Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 09, 1918, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    li
I
'il
SIVU KAKSI
Tiistaina heinäkuun 9 p:nä_
No 28
VANKILAOLOISTA
(Jatkoa cnrtniiitelta aivulta)
Eräs Seattlen vankilassa oleva
nainen kirjottaa ' havaintojaan
vankilasta sen ulkopuolella ole
ville "Täällä sisäpuolella on meitä
monta jotka vangiksi joutues
sanime emme vielä tienneet mitä
- rikos on Kun meidät tuodaan
vankilaan siirretään meidät sen
toiselle lattialle jossa me jou
dumme sckasin vanhojen todel
listen rikollisten kanssa Joudum
me elämään niiden naisten kans
sa jotka monivuotisen kokemuk
sen kautta tuntevat elämän lie
juisen puolen
Monet meistä ovat vankeudes
sa ensi kertaa ja monella tänne
joutuneella on ollut hyvä koti
Suurin osa tänne joutuneista
naisista on työläistyttöjä jotka
ovat tuottaneet työnantajilleen
suuria voittoja ja saaneet itse
vain hyvin pientä palkkaa joten
heidän on ollut pakko turvautua
jonkun ystävän apuun voidak
seen elää ja puikeutuaJcuten aina
kin ihmisolento Mitä he voivat
tehdä?? Kun tyttö ilmestyy ka
dulle vähänkään puettuna siten
että kehtaa esiintyä ihmisten jou
kossa ottaa vahtipoliisi erikois
asiakseen saadakseen selville
missä tyttö työskentelee kuinka
paljon palkkaa hän saa ja sitten
hän vangitsee tytön ja siitä alkaa
hänen tiensä alaspäin yhteiskun
nan likaviemäriä kohden Miksi
hän ei mene työnantajan luo ja
pakota häntä maksamaan tytölle
elinehtojen mukaista palkkaa?
Täällä on paljon" naisia jotka
eivät ole irstailijoita vaan jotka
ovat täällä jonkun katalan ihmi
sen valheellisten syytösten takia
Jos tyttö sattuu ottamaan pie
nen harha-askeleen on hänen o
ma sukupuolensa ejrsimäinen jo
ka antaa hänelle iskuja sen joh
dosta Toiset naiset lisäävät hä
nen surujensa kuormaa sensijaan
että ojentaisivat hänelle ystäväl
lisen auttavan käden ja avustai
sivat parempaan elämään Aut
takaa heitä älkää olko niin val
miita heti tuomitsemaan Kris
tuskin sanoi: antakaa anteeksi
seitsemänkymmentä seitsemän
kertaa"
Valveutuneet työläiset voisivat
vaikuttaa paljon kaikenlaisen
kurjuuden lievittämiseksi jo ny
kyisessäkin yhteiskunnassa mut
ta kaiken kurjuuden ja paheiden
juuret ovat niin syvällä että ai
noastaan koko yhteiskunta jär
jestelmän perinpohjainen muutta
minen voi ne kokonaan poistaa
Työläinen ajatteleppas
hetkinen!
(Jatkoa enslmäiseltä sivulta)
mästä Jokainen työläinen' joka
on välinpitämätön tällaisten asi
oiden suhteen eikä koetakkaan
työskennellä tämän kurjan riisto
järjestelmän poistamiseksi on
myöskin osaltaan syyllinen kaikkien-
niiden satojentuhansien
työläistoverien ennenaikaseen
kuolemaan ja kaikkeen siihen
isortoon ja vääryyteen mitä val
lassaoleva luokka harjottaa työtä
tekevää luokkaa kohtaan 'Äänet
tömyydellään he kannattavat si
tä orjuutta ja kurjuutta jonka
alla työläiset luokkana huokaavat
ja jonka painosta luokkamme jä
seniä niin paljon sortuu turmion
ja paheiden teille
Siskoni toverini ajatteleppas
hetkinen Ta'hdotko olla syyllinen
oman itsesi lastesi ja luokkasi
kurjuuteen ? Ei sinä et tahdo
Ja kuitenkin sinä olet tahtomat
tasi oman luokkasi sortaja sil
loin ikun sinä olet syrjässä sosia
listipuolueesta Sosialistipuolue
on ainoa joka työskentelee kaik- na katsomaan mistä saisi lohdii
kien yhteiskunnallisten epäkoh tusta ja neuvoja ja kuka olisi sei
tien poistamiseksi Sen päämäärä lainen joka voisi ohjata oikeaan
on kukistaa harvojen ctuoikeu- suuntaan Itsekasvatus jo vaatii
tettujen yhteiskuntajärjestelmä tarmokasta luonnetta ja hyvää
Jq mlrpntaq tilalle vanaa kansan- arvostelukykyä sillä itsekasva-
osuahar-
saattaa
Terveiset kaikille lAnnic M
i -n 1 1 t i 1 1 _ t
valta Kaikille lnmisiue ymaiaisnia ms hijusmh
taloudellisilla ia poliittisilla oilke- haan
uksilla vapaa yhteistoiminnalli
nen yhteiskunta Kaikkien ih
misten onni ja hyvinvointi on so
sialismin tarkotus
'Ajatteleppas ystäväni etkö si
näkin voisi yhtyä taistelemaan Erinomaista edistystä osottaa
tuon jaion aaueen sosialismin ]7verettjn Wash ko-operathvi
Pikku paloja osuustoiminnasta
'hyväksi ja samalla koko ihmis
kunnan hyväksi?
Jenny Trast
Väärin ymmärrysten
johdosta
nen yhdistys Tämän vuoden
e'nsimäisen 'kolmen kuukauden
raportti osottaa yhdistyksen osa
kepääoman olevan $147468 Ko
ko yhdistyksen liikkeen nettoar
vo on $2'08839 Osuuskunta oli
111 kahdeksan kuukautta vanha vn-
A M kirjottaa Toverittaren me huhtikuulla Kun yhdistys
numerossa 22 olevansa vain tila- alkoi toimintansa oli sen Hik
ipäinen Toverittaren lukija joka jeen arvo ainoastaan $320
lukee sitä vain silloin kuin joku —
pistää sen hänelle käteen Sellai- El Renon Oklahoma ko-ope-sia
lukijoita on kyllä kaikillakin ratiivinen yhdistys alkoi harjot
lehdillä ja ennen kaikkea Tove- taa liikettä viime liuhtikuun 15
rittarella vaikka se on ollut ver- p tehden yksistään rnokakau
rattain halpahintanen aivan ke- pan puolella liikettä ensimäise
säk alkuun asti eikä se 'vielä- nä neljänätoista päviänä $4258
kään talon hintaa maksa vaikka 89 arvosta Sanotun yhdistyk
onkin vähän kohonnut joten ke- sen jäsenistö muodostuu enim
nellä hyvänsä on varaa tilata se mäkseen järjestyneistä työläisis
itselleen Jos A M olisi Toverit- tä Yhdistyksessä on kaksisataa
taren vakituinen tilaaja niin hän jäsentä
ei olisi minunkaan kirjotustani —
ymmärtänyt väärin sillä hänellä Pueblossa Coloradossa on pe
olisi ollut tilaisuus se lukea toi- rustettu osuustoiminnallinen yli
senkin kerran ja päättää oliko distys johon ei oteta jäseniksi
siinä todella syytä ymmärtää sua mujta kuin sosialisteja ja unio
siten kuin hän sen on ymmärtä- nisteja
nyt lEnhän minä ole tehnyt kir- —
jotuksia lastenkasvatuksesta tur- Minneapolin Minn ko-opera-hiksi
Toverittaressa muualla tiivinen yhdistys on antanut mo
kuin kodin osastossa sillä se on nen sa(]an dollarin arvosta ruo
ollut tavallisesti vain noin neljäs katarpeita työsulussa oleville ka
osa sivua käsittävä osasto johon turaitiotyöläisille
ei mahdu paljon muitakaan neu-
voja saati sitten laajoja kasva- Bronsvillen N Y sosialistit
tusopilhsia ja tieteellisiä teorioi- ja unionistit ovat perustaneet o
ta Kirjotuksessa johon A M suusleipomori jossa Valmistetaan
vastaa sanoin nimenomaan että leipää yötä päivaä Osuusleipo
onhan siitä oikeus kirjottaa mossa valmistetaan leipää hyvis
muussa osassa Toventara vaik- tä aineista ja mvydään silti kak
ka millä sivulla hyvänsä Eikä si senttiä halvemmalla kuin yksi
minnlla ole mitään sitäkään vas- tyisistä leipomoista
taan vaikka niistä kirjotetaan Brooklynissä N ' Y ollaan o
kodin osastossakin jos sita osas- suusleipomopuuhassa niin pitkäl
toa laajennetaan vastaavassa lä että aletaan pian rakentamaan
maarassa esim koko sivun kasit- osmlskUnnan omaa muhkeata ta
ta vaksi tai tarpeen mukaan joa
Minun käsittääkseni lasten — — —
kasvatus ei ole niin äärettömän Amerikan Työväenliiton kon
vaikea jos lasten vanhemmat o- ventsionissa äskettäin päätettiin
maavat samanlaisen mailman liiton toimesta valita erikoinen
katsomuksen sekä suhtautuvat osuustoimintajärjestäjä
lapsiinsa samalla tavalla Jos
lasten vanhemmat ovat erimieli
siä kaikista lapsia koskevista ky
symyksistä niin kaikenlaiset te
oriat ovat turhia
Osuustoimintaliike intiassa
Intian osuustoimintaliikkeen
nopea edistyminen onj erittäin
T 1 un-milli- iainava iuil Ulldd IU'
Lasten kasvatus on etupäässä f ' x
-ui kuun etta sen ihanteet olivat ai-
naisille kuuluva mutta miehet
voivat silti määrätä ja olla suu
rina tekijöinä lasten järkiperä
sessä kasvatuksessa Miehet voi
vat estää tai edistää
Ihmisten jotka tahtovat hank
kia jälkeläisiä itselleen olisi olta
va aviopuolison valinnassa mah
dollisimman huomaavaisia ja
tarkkanäköisiä toistensa tunte
misessa sillä avioliittoja 'perus
tettaissa pitäisi ottaa huomioon
tulevaisuus ja avioelämän luoma"
suuret velvollisuudet Mutta on
valitettava tosiasia nykypäivinä
ovat 'avioliitot kaikista vähim
min harkittuja asioita
Luonnollinen valinta ei voi ta
pahtua nykyisessä yhteiskunnas
sa Sekin on yksi niitä asioita jo
ka voi tapahtua vasta sosialisti
sessa yhteiskunnassa Nykyises
sa yhteiskunnassa ihmisia kan
van vieraita itämaisessa maape
rässä kun liike alkoi tunkeutua
maahan 12 vuotta sitten Maas
sa on nykyisin noin 15000 osuus
toiminnallista yhdistystä joissa
jäseniä 744000 ja niiden yhtei
nen pääoma tekee 25720000 dol
laria Osuuskunnat ovat lieven
täneet paikallista nälänhätää ja
niiden avulla ratkaisseet eräitä
probleemeja joita hallitus suosii
Ne ovat suurimmaksi' osaksi o
smistoiminnallisia luotonantoyh
distyksiä joitten päätehtävänä
on vapauttaa talonpojat koron
kiskurien kirouksesta jotka u
sein kiskovat 20—30 prosenttia
päästä alkuun olemme liian ar
koja Todellakin tuntuu siltä ku
ten eräs toveritar sanoikin että
tuntee kirjottelemaan ryhtyes
sään yhtä suruta ipelkoa kuin
lähtiessä merelle ilman kompas
sia Koetan siis kyhätä jotakin
Emmehän ole kukaan kynä kä
dessä syntyneet vaan olemme
vähitellen oppineet lausumaan
ajatuksiamme paperilla
Olen ollut 'vasta noin puoli
vuotta Toverittaren tilaaja mut
ta olen sillä ajalla alkanut siitä
pitämään niin etten voisi sitä
mitenkään olla enää tilaamatta ja
olen hartaasti katunut sitä ettea
ole sitä ennen tilannut Olen
varmasti monta hyvää ajatusta
siten hukannut Ajattelin vain
kuten monet muutkin että mitä
sitä niin pientä lehteä viitsii ti
lata Joka ajattelee samalla ta
valla tulee myöskin vielä kato
inaan sillä Toverittaressa on lu
kemista sekä vanhoille että nuo
rille Jos me naiset tilaisimme
sitä niin lukuisasti kuin me to
dellakin voisimme sitä tilata niin
voisimme sen saada pian isom
maksi ja niinollen tietysti myös
kin sisältörikkaammaksi Keho--tan
siis kaikkia siskoja tilaa
maan Toverittaren itselleen ja
jos voivat niin tuttavilleenkin -Ainahan
niitä lahjotuksiakin
tehdään ja Toveritar sopii hy
vin tilata lahjaksi — 'Kun sai
simme lehtemme suuremmaksi
niin täytyisipä näiden meidän
parempien puolisköjenkin silloin
tunnustaa että pystyyhän ne nai
setkin johonkin muuhunkin kuin
astiain pesuun
Jotkut moittivat kirjotuksia
lasten kasvatuksesta ja ruuan
laitto-ohjeita Ovathan nekin
paikallaan ja ovathan ne meidän
naisten tehtäviä enkä luule ke
nenkään kummassakaan tutkin
toa suorittaneen joten ei' oppi
pahaa tee saipa sen mistä hy
vänsä Eikähän se koko lehti
ole niistä koottu orihan tässä
paljon muutakin lukemista Eräs
kirjotus "Naiskysymyksestä"
kiinnitti huomiotani sillä siinä
sanottiin ihan paikalleen Meillä
naisilla todellakn on se paha ta
pa että sorramme toisiamme'
Meidän olisi opeteltava keskus
telemaan enemmän hyödyllisistä
kysymyksistä Siten hyödytäm
me itseämme ja toisiamme
No jospa en ensikertalaisena
kovin pitkälti kirjota Jos tämä
sivuuttaa paperikorin niin yri
tän useammin Toveruudella
Hilja Saari y
Myy jäiset Toverin ra
kennusrahaston hyväk
si tämän ja ensi kuun
aikana Tilaa ajoissa
myyjäislippusi
I Sosialistisia I
Muutamia ajatuksia
Taaskin juolahti mieleeni se
sama asia joka on jo monta ker-
nustaa niin monenlaiset motiivit taa ennenkin päätäni vaivannuT
avionkin valinnassa että eipä ole n™- että pitäisi kirjottaa Tove
ihme jos pettymykset ovat joka- nttareen — meidän ainoaan tyo
päiväisiä seurauksia ja me ihmi- läisnaisteu lehteen Sehän olisi
set joudumme elämän todellisuu- meidän kaikkien velvollisuus Me
den edessä monesti neuvottoma- vasta-alkavat emme vain tahdo
IVA-POSTIKORTTEJA
Tilatkaa heti meiltä
niin saatte ihan pos
tivapaasti 25 sentillä
tusinan osote:
TOVERI
Box 99 AstoriaOre