Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, July 02, 1918, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    No 27
Tiistaina heinäkuun 2 p:nä
SIVU KOLME
köittoa jolloin kaikki sen jäse
net kaikilta mailman kulmilta ko
koontuvat punalipun juurelle
toistamaan yhteen-ääneen "Meil
lä työläisillä ei ole muuta me
netettävää kuin kahleemme ja
koko mailma voitettavana !" Kos
ka tämän suuren sukuni edusta
jat kaikkialla kokoontuvat luo
dakseen todellisen kansainvälisen
demokratian? '
En usko että sukuni jota
yhdistää suuri pyhä veljeysaate
on tuomittu ikuiseen orjuuteen
Kaikkialla se nousee se kapinoi
ja se voittaa Eivät sen voitot
ote aina suuren suuria mutta
n"e ovat varmoja Päivä _ päivältä
nousee aurinko entistä kirkkaam
pana ja verikoirain jylvonta ja
laittomuudet todistavat meidän
joukkojemme voiman nousua
Suuri vapaustaistelumme kysyy
'uhreja mutta onhan jalompaa
kuolla taistelussa oikeuksien puo
lesta kuin joutua elävänä hauda
tuksi kivihiilikaivokseen"
Evä R
Ne satatuhatta pikkulasta
(Jatkoa ensimäiseltä sivulta)
kurin hinkuyskän tai keuhko
kuumeen raadeltavaksi Lapsen
elinvoima on liian heikko vas
tustamaan näitä ja niin se kuo-
lee ennenkuin on 'vuottakaan e
länvt _ ' _
Tietysti on mtiitakin syitä las
ten kuolevaisuuteen kuin liian
vähäinen ravinto Tuberkeli (ol
kaa hyvä ja muistakaa että tu
berkeli on alkuaan lasten tautia)
perinnöllinen kuppatauti muut
sukupuolitaudit ja- alkoholitur
melus näyttelevät julmaa osaan
sa pienten lasten elämän' tuhoa-
misessa
Mutta niihin myöskin on alku
peräisenä syynä köyhyys aina
vain köyhyys -'--i- '
'-On hyvin helppo sanoa: a vat
kaa ikkunat - eihän raitis ilma
maksa mitään Mutta kivihiili
maksaa- ja useinkaan ei köyhillä
työläisillä ole rahaa millä ostaa
polttoaineita Mahdollisesti on
ennen ostetuista polttoaineista
kin vielä maksamista 'Mies työs
kentelee koko päivän kylmässä
verstaassa tai ulkona ja kun hän
tulee kotiin haluaa hän' saada
lämmintä olkoon ilma sitten
vaikka huonoakin 'kun se vain'
on lämmintä jota hän tarvitsee
'Voimmeko syyttää häntä f siitä
jos hän ei avaa ikkunoita?
On hyvin helppo sanoa _ että
käyttäkää parempaa harkintaa
ostaessa ruokatavaraa Mutta
kun yhdellä dollarilla täytyy os
taa ruokaa viidelle kuudelle hen
gelle ei siinä ole kysymys har
kinnasta vaan liian vähästä ra
hasta ja liian monesta suusta
Mikäli veneeriset taudit ja al
koholiturmelus aiheuttavat las
ten kuolevaisuutta ei tämän kir
jottaja voi puhua niistä kiroa
matta sitä järjestelmää joka
saattaa niiden olemassaolon mah
dolliseksi ja edistää niitä
Kun tehtaissa kauppapuodeis
sa tai konttoreissa työskentelevät
tytöt menevät " työnantajansa
luokse vaatien parempaa palk
kaa koska eivät voi tulla saa
mallaan "palkalla toimeen sano
taan heille tavallisesti että kat
selkaa itsellenne "mies ystäviä"
T l-t 11 I I I I 1 I t I I I 1 1 M l 1 1 I I 1
NEW YORKIN SUOM NAISTEN
t OSUUSKOTE t
+ JA PAIKANVÄLITYS-TQIMISTO +
+ 241 Lenox Ave & 122~'8t
-s -JS
Telefooni: 813 Moi-nlKfllde +
IM I H-l I I 1 I 1 H-I-I H -H I 1 1 1 l
ASTGRIAN S S O ompelmeifrati kokouk
set pidetään osaston talolla" "joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Tator Ave
Usein tarjoutuu" työnantaja itse
ensimäiseksi tuollaiseksi "ystä
väksi" Tytöt - ensin tavallisesti
ovat haluttomia sellaiseen ja ka
pinoivat Mutta elämä on ankara
Heidän tahtonsa heikontuu ja
he antautuvat
Tietysti näin ei aina tapahdu
ei edes useimmassa tapauksessa
Elämä ei olisi hetkenkään elämi
sen arvoinen jos -naiset vaipui
sivat niin alhaiselle asteella kuin
miehet '
ATitk-i ovat seuraukset tästä
naisten alennuksesta? Tytöt tu- i
levät niin saastutetuiksi ja tur- j
meltuneiksi että kun he mene
vät avioliittoon ja kahden tai
kolmen keskensynnytyksen jäl
keen synnyttävät täysiaikaisen
lapsen se elää vain lyhyen ajan
ja kuolee kaikkien iloksi
Ne tytöt jotkt pelastuvat täl
laisesta kahtalosta hionteen lu
juuden tai suosiollisemman ym
päristön avulla voivat saada ve
neerisen taudin "häälahjaksi"
"siveellisiltä" sulhasiltaan (Tä
mä ehkä ei kuulu hienolta aroil
le korville mutta suokaa anteek
si se on totta — Lääkärien po
tilaista on 70— 80 prosenttia nai-
sia) ' " "
Nämä ovat muutamia niistä
rutoista joita kapitalistinen jär
jestelmä antaa ihmisille toisella
kädellään joita varten se sitten
toisella kädellään varustaa paran
nuksia 'Satatuhatta tuomittua pikku
lasta koetetaan pelastaa! Toivo--
kaamme että heidät voidaan pe
lastaa Auttakaamme kaikin hei
dän pelastustaan Mutta tekee
mieli huudahtaa: "Kurjat vloi
set menkää pois kansan hartioil
ta niin me emme tarvitse tei
dän parannuksianne"
WHITE PLAINS N Y
Tervehdän kaikkia Toverittaren lu
kijoita E n ole koskaan huomannut
täältä kirjotusta Toverittaressa
Tnöua nn minullekin tunnettuja
suomalaisia työläisnaisia c noin kol
mekymmentä ja paljon on tuntemat
tomia Meillä on täällä pieni osasto
kin jossa on tosin vain muutamia
jäseniä Vaikka joukkomme onkin
pieni niin Roiniimme aikalailla ripe
ästi Pidämme iltamia joka toinen
lauantai ja joka toinen tiistai on ko
kous Toivon-että toisetkin kirjoit
taisivat täältä Toverittareen
Hauskaa kesää ja terveiset kaikil
le Toverittaren -lukijoille
Sisko
kasvoja nenäliinallanne jonka olette
kastellut sylellä
' Älkää aivastako lapsen kasvojen lä
heisyydessä Lasten ei pidä sallia olla samassa
huoneessa kuin on joku keuhkotauti
Asiamiehille ja tilaajille
Nyt se Toverittaren
tili- ja muistikirja on
vihdoinkin valmis ja
näinä päivinä postite-
Myyjäiset Toverin ra
kennusrahaston hyväk
si tämän ja ensi kuun
aikana Tilaa ajoissa
myyjäislippusi
uquHIIIIIIIIM IIIIIIINIIIIIIIIIIIII Illtllllll II ItMI UUHI Ulliini IIMIIIII 1111111111111111111111 IIII H HUI tiH IlllHlllltll III lllll llllt UIIUIIIM'jjj
1 Uulia lii rjaiiiiJ ittiimi Iin ! [
Tilattavaksi tarjotaan!
MUUTAMIA VÄLTETTÄVIÄ SEIK
KOJA PIKKULASTEN HOIDOSSA
Xlkää antako pikkulapsille tyhjiä
imukkeita tai muita rauhotusesineitä
Xlkää antako heidän imeä sormiaan
Xlkää antako heille rauhotussiirap
pia tai muita nukuttavia lääkkeitä
Älkää antako patentti-lääkkeitä
konjakkia tai muita väkijuomia lap
sella oletettuun vatsavaivaan
Varokaa likaisia imukkeita leikki
kaluja ja maitopulloja ja älkää anta
ko lapsen olla likasella lattialla
Älkää käyttäkö vedenpitäviä vaat
teita taikka suojuksia paitsi eri
koistapauksissa Älkää viekö pikkulapsia liikkuva-kuva-teattereihin
Älkää keinuttako lasta kehdossa
Älkää hypittäkö pientä lasta
Kaikenlainen leikkiminen lapsen
kanssa syönnin jälkeen on epäter
veellistä hänelle
Ei kenenkään pitäisi koskaan suu
della lasta suulle
Ei kenenkään pitäisi käyttää lap
sen pullon imuketta suussansa Ai
kuisten rikkinäisissä hampaissa on
basilleja joita voi tarttua imukkee
seen ja joutua sen kautta lapsen eli
mistöön Älkää antako lapsen imeä tyhjästä
pullosta
Älkää koskaan nukuttako lasta äi
din rinnoilla
Älkää antako lapsen nukkua sa
massa vuoteessa äidin kanssa
Älkää koskaan pyyhkikö lapsen
- JJ tl- -
- - '- - V vx
T'V ™ i - 'i "f ' ' 1 - -iT ' 1 - '' v 'II
fA3 1 f -4 MM fr n "
Tämä runoteos on erikoisuus alallaan Sen sisältö on seuraava:
Lukijalle
Lauluja Bovverylta
1 In God We T rust
2 Kaksi maailmaa
3 Pyhä perhe
4 Lapsia
5 Aini
6 Nuorukainen
7 Opiumluolan opas
Himo (Legenda)
Tunnekuohuja
Orjasuvun historiaa
Lauluja eräästä näytelmästä
1 Buurien laulu
2 Kongon orjien laulu
3 Intialaisten laulu
Margherita
Nuorelle siirtolaiselle
Sekalaisia
Kevätpäivä nyt ja kerran
Jäinen kevät
Alas!
Toivo
Mahtava maa
Orja — vapaa
Yks voima
Sosialismi
Onko sulia?
Laulu hiilestä
Yöratsastaja
Raajarikon katseesta
1'avias
Kun käymme tosityöhön
Siskolle
Jumalien luona
"Jumaluusoppia
Minä kiellän jumalat
Itse-rippi
Häpeä —
Vuoden vaihtuessa
Missä se on?
joskus
Kahasielut
Eräälle ystävälle
Kulkurin lempijälle
Erämaan vaeltaja t
Mitä sinä naisesta tahtoisit
Särkvnyt koti
Syyslaulu
Elämän malja
lo mailma menee nunn nyt
Neuvo nostajille
Ei kannata
Pyhille
Tuomareille
Ylpeyden laulu
Elämän tarkotus
1 Ylempänä oleva kuva on kaksivärisenä painettu kansikuva
I Kirjan hinta on $100 kpl Asiamiehille 'tavallinen alennus
?Mam miiimtmmiimmmittimil! tiiiiiiiiitiiiiiiiiiiHiiHiiiiiuiJiiiiliiiiuiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiiiii uiiiHiimiit m HiiimiHuiiimiiuitliMiilu'
gllilulM uiHmiiiiiiiHiiiiiiiitiiiiuttiiuiiiiiMUiiiiiTNtiiMiLttiniiiMiiiiuitiiiiiMttitiitiiiMi imtiiimimiiiiiimii!niiinimm(Hiiimtiiim)iitiii(tiiiimimmiiiit'
TOVERI Box 99 ASTORIA DRE
1
Lähettäkää kpl runoteosta LANGENNEEN LAULUJA
Rahaa dollaria senttiä seuraa mukana g
Nimi
Osote
m iiiiiiiiiiiiiinii imi iiiiiiiiiiiiiiiiiii timiiiiiiiimiiiiimiiiiiii i
aniini uniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiii"mlllllllli!