Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 09, 1918, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Vastenmielinen kohtaus
Minua harmittaa usein vieläkin et
tä tutustuin tuohon miesmäiseen nai
seen Se kohtaus oli vähällä hajot
taa kaikki utukuvat sielustani jotka
muutenkin ovat jo kauan olleet ris
tiriidassa todellisen elämän kanssa
Kohtasin hänet matkustajavaunus
sa Meitä oli kaksi sivistynyttä nuo
rukaista : Toveri joka oli kanssani
on saanut hyvän kasvatuksen ' Hän
nähkääs on kasvanut herraskartanon
miehelle pääasiassa vain työvoimaa
ja mies ollen kaikkivaltias isäntä
kohteli hyviä usein raa'astl vaimo
aan joka ei liene edes totta ja vaik
kapa olisikin totta niin ei sitä ai:
nakaan nykyaikaisen naisen tarvitse
tietää Mistä hän lienee tuollaisen
kirjan saanutkin Toverini sävyisä
huomautus ei olisi sentään ansainnut
sellaista sanatulvaa vastaan jonka
tuo Leena päästi Vapisin oikein
vaikka olin tavallisen välimatkan
päässä vaan eniten pelotti minua
fwailnl VTlfln' öillä hänellä rtn Irn
takapihalla ja vanhempainsa työssä ym heM sydän'ja m Mn mmmM
ruudessaan tilaisuus nähdä niitä koi
menneljännosasteen kumarruksia Joi
ta 'Helsingissä räätälinä Nyt
hän oli yhtäkkiä ilmestynyt ko
tiseudulle Paljon oli poika muut
tunut reipastunut ja käynyt kau
punkilaiseksi tavoiltaan Vielä
enempi ihmeteltiin kun Toivosta
oli tullut toinen Inies kaikella
muullakin tavalla Heti tultu
aan oli hän alkanut pitää puhei
ta työväelle niin kaunopuheisia
ja sisältörikkaita että ihmeteltiin
tiin
Kaikki nuoret sai hän heti puo
lelleen Herkästi sai hän mielet
valtaansa innostusta oli ilmas
sa Toisaalta vanhemman väen
taholta katsottiin tätä touhua vi
haisin silmäyksin (
(Jatkct)
OLETKO TILANNUT
jo niyyjäislippuja?
heikko Pelkäsin tuon naisen irviku
van karkaavan hänen päällensä niin
kiivaasti hän alkoi kiistellä tove-
'Uil ti nii inu 1 1 1 mulli lililMltllliiirrtiiiuiiiitMllluiiH ui] i tniuili r iiuitiiiiMiiiuiiiiliiMMliiiiMn Jll n ii llliJiliiiiiiiiiimui riiiiiiiiiiritliitiuiiiiiilliriiiiuliliiiij
ta kartanoon pyrkivät vävynkokelaat rian igitäpalts olln varmai
nittä' Paitsi että hän omasi hienon f lW nalnf" suoriutuisi voittajana
käytöksen' osasi hän kohdella sivis- tuossa väittelyssä ja se olisi bapeak-
tyneitäkin naisia niin ettei loukan- sf miehelle Eniten minua vieläkiu
nut heidän hienoja tunteitaan puheli- haneu Puleistaan harmittaa se että
laan eikä käytöksellään Hän oli siis han ivasl °'mlssa kristisisarissaan
hienosti sivistynyt nuori mies Hä- mri nlm miöitä joita me miehet
neltä oleii minäkin saanut enimmän heissä ihailemme ja jotka tekevät
osan kellitystäni ja olenpa kiitollinen naiset niin rakastettaviksi Voiko
kohtalolle joka on satuttanut minut mikaan olla sopivampaa naiselle
tuon sivistyneen miehen seuraan Mn juuri alistuvaisuus ja kärsiväl-
iiojyn fjinu io juuri Ulö joiit Hlö
miehet toivomme kaikkien naisten
omaavan? Ja ' hän tuo sivistymätön
nainen pyrki loukkaamaan noilla hy
veitä halventavilla päähänpistoillaan
etevien kirjailijoittemme tuotteita
sitykseen että hän on suomalainen "17 ""'""-'y"
„ sia opiksi ja huviksi hyvinkin ke-
Mutta miksi ei lian vilkuile ympanl- ' -" „
t „ hittyneille naisille ja miehille Me-
leen vaan on kuin nukuksissa? „„ „ J„ "
„ „ „ netin malttini niin että en voinut ol-
Han lukee huomautin toverilleni Ha- „ - ' „ "
„ la sanomatta hänelle te olette ir-
nella mahtaa olla kovin jännittävä „„„„ „„ "
T vikuva todellisesta naisesta ja oli-
romaani Hanta pitäisi mennä- hai- „ „ _ 1
ritsemään jännittyy liikaa ja siitä ™a ~ 0 n „T
yoi olla haitalliset seuraukset sanoi L!" ! T fff
toverini ja aikoi kertoa minulle useis- £ „Ä t ' ? 7k"a Be'
t UrMMta hs „i „i„f 16 "ajelle Toverini ei näyttänyt oi-
-„„__- v lenkaan suuttuneen ja syvään kumar
taen pyysi anteeksi neidiltä sanoen
ettei hänen tarketuksensa ollut lou-
Neiti tapasi istuskella kartanon kau- " '"'a
„„„ „if„„„„ 4„ !„„„ „„ " Pitkään eikä näkynyt vähääkään vä-
Olimme jo istuneet hetken ennen
kuin huomasimme tuon naisen Hän
istui toisessa päässä vaunua Hänen
koruttomasti kammattu tukkansa
tanakka vartalonsa ja suuret käten
isä saivat meidät lopultakin siihen kä-
läsnä virvottelemassa herraskartanon
nuorta neitiä kun jännittävät romaa
nit olivat saaneet hänet tainnoksiin
niissä nuistossa ia lukea niin ettei f_t ' 7 : ? 1 '
„ j liuavan toverini Konteuaisuudesta ja
hänen hellästi rakastava äitmsäkaan i ™ JO
kursailematta selitti olevansa kaiken
saanut hanta lähtemään edes syo- „„„„ „„ „
laisten loukkausten yläpuolella
maan ennenkuin romaani oli loppuun
luettu " Olimme matkamme perillä ja saim-
Toverini katsahti tuonne toiseen me jättaä tuon vastenmielisen olen-
päähän vaunua ja huomautti: hän "bihuiuksbii nuoKaus paa-
lukee vieläkin Minä menen häirit
si meiltä molemmilta
asemasillalle
p&äBtyämme
Joonas
Teponniemen asukkaat
(Jatkoa kahdeksannelta sivulta)
"emään häntä Minäkin menin hä
nen mukaansa Saavuttuamme nai-
sen luo teki toverini syvän kumar
ruksen joka onnistui aivan moitteet
tomasti ja pyysi neidin näyttämään
hänelle kirjaansa Nainen katsoi hä-
' neeu liiasta lukemisesta punertavilla
silmillään ja sanaakaan- lausumatta J0 aamuhämärissä työt alettiin 1
ojensi kirjan hänelle Tunsin syvää sitä kesti päivät läpeensä myö- 1
pettymystä sillä olin siinä väärässä hää ntaan Aiyan taht fe fe
luulossa etta kyllä han olisi sisäisesti i i i s
hiukan kehittyneempi kuin mitä ui- ktun oykistya nuon ruumis
konäkönsä osottaa Luulin hänen mutta minka taisi ! Täytyi tay-
osaavan toki vastata toverini hie- ty vain ansaita leipää kotona
noon tervehdykseen' Toverini men- olevalle avuttomalle joukolle jo- 1
tyä pois kirjan kanssa oli minun ka kirposi niin hitaasti neulan-
vuoroni tehdä tuttavuutta ja kun kärestä Sen sai pikku Toivo jo
kerran toverini hyvin onnistunut ter- lapsena kokea : I
vehdys jäi ilman vastausta en yrit- -r -it „ t -ii i
tänytkään seurata esimerkkiä vaan alkka T01V0Sta ei 1Sflle 111111 1
aloin suoraan puheen kauniista il- ml?ra" paljon apua ollutkaan
moista Puheemme oli sukeutumai- Plh han toivoa mukanaan ky-
sillaan kauniista ilmoista yhtelskun- '''lä kahdestakin syystä: Saisi i
nallisiin kysymyksiin asti ja tuon s'i"ä sivussa opetettua pojalleen
naisen vastenmielinen ulkonäkö oli räätälin ammatin ja toiseksi oli- 1
Inuuttumaisillaan minusta aivan sie- si hänkin pois kotoa jouten syö- 1
dettäväksi kun toverini tuli takasin mästä Olihan siellä jo kyllin 1
kirjan kanssa ja mitäänv pahaa aa- monta suuta ruokittavana ennes- 1
vistamatta alkoi selittää tuolle ke- tään 8
liittymättömälle' "naiselle että tämä „ I
kirja on liian raaka naisen luetta-' Mutta kun Toivo tuli vanheni-
vaksi Ja toverini olikin oikeassa maksi „ paasi pariinkymmeneen
sillä nähkääs tuossa kirjassa -tehtiin ikävuoteensa ei hän tyytynyt- 1
selvää pikkutuotantoa harjottavan ta- kään enää isänpä kanssa yksissä
lonpoikaisväestön elämästä vanhalla kulkemaan Hän mieli muualle 1
ajalla jolloin vaimo ja lapset olivat maailmalle katsomaan
II ILI "1 1 Ja niin hän eräänä päivänä il- !
Hyvaa palkkiota vastaan moitti isänee-n että hän nyt mu- j
ice KaupuiiKim aniaidii Kaisu-
i
Tilattavaksi tarjotaan!
rtK liJl I'
Tämä runoteos on erikoisuus alallaan Seu sisältö on seuraava:
Lukiolle
Lauluja Bowerylta
1 In God We T rust
2 Kaksi maaihnaa 1
3 Pyhä perhe
4 Lapsia
5 Aini
6 Nuorukainen
7 Opiumluolan opas
Himo (Legenda)
Tunnekuohuja
Orjasuvun historiaa
Lauluja eräästä näytelmästä
1 Buurien laulu
2 Kongon orjien laulu
3 Intialaisten laulu
Margherita
Nuorelle siirtolaiselle
Sekalaisia
Kevätpäivä nyt ja kerran
Jäinen kevät
Alas I
Toivo
Mahtava maa
Orja — vapaa
Yks voima
Sosialismi
Onko sulia?
Laulu hiilestä
Ylempänä oleva kuva on kaksivärisenä painettu kansikuva
Kirjan hinta on $100 kpl Asiainiehille tavallinen alennus
YÖratsRstaja
Raajarikon katseesta
( 1'arias
Kun käymme tosltyöhön
3 Siskolle
Jumalien luona
Jumaluusoppia
Minä kiellän jumalat
Itse-rippi
Häpeä
Vuoden vaihtuessa
Missä se on?
Joskus
Kahaslclut
Eräälle ystävälle
Kulkurin Jempijalle
Erämaan vaeltaja
Mitä sinä naisesta tahtoisit
Särkynyt koti
Syyslaulu _ 1
Elämän malja
Jo mailma menee nurin nyt
Neuvo nostajille
Ei kannata
Pyhille
Tuomareille — It
Ylpeyden laulu
Elämän tarkotus
niuksen nykyinen osote Heikki Sa
renius 'on ammatiltaan maalari ja
paperoitsija Vaalean verinen kes-ki-ikäinen
noin 5 j 7 t Käytti
vaaleaa pukua ja käppälakkia ja pak
suja silmälaseja on tunnettu Ameri
kan puolella laajalti ja Canadan S
S Järjestön puhujana Mainittu
Sarenius jätti paikkakuntamme jär
jestyksen Valvojain kanssa asiansa
selvittämättä ja petti tovereita mak
samaan suuremman rahallisen taka
ussumman ja Bitten raukkamaisesti
luikki pakoon"" Ilmotukset pyydetään
tekemään osotteella: "Takaajat" 70
Laurel St Worcester Mass
maan voiko siellä nuori mies an
saita leipäänsä yhtään paremmin
kuin maalla talollisten räätälinä
Niin lähti kuin aikoikin Toi
vo kohden Helsinkiä
Siellä ei hänellä juuri tuttu j"a
monta ollut Tiesi hän siellä ole
van pari poikaa omalta kylältä
Olihan siellä Tiiholan poikakin
mutta mitäpä hänestä — her
rasta! Ehkäpä siellä omin avuinkin
toimeen tulee
pmiiiiiiiiHiiimii!iiiHiiiihiNimii!iiiiiiiiiitiiw
f niiiitirt liimt liidun riui r Pir t n jiiii J rrin jii tJiiJiiiJFiirr tm m riiniiiu Mitr ii rjiidf ninth tui jE[iiiiJLJiiiinii irmij u n i l Fin f n a i ji ir r mm irtTi n i irtu in
i TOVERI Box 99 ASTORIA ORE f
i 1
= g
Lähettäkää kpl runoteosta LANGENNEEN LAULUJA
-
I Rahaa dollaria ~ senttiä seuraa mukana
I ' 1
Nimi —
I Osote — I
Toivo oli nyt ollut kolme VUOt- gmm miiiiiiiiiiiiiit iiimmiumiiimiiiuiimmiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiii iiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiniriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii emmi i i5