Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 09, 1918, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    vanneet armeijaan ne vangittiin ja KNAPPA ORE - nen kynkkäänsä ja kynkittäkää liä- ei vaan ole välinpitämätön vaan ras-
lVietettlin Seinäjoelle tapettaviksi net armotta sille paikalle jossa voit- kauttaa Venäjän alamaisten asemaa
Yhden tapauksen näin omin silmin 24 P- kesäkuuta! - Mitä tämä- te hänellä klrj0tuttaa nimensä Tove- vielä sen lisäkbl
Mies tuli syynättäväksi Lautakunta hän on juhannuspäivä varmasti jos rittaren tilauslistalle sillä uhal4a et-
ifysyi e ä krXulla mitään tätä ! vaan ei ole sotakiireiden täh- tä kun saatte 8en lahJaauton nU Yuamainittu neuvosto ottaa tayt
kuuuntaa vitaan? Mes vastasi et- en eiirretty! ' et kyllä minun kanssani yllde38a aja taakseen konsulin paikan ja konsu
iä ei mitään erikoista Sosialisti- Luonto on täydessä kauneudessaan silhen satamaan 8isäUei johon et 0 Iin Julistaa epäviralliseksi
puolueeseen olen kylläkin kuulunut kaset kaikkialla ovat pukeutu- malIa nlmellas ikänä paäse muutell Si tä huolimatta vaikka eräs ve
CT on törkeä vastustaja eet tuoksuvaan juhlapukuunsa - kuln 8yrjästä kurkistelemaan niinen jyhmk joka el hyväksy pe-
saastainen lurjus!' Ja niin 'hyppäsi Pikkulintusetkin ovat hurmaantu- SUniäIIlessäni Toverittaresta sitä russäantojamme ja erkani meistä on
eräs lautakunnan jäsen miehen kurk- neet luonnon suloudesta liverrellen ukkomiesten ilmotusta pääsi sanat Pannut kätken voitavansa ( käytän
kuun kuh peto ja miestä lähdettiin lemmenlaulujaan kuta paras sulho huullltanli Totta totiSe8tl siellä ei to°n hajottaakseen toimintamme
v emä Seinäjoelle mestattavaksi morsiamelleen - Noin ole lelki„ teko kysymyksessa! Jo8 saimme me kuitenkin kansan hyvak
Seinäjoki on Valkosten telotuspaikka luonto juhlii täysin siemauksin vaan pa tuollalset Lkat vaan sattulsIvat ™e ryma kulkee viattomal
sekä nälkävankila Siellä kidutetaan entäs ihminen luomakunnan herra? jäämääll nykyisen Toveri-talon rau antmelia mutta fcen toimintatak
taikka suorastaan tapetaan nälkään Pelkäänpä ettei tosiajattelevan iii- niolhllli niln voI sltä mölyä! Petaan tilkka on harkitsematonta
vangit Heidät on sijotettu suureen misen sydämessä ilon ruusut tuok- ettel nHn kovaluontoista sosialistia Tämä ryhmä piti myös samanlai-siihkölanka-altaukseen
jonne ei ku- sua- ' t i- oUs'' ''0ka usl[altalsi mennä heidän 8en kokouksen samassa huoneustos
kaan omaisistakaan pääse vangitui- Tässäkin töllissä vielä viime ju- ripitettäväksi Kyllä ne suolaisivat Sa paria tuntia ennen meitä Mutta
ta katsomaan Jos menee niin jou- haunuksena oli useampi olio Nyt meidän sosiallstisuutemme niin kuin niin kuin sanoin voitto oli meidän
luu saman kohtalon alaiseksi Tässä olen lhan yksin — Ajattelen: mikä silakat nelikoihin ja löisivät kannen Hirveän myrskyinen oli kumpikin
'vankilassa annetaan sinne joutuneil- raateli toliini issuksen? Niin mi- päuie sanoen: siellä härskiintykää kokous Tappelu ei ollut kaukana
Ia jonkunlaista kaalivettä kerran päi- ka? oliko 66 inhottava ja vihatta- JlIln ettette kelpaa kenellekään lopulla tuli jo virkavalta paikalle!
väsiä johon on hieman sekotettu va sosialismi? Ei totisesti „ ei! Heitän - pois tuon yleismallmal- vaan ei sekaantunut asiaan
kaalia se" tappaa vangit - hiljalleen Seisahdu jo ajattelemaan sinäkin Usen nlmenli eukä se ja
nälkään Ruuan puute on yleinen J°ka et vielä ennen ole ehtinyt piirrän oman nimeni toveruudella: Joukkokokouksen paatos esitetään
joten sitä ei suuresti riitä sotilaille- Koska nvt taas on lehttemme o- - RaJu näinä päivinä myös Washingtonissa
Isaan saatikka sitte vangeille!"' ma" talon kysymys päivän tärkeim- Toivomme on että työv ja talonp
pänä kyseenä vastaan: aivan oikein FAIRBANKS ALASKA dep neuvostoja perustettaisiin kaik-
Kirjot us on pitkä ja niin tasapuo- nyt se tulee eli ei milloinkaan sil- - kialle Yhdysvalloissa ja Canadassa
liMsti kirjotettu kuin voi tavallinen lä ei Amerikassakaan aurinko aina En ole huomannut koko talvena joka tulee huolehtimaan Venäjän a
kuolevainen sen tehdä vaan slteera- paista täydeltä terältä yhtään kirjotusta Toverittaressa tääl- lamaisten turvallisuudesta nim nii
sin ainoastaan tuon paikan joka on Mutta minä kysyn teillä naapu- ta Alaskan suomalaisilta naisilta den joilla ei ole muun maan kansa
juuri lähettyvillä minun synnyinseu- rit hissukseen etteivät vesikonrtilai- Rohkenen kirjottua joitakin sanoja lalspapereita
tuaul Siinä sanottiin että mies vie- set kuulisi: Miksi te ette tilanneet mutta pyydän 'ettette kovin arvoste- Yksimielisyys on voimaa älkää u
tila Seinäjoelle mestattavaksi kun sitä laiva-autoa sehän olisi ollut Iisl slllä tämä on ensi kerta kun noiltako sitä
hän oli kuulunut sosialistipuoluee- käytännöllinen kaikille koska se sei- lehteen kirjotan Tarmolla ja ilolla työskennellen
seen Mikä kauhea rikos! Ja yhtä- laa ja pyörii Varmasti olisi yrityk- Enkä tiedäkään paljoa vielä näitä sen asavuttamiseksi t
kaikki Päivälehdellä y m tämän senne lentämällä läpäissyt ' ~- Alaskan asioita Olen ollut vasta Klaudie Parkkonen
maan porvarilehdillä on otsaa kiittää - Tuo autokysymys alkaakin olla lai- yhden talven täällä Talvesta voin — :
'jokaisessa numerossaan palstamää- vanikkareiden tärkeimpiä aikaapa sanoa että se taisi olla' vielä kyl- Voijaa SailOJIialchdistÖ
rittäin lalitarien "jaloutta" Ja tuomi- se kohta vertoja vedellä kureliiviky- nieinpi kuin ne pohjolan talvet Ke-
ta ja nimitellä rosvoiksi murhaajik 3ymykselle Kumpaisestakin kapi- vät on oIlut Pltkä $a kylmä — Ja cnlnrn annnirnlp-hHUtSn
si ja vaikka miksi sellaisiakin tien- neesta on jos jonkinlaisia malleja Jchan tämä kesäkin on hyvällä alul- -lOK'1 noo sidiioinutnuisioii
kilöitä jotka joskus ovat kuulunueet kieliset hlsnes-lehdet täpösen täyn- la' °n täala ainakin paljo sääskiä edustavan yleistä mielipidettä
sosialistiptiolueeseen Kirjeeni tu- nä ja ne kai ne ovat hurmanneet Mlnä luulen että sääsket ovatkin loukkaa sillä kaikkia valistuneita
lee liian pitkäksi joten lopetan ja nämä meidänkin bisnesmiehet Alaskan ainoat kesälinnut En vielä canom-1ihrlistö on kei
kiriolan joskus tjgiste jos toimitus Puhuihan se ekrran meidänkin her- hakaan ole muita kesälintuja näh- -
näkee hyväkseen 'tämän Julkaista ' ru auton ostosta vaan ei ole sen Kaikilla ihmisillä on kiire Far- nottelijain polltikoitsijain suur-
Toveruudella Mrs F Mäki koommin hiiskunut mitään kun mi- marit laittavat peltojaan kuntoon teu urakoitsijain ja rautatietireh-
a tj ti lt: n„tuna f ' io)in toivossa saada kovasta työstänsä pai- ' mv
na endotin että ostakaa te laivakar- moiLk toonen omaisuutta Miten voisim
penterit nyt ensi hätään silkki "Stor- ka maaemolta Mainaustyot ovat
I „H„t„H t „ [ [ i Hj marU ltsellenne) että teldät yoltai vähentyneet hyvin paljon- Tämän mekaan odottaa totuuden kulke-
+ NEVV YORKIN SUOM NAISTEN siin jätkistä erottaa kalliin ajan tähden on monen maina- van petoksen teitä valon tulevan
+ ' + Itäpuolestani ihmettelen ejtä _mi- Jan luonto masentunut Ja 1 ot ta tasapuolisuutta
t osuuskoti % r — °etrpr ix o„iier-
%ik 2Ä?xAv!7"TSTTO tte~: mmmeZmTum kullan "- Jie'&B- jata' vääristellä ja pettää? Sei-
+ 241 Lenox Ave & 122 8t na Minun meMtänj kalkkl muut ria vuoria joissa kulta lepaa laingn on mah(lotontai Siitä
+ Teiefoon: 813 Morning Id rattaat rukin ja kottikärryn rattals- rtPXa MeeTto S johtuukin sellaisena sanoraaleh-
WH-H-M"l"W-l--r-H-H-l-'l- H-H- ta lähtien ovat paljon tarpeelliseni- kun'lau tass'1 allta Iaranee niin k '
pia työläisille sillä varmastiUan ne la taas aletaan uutterasti kaivostoi- diston tarve Jo'-a on yläpuolella
a-toriäm d n i t u t ovat työläisiä jotka meikäläisten hin' U1°'n me„ tyttölapset pääsem- kaike mädännäisyyden voitta-
AoTORIAN S S O ompeluseuran kokouk i„iovat me ahkerille kullankaivajille kokeik- '
set pde'aan osaston talolla loka torstai- lentia lukemat ct maton kaikkia hyökkäyksiä vas-
ilia kello 8 Osote: 262 Taylor Ave Todellakin koettakaapa nyt kaikki t i- - i
kHj!iräi katseenne siihen Toverjn No eipa muuta kuin hauskaa kesaa taan ja sellaisten henkilöiden
VVAUKEGANIN III S S O viralliset nvkyiaeen taloon On totisesti siinä Toverittaren lukijoille toivoo hoidossa "jotka tuntevat tehtä-
kokoukset pidetään joka kuukau- maja joka heittää juhlallisen tunteen Hupakko äk totuuden levittami-
deu cnsimäisena ja kolmantena sun- sivukulkilallekin saatikka sitten sl- itvuiaiiu
imntaina alkaen klo 2 ip-Osaston Mtti nlv TORONTO ONT CAN sen jonka ovat oppineet raskaan
ÄÄÄ itä on aikaa vuosia kun näin 5"" kärsi"
va k9kouksen loputtua --va
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset viiannaiion ia D(„u -m „ni toimivat seuraavat osastot:
ucdetaan loka torstai Suomi-haalilla kello
3 ipu Kaikki tervetulleita
PORTLANDIN s 8 Osaston ompeluseuran
kqkoukscc pidetään osaston talolla joka
toinen torstal-ilta kello 8 — Oaote: 719
M0""n' Ave'
NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St
SAN FRANCISCO CAU
„ Telefooni: Market 3958
SAN FRANCISCO '
" koikärt "'idetään osaftuSoiAhjolat
a jok torstai kello 2 jpp Osote: ns-
otht Hogmam Wh
HANNAN S S O ompeluumran kokoukset
idetaan okaisen viikon torstaina kello
jpo Huoml Kahvi saatavana jok ko-
kouksen toputtu
ROSSLAND B C Canada S S Osston
kMukadeftnsiZÄl iok?
kuukauden ensimaiscna ja kolmantena torstai-
mana kello 7:30 Kansanhaaiiss j™s
S%S t? 0'" iok t9ian aa-
nuutai kello 3 jpp
OS tso++n
y '
J f IjPCJ
PyrtHMäVAPAa-AKPifiDiAN
t vAKAuAKBjtiHJAN
irXifirA3
Uiauti i tiilkistaiiLaiiottiikiit8wiin ni1
iiroMStovtaSkeÄ
IttÄsJÄT11
'- -
iok"urvm"™Slf0aZ8"'i!S?l™
r J1? tarvitsette sitä väroka humbuuk
ikkaiu]hubnuki tohtori
=Ätt'Ä-
P ALIONELLCOc3upeHorWU
°u""c" luunm-
sia loukkuja_ joissa pitäisi hattukin
„„„ „„
A"a" ojjaiaci tunsi iivmiuaau uus-
sä kulkee työssä
En ole kyllä koko pesässä käynyt '
sisällä muualla kuin konttorissa ja
kirjakaupassa yäan kyllä niistä saa
käsityksen koko talosta sillä par
u„„t 4 „j "
haat lokerot niiden kai pitäisi olla
! sen noius-
JZl ZnH K
lauen ottoon Minä vastaan hil-
jaa etteivät muut kuule: Minulla
ei ole vaan kun mieheni tulee kotia
niin minä häneltä lainaan no Mnk
l„n Lfö f v f
san sen hauelle takasin jos el muu-
i' „ve11 kesan av°jaloin
upunge ssa pistäyt-
takaa ua k ka silkkisukkiinne 1a kn-
reutveih
remeimne - 'in pian se yksi 500
on tienattu nykyisten hintain valli-
a
Sltie Iit „„♦ Mo
™ iu sen leaisin muuten vaan
un tiedän jo etukäteen saavani yh-
täläisiä vastauksia että niinkö sinä
luulet miuua raukaksi etten minä
maa lehteäni tilaisi? Kyllä kai siel-
a toimituksessa nähdään että kai-
ille mei"eT K°appan akollle tulee
1 oventar ja jos olisi sattunut yk-
f1" efeMykoess jäämään pois
! f ' Jbt a"takaa häne"e
heIlia' niin että korvat soivat kolme
viikkoa yhtä mittaa niin takaan et-
a muistaa Jehtävänsä
Ja teille sooripojat minä sanon
'tä ensi kerran kun tapaatte ar-
maanne niin tai ttukaa joutuin
Venäläis-ukraanialainen vallankum
vasemmistolainen osasto
Suomalainen sosial-demokraatinen
„
osasto
?ruutaIalnen sos-dem osasto
Venalalnen progressiivinen klrjas-
„ „ t
'Polala en aosIaJteUosaato
Venhllainen tyovaenliltto
sös-dera bolsheviki L osasto
rättiläinen sos-dem osasto
s- osa8to valitsi edustajikseen
toy Aryo HiUm jft allekirjottaneen
Slmnuntalna vimeisenä päivänä ke-
äk r(mppnrant Tvöv ia talonö deD
toimeenpani lyov ja taionp aep
neuv- Joukkokokouksen jossa esiin-
tyi monta puhujaa pu'neita 0„ kuu
jel]a kieelIä Suomenkielellä puhui
t'overi Em„ wäIsänen Kllt08 MUe
r
' P°lkkesi paikkakuntamme
ylelaeatä tavasta — loistaa poissao-
i„„„„ T„„0t„i0„„ „„„wf m„Ko
ne toverit Jotta ' saapuivat
gilie yksistään tarvinnut puhua suo-
menkieltä
Moitittavaa on sellainen velttous
mll[ä paikkakuntamme suomalaisia
vaivaa usein kun vain on kysymyk-
sessä kansallisuuksien yhteenkokou-
tuminen - -
Tämän kokouksen tarkotus oli saa-
da yleisön hyväksyminen joka esite-
mn "allitukselle
Hallitusta vaaditaan tunnustamaan
Työv ja talonpoik dep neuvosto vi-
ralliseksi Venäjän alamaisten edus-
tajain virastoksi Joka siirtää sivuun
Canadassa olevan Venäjän lähetti-
hä-lään virastaan Konsuli Lihatsheff
To i m i 1 1 a j a paikkoja
1111111119
MUUUH
_
Täten julistetaan parin toimit-
tajan paikka Toverissa hakukel-
„ 1
poisttn puoluetoverien (haetta-
vaKS1- aKijouta vaaaitaan so-
sialistisen liikkeen tuntemusta
sekä kyky kaantaä kirjotuksia
suomenkieleltä elanninkielelle
ia näinvastoin' Ainoastaan sei
ja päinvastoin Ainoastaan sel-
laiset otka ovat olleet vähin-
mn sosialistipuolueessa
Voivit tii"i h honotetuiksi'
vPnat tu'a "-o- jonotetuiksi
— —
KUn ainakin yksi paikka on
tä - tettäva' niin ui -in kuin kel
taitettava niin pian Kuin kel-
vollinen hakija ilmestyy niin
kphotPraari mvrkiiöitä
'aueuainaan KeiuuKsensa vu-
vyttelematta Toisen pankan tayt-
täminen tulee kysymykseen vas-
ta tuonnempana
'Hakijoina voivat "tulla huo-
mioon myöskin sellaiset naiset
jotka ovat noneita konekiriurei-
ta voiden fcirjottaa sekä suomea
cttä englanninkieliä
-
Hakemukset lähetettävä osot-
teellä
Toverin Tohtokunta
Box 99 Asteria Or
' '