Ma
zama vuoren seutu oli kolkko ja
autio Kaikki kasvullisuus yksin
pä suuret puutkin olivat lumen
peitossa Muita eläviä olentoja ei
näkynyt paitsi joitakin jääkar
huja Vihdoin alkoi ilmasto muuttua
lämpimämmäksi ja lumi alkoi su
lata Ruohoja pensaita ja puita
alkoi kasvaa vuorten rinteillä
Eräs kotipaikkaa etsivä karhu
perhe löysi luolan Mazama vuo
ren rinteeltä ja asettui siihen asu
maan Se oli hyvä kotipaikaksi sil
lä siihen eivät sopineet talven tuis
kut e!'kä tuulet 'Kesällä löysivät
karhut runsaasti mustikoita soil
ta vuoren juurelta joita muut
eläimet' ja linnut eivät " tulleet
koskaan hakemaan sillä ne näyt
tivät pelkäävän vuorta
Kauan eli karhuperhe onnelli
sena vuoren luolassa kunnes se
vihdoin alkoivat epäilemään että
jotakin erikoista taoahtuu vuo
ren sisällä Ne kuulivat kummal
lista jyrinää ja huomasivat luo
lan kiviseinäin vavahtelevan
Kerran vyöryi niin suuri kivi
luolan suulle että se melkein sul
keutui Luola muuttui talvella
kin niin lämpimäksi että se alkoi
haittaamaan karhujen talviunta
'Ne heräsivät monta kertaa sy
dän talvellakin luullen kevään jo
tulleen
Kerran eräänä iltana kun kar
hut tulivat ruuan hausta he nä
kivät taivaan hohtavan tulipunai
sena vuoren yläpuolella Vuoren
huipusta alkoi tulvia hienoa tuh
kaa Ankara maanjäristys vavis
tutti vuorta niin että karhut ei
vät tunteneet enää oloansa tur
valliseksi vaan lähtivät kiireesti
hakemaan turvallisempaa kotia
Kuumuus vuoressa yltyi Sen
sisältä kuului kovaa jyrinää ja
ankarat maanjäristykset pudis
tuttivat seutua niin että puutkin
katkeilivat Kaikki seudun eläi
met lähtivät pakoon
Vihdoin lakkasivat maanjäris
tykset ja jyrinä vuoresta ja kar
huperhe taas uskalsi tulla katso
maan entistä kotiaan Mutta
kaikki oli muutunut Puut ja pen
saat olivat kuolleet Mustikka
pensaatkin olivat paksun tuhka
kerroksen peitossa
Karhut tulivat suuren syvän
teen reunalle eivätkä päässeef
enää edemmäksi Silla paikalla
niissä vuoren harja kohosi pilviin
asti oli nyt lähes mailin syvyi
nen ia monta mailia- leveä kuap
pa jonka pohjalla oli kiehuvaa
laavaa Kuumia höyrypilviä lei
jaili kuopan päällä Karhut eivät
ymmärtäneen mitä- tuollainen
muutos heidän ' entisessä kodis
saan tarkotti Heistä näytti siltä
että vuori oli sulanut ja vajonnut
Karhut eivät halunneet katsella
seutua kauan vaan kiiruhtivat
pois "
Pitkiä aikoja kului vaan kar
hut eivät palanneet Tulinen laa
vajärvi jäähtyi ja Mazama1 vuo
ren suureen 'kraateriin keräytyi
sadevettär - ' '
Vihdoin löysivät tutkijat tä
män ihanan järven sankan met
sän keskeltä Cascade vuoriston
ylänteiltä Järven pinta on lähes
2000 jalkaa alempana kraaterin
ävräitä Järven vesi on lähes puo
li mailia syvä Kirkkaana ja sini
senä se läikkyy vuorimetsän kes
kellä Järvessä on saari jossa on
pieni tulivuoff jonka päällä kas
vaa tniita Vuosisatoja ehkä on
kulunut siitä kun tästä pienestä
saaren tulivuoresta on tulvinut
tuhkaa ja laavaa
Kotkat rakentelevat nesiään
järven korkeille äyräille ja peu
rat etsivät ruokaansa sen partail
ta Mutta tuleeko aina olemaan
näin? Emme tiedä Ehkä n vt
sammuksissa olevat liekit jol
loinkin svttyvät ja savu ia tuhka
täyttää ilman mutta toivokaam
me ettei niin tapahdu
Tällainen on kertomus Maza
ma vuoresta Ettehän ihmettele
vaikka sen nimeä ei löydykään
kartalta?
MULLAN IDA
Tervehdys pienille ja suurille
Toverittaren lukijoille!
Olen kirjottanut kerran ennen
Toverittareen 'Kun' 'kirjeeni ju
lastiin sain rohkeutta kirjottaa
toistekin Täältäkin kirjofetaan
niin kovin harvoin Lasten osas
toon Syy lienee siinäkin että
täältä on mennyt paljon' suoma
laisia pois
Ilmat ovat olleet jo hyvin kuu
mia Täällä kasvaa villiä ruusuja
joita käymme poimimassa Pian
ovat villit mustikat kypsiä joita
taas käymme oikein joukolla poi
mimassa ruuan lisäksi
Koulumme lonpui kesäk 7 p
Minä pääsin seitsemännelle luo
kalle Olen nyt jo 14 ja puolen
vuoden vanha Olen joutunut ole
maan pois koulusta monta viik
koa sairauden takia Minussa toi
mitettiin umpisuolen leikkaus
helmikuulla Nyt olen taas aivan
terve ja olen siitä hyvin ilonen
Ei työläisten elämä ole liiaksi on
nellista vaikka he ovat tervei
täkin Täällä ei ole ollut niinkään
laista sunnuntaikoulua kun on
niin vähän suomalaisia lapsia
On kuulunut puhetta että osasto
perustaa ihanneliiton joka olisi
mitä hartaimmin toivottava
Työläisiä kiristetään täällä ko
vasti ostamaan sotabondeja ja
uhraamaan 'Punaselle ristille
Melkein kaikki suomalaiset ovat
ostaneet bondeja Samaa tietysti
kuuluu muualtakin
Kaikka ruoka- ja vaatetustar
peet kallistuvat täälläkin niin et
tä työläiset eivät pian enää voi
syödä eikä pukeutua Kyllä kapi
talistiluokka pitää nyt puolönsa
ja työläiset saavat kaiken maksaa
' En tiedä tällä kertaa enempää
kerrottavaa mutta jos tämä me
nee lehteen niin kirjotanpahan
sitten toiste taas Toivon hauskaa
kesää kaikille ja toivon että tytöt
ja pojat kirjottavat taas Lasten
osastoon Teidän ystävänne
Lyyli Seppänen '
SAULT STE MARIE ONT
CANADA
No nythän sitä ori jotakin uut
ta minullakin kerrottavaa! Meil
lä täällä Soossakin on nyt ihan
neliitto! Viime sunnuntaina o
limme ensi kertaa kokouksessa
Tov Hakola selitti meille siellä
mitä ihanneliittotyö tarkottaa
Ensi sunnuntaina "vasta alkaa
liitto varsinaisen toimintansa
Toivoisin että kaikki lapset tu
lisivat liittoon
Nyt on täälläkin kaunis kesä
Koulukin on jo päättynyt Kyl
lä se kesä taas menee niin haus
kasti että hurisee
Täällä tulee olemaan juhla hei
näkuun Imen päivä
Eukot pitivät iltaman 15 p
kesäk joka- onnistui oikein hy
vin Heillä oli paljon hyvää oh
jelmaa m m kappale "Tätivä:
keä" Seuraavaksi taitaa tulla
ukkojen iltaman vuoro
Jospa nyt lopetan ja kirjotan
toiste lisää
Hauskaa kesää kaikille toivoo
Kaarina Heinonen
kohtalon hän näkee olevan sinunkit -osasi
maailmassa Onnen ruusuhoh
"telset siiB eivät ole hänen unelman
sa sinun tulevaisuudestasi kun hän
vuosia eteenpäin sitä ajattelee
Synkkiin aatöksiinsa vaipuneena
suuntaa hän raskaan katseensa kau
as ulapalle ja näkee kauniin illan
muuttuvan salaperäisen hämäräksi
yöksi ja kohta vallitsee synkkä pi
meys maassa jossa miljoonat ihmis
lapset raskaasti huokaavat jar toi
vat elämisen oikeutta ja vapautta
Unettaret ovat kiehtoneet väsyneen
raataja-äidin mielikuvat näkemään
kaukaisia aikoja Kirkas välähdys
leimahtaa jota seuraa toinen ja an
kara täräys värisyttää ilmaa Xiti
kuulee tykkien jyskinän näkee rak
kaan lapsensa sirona nuorukaisena
suuressa tuhansien nälkäisten ja rie
kaleisten ihmisten kulkueessa joka
äänettömänä ja väsyneenä hoippuu1
eteenpäin Tuhannet kiiltävät pisti
met välkkyvät ja kalahtelevat kun
ne ovat ojennettuna tätä- joukkoa koh
ti vaan ylinnä kaiken kuuluu kabio
rautojen kalske ja ruoskan vingunta
Kuuluu kamalaa voihkimista ja vai
kerrusta aivan kuin koko maa ja
avaruuskin ääneen itkien vaikertaisi
Miehiä ja naisia on noiden orjien
joukossa josta äiti erottaa oman
lapsensa tahrattuna verellä Muin o
Iisi hän ollut vertsateessa ' Muuta
milla' repaleillaan hän koettaa suo--jella
silvottua Ilkasta olemustaan ja
syviin kuoppiin painuneilla silmilläiin
rukoilee villin tavoin jotakin pelas
tusta kärsimyksilleen Toiset silvo
tut kiroilevat hirveästi toiset itkevitt
ja valittavat toiset kamalasta naura
vat sillä useammat heistä ovat mie
lipuolia Joitakin onnellisia pelasta
kuolema tästä helvetillisestä piinaa
ta Äiti on kuulevinaan lapsensa kuo
linkorahdukset — Oh! — Hätkähtä
en herää hän unelmistaan — Siinä
lepää hänen pienoisensa rinnoillaan
Hiljaa suudellen pientä ukkujaa las
kee fiitf hänet kehtoon Jatkamaan
untansa toivoen elämältä sydänkl
vylleen iloa ja elämäin mahdollisuut
ta Knunpa sinusta tulisi' sellainen
joka uskallat taistella ihmiskunnan
yhteisonnen puolesta! Taistelijaa Fl
nusta toivon ja taisteluintoa ja tar
moa sinuun tahdon kasvattaa! Sinun
tulee olla ykBl niistä jotka poista
vat kaiken kurjuuden Sinun tulee
jatkaa sitä taistelua jonka äitisi'
muiden orjain mukana on alkanut)'
Näitä toivon ja nämä ovat orja-alilln
perintö lapselleen — A A
Äitisi unelmia
Äitisi sylissä uinuessasi ei pientä
rintaasi mitkään huolet paina Itkul
lasi ilmotat jos- jotakin tarvitset ja
ojennat kätösesi hoivaajallesi kun
tahdot ylös kehdosta Sinulla pie
noiseni ei ole suruja huomisesta Si
nä et ymmärrä äitisi vakavaa kat
setta etkä aavista hänen ajatuksiaan
ja toiveitaan — Mitä näkyjä välk
kyykään äitisi mielessä ruokkiessaan
sinua rinnoillaan! Sisältävätkö ne
pelkoa pallottelua ikävää vaiko iloa
ja luovatko kultaset unelmat hänen
mieleensä kauniita toiveita? Kuvas
tuuko hänen mieleensä oma rauliali
linen kotiliesi ja oma mielitietty?
Ajatteleeko hän sinusta iloisin toi
vein ja luoko hän mielessään- sinul
le varman paljon lupaavan tulevai--suuden
kun hän hymyillen seuraa
jokaista pientä llikettäsi Ehkä äi
tisi silmissä sinua katsellessaan on
syvä tutkimaton ilme ja pelko ja
suru leimattuna hänen kalpeisiin kas
voihinsa ja ehkä hän itkee ajatel
lessaan sinun tulevaisuutesi ehkä
olevan täynnä tuskaa ja kurjuutta?
— Orja on äitisi lapseni ja orjan
TOIVONI
Minä toivoin mailman ääriin tulla
ja sieltä kerran takasin
Nyt toivo korkeampi on mulla
jos valvoisin tai makaisin
Toivoni on tiedon jano
halu lempi elämään
Sen luopi minuun tunne jalo
ja vaatii sitä täyttämään
Henkeni hehku tunne pyhä
se tietoa aina janoaa
Sen voima korkeneepi yhä
en voi mä sitä sammuttaa -
Se sammuu hiljaa vasta silloin
kun tunnemme valon vapauden
kun kaikuu laulut päivin Illoin
kun mailma on saanut pohjan- uuden
Andrew Langlla
1918
OPETELKAA LAULAMAAN
Lasten Laulukirja
nuottipainos
on hiljattain valmistunut Toverin kus
tunnuksella ja tarjotaan tilattavaksi
Hinta pehmeissä kansissa 25 sentti
ja kovissa kansissa 35 senttiä Ta
mä kirja on enslm- lueu nuotelllb
varustettu Lsten laulukirja suoma
laisessa kirjallisuudessa Hankki
kita se lapsellenne
Myyjäiset Toverin ra
kennusrahaston hyväk
si tämän ja ensi kuun
aikana Tilaa ajoissa
myyjäislippusi