Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 09, 1918, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'
l
I i
I
i l
SIVU NELJÄ
TOVERITAR
Amerikan Buomataisten työläisnaisten fiä
enkannattaja ilmestyy Astoriassa Oi e jo
ka tiistai The Western Workmen's Pub
Äiciety'n kustantamana
TILAUSHINNAT YHDYSVALTOIHIN
1 vuosikerta tl 50 Puoli vuotta 90c
CANADAAN JA SUOMEEN
1 vuosikerta $175 vuotta $100
v TOVERITAR
BOX 99 ASTORIA ORE
ICntered as second-class matter Julr 18th
1911 at the Post Office at Astoria Oregon
uiuier the Act of March Jrd 1879
" TOVERITAR
(THE WOMAN COMRADE)
SUBSCRIPTION KATES
IN THE UNITED STATES :
One year $1S0 6 monttu 90c
IN CANADA:
One year $175 6 monttu $100
f IN FOREIGN COUNTRIES:
One year $175 6 months $100
Ailvertising rates 50c per inch per insertipn
tluoneusto sijaitsee 10:nnen ja Duane ka
tui -n kulmassa Puhelin 365
Ilmotushinta 50 senttiä tuumalta kerran
Nn ijnailmotuksista $100 ensimäiseltä tuu
malta ja 50 senttiä jokaiselta seuraavalta
lisii
TOIMITUS:
Maiju Nurmi
Box 99 Astoria Oregon
Toverittaren tilaajaluettelo o
sottaa seuraavaa:
Uusia 61
Painos on nyt
8496
Lapset ja sukupuolikas
vatus Tri A F Konikovvin mukaan
(Jatk ed n:osta)
Jos lapselle puhuu esimerkiksi
-:iloista jotka toimittavat siitos
toiminnan siten että laskevat
mätinsä ja maitinsa matalikolle
niin lie helposti ymmärtävät sil
lä jokainen lapsi on joskus kiin
nittänyt huomionsa kalojen las
kemiin mätimuniin ja niitä voi
helposti lapselle näyttääkin keit
tiössä Tehtäessä lapselle selvää
pikku kalojen maailmaan tule
misesta on hänelle selitettävä se
tosiasia että naaraskala laskee
ensin veteen mädin ja sen jäl
keen tiroskala laskee sen päälle
maitinsa että vedessä mätinui
nat ja maidissa löytyvät pienen
pienet siemenet yhtyvät sulau
tuvat yhdeksi että tästä tuules
ta mätimunasta nyt esn yhdyt
tyä maitisiemenen kanssa muo
dostuu pieni kala jolla ensin a
lussa voi erottaa vain suuren
ä ä n ja i läpinäkyvän hännän
nuittajoka hiljalleen alkaa kas
vaa ja muodostua toisten kalo
jen muotoiseksi Minä pidän
tärkeänä sitä seikkaa että lai
KATSAUKSIA
-Antakaa lapsille puhdasta maitoa
n lasten suojelusyhdistysten ja u
m Iden kaupunkien maltokomiteain
luiutona ollut useita vuosia ja ovat
ne koettaneet toimia 'siihen suun
taan että väärennetyn maidon myy
minen lakkautettaisiin
Kuten tiedetään on pikkulasten
kiolsvaisuuä tullut niin hirvittäväksi
että vuosittain saadaan peittää 300
600 pienokaista maan multiin Nuo
ni merot vetävät melkein vertoja so
d i n tuhoille
Sosialistit ovat vuosikausia työs
kennelleet niiden epäkohtien esille
tuomiseksi " ja korjaamiseksi jotka
'a e uitavat tuollaisen kuoleman saa
Jiia Vihdoin on myöskin porvaril
lisien reformaattorien ja hyvänteke
väisyyttä harjottavien rouvien huo
mio myöskin kiintynyt näihin asioi
hin New Yorkissa ja muuallakin
onpaljastunut mitä häpeällisimpiä
skandaaleja maidon väärennyksestä
jota" on harjotettu ja josta köyhälis
tö on joutunut eniten kärsimään
Väärennetty kallis ja llkanen maito
ja jään puute eli sen korkeat hin-
Tiistaina
selle näitä asioita seliteltäessä kalat ja miljonia siitepölypusse
heti alustapitäen käytetään sa- ja joutuu luikkaan joko tuulen
noia "muna" ja siemen" sillä tai hyönteisten kuljettamina
jos lapsi tottuu käyttämään noi- Myöskin on puhuttava siitä
ta sanoja puhuessaan biologian seikasta että pienistä kaloista ja
alalle kuuluvista asioista niin ne kukkien siemenistä eivät pidä
myöhemmin ihmisten sukupuoli- huolta niiden "vanhemmat" Pik-
asioista puhuttaessa ovat hänen ku kala ei tiedä mitään äidistään
mielestään aivan vtaallisia sanp- ja on sen' itse pidettävä huoli it
ja jotka eivät hänessä herätä sestään Ja seurauksena siitä
mitään ihmettelyä ja joita hän on että miljoonia noita pikku
ei turhanpäiten "karttele -käyttää kaloja joutuu hukkaan ja tuhou
muka sopimattomina — Tässä tuu On hyvä että jokainen aiti
on siis esimerkki jota käyttämät- kala tuottaa niin monta munaa
lä lapselle voidaan selvästi esit- mutta se on säälittävä asia että
tää ne kaksi eri ''elementtiä" ai- niistä niin suuri luku joutuu
netta jotka ovat tekijöitä uutta hukkaan
jälkeläistä luotaessa Kun lap- Pienen kalan ja -kukan maail
selle on näin tehty selvää suku- maan tulo on kyllä ihmeellinen
puolielämästä kalojen maailmas- asia niutta löytyy myöskin mui
sa niin voidaan siirtyä kukkien ta tapoja tuottaa _ jälkeläisiä ja
maailmaan Voidaan ryhtyä tut- niistä nimenee että luonto on
kiinaan niistä nuo pienet kukki- noissa asioissa paljon säästeli
en siemenet tulevat Kuten on äämpikin Luonto "on kokeillut
laita kalojen kanssa niin samoin- uuden elämän tuottamisessa kai
pa tässäkin tarvitaan kaksi osaa: kiila eri tavoilla ja -se on sitä
hede ja emiö Hede näyttelee aina parannellut
tässä urospuolen osaa antamal- Lintu tuottaa maailmaan pik
iä siitepölyn emiö toimittaa" taa- ku poikasensa toisella tavalla
sen äidin tehtävän: valmistaa-Naaraslinnulla on pikkusia nui
pienet munat Tulppaanin ome- nja jlulri samoin kuin kalalla ja
nankukan tai minkä muun yk- kukallakin ja koiraslimiussa kas
sinkertaisen kukan avulla tahan- vaa siemeniä mutta sensijaan
sa voidaan eslittäminen tässä teli että se laskisi kuten kala sieme
dä hyvin havainnolliseksi Me nensa veteen taikka jättäisi sen
voimme lapselle selittää että ii- kiikan tavoin tuulen tai mehiläis
tepölyhiukkanen menee kukan ten armoille koiraslintu - laskee
näkyvissä olevan vihreän sikiäi- siemenensä suorastaan naaraan
men (vastaa tavallaan munasar- sisälle Siellä nuo pikku sieme-
jaa ihmisellä) sisälle sulaa mu- net hiljaa liikuskelevat kunnes
nassa kuin sokeri ja seuraukse- ne löytävät munan jolloin ne su
lia siitä pieiriä siemeniä alkaa lavat' ja noista kahdesta pienes
nuiodostua ta solulta yhditsyneenä muodos-
Lapselle on tämän yhteydessä tuu uusi pikku lintu Ensin se
selitettävä mikä tärkeä merki- on niin pieni että istä ei voi pal
tvs tuulella ja mehiläisillä on jäin silmin nähdä silte jonkun'
kasvien elämän jatkumisen edis- ajan kuluttua sen näkee tumma
tä j i n ä- na pienen pienenä pilkkuna
Lintu on kuitenkin niin pieni
Kokeiltaessa kasvien keinote- etta se ej voj pitää tuota munaa
koisella hedelmöittämisellä voi- isällään kovin pitkää aikaa Seir
daan lapselle myöskin hvamnol- äytyy saada se pois" sisältään
lisesti näyttää miten tuo siitos- se munii mutta se suojelee uni
toiminta kasvimaailmassa tapah- naansa kllten konsanaan äiti las
tini Tällä tarkotan sitä _ että taan Kova-kuori ympäröi tuon
jonkun kukan siitepölyä voidaan pikkuisen tumman 'pilkun josta
asettaa jonKiin toisen Kiinan emi- tuiee pen linnunpoikanen ja
öön jonka toimenpiteen seurauk- tuon kuoren sisällä on sille va-
sena tulee olemaan uusi kukka rattuna paljon pehmeää ruokaa
Tämä saa lapsen yhä selvemmin _ ja tama onkin juuri se pieni
käsittämään noiden kahden eri muna "jonka me yhvin tunnem
aineen tehtävän jälkeläisen siit- me- (Jatk) '
tämisessä Nyt voidaan selittää
miten suunnattoman suuressa Myyjäiset Toverin ra
määrässä noita arvokkaita ainek- -i „„„„i„„4- itivt
sia: mätiä maitia ja siitepölyä kennusrahaston hyvak
tuhoutuu ja joutuu hukkaan si tämän ja ensi kuun
Miljoonittainmätimunia ja suun- aikanEi Tilaa ajOlSSa
nattoman paljouden ujaitia sisal-
tnen miljoonia siemeniä nielevät ffiyyiaiSlippUSl '
nat ovat olleet melkein - joka kesäi
siä skandaali-aiheita New Yorkissa
ja muualla New Yorkissa on jo
useita vuosia toiminut n s maito
komitea joka näyttää kyllä koetta
van saada aikaan parannusta mai
dossa Komitea on hankkinut ti
lastoja lasten kuolevaisuudesta New
Yorkin valtiossa ja kaikkialta yli
maan Sen toimesta on levitetty las
ten hoito-ohjeita äideille ja vedottu
kaikkien kaupunkien terveyslauta
kuntiin maito- ja ravintokysymykses
sä Mutta kuten kalkki muutkin re-
formttouhut on sanotun komitean se
kä muiden lasten suojelusyhdistys
ten hommat niin yksipuolisia ja pin
nalla liikkuvia että tulokset niiden
työstä ovat verrattain vähäiset siihen
suureen ääneen ja hälinään nähden
mitä he touhustaan pitävät Joissa
kin New Yorkin kaupungeissa näyt
tää lasten kuolevaisuus hiukan : vä
hentyneen Vuonna- 1910 oli pikku
lasten kuolevaisuus New Yorkissa
kaikkine ympäristöineen 27319 v
1917 se oli 23985 ' Useimmat suu
ret ka'upungit osottavat kuolevaisuu
den luvun lisääntyneen samalla ajal
la Chicagossa se oli viime vuon
na 6665 Clevelandissa Ohiossa se
tU 2213 Detroitissa Mich on luku
kasvanut 2722: teen jav samoin on
Minneapolisin Minn kuolevaisuuden
heinäkuun 9 p:nä
luku lisääntynyt Pikkulasten kuo
levaisuustilasto osottaa että huoli
matta kaikista reformitouhuista ei
vät numerot ota vähentyäkseen vaan
päinvastoin joskin joissakin kaupun
geissa luku on vähentynyt Likanen
kallis ja väärennetty maito joka vie
lä lisäksi joutuu jään puutteen tai
kalleuden takia pienokaisille hap
pamana yhä vain saa edistää kuo
leman saalista Hallitus uhraa pai
jon varoja lapsitoimiston ylläpitämi
seksi nyt kun on alettu oikein kan
sallinen liike lasten kuolevaisuuden
vähentämiseksi Toimisto koettaa o
maila tavallaan parantaa kainalolta
seurauksia mutta syihin ei kajota
Miksi ei hallitus pakota terveyslau
takuntia tarkastamaan maitoa ja ra
vintoa? ' Miksi sallitaan sellaisten
aBuntosuhteiden vallita kuin suur
kaupungeissa yleensä vallitsee? Mik
si ei aseteta rajahintoja maidolle ja
muullekin ravinnolle? Miksi ei myös
kin makseta elinehtojen mukaisia
palkkoja?
Terveyslautakunnat eivät välitä tai
on heille maitotrustin dollarit yhtä
rakkaita kuin muutkin dollarit ei
vätkä he yleensä halua loukata hy
vien tuttaviensa — toisten porvarien
— mainetta tarkastamalla maitoa tai
ruokatarpeita ja tuomitsemalla ne
No 28
Kirjeitä
CLEVELAND OHIO
Tavaksi on tullut että lehdissä pi
täisi olla aina paikkakuntauutisia Ja
niitä vaaditaan Toverittaressakin o
lemaan vaan koska ei njeidän väki
tuineu kirjeenvaihtaja ' näy paljon
muistavan kirjottaa lienee paikal
laan vähän auttaa
Toverittaren tilaajamäärä täällä
on kohonnut tämän puolen vuoden
varrella 50:stä 96:een siis puolel
la vaan ei tuo nyt haittaisi jos otet
taisi asiaksi saada tämän vuoden
lopulla se 200: aan ja saadaan kun
vaan on innostusta Kipeitä asiamies
naisia tarvitsee tämä meidän osasto
Muistakaa se naiset ja saapukaa 15
p heinäk osaston puolivuosikokouk
seen jossa tullaan valitsemaan vir
kailijoita tulevalle puolelle vuodelle
Osastomme toimintaa nykyisin pai
naa tuo ankara määräys jonka viran
omaiset ovat antaneet nimittäin et
tei maksuiltani ia saa pitää sunnun
taisin ja yleisiä tanssia el ollenkaan
Sunnuntaisin el saa näytellä lain
kaan Tämä koskee rahalliseen puo
leen — Vaan on meillä sentään lupa
pitää vapaita ohjelmalltamia sunnun-"
taisin Nyt olisi osaston toiminta
kohdistettava ainoastaan jäsentensä
kehittämiseen Tätä koetetaan kyl
lä silläkin tavalla että tähän va
paaseen ohjelmailtamaan voisi jo
kainen jäsen tarjoutua ohjelman esit
täjäksi ja olisi jokaisen velvollisuus
se tehdä ja ennen kaikkea olisi jo
kaisen seurattava ohjelmaa Kvllä
siellä monesti on hyviäkin ohjelman
suorittajia jotka voivat selvitellä
päivän tapahtumia ja niissä on oppi
mista Tietoisuuden kartuttaminen
hyvät toverittaret ja toverit on meil
le yksi tärkeä ase sillä elähimehän
sen suuren taistelun pyörteissä jo
ka -väkisinkin tempaa välinpitämät
tömänkin mukaansa Seuratkaamme
vaan Suomen tapahtumia jossa mo
nen sisko ja veikko on saanut vuo
dattaa verensä Se on taistelua työ
väenluokan olemassaolon puolesta
johon taisteluun emme voi välinpi
tämättömästi suhtautua sillä se on
meille niin läheinen kun omat vel
jemme siskomme ' isämme ja äitim
me sitä taistelua käyvät Siksi se
on kuin huuto meille täällä: varat
kaa itsellemme taisteluase se on tie
toisuutta ja kootkaa järjestymisen
avulla voimanne sillä taistelun pau
ke pian tempaa mukaansa teidätkin!
Myyjäisistämme sananen Ne ta
valliset myyjäiset olivat 6 p kesäk
Kaunis oli pikku haalin peräseinä
Sen koristivat naisten ompelemat
kauniit käsityöt joita muutamat nai
set olivat valmistelleet Sanoin muu
tamat sillä suurin osa meidän nai
sistamme ovat välinpitämättömiä
tätä ompeluseuran toimintaa koh
taan Mutta mitä tulee rahalliseen tu
loon voi sanoa että nämä myyjäi-
kelvottomiksi kun ne ovat niitä
Ruokatavarain väärennysten - edessä
on hallituskin voimaton koska sen
sotilasleireille tuontuostakin myj
dään pilaantunutta ruokatavaraa Ra
jahintojen määrittely taas paljastai
si sitä riistoa mitä elintarpeilla kei
nottelijat harjottavat Lehtien mu
kaan New Yorkin valtion farmarien
ei kannata lähettää maltoa kaupun
kiin alhaisten Hintojen takia vaan
syöttävät sen ennemmin karjalleen
Ja New Yorkissa on kova maidon
puute ja sen hinta on kohonnut yli
35:llä prosentilla Yksityisetuilijain
pyhiä oikeuksia ei vaan loukata mää
rittelemällä hintoja ja lapset saavat
edelleenkin kuolla maidon puuttee
seen Kaikenlaiset kansalliset liik
keetkään eivät voi lopettaa lasten
kuolevaisuutta niin kauan kuin joil
lekin trusteille ja muille etuilijoille
on jotakin hyötyä elintarpeilla kei
nottelusta ja niin kauan kuin ihmiset
asuvat kuin rotat pimeissä likasis
sa vuokrakasarmien koloissa ja työ-'
Iäisten palkat ovat niin pienet kuin
ne suurimmalla osalla työväkeä ovat
Ei Ihanteille eivät tosiasiat muutu
Kurjuudesta ja riistosta - johtunut
pienten lasten kuoleman saalis on
Ja pysyy yhtenä hintana jolla me
työväenluokka maksamme kapitalis
tisen järjestelmän ylläpitoa