Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 25, 1918, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    vaihdellen kymmenestä kolmeen- iilHlllm1ll1ti"M1nlllllll"lllllll"llllllIIHHI1
-toista vuoteen yhden johtamina flnH flCAQTfl
harjottaen paheita poikatoverien- IV U U 11 UvHOIUl
co lanccn f niiion mi il- kr lm tn- iiiiiiiiiiiHiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiihiriiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiifiiiiiiuiMiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiir
_ kaupungilla ' tai maaseudulla a- Miten mansikoita Ja yaaramia hillote
suvia korkeakoulutyttöjä kuusi taan : keittämättä
tai kahdeksan luvultaan jotka Marjat huuhdotaan - hyvin varo
kutsuvat' poikia koteihinsa- mii- taan ettei niitä rikota ja asetetaan
loin heidän vanhempansa " ovat tiiviisti pulloihin Jokaista kvarttia
pois kotoa" marjoja kohden keitetään yks( kupit-
V Hän jatkaa : "Mutta älkää nyt llnen sokerla ja puoli kupillista vet
vaan hetkeksikään pettäkö itse { kaadetaan kiehuvana marjojen
- - i päälle niin että pullo on suuta myo
anne akaa uskoko etta -tuol ten täynnä Kannet kiinnitetään ku
laista harjottavat ainoastaan lap- „„ tnvnmoaaH Mnrtt ilv -hv
set jotka asuvat karjapihan yra- vin ovat kauniita Ja hyvän makuisia
: päästöllä taikka jollakin mutil-sanovat ne jotka ovat näin niitä säi
lä seudulla niissä suuret joukot lyttäneet ' - '
ihmisiä ovat köyhyytensä vuoksi — 1-—
pakotettuja asumaan ahtaissa o- leipä nisun -vastikkeesta
rois-a Tällaista tapahtuu kou- KS1 "am" mal4™ Bama "maa
InAa miS tpllän 1arePnn'r vettä: K01me ruOKalltSlK
i ' 1 pia- - kaksi ruokalusik rasvaa yksi
vettä: kolme ruokalusikallista siirap-
-oln1„„ l!ltS'- nAlU irvJI
" ' f ruokalusik suolaa kolme kupillistu
la teidän lapsenne leikkivät ohrajauhaja yksi kupt maissijauho-
Muuan lähellä Bostonia sijait- j8 yksl kupll kaurajauhoja puoli
scnassa korkeakoulussa opiske- kuplii riisijauhoja tai yksi kuplii koi-i
leva poika jonka äiti puhuu kur- tettyjä riisiä puoli kupil perunajau-'
sailematta näistä kielletyistä ky- hoja tai yksi kupli keitettyä perunaa
symyksistä kertoi avomielisesti Ja yksi hiivakakku Maito ja vesi
konlupoikain ' välisistä keskuste- kuumennetaan ja sekotetaan siihen
luista joita on mahdoton tuoda srappi jä-resvaja kun se on hiukan
1 - _ ränhtnnnf lliiAtatoan olllTrt Vi liira loit'
julkisuuteen Minä koetin saada"
jäähtynyt liuotetaan siinä hiiva jau-
UA4 i~ Mnl-nn4nn hrvVln lm
anen tuttavilleen siveellistä ja „„ „ - uvnnn
oikeita tapoja opettavaa kirjal- TaIldna annetaan nousta keveäksi
hsiuitta jota he kovin haluk- jolta sitten muodostellaan lohkoiksi
_ kaasti litkivätkin 'Enimmän kaik- joiden annetaan nousta hyvin pais
kia ihmetytti poikia se seikka tetaait tavallisen ' kuumassa uunissa
etta tämän pojan vanhemmat pu- ' 1
' huvat hänelle tuollaisista asiois- PIIRAKAN KUORTA NISUN
ta "Minä en uskaltaisi puhua yA8TIKKEE8JA-
iii„„: : ' „ : 'KSi Kolmasosa Kupiaisia Kucaiun
aidil em si ta- sanoi nn an po - ruis riIsljauhoja( ym neK
ka han tappaisi minut Talle „ „„„ tBB„1kll„t nnyRnVR
pojalle olivat myöskin hänen riai sama mäara BUOlaa neljäs osa
kUMKumppaninsa yrittäneet vm- kupillista (yhteensä molempia) kas
kuutella että siveettömyys ja visrasvaa ja voita (kasviöljyä tai
siveetön elämä yleensä on luon- margariinia) hiukan kylmää vetä
nollista ja että siitä ei ole mitään Ja yhden munan valkuainen Jauhot
rln l — l — MI: nnn a in nnlvprl aeltnrBrflnil nvvin vm
jauuja sctiiuLiivnia KUSivd rulinni J— — ' '
muka elävät siveettömästi Mi- Ja rasva niermaan jauuujeu imna
n" t„ tJetni „hs „„f f-„5t hyvin sekasin vlspilöity munanval-
i ' 1 7~ kualnen Sekotetaan sitten sekaan j
kojaan jotka eivät liioin uskalta
neet sellaisista' asioista puhua äi-
n i
Me emme milloinkaan saa tie
sen verran kylmää vettä että saa
daan kovanlainen taikina
- Jos voi (tai muu rasva") tulee josta
kin syystä pahan hajuiseksi pistäkää
taa lastemme todellista sisäistä Ben sekaan palanen raakaa kuorittua
elämää iollemme me vastaa Perunaa vähäksi alkaa niin paha
kaikkiin heidän kysymyksiinsä haJtl hävifig"
iuuiiiiviiv-nou a vii Jiiiuiiiaaii
Uhkauksilla rangaistuksilla tai taan tämän kuun ajalla
I 1 Ml _! J 1_ _ V
tl : r :br "a n'tav saapuneista vuoden uu-
päästä lapsen kanssa sellaisiin distllksista ja' UUSista
suhteisiin että lian mitaan peit- tilauksista
teiematta Kertoa teille kaiKki Tl' ' 1 4-M
Meidän on tunnustettava se JQKainen JOKa tilaa
tosiasia etä meille myöskin kas- Toverittaren ' VUOdeksi
wnti tfctnia Cntitniniivarmvt tai uusii tilauksensa ta-
sestä Me sentään lapsina oi-män kuukauden ajalla
lessamme olimme paremmin suo- gaa vapaasti tämän
jattuja ulkopuolisilta vaikutuksil- m jj rpi
ta emmekä me joutuneet koske- -l OVCrittJireH JU1- ja
tuksiin todellisen eläniän kans- muistikirjan
c -i Innoin 1!- J „1S"„ "
oa lahoina imilcu aJCL llivcmil " -rj- i
sancen usein joutuvat Tuo su- Kesän tarjoamista
kupuolistihteita koskeva kysymys va i k ut e 1 m i S t a hlioll
er ole aivan selvillä useillakaan vpffo- pi n1p iinnrldpttn
meistä me piriämme sitä jonkun- maut © 0le UrtOnaetia
laisena välttämättömänä paha- Va etta meiltä kysy
na -ja samalla kertaa alentavana tään Sangen paljon toi
" (Jatket) mmittww iuua ja asiaan
~~ — — 5 innostumista jotta saa-
Äsiamiehille ja tilaajille daan Toveritar jokai-
_ -n i "Vj! i_il- x"i
Nyt se Toverittaren ene oiaisnaiseiie lat-
lä mantereella
mii" -l-j i
vihdoinkin valmis ja ™™Jmii™h
+„ levirtaaKsesi lovernar-
tili- ja muistikirja on
näinä päivinä postite
ta tuttava pi i'r i s s ä s i ?
'"""'""""-'"""j: Tuleeko jokaiselle nais
new yorkin suom naisten tuttavallesi jo Toveri
t OSUUSKOTI v $ tar? Toveritar maksaa
ja paikanvslitys-toimisto $150 vuosi Tilataan o-
4 sotteella: Toveritar
241 Lenox Ave & 122 St
+ Telefooni: 813 Mornlno aide + Tfnv OQ An'n Cl
Toveruudella '
I MI 1 I 1 1 1 1 1 1 I M H l m
AVIOVAIMON
VELVOLLISUUDET
EIVÄT SUINKAAN OL£
" — VÄHÄISET
mutta oikeuksista ei useinkaan pu
huta Siksipä onkin välttämätöntä
että vaimot valvovat jo ajoissa että
ukko ostaa KAKSI PILETTIÄ niihin
suuriin —
U K KO M IE STEN
im
nn
MW
jotka pannaan toimeen
TÄMÄN VIIKON PER-
JANTAI- LAUANTAI-
JA SUNNUNTAI
ILTOINA :: :: '
Asforian S Ib Talolla
Sellaisissa tilaisuuksissa pitää olla
aina ' "itse mukana"
A
Sanomattakin on selvää että kaikki
Astorian naiset tulevat juhliin ja
huolehtivat siitä että kylämme poi-
kamiehet seuraavat mukana
9
Kutsukorttien hinta on koko kolmen
illan juhlille vaan $I0ö
ASTORIAN S S O ompeluseuran kolcouk
set pidetään osaston talolla joka torstai
ilta kello 8 Osote: 262 Taylor Ave
Liikkeenhoitaja
OHJELMA JUHLILLA ON AIVAN
ERIKOISTA — Ukkomiehet
IIII