Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 02, 1918, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 27
Tiistaina heinäkuun 2 p:fiä
SIVU VIISI
joa ja että yleinen palkkataso oli
8 dollaria mutta he maksavat
$10 kun ei ole vastaan hango
tellttt ja niin poispäin "ylcnnet-
tiinpä joskus 12 dollariin jos irti
sanoutui ja aikoi muuttaa pois
Minusta ei ollenkaan ole ihme
että ylläsanotunlaisissa oloissa
pian ottaa esimerkiksi naimatar
jouksen vastaan jos joku hyvän
tahtoinen poortari sattuu - sellai
sen tarjouksen tekemään Ei sii
näkään tulevaisuus niin kauniilta
kangastanut mutta kuitenkin
pääsi pois jokaisen jaloista ja jo
kaisen komennettavista Nykyään
on yksityiset poortitalot meikein
pois mallista ja komppaniat ovat
olleet pakotettuja laittamaan eri
tyisiä poortihuoneita joissa on
enempi samanlainen kurssi Juiin
kämpilläkin ja on kuitenkin jon
kunlainen järjestys
" Tavallisesti eivät perhepalveli
jat täällä ole missään kehutta
vassa asemassa nykyäänkään sil
iä monessa tapauksessa ne rau
kat myyvät ihan persoonalliset
vapautensa ja oikeutensa Niin
pä tässä viime 'kuussa kauppasin
eräälle palvelustytölle Toveritar
ta ja hän sanoi että hän tilaa
sen (olin aina silloin tällöin an
tanut liänelle oman lehteni luet
tavaksi) Olin jo aikeissa kirjottaa tila
uksen kun hän kysyi että onko
se puoluelehti ? Selitin että sitä
kustantaa sosialitinen 'kustannus
yhtiö vaan että se ei silti sisällä
mitään pahaa eikä ketään louk
kaavaa Ei ei hän uskalla sitä tilata
Isäntäväki tulisi aivan raivoon
jos ne pääsisivät selville että se
on -sosialistimieliuen lehti Hän
palveli suomalaisessa farmitalos
sa jossa oli kymmen-henkinen
perhe hoidettavana ja 7 lehmää
lypsettävänä ja tietysti maauvil
jelystöihinkin piti ehtiä 'Pallckaa
hän sanoi saavansa 15 dollaria
kulissa:- Ihmettelin että siitä
summasta kannattaa pantata per
soonakohtaisen vapautensa lisäksi
vielä - yksilöllisen mielipiteensä
kin vaan kaikki turhaa tyttö ei
uskaltanut tilata Toveritarta
Toinen tapaus vielä kannattaa
mainita tämän aikkakunnan
palvelijattarien oloja tarkastaissa
Hän palveli toiskielisessä per
heessä eräällää maini-kapteenilla
jossa oli tavattoman monilukui
nen perhe toisenkieliseksi 'per
heeksi Siinä vaadittiin mmittft-
kaikki kansalaisille kuuluvat oikeu
det Naiset jotka työskentelevät vaa
rallisten räjähdysaineiden käsittelys
sä menettävät todellakin kauneuten
sa' he muuttuvat keltasiksi iholtaan
ja heidän tukkansa muuttuu kuparin
väriseksi Muutenkin vaikuttaa ' työ
heidän terveyteensä huonontaen her
mostoa ja turmellen keuhkoja ja eli
mistöä Näitä keltasia naisia kut
sutaan "kanarialinnuiksi" ja äänioi
keusnaiset pitävät heitä näytteillä
kokoustilaisuuksissaan todistaessaan
naisten isänmaallisuutta ja siis myös
kin oikeutta kansa laisotksuksiin
- El ole enää muodin mukaista
että naiset seisovat pää kallellaan
ja ruumis veltossa asennossa toisen
jalkansa varassa kuten ennen oli
Se oli kyllä somaa ennen rauhan
aikaan jolloin olimme muutenkin
joutilaita ja tuhlareita mutta nyt
on sota muuttanut muoditkin hyötyä
silmällä pitäen Ennen vanhaan pi
dettiin asiaan kuuluvana että nuo
rilla neitosilla joilla ei ollut paljon
mitään tehtävää oli kova päänkipu
iltapäivällä aan nyt se ei ole lain
kaan' isänmaallista Nyt pitää nuor
ten naisten seistä suorassa molem
pien jalkojensa päällä -rinta ulkona
ja vatsa si6ään vedettynä kuten so
tilailla sillä se on uuden muodin
mukaista Näin selittää miss Mar
guerite Sanders jonka hallitus on
palkannut lisäämään tuhansien hal
lituksen palveluksessa olevien nais
ten työn - tehokkuutta— '"Asennolla
on suuri merkitys työn tehokkaisuu-
maan vuodevaatteetkin kaksiker
taa viikossa sekä pyykin piti
pestä kaksi kertaa viikossa ja sii
h eli lisäksi keittää ja paistaa
ruoka ja puhdistaa huoneet joita
sellaisissa perheissä pitää olla
toistakymmentä Vaatteiden si li—
tvs oli aina yöllä tehtävä ja u
scin tyttö vielä hankki apulaisen
ettei olisi tarvinnut koko yötä si
littää Palkka oli' 18 dollaria
kuussa
Kun ajattelee että palvelijatta
ret ovat näin nautamaisia vielä
meidän päivinämme niin oikein
suututtaa
Ile eivät näe mitään muuta tie
tä pelastukseensa 'kuin naimisiin
pääsyn Siihen sitä pyritään jos
minkälaisilla edellytyksillä Mene
puhumaan näille naisille jotain
järjestymisestä niin saat vasta
uksen ettei minun vuoksi vain
kannata ruveta millekään En
minä elämääni aio olla palvelija
na ja muuta sen sellaista Kupa
risaaren palvelijoita ei herätä mi
kään maallinen mahti sillä he
eivät halua tulla tietoisiksi sjitä
miten palvelijat muualla mail
massa toimivat Sitte jos ei satu
pääsemäänkäänt naimisiin lähte
vät he toisille paikkakunnille tie
tysti vaihtelevalla onnella ollen
monesti kiusaksi vielä toisillakin
paikkakunnilla tietämättömyy
tensä ja tyhmyytensä tähden Mi
nusta olisi aika jo tämänkin paik
kakunnan palvelustytöillä ruveta
hieman aikaansa seuraamaan e
des suunnillekaan Tulisi oyrkiä
keskustelemaan järjestymisen tar
peellisuudesta ynnä muista asi
oista sillä nykyään kun pojat vie
dään sotapalvelukseen vähenee
avioliiton mahdollisuudetkin mei
kein olemattomiin Naisten työa
la laajenee joka suunnalle ja sitte
tällaiset nälkäpalkoilla työskente
liät ovat valmiit työntymään mil
le alalle hyvänsä kun saavat hitu
senkaan parempaa palkkaa - ol
lenkaan vertailematta mitä siitä
"on ennen maksettu " kun ~ miehet"
ovat olleet aseman herroina '"' '
Tämä ei ole mikään valoisa ku
vaus palvelusnaisista eikä tätä'
moni palvelijatar hiekkaan aina
kaan tällä perukalla vaan minus
ta palvelijain asema ei ole niin su
loinen ettei sitä kannattaisi hie
man parantaa sillä paremmat pal
palkat ovat ainakin muualla päin
ellei kantelu olisikaan parempaa
Seuraavassa aijon kirjottaa nii
den naisten työsuhteista jotka
kuljv-evat keskiluokan perheissä
teen" sanoo miss Sanders "Huonos
ti sopivat korkea kantaset kengät
ovat Saksan keisarin liittolaisia vä
hentäessä amerikalalsten työn tehok
kuutta" Jaha Siinä sitä sanottiin
taas mikä on epä-isänmaallista Kor
setit ovat myöskin tuomittu monessa
työpaikassa Detroitin postimestari
kuuluu kieltäneen postinkantajattaria
käyttämästä niitä sekä korkeakan
tasia kenkiä
Eräs neiti on suunnitellut naisille
uuden puvun — ilman humeita "Em
mekö ole olleet jo kyllin kauan ha
meiden kahleissa joten meidän tu
lee vapautua niistä kuten mallina
kin vapauttaa meidät entistaikalses
ta sukupuoliorjuudesta ja asettaa
meidät kaik#lin tehtäviin joihin u
seimpaan hameet ovut kokonaan so
pimattomat pukineet!" huudahtaa tuo
housuriickka Hän on nimittänyt sie
vän housupukunsa "vapauBpuvuksl"'
— Onpa hauskaa nähdä mitä nuo
kaikki uudet "reformit" vaikuttavat
Viisaita ne joka tapauksessa olisi
vat Samoja asioita on terveysoppl
jo julistanut vuosia vaan ilman suu
rempia tuloksia ' '
Juuri päättynyt Washingtonin val
tion työveänliilon edustajakokous m
m päätti vaatia että hallitus mää
rää rajahinnat kaikille vehuiin vas
tikkeille Kokous myöskin päätti
että liitto alkaa järjestämään uniol
hin niitä naisia joita asetetaan mies
ten tilalle ja että heille vaaditaan
maksettavaksi sama palkka kuin
miehillekin samasta työstä Liitto
tu!ee myöskin asettamaan erikoisen
OSASTOILLE JA ASIAMIEHILLEMME
Kaikki tähän asti saapuneet ennakkotilaukset
Toverin rakennusrahaston hyväksi toimeenpan
taviin myyjäisiin on lähetetty tilaajille Eilen
postitettiin viimeiset myyjäisliput ennakkoti
lauksista Jokaiselle osastolle on lähetetty joku määrä
kysymyksessä olevia myyjäislippuja myytäväk
si Osastoja pyydetään heti järjestämään lippu
jen myynti ja jos lähetettyjä lippuja on liian vä
hän niin siitä ilmotettua konttoriimme lähetäm
me niitä lisää
Astorian osasto on sitoutunut myymään lippu
ja tuhannen dollarin arvosta se on lähes kolme
lippua jokaista jäsentä kohden Seurattava esi
merkki eikö olekin? Astoriassa muuten myy
dään helposti kysymyksessä oleva erä' Osasto
meni vain takaukseen että vähintään tuhannen
lippua myydään
Kesän ihanuuksista huolimatta on myyjäislip
pujen jaossa ja myynnissä kiirehdittävä jos mie
limme saavuttaa tarkotetun tuloksen sillä aikaa
ei ole enää kuin kuukauden päivät
Ymmärryksellä että jokainen tekee voitavan
sa myyjäistemme onnistumiseksi merkitsemme
Toveruudella Liikkeenhoitaja
niin sanottuina työvaimoina sillä
aikaa kun emännät joutuvat ole
maan ilman palvelijaa tai
muuten kulkevat varsinaisina
pyykivaimoina isommissa 'her
rasperheissä 'Kenties myöskin
kirjotan kauppa-apulaisista jos
Toverittaren toimitus suvaitsee
Parhain terveisin Anni M
7Kirjeitä
KIRJE SUOMESTA
Futte VVeekly (Bulletinista-
Loimaa Roikkala Suomi
Huhtik 19 p 1918
Evert 'Lindfors
449 East Clark st
Futte Mont
Rakani veljeni: —
Tervehdys sinulle ja perheel
lesi Kyyneleet tulvivat silmis
täni niin etten tahdo voida kir-
ten järjestäjänä kaikilla eri työaloilla
ten järjeBtänäjä kaikilla eri työaloilla
Vihdoinkin on liitto herännyt oival
tamaan naisten järjestäjän välttä
mättömyyden jota sille on vuosikau
sia terotettu useiden esi unioiden
taholta VVashtngtonln valtion työ
läisnaiset ovat alkaneet osottaa in
nokasta järjestymishalua
Ettehän vain toverittaret ole unoh
taneet että Toverin ja Toverittaren
myyjäiset kestävät ainoastaan tä
män heinäkuun ajan? Olisi toimit
tava hyvin nopeasti jos tahdotaan
noilla myyjäisillä saada niin paljon
aikaan että Toveri ja Toveritar pää
sevät pois kurjasta vuokraliökkelistä
asumaan omaan taloon —
Astorian s s osasto päätti viime
kokouksessaan ostaa 1000 kappaletta _ lehdet kertovat että
SStÄ ts =Et SS i?s
H länalnltrln osastot tävttävät vei- vaatteissa Syystä kyllä lehdet an-
vollSnsa" Äoi-Ä TuTlS ST— f
kTikkToverltta ulnTkaÄ
af CkÄtÄT ainakin yh- °" ftat UJ?Ä'¥t
rion mvviälaiinnn ! maksaa vain ten tulta suorittamaan on täytyn} t
vfln yrtiun in naksaa valn käyttää miesten housuja Mutta täs-
yhden dollarin _ _ Sä el olisi tyydyttävä ainoastaan tuo
mion kumoamiseen vaan samalla oli-
Kavaa siltäkin loiseliö a tuoiiainen kaikkea tervettä ihmis-
Eräässä Philadelphian hienossa järkeä vastaan pullikoiva tuomari e-
pensionaatissa "kasvatettavana" ole- rotettava virastaan Sillä pitäisihän
va koulutyttö on perintöoikeuden tuo- tuomarillakin sentään olla pikkusen-
märille osotetussa anomuksessaan älliä päässä
jottaa sillä me täällä Suomessa
kärsimme Jumalan vihaa niin
ettei 'siitä tahdo voida 'sanoin
kertoa
Tuskin minkäänlaista ruokaa
ou saatavana Pettua ja jäkäliä
sotketaan huonojen kaurajauho
jen sekaan j oten voit arvata
minkälaista syötävää se on
Kolme lapsistani on vuoteen o
mnna sairaana huonon ja puut
f tuvan Tavinnon takia- -"Vanhin
tyttäreni on Tampereella setän
sä luona En tiedä onko hän elä
jänä vaiko kuolleena Siellä on
-ollut taisteluja suomalaisten ja
lilaahan hyökkäävien saksalais
ten välillä Täällä maaseudulla ei
ole vielä tähän asti ollut mitään
levottomuuksia
Rakas veljeni koska teitä on
kolme siellä vapaassa maassa
niin olkaa niin hyvät ja koetta
kaa lähettää muutamia markko
ia rahaa että voisin lievittää las-
selittänyt ettei hän mitenkään voi
tulla toimeen isänsä testamentissa
hänelle määrätyllä 12500 dollarin
vuotuisella määrärahalla vaan on se
välttämättä korotettava 25000 dolla
rini ixyiiyiaeil uiaaiaitmau unftnni j
Banoo hän~tarvitsevansa vielä 2000 -s
dollaria vuodessa opetuksestaan Ja
kasvatuksestaan johtuviin menoihin
Sitäpaitsi hän selittää aivan mahdot
tomaksi elää säätynsä mukaisesti el
lei liänelle myönnetä lisäksi $11000
vuodessa sillä täytyyhän hänen pi
tää automobiilia suorittaa klupimak-
simsa panna emitoen näytäntöinä
mia — ja loput menevät pukuihin
hienoihin liinavaattelhin koristeihin
hotelli- ja matkustuskustannuksiiu