Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 25, 1918, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU NELJÄ ' Tiistaina kesäkuun 25 p:nä No 26
TOVIRTTAR keskimäärässään $4000 kuukaudelta tämiatä varten jota he saavat TZZfi nifö
1 V V CilVAX Al% ~ siitäkin huolimalta että perhepalve- järvestä Kyllä työläiset osaavat JtYiriClld
Amerikan suomalaisten työläisnaisten aa- IL ' ±
neiikminattaja ilmestyy Astoriassa Ore jo hjattarista on puute Seattlessa on vielä olla perin tyhmiä kun he sai-
s" ieT-n" kustantaraanf" Workmens Pub- noin 2000 perhepalvelijatarta ja jos livat noinkin yksinkertaisissa asiois- S0UTH PORKUPINE ONT CAN
tila ushi N natVHDYS VALTOIHIN he kaikin liittyvät yhteen unloon sa tapahtua tuollaista riistoa Kau- Pyydän täten Toverittaren toimi
1 vuosikerta $150 Vuoli Jjj0" 90c saanat 'he varmasti joitakin paran- punki voisi itse ostaa nuo samat tusta "'"ottamaan etä olenko ininä
1 vuosikerta $175 Puoiivuottai $100 nuksia aikaan oloissaan ja palkols- työvälineet jäiden ottoa ja "säilytys- "''"kaan ollut Toverittaren kir
TOVERITAR - saan " ' ' ta varten ja myydä sitä ihmisille tuo- Jeenvaihtaja eli koskaan tähän leh-
E0X w - ' - astoria ORE Seattlen työväen keskusheuvostoli tantokustaujiukslsta teen kirjottanut -J
Kntered as sccond-class matter July l&h naisorganiseeraaja Miss Blanche ' Toveruudella
ftÄBlÄ '- huolehtii palvelijattarien ' ' ' SETH ELM
järjestämisestä Unto pitää koko- Nunnaa ja vastalauseita kuuluu Jov- s- Eim el 0'e kirjottanut nii-
TOVERITAR uksiaan Lahor Tenlppelillä huonees- -' kaikkialta tä kirjeitä sieltä — Toini
(THE WOMAN COMRADE) sa no 104 Tytöt Jotka haluavat sen Johdosta klm eliutarvehallinto ' —
8Mttu nnunt „„i fndaalia': sen ' tähden että jään Amerikan naisten ammattimiio Uit ten tavallista lähti ajaja tov En-
' i r auS T„ : : nnua on nostettu iuuu tonni unajo on päättänyt kukistaa New Yor bom Iliitä vemään piknekklpaikalle
c VT noIlinen M Jota saadaan järvistä kin senaattorin Elon R Brownin hä- Ja kun autossa oli kylliksi tilaa na-
Seattlen perhepalvelijattarlen unio maksaa kaikklue kustannuksineen ai- nen pyrkiessään uudelleen senaat- Lm "sinne pannut pait toStS
(Domestlc VVorkers tfnion) suunnit- noastaan 60 senttiä tonni ja keino- tiin! Senaattori on katkerin nais- ja elänä hmisiäkm nZ nai on kuta'
ff "veta vaatimaan lainiaadinnal- tekoinen jää -maksaa keskimäärin lapsityöläisten suojeluslakien vihaa a- Z JS f ja nUn ajaa h?räjtet
lista niaaritelniaa perhepä yelijatta- $106 tonni vaan ennenkuin jää jou- ja on tehnyt häikäilemättä kaikken- tiin neljä mal ia los kaupungista
nn yopavan p tuuden palkkojen 3a tuu perheiden jääkaappeihin maksaa sa niiden kumoamiseksi- Liitto aikoc Mutta siitäkös on riittänyT juttua
s olosuhteiden suhteen Samalla ai- se 10 tonni joten sen kulettami- lähettää kaksi naispuhujaa 'sclittä- joillakin "vMtaStBoWta TeS
taa kun melkein kaikki muut työ- nen ja käsitteleminen lisää mään työläisille senaattorin vaalipii- mieleni Vsyä niiKä jotka asian oa
atse tekevät vain kahdeksan tunnin Bille $600 hintaa Työläisperheiden rissä herran "ansioita" kapitalistien remnih jmärtäv U- olto se rikos
työpäiviä -saavat perhepalvelijatta- joiden oi mitenkään kannata mak- edustajana- Ehkäpä naisten liitto että ajaja ott 1 mukaänBa' lLisia Sn'
M työskennellä 10-14 tuntia päiväs- saa $1000 kuukaudessa jäästä täy- tuolla toimenpiteellä onnistuu kukis- Mi ' Tef tavaroita ' 0 ™n aivan
sa Seattlen muiden naistyöläisten-tyy olla ilman tuota välttämätöntä Uimaan Brownin ja saamaan hänen varma että vaikka ""me tehtäisiin1
jiilkat ovat hiukan kohonneet jos- tarviketta sillä aikaa kun jotkut tilalleen jonkun vähemmän katalan miltä porvarilliselta -liikkeeltä ne os -
Itaan eivät elinkustannuksia vastaa- keinottelijat käärivät suuria rahoja porvarin sillä todellista työväen e- tokset niinkin suuret kuin oiknekki-
vaasa määrässä vaan palvelijattarien sen takia että heillä on hevosia jää- dustajaa el sanottu liitto kuitenkaan ostokset olivat vievät ne tavarat se-
1'alkat yhä edelleen ovat entisessä sahoja Ja joku lautakoppl Jäänsäilyt- tule erikoisemmin suosimaan kä astiat vieläpä osan ihmisiäkin pe'1 '
RINTAMATAR K A S- a-e' na'sia oIekaan' vaikka -jo- jolloinkin käy suomalaisellako- noa heng-en ravinto on inhottavat
vii u ai kanien tietaa sen kylän olevan sialistiliaalilla tulevat he sinne roskaromaanit ia Auttaja
TUIVOlA " suomalaisten tyttöjen lukuisuu- tanssin tai piirileikin' perässä Että Minueapoliin menee vaiti
_____ nipuin _u umiuciccu miu- iHiuueapoiin lyoiaistytoiiie tavat- 48 toveritarta vaikka sinne
Pari viikkoa' sitten lupasin an- }ui?an- ia"e!'" taSSa'-etJä OS~ "n aina ennen nauraa siitä että si mennä vähintään 600 os
taa laiskureille ja huolettomille ka e Ma kaikista päättäen on eidan leukansa oikein naskaa paremmin kuin mikään että
VOl-
osottaa
suo-
tiiaistiuden korjata huolimatto- — r" v'"' "c Jam M iJU1 "i"" maiaisen sosiaustiosaston taholta
inuutensa Toverittaren levittämi- venttaren levittämiseen nähden aikaa kun heodottavat haalilla on lyöty surkeasti laimin kasva
sen ja tilaamisen suhteen ennen- nln otanPa Ja tarkastan nunka ohjelman loppumista jonka jäi- tus- ja agitatsionityö näiden työ-
1-uin tuon heidän toimettomuu- " iL"c"l"- u ucum piimeiKKia ixniie- laisnaisten keskuudessa Min-
icnsa toimivien toverien ja osas-- an ka81lni r"vfr 'ttaren osote- kaan mtuitamille kymmenille neapolissa on allut s s-osastokin
tojen nähtäväksi kartan ja liani- Minneapolisin m- haalilla piirileikissä kävijöille ei jo lähes' 15 vuotta ja aivan hei-
' Eräs sisko idästä kiriotti n-iri "If3' Ll -lta fahtonuJ lo'taa ?Je 8aat meoemään Toveritarta dän haalinsa nurkan takana on
HiSauÄtÄ f™k:) sl!la Mmneapo n koh- He ovat si s edelleenkin samaa satoja-järjestymättömiä työläisiä
utkautta sutui ja kenasi oikun (IaUa oh vam {yhyt nvl nlmla Jarjestymätöntä mistään välittä- Kuinka siellä ön ollenkaan voitu
iinmaten etta kiu ne sielläpäin Täytyipä hierasta silmiään oi- mätöntä joukkoa kuin ennenkin sivuuttaa niin tärkeä tvömaa io-
KlämiSrvi akSee'1 Varma-ettel näköhairi5 Vakavasti puhuen osottaa - se ka osastoakin aivan ympäröi?
l e u"vä!i ImeSSmut va'-Van'?!1t- nuam vaan rivi o kerrassaan anteekantamatonta Näiden tycrläistyttöjen hyvä talo-
Sti än H t et kU'n o!lk'hyvn lyhyt Kysä- velttoutta että Minneapoliin me- udellinen asema ei suinkaan hi-
St laiset ovut rit Lee käa nu ™ ? holt:lJaltaA oliko n?5 a'"astaan 48 Toveritarta dastuta järjestymishengen juuiv
tensa sil ä S""a kalkklM''apoln Toverit- Mitä virkaa on sosialistiosastoil- tumista heihinjos sitä vain hei-
koko mtsti T taren tllaaje" - OSOtteet' Joho" la' jos ne eivät koeta tehdä aP- hi vähänkin istutetaan sillä tus-
s Uko t?tvT h-tlu s heittää h s ha" VaSt3S1 my?pväs!: - Siis tatomtyötä paikkakuntansa työ- kinpa missään maksetaan naisil-
tdti a nLCin SiSSen h tU°SSak° ovat kakki Toveritta- aisten keskuudessa? Minneapo- le niin alhaisia paikkoja ja teete-
1 Soiden Sk m t l e m" "nea1 a?et tlaa at?'- ' 'a ympäröivät sluiret farmiky- tään työtä niin ' kurjiisa" olosuh-
Mnii iaisuiu kuu Ka a on Mia lar loisia snrrvv loica viini sun- tACon m non„j r
A valaan ii S™ menee sinne -nörtin puolelle nn- ret joukot tyttöjä Mäin Nämä turha väittää etteikö heitä saä -
un Kamppai- hin suunin naistenvuokrakasar- keskiaikaisessa henkisessä pime- yhtymään työväenjärjestöihin
ucuu junnu nsMiicnna ju— yuessa Kasvatetut tytto-parat o- Onhan Chicagon teurastamoissa
a oltu 40 useampaan Mitä? Eikö noi- vat oikein isäntien mielpisiH nr- ti-Ssittusi Ur1
mia ta suuna pesiä ole vieläkään vai- jia: tietämättömiä mistään jär- kin perustaneet union eivätkä
kuin nama
SfTRRPBTPTTnN RATRS iii„„ „„i ' „s„i _„ oi mnät-Utalö vohhn na-tlr]rAi jn
▼ ¥ rU7T-T t VaTr Ö-a-to niljUllHUlUtl lUUUUll VUlVill KU V Uit SU- """ aaiiaiYCiucil ADCDncCM AI A e LI "
One yw $150 6 montlis 90c notussa huoneessa joka päivä paitsi rajanintoja vaan sallii kauppiaitten Vli_ inin„i„„„ „astn 000 ' '
On yMr r?- tv ~taua (Ene tune tarkeni- JJ h to™'" !
in FOREIGN COUNTRIES: min tuota uniota mutta' koska 'sen ran riis'n muiden vehnän vastlk- mistpillaa1Mn _„„ Bifon ' „ " '
°"e '-75 6 -"" -järjestämistä fohtaa työväen keskus- keiden hintoja kaksin jopa kolmin- CktoÄn koululaimme M™s
AdratiRiiig rat-s 50c per inch per insertion neuvosto niin lienee se 'Sill-rlglu" kertalslna kuin vehnä Miksi ei näi- rp„in nn im„ltlln„t t™-00i=i
ÄÄÄ iS Dua"e Suomalaisten palvelijattarien ( olisi den rajahintoja määritellä? Vastlk- ™£ ™m£ lapset
ilmottuhinta so settiä tuumalta kerran yhdyttävä siihen ja ' otettava osaa keiden hintojen nousu on varsinkin knlltp„n „„„„„ „ „„„ '
"ÄrMtfllS asioiden pohtimiseen Se tapahtuu länsirannikon vaTtioissa aivan hui: mS t"£ ' ' ' -
_____ va hyvin tulkin avula - = AuUa an perheen yks opetf l
MT?Mr! : A P of J1 tu„nurt „lrtV' huoman et rmn e- ZXT '
Maiju Nurmi tas arvoisuutta Untarpeen kustannuksella ei saisi sai-
tehtv ehdotus ttä liiton tnlmpen- „ taina io aapmut kolme miestäkin
ItL ttl "„ Ä KuBnaMneB ""L" Vancouve' J " s tykkäsivät käynnistään
lasentä inUtn knki tniRi niin rni ' „ ' ' että päättivät tästä lähtein joka tors-
Toverittaren tilaajaluettelo o- lZ VanhS ise mies äsenet KaUP!"Eln m?tIhalli8ta ty tai tulevansa Miksi ei sitten naiset j
sottaa seuraavaa: - LulZ vhä „ S!„ Market) tulee m-vyt%väksi suoman tulisi? Mutta tulevatko he ompele- ' 1
Uusia 80 ° ""Ipta "eftä mie TLon rtä lmt™n°t lialkenlaisia "ä maan vaiko kahville ainoastaan sitä V !
Uudistuksia ii : 14 £l h" pidättävä Itselleen yltamän 818 j" rjtvntuotteita niin ai- en muistanut kysyä '{
ltkennut :57 ääraämlsvaUtuf S asioih elXT' flT""? ? 1 ar '
IntUa knikevnt iniin ' luotteet ostaaan suoraan tuottajilta voista? Joukko Aberdeen! suo-
jotKa KOSKevat naisia 1n mvvASK„ „i_„_na „„„ „„„
-i - — pmnn „uuim cl- ummiHiu toKi niin sanotun perne- ( i
yr im!n i TT Trni I „ tä kaupunki saa ainoastaan -laitoksen piknekin" - tässä joku viikko sltte' ' 'J-
KA löÄUJVSIA Eikohän kunnalline-n Jaasailio olisi ylöspito-kustannukset Joukkueessa oli ' kolmattakymmentä - '
r hyVaa" tarpe'Men?„ ' ' henkeä Otimme syömiset Ja juoml- i
' : : — J Chicagossa on ollut aikamoista BBt -„ „lllg„„Il „
la ei edes vanhaa ompeluseuran saavat heitä edelleenkin narrailla si saada tvöväeii kirjallisuutta ja väenlehtiä ennen ka
'?I0rtta- royenttaressa Joka alhaiset tanssiluolat pyydystää sanonialelitiäujiiin juuri näiden laisnaisten oma lehti
ei tietäisi" niin luulisi etta siel- heistä uhreja ja jos joku heistä tyttöjen keskuuteen joiden ai- Toivottavasti Mini
- !
e
s
h
FCeskivaltioissa on ain
pt räti kiiskojä ja huoletti
'1 i iveritta-ren levittHniispn i
- : "' """'"""ti icsiv uuaiei laaueista lottuneita ne ole va istuneemnia
lon ja yleensä naisten järjestä- Koska sinne ci mene edes Tor kovaan työhön növriä ja alistu- M:n työläisnaisetkaan Minnea- %
iirsenkm suhteen niin- että en- vertarta niin olenpa varma että vaisia he eivät valita pitkistä polin suomalaisille työläisnaisille I
titen minnesotalaisille ja miclu- sinne ei mene myöskään muita päivistä sillä tekiväthän he far- on vaan osotettava heidän ase- !
t iumiMiic jmatM antaa eriMimen puonieieiitia silla monet naiset milläkin lii-ttintisia päiviä he mansa kurjuus ja se
ntifipitys eikä vam yksi vaan tilaavat sitten toisiakin työväen- eivät' valita pienistä palkoista miskeinot sekä tehtä'
useampia Eritoten on minuakin lehtiä kun ensin lukevat Toveri- sillä se sotisi heidän kasvatus- luokkataistelu ia sen
f : ' ' ru"iciciuia siua monet naiset miuaKin lo-tuntisia paivia lie mansa kurjuus ja sen paranta- " Ss
fcrtirtpitys eika vam yksi vaan tilaavat sitten toisiakin työväen- eivät' valita pienistä palkoista miskeinot sekä tehtävä selväksi t
useampia Eritoten on minuakin lehtiä kun ensin lukevat Toveri- sillä se sotisi heidän kasvatus- luokkataistelu ja sen päämäärä '4
- vuosikausia jurppinut se huolet- tarta — Siis nuo "nörtin" kasar- taan vastan että ruveta kapinoi- ja he oppivat niitä ymmärtämään %
tmuius jota Minneapolin sosia- mit joissa asustaa neljäs viisi- maan Jos missään niin näiden kuten kaikki muutkin ihmiset 'i
listinaiset ovat kaiken aikaa o- kuusisataa suomalaista työläis- tällaisten työläisnaisten keskuu- Mutta yksi tai kaksi keskustelua ' ti
c " : - "" juivii tuiL-ccii tein- uci im m icntavu väsymätöntä ei neista tee luokkatietoisia f'-
pieltä ei ole vuosikausiin kirjei- haansa rapit ja keinottelijat kasvatustyötä Jos kenelle pitäi- Heille on saatava menemään työ- r
kaikkea tyo-
iti Toveritar
joiden ai- 1 oivottavasti Minneapolin s -