Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 09, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 28
Tiistaina heinäkuun 9 p:nä
SIVU VIISI
set muodostuvat meillä alennus- herran toistekin jos eivät parein- hysteeriseen tilaan lastensa äkkinai- Korhonen on ollut Stanleyssa lääkä-
myynniksl joten sille työlle mitä uh- inat kynäilijät vieläkään herää pit- sen kuoleman johdosta el" antanut rien hoidettavana hänessä tehtiin
rataan tämänkin asian eteen ei jää kästä unestaan — Toveruudella: lastensa ruumiiden olla hautaantoi- leikkaus umpisuolentulehduksen täh-
mitään arvoa Yleistulo arvoista oli 1 M Ii mistossa vaan halusi ne pitää koto- den H än on jo kotona ja voi oikein
noin $260 vaiheilla ja arvat olivat ' na ja sylissään hoitaa niitä entiseen hyvin joka on iloinen asia sillä mi-
lähes $400 arvoisia jos edes pilailin- PEQUAMING MICH totuttuun tapaansa kä ihmiselle on kalliimpaa kuin olla
noilla olisi arvioinut ne käsityöt Jospa täältäkin kerran kirjotettai-V 27 suomalaista nimeä näkyy olevan vielä nuori Ja terve
Täällä on totuttu siihen että täy- siiu Toverittareen Harvoin on nä- listalla jotka taasen joutuvat lähte- Kuolon kylmä vieras on myös vie-
tyy saada joka lipulla voitto ja jos lB? '""J00- taiiltÄ- X11!1 maan Setä Sampan palvelukseen raillut vieden muassaan Hulda ja
vaan joku makeislappu tulee niin ™ meta taa "! t "-ifcifSi „" ta?ta kauniista Santeri Niemitalon pian vuoden van-
ollaan pahalla tuulella Ei oteta an "a yksmäiRiä on ainoastaan Sahamyllyvahti C H Porin oli vä- han tyttären Ellenin Hän sairasti
huomioon että tämä on vaan väli- koimei jotkä näyttävät olevan sillä naIla menettää henkensä hukkumalla keuhkokuumetta Lapsi haudattiin
keino kartuttaa - haalin rahastoa Et- kannalla ettei heidän olonsa kalpa sahajauhomoskaan Porin sai pudo- 25 p kesäk lukuisain sukulaisten ja
tel vaan yleisö suutu koettaa myy- mitään parannuksia Me perheelli- tessaau siepattua puun kaistan kä- tuttavainsa saattamana Joseph David-
jäistoimikunta järjestää mahdollisen set naiset Bltävastoln tilaamme ja teensä jonka avulla piteli päätään son toimittaen siunauksen Sure-
vähän makeislappuja Ollaan mielis- luemme Toveritarta ja ajattelemme vajoamasta sahamutaan siksi kunnes maan varhain pois mennyttä jäi äiti
sään kun edes saadaan $100 voittoa Ja harrastamme työväenluokkaa kos- toverinsa huomasivat rotan loukun isä ja pikku sisko — Ikävä on kuo-
joka jää naisten työn arvoksi Olisi kevia asioita Kun tekee päivätyön- mihln Porln oH joutunut lema vieraana perheessä Xidin sy-
stis aika miettiä toista keinoa talon a:t"i„ eÄ„ B!:atomuVihffa ima BiM Corion 13-vuotias poikanen dämeen se jättää halhtumattoman
_ olekaan kuin lukea lehtiä Meillä „„
rahan kartuttamiseksi Tämä el ve- ei 0ie mitäan yhtelspyrlntöjä Mekin anlpul itseään vahingossa 22:n kali- muiston kun pienoinen riistetään ko
tele sillä kun ompeluseuran toimin- naiset jolloinkin pistäydymme kylän berin Pyssyllä haavoittuen vaikeasti van taudin kautta pois) sillä lapset
ta jää vielä joidenkin harvojen teh- urheilukentälle oikomaan- väsyneitä Pyssyt eivät -oikein tahdo soveltua ovat elämää varten
täväksi jotka yöt saavat niitä vai- raajojamme lasten leikkikaluiksi " Äidit herätkää vaatimaan itsellen-
mistella ja osastolle ei siitä kaikesta Raskasta on työläisnaisen elämä Chass Kellog 4-vuotias poikanen ne ja lapsillenne yhteiskunnalta hy-
ole kuin korkeintaan 100 dollarin puh- nykyisessä yhteiskunnassa Eipä joutui F W Loomis'ln auton alle vää hoitoa silloin kuin annatte elä
das tulo — Tov Svea vo' sanoin kertoa kuinka vaikeaa on ruhjoutuen pahoin Loomis korjasi mää pienoiselle että hänestä tulisi
sellaisen äidin elama jolta elämän pienokaisen sairaalaan heti tapahtu- terve Samoin lapsen sairauden ai-
MINNEAPOLIS MINN SsTn aÄ SÄ T "T t kana oli saatava apua ja neuvoa il-
Jospa minä ensikertalainen katka- ej anna hänelle muuta kuin- almuja Osaston toiminta on jota- den hoitoon Kun meiltä vaaditaan
sen tämän Minneapolin äänettömyy- ja niin hän saa lastensa kanssa yli kuinkin vilkasta Alaosastot hom- terveitä lapsia niin vaatikaamme
den koska paremmat kynäilijät eivät dessä kärsien ponnistella elämisen niaavat täydellä höyryllä sotaisesta mekin jotain elkäämme tyytykö ai
sitä näy tekevän Olen varttonut eteen minkä voi Tuhansia on sellai- ajasta huolimatta ' na nöyränä kaikkeen vähään
vuosikausia eikö kukaan Minneapo- sia äitejä ja toisia tuhansia tulee Mrs Alava käväsi Villen valtakun- Toverittaren sisällöstä sanon Oja
lin naisista kirjota vaan turhaan vielä olemaan vaan se ei liikuta vai- nassa ja toi sieltä Vienolle siskon tukseni Kyllä romaaneja saa olla
Onhan täällä kyllä oikein valittukin Jassaolijoita niin paljoa että näille Helia jUHan Kovin Vieno näkyy sen verran että nuoria huvittaa Kyl
kirjeenvaihtaja Toverittarelle tai ia!- KÄST pitävänkin pikku siskostaan lä he lukevat nä sivussa muuta-'
nakin luulen olevan vaan ei näy han- Täällä ei ole koskaan käynyt yh- T°vrltai" Mana Hovi on sairasta- kin ainakin ottavat käteensä kun
Uään kirjottavan Täällä olisi kyl- tään naispuhujaa Olisipa se hyvin nut kuukausikaupalla vuoteen omana tietävät että siinä on jotain huvit
lä useitakin kehittyneitä suomalai- toivottava että joku jolloinkin poik- E1 joutaisi työläisperheen äidit sai- ta vaakin ' Kodin 'osasto myös saisi -
sia soslalistinaisia mutta he eivät keaisi täälläkin Kierä rasvuoteissa virumaan Kotiaskareet olla Useat tilaavat juuri lehden sen
tee paljoa Toverittaren hyväksi Olen kaipaavat heidän toimeliaita käsiään tähden etenkin tänä aikana kun lei-
tullut siihen käsitykseen että he pi- ABERDEEN WASH Lahonutta rakkautta sitä näkyy pääkin pitää tehdä niin monista eri
tärät itsensä niin kehittyneinä et- Tervehdys täältä kalakylästä! Ka- olevan tälläkin kylällä Avioerojut- aineista ja kun niitä oi ole kaikissa
teivät he' enää naisten lehteä tar- la täällä tosin ei ole sen hälveni- tuja on tusinakaupalla kaupungin keittokirjoissa niin olisi hyvä että'
vltsekaan Mutta minä ajattelen ku- Paa eikä parempaa kuin semmoisis- isillä pohdittavana Onpa joukossa saisi oman lehden kautta tietoa Ja
ten sekin- ripittäjä viime viikon To- akaan paikoissa missä ei ole kala- semmoisiakin jotka ovat vasta pari vielä en hyväksy puolestani sitä et
verittaressa sauoo että täällä on pai- vesia lähellä Näyttäähän se tämä- kuukautta ehtineet nauttia avioliit- tä lehden hintaa kohotetaan ja' lu
jon perin tietämättömiä naisia jot- kin kylä 'kokolailla niitille Butten tonsa suuresta onnesta vataan monipuuliseksl Nyt jo: nöyt-
ka ovat tiedon puutteessa ja sellai- rinnalla Kaunis vihreä ruoho ja Miksikäs Lasten osastolla ei ole tää kuten jokusitä pelkääkin että "
sia tietoja' joita he ollenkaan jak- metsät ympäröivät taloja puhumat- enää entistä vauhtia nyt kun on kou- lyödään- melkein -kokosivun täytteistä
saisivat sulattaa he saisivat parhai- takaan ruusuista joita täällä on luloma? No kynä käteen -ja klrjailmotuksia y m Kyllä ne nä-
ten Toverittaresta jos Ite tulisi heil- runsaasti Talot ovat osa niin kut- Tov: " Muori H— 1 kisl vähemmälläkin Vielä sana sil
le Mutta heille ei suinkaan kukaan sutun kämpivän ruusuköynnöksen pel- : tä oman talon 1-akennusrahaston kar-
ole koskaan sitä tilattavaksi kaupan- tossa ettei tahdo huonenumeroa löy- VVOODLAND WASH Uittamisesta Ajatella tätä aikaa
nut Minä en kuitenkaan ole kuul- taa J°s sitä pitäiBi etsiä Kesä tääl- Kirjotanpa taas pitkästä aikaa pie- kaikki on niin äärettömän kallista
lut että Toverittaren asiamies olisi la 011 kaunis mutta se talvi satei- niä kuulumisia täältäkin mitä jokapäiväisiin elämäntarpeisiin
missään käynyt sitä kauppaamassa neen on ikävää kun rotat ja kissat ' Kova kuivuus vallitsee täällä ja kuuluu ja meidän on ostettava sota
eikä ' naalillakaan sitä ole kaupattu kököttävät puitten ylimmillä -oksii- toisinaan on niin kylmää ettei turk- säästömerkklä vapauslainoja Ja täi
— - ainakaan minulle — vaikka muu-"a : Ja lehmät hakevat turvapaikkaa kl olisi liikaa Minkähänlalsen vuo- läkin seudulla' on huonot yuodentu-- '
ta kirjallisuutta -kaupataan hyvin ah- alemmilta oksilta Silloin sitä taa- dentulon nyt saamme? lot niin on aivan' mahdottomuus os-
kerasti Sattumalta kuulia kerran sen Joutaa täältä vaikka Butteen sa- Matti Haatajan perhe lisääntyi reip- taa enää vaikka kuinka olisi sydä
puhuttavan että sellainen naisten teitä" pakoon paalia pojalla isän iloksi ja äidin sy- men asiana saada parempi suoja leh-
lehti on olemassa ja kun Työmiehen Tapaturmaiset loukkaantumiset ja likaluksl eikä se kuulu olevan ml- dellemme Mutta jotakin voi kyllä
asiamies tuli meille niin kysyin hä- kuolemantapaukset kulkevat ""käsikä- tään saksalaista lähtöä sillä niiden jokainen Toverittaren tilaaja tehdä
neltä saisinko häneltä tilata sen dessä täällä kuten muuallakin teol- on vaarallista nyt tulla tänne Mat- hankkimalla- uusia tilaajia lehdelle
naisten lehden ja niinhän minä sain Usuuskeskuksissa Sillä alalla luu- tl kai pojasta tulee tämän kylän ta- ja uudistamalla oman tilauksensa
Toverittaren ja siitä asti olen sitä len olevan rekordin Grays Harbor van mukaan että esikoispojista tulee Hauskaa kesän jatkoa toivoo kai
tilannut ' shio Ca lalvatelakalla Harva He- isien kaimoja kille raatajaslskoille Ja veljille
Täältä olisi paljon kirjottamista nee se Päivä ettei siellä joku työ- Toverittarelle saa aina jolloinkin Aina H— a
Toverittareen vaikka -joka viikko Iaineu menetä henkeään tai särje uuden tilauksen vaan kyllä ottaa lu-
mutta innokasta ja kykenevää kir- Jäseniään jille jos aikoo saada osaketta tai HIBBING MINN
jeenvaihtajaa vain näyttää puuttuvan Mr- Ja Mr- E- Lundin kaksi lasta myyjäislippuja myydyksi sillä isojen En tiedä onko Hibhlngin naiset '
Työmiehessäkin on täältä kovin har- hukkui kesäk alkupäivinä Columbia perheiden äitien täytyy niin tarkasti valinneet keskuudestaan virallista
voin kirjotuksia Kirjotetaan jos- Jokeen Lapset olivat perheen ai- laskea lanttinsa että saa tulot riittä- kirjeenvaihtajaa Toverittarelle sil
kus vain tärkeimmät osaston asiat noat- Vanhempi 4-vuotias ja nuorem- mään menoille — Näitä ajatteleva ja minulle on vasta tullut 2 Toveri-
Ehkäpä jo lopetan näin ensikerta- pl 2 v- Lasten ruumiit täydyttiin tarta kuitenkaan niissä lehdissä ei
laisena Jos tilaa suodaan niin tö- haudata heti sillä äiti joka joutui BELDEN N DAK ole ollut täitä paikkakunnalta kirjo-
r — Sadetta tuota siunattua sadetta tusta Minä olen myös enaikertalal-
Hilja Pärssinen vangittu Hän on valittu sosialistien vaalilis- on toivottu jo monet viikot mutta nen enkä aio "skääppäämään" ruveta
„" ' talla - sitä vain el tule Näyttää siltä kuin kirjeenvaihtajan tointa ja jätän paik- i
suomen porvarilehtien uutisten % oHgyat kulvuneet vaikka ne kakunnan uutiset hänen kerrottavak- J
mukaan on toveritar Hilja Pärssinen Sellainen kurssi ' ovat sateisen näköisiä Jos nyt ei seen ja kirjotan joutohetkenänl Jo-
'¥!Sr Sn ™ iMrtta 88 Jotain merkitsee! Knappan Ore -piakkoin ala rapisemaan vettä ja lu- täin jos ei tämäkin kyhäyksen! löy )
tTLK2lZJZvT kirjeenvaihtaja "Raju- pitää Tove- jasti niin tulee katovuosi taasenkln dä Toverittaren roskakoria
m-m ' rt virne an a mM rl" Toverittaren oman talon saan- Beldenin osalle On ummelleen yksi vuosi kulunut
i7a„n b!hai„J ilmn tla niin välUämättömänä että lupaa Canadaan ovat menneet seuraavat siitä kun ensi kerran jalkani astuin
nanen Kontaionsa jmee oiemaan vajkka käve„ä kesän palJain jaloln kansaialset: o siira Kusti Niemita- tälle mantereelle ja näin ollen ml-Arkansasin-
naiset "saaneet täydet saadakseen edes viisi kappaletta myy- lo N -Virtanen ' W Kuftol Ja P nuila on ollut ainoastaan Suomi
Ihmisoikeudet jäislippuja Näin puhuu toveritar Johnson He menivät Freidaleen synnyinseutuni mlelesRäni joten en
jolle työväen luokkataisteluasieiden Manitobaan aikomuksella jos se seu- ole lainannut paljoa huomiotani tä-
Arkansasin valtion perustuslain _ ganomalehtien _ varmalla pohjal- tu heitä miellyttää ottaa sieltä maan män maan suomalaisten naistenkaan
„„ ™°nVen a°n Paatet'y ie saattaminen on aivan sydämen ja asettua lähitulevaisuudessa asu- pyrintöihin siliä minulle kuten kai-
}sa"ytttki perustuslakeihin lle asiana Hän olisi valmis luopumaan maan sinne kille muillekin tänne muuttaneille
täydet ääni- ja vaalioikeudet seKa väIuäimattöm)ata mukavuuksistaan a- Ehkä kuivuus oli syynä siihen että Jäi synnyinmaahan lukuisa ystävä- Ja
auttaa lie dnt samaan arvoon mies- edesauttaakseen Silloin kun tovereista alkoi tämä seutu näyttää sukulalsplirl joiden jälleennäkeminen
te irnnalle yhteiskunnallisten toimi- Iuoktamme Mtot ja taItokgrt aJtawt kurJaHe on pyörinyt mielessäni Väännyt '
alojen suonuamisesba tietäisipä oUa no)n glurjarV0Sja Ja Iahelsiä Myiia ovat menneet kyiästelemään kuten kalkki tiedämme Suomessa - '
tuollaisia tarKistuRsia panna toi- uokkamme jaseniiie voimme todel- Freedaleen Man Mrs Ivar Husa vallitsee sydäntä särkevä kurjuus ja
meen muissaKin vaiuoisa lakln alkaa toivomäaHi ettei Tove- ja John Hill sukulaistensa ja tutta- nälkäkuolema kurkistaa Jokaisen mei-
Mi'"iijr%1ii rittarenkaan enää tarvitse kauan vainsa tykö käläisen - kodissa Minulla osittain
Miss -Jeanette Hankin pyrkii i j
senaattiin värjötellä - vuokratussa harakan pe-i Mrs Erkki Mäki on mennyt Broc- on kokemusta ja silminnaltdi Suo
Montanan kongresslnainen on il- 8assa- t ' kettiin vanhempainsa luo kylästele- nien sota-ajan kurjuudesta vaikka -
mottanut tulevansa olemaan repub- Seuratkaahan siskot Knappan ta mään sisällissotaa el vielä oUut Olen saa- :
likaanien ehdokkaana Yhdysvaltain di" neuvoa Ja Pistäkää muutama Aviosäätyyn ovat matkustaneet hil- nut Joitain kirjeitä tuttaviltani jols
senaattoriksi Montanassa "extra" paikka silkkisukkiinne että jattain nuori mies Benjamin Naatus ta ainakin "rivien välistä'" voin saa-
_ _ _ voitte ostaa edes kaksi myyjäislip- ja Neiti Ida Niemi sekä nuorimies da johtopäätöksen minkälaisissa olo-
Nainen valittu Hollannin edustaja- Pua- Ja toimikaa ripeästi sillä aika Eino P Husa ja neiti Bertha Savo suhteissa kanssasisareni Ja veljeni
een 011 kovin lyhyt Olkoon heidän elämänsä kulku rau- "yt ovat pakotetut elämään Edes-
Ensi kerran Hollannin historiassa " ' hallista täällä taisteluiden maassa 8ani on julkaisu jossa eräs silmin-
on tapahtunut se ihme että nainen Detroitin Mich postilaitoksen Monenlaisia tautin tapauksia on näkijä kertoo näkemiään Seinäjoen- '
on valittu edustajahuoneeseen E- palveluksessa on yli 30 postinkan niyös ollut paikkakunnalla alkuke- vankileiriltä seuraavaa: "Jotkut pa-
dustajan nimi on neiti GroveuenVeg taja-naista sästa etenkin lapsissa Miss Lydia himmin peljätyt sosialistit eivät kel-