Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 25, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    This Issue cf the Toveritar contalna no artlcles such at
require an affirmed translatlon accordlng to Act of Oct
15th 1917
VM
Amerikan suomalaistan työläisnaisten äänenkannattaja
Organ ot the Finnish WorkIng Komea tn America
No 26
TIISTAINA KESÄKUUN 25 P :NÄ — TNESD AY JUNE 25 1918— Kahdeksas vuosikerta
Painos on nyt 8506
VE RT A
Vrertai Verta! Ihmisverta
Hyytyneenä
'' Jäätyneenä
Nään mä suuren lammikon
Veljen verta veljeni miekka -
Sydämmestä syönyt on
Kauhu täyttää rinnan sopet
Kuristäen
Kouristaen
Hengityksen salvaten
Hermot turtuu mieli murtuu
Tuska täyttää sydämmen
'Tuska tuska tumma tuska
Xänetönnä
Hengetönnä
- "Mnaa mieltä niinkuin yö
"" Rintaa vihloo silmät tummuu
Järjen riistää verityö
Verta! Verta! Ihmisverta
' Hyytyneenä "-
Jäätyneenä
Nään mä suuren lammikon
Velien verta veljen miekka
Sydämmestä syönyt on
Alfred Salmela —
Suomen sisällissodassa kaatu
neita katsellessa
UH Cl IsUICitvfilaki
U S I I S U 5 1 1 )f U I d K I
tullaan piakkoin esittämään
kongressille lapsityöläisten suo
jelusyhdistyksen taholta Yh
distyksen jäsenet ja muut työ
väen etujen ajajat eivät lepää
ennenkuin on saatu aikaan jo
takin toimenpidettä joka rajot
taa lapsityötä ja vihdoin lopet
taa sen kokonaan Kysymys on
vain siitä minkälainen ' laki tu-
lisi saamaan oikeuslaitoksen hy- aan tyoiaisissa synnyttämään e
v5bevniitil tiin3 nnl-in mii pätoivoa ja haluttomuutta toimi-
mallinen kysymys silla stkah
kun asia on maan- ylimmän oi
keuslaitoksen ratkaistavana ei
siellä läpäse juuri minkäänlai
nen laki joka edes vähänkään
rajottaa suurten kapitalistien
riistomahdollisuutta Yhdistys
"suunnittelee lakia jonka mukaan
kaikille tuottole joita lapset
alle 14 ikävuoden valmistavat
asetetaan niin korkea vero ettei
sitä kannata kenenkään maksaa
Myöskin koetetaan saada ' eri
laiLifioa luunaan Kiun ly 'ia ta-
jottavia tai kokonaan estäviä la
keja '
Meidän vapaa tasavaltamme
on todellakin kummallinen lai
tos jossa kaikkien valtioiden
lainlaatijakuntien kongressin ja
senaatin täytyy virua yhdeksän-
miehisen ylioikeuden armoilla ja
toimettomina katsella päältä kun
ylioikeuden puheenjohtaja piirtää
yhdellä kynanvedolla mitättö
mäksi heidän moniviikkoisten is
tuntejjensa tulokset
Voiko mikään olla suurempi
irvikuva kansanvallasta kun
yhdeksänmiehinen ylihallitus jo
ka ratkasee lähes kaksisatamil
joonaisen kansan kohtalon joi
denkin rikollisten tunnottomien
saalistajien eduksi? Voiko mi
kään svnnvttää enemmän epä
toivoa nnssa
ihmisvvdeii
'
edestä
SOTA JA LESKET
Suomennettuja otteita
Ylläolevalla otsikolla kirjottäa
Helen MacDonald New Yonc
Callissa' käsitellen- laajasti sitä
kurjuutta johon nykyinen sota
saattaa miljoonia leskiä ja orpoja
"Mitä meidän on tehtävä ja
mikä-pn velvollisuutemme niitä
lapsia kohtaan joilta isat on rns
te{tv uhrattavaksi sodan
rille?
Meidän on pidettävä huolta
on palettava huolta
hetsta
ruokittava ia vaatetettava
heitä ja katsottava että he saavat sydän itkee verikyyneliä menetet- sinaan tietämättömyys on noi-
tavallisen koulusivistyksen El- tyään poikansa puolisonsa ja vie- hin "synteihin" syynä' Me sosia
lemme sitä tee olenune kurjasti lä oaljon muutakin heidän li-" listit näemme että nykyiset ta
pettäneet ne miehet jotka ovat säksi Kuvitelkaa häntä kerjää- loudelhset olosuhteet jotka kiin
uhranneet "henkensä maansa mässä almuja elääkseen ja elät- teinä ilmenevat" nykyisen avio-
edestä
Millä tavalla tulemme teke
mään tämän pn kokonaan eri a
sia Pidämmeiö yhä edelleenkin
yllä hyväntekeväisyysyhdistyk
siä joista sitten jakelemille niuk
koja antimia noille turvansa me
nettäneille orporaukoille kun o
leninie ensin saaneet kuulla heil
tä saman surullisen tarinan sään
nöllisesti joka -viikko ehkäpä u
seamminkin? Ajatelkaa esimer
kiksi äitiä jonka tunteet ja toi—
taistelijoissa jotka koettavat pe-
lastaa maamme iapsukaiset ja
nuorison hirvittävän yotyori pit
:f
kien työpäivien ja rasittavien te
ollisiiiisolojen runtelulta kuin
nähdä vuosikymmenien työnsä
l liivji-5l :l l LI1IWU l II V dll % uuni tui--
hen äänellä kuin tuhka tuuleen?
tulokset tuhoutuvan viiden ime
Jos mikä synnyttää vihaa ja
uhmaa niin juuri tuollainen yli
mielinen ylivallan käyttö riistä
jien eduksi Tällainen on omi-
maan mitaan -Mutta samalla
se paljastaa valekansanvallan
pois naamarin takaa ja kiihot
taa työväestöä ylivoimaisiin pon
nistuksiin yhteiskunnallisten a
sioiden uudelleen järjestetyssä
Senaatin poistaminen onkin yk
si sosialistien vaatimuksia Sil
loin kun toivottomuus valtaa
mieiemmeniin _ ajatelkaamme
lucuitin !uuiii!imjuuijciiM:ii työ
väenluokan voimaa Meillä on
se voima jolla me pakotamme
vahvemmankin mainiin luopu
maan vallastaan kun me vain
käytämme tuota mahtia i — yh
teen liitettyä voimaamme Ve
näjän työläiset käyttivät sitä
Niin kauan kun ei järjestynyt
työväestö ota jyrkästi osaa asioi
den poliittiseen ratkaisuun o
mien edustajiensa kantta omaksi
edukseen niin kauan kun se on
°n hajanaisina horjuvina ry h-
minä valitsemiensa muutamien
edustajien takana uskaltaa se
naatti kumota kongressin ja lain
laatijakuntien työväen etuja tur
vaavat lakiehdotukset ja ylioi
keus uskaltaa napsauttaa näppi
ään samoille asioilla Mutta jos
meidän tietoinen järjestynyt työ
väestö on luokkavoimallaan uh
kaamassa näitä kansanvallan
väärinkäyttäjiä kun kko niiden
laitosten olemassaolo on meidän
LAPSET JA
KYSYMYS
Lääkärien ihmisystävien ja tuiksi siitä että suurin osa suku
kansan tilan parantamiseksi puolisista rikoksista ja paheista
työskentelevien henkilöiden toi- saa alkunsa juuri tietämättömyy
mesta on perustettu lukuisia yh- destä joka vielä tuohon kysy
distyksiä tarkotuksella levittää mykseen nähden kansan keskuu
tictoja sukupuoliasioista van- dessa vallitsee Puuha on kvllä-
a]ttahempien ja lasten keskuudessa kin kiitosta ansaitseva mutta sa
koska he ovat tulleet vakuute- moin kuin tuberkuloosiakin vas-
" ""'"
veet ovat pirstoutuneet' ionka
tääkseen mahdollisesti jääneitä
nieniä ansiaan unin samoitta
kiskureilta jotka ovat häneltä jo
kaiken riistäneet ja tuolla veri
sellä uhrialttarilla raadelleet MP
tä silloin teemme heille? Vaadim
meko heidät työskentelemään
tehtaiden komeroissa ja jättä
mään pienet avuttomat lapsensa
oman onnensa nojaan kunnes
hekin ovat viimeiseen veripisa
raan saakka kidutetut? — Ei!
Niin ei meidän ole tehtävä vaan
meidän on pidettävä huolta heis-
ä i lapsistaan oikealla
ava la: °" vaadittava luovtitet-
tavciRsi iieuie naii suun eiaKc
että he voivat kasvattaa lapsen
sa oikealla tavalla ja myöskin
että he saavat sen rukoilematta
ja aina yi
vha uudelleen uusimatta
kol5° "™te menneisyyden his-
toriaansa jossain hyväntekeväi
syyslaitoksen nurkassa
Ajatelkaa äitiä joka on täyttä
nyt velvollisuutensa yhteiskuntaa
kohtaan synnyttämällä uuden e
lämän maailmaan ja heti tämän
jälkeen hänet pakotetaan jättä
mään lapsensa ja raatamaan jos
sain surman loukussa päivät
päästään ansaitakseen siten niu
kan elantonsa
Naiset äidit ja kaikki tervejär
kiset ihmiset tuomitsevat sellai
sen menettelvn Silloin kun yh
teiskunta jaksaa pitää yllä nämä
miljoonia nielevät ihinisteuras-
tukset täytyy gen „ yöskin kye-
ta huolehtimaan tulevan sukupol-
ven kasvatuksesta ja hyvinvoin-
nista ojkealla tavalla taikka
muifssa tapauksessa se on peri
kadon partaalla
Nämä kysymykset koskevat
juuri meitä naisia Meidän harti
oillamme lepää hämärä epätoi
voinen tulevaisuus ja suuret vel
vollisuudet jäävät meidän täytet
täväksemme Kysymys: jaksam
meko me ne täyttää pitäisi saa-
da
meidän selväksi jokaiselle
saamme oikeutta osaksemme
Jos
niin voimme myöskin täyttää vel-
vollisuutenime kunnollisesti Ei
armoa vaan oikeutta olkoon tun
nussanamme joka paikassa
Kvlän heittiö
määrättävissämme ovat asiat
toisin a Silloin ei meidän oikeuk
siamme uskalleta polkea mieli
valtaisesti maahan Järjestynei-
nä me voitamme vaan hajanaisi-
na kaadumme
SUKUPUOLI-
knl erehdys otaksumalla etta yk-
Iiittojarjestelmanime ahtaissa
laillisissa muodoissa ovat sun-
rem masta merkityksesta olevia
tekijöitä ja että niissä on syy
prostitutsioniin sukupuolitau
teihin ja moniin suuriin kärsi
myksiin sukupuolielämän alalla
Kuitenkaan ei tätä kysymystä
koskevien tietojen levittämistä
ole pidettävä vähäarvoisena asia
na sillä siitä on meille apua u
seiden tämänpäiväisten sekavien
kysymyksien ratkaisussa samalla
kun se saattaa meidät näkemään
kuinka kipeään tarpeeseen on
tuleva vallankumous i
Valmistaessanne tietä ' teollisuus-kansanvallalle
josta on seu
rauksena suurempi - persoonalli
nen vapaus on meidän itsemme
valmistauduttava tulevaa sunr-
ta muutosta varten ja kykymme
mukaan autettava lapsiamme
joiden on vielä elettävä nykyi
sen kieron järjestelmän alai
sina Uusi sukupolvi on juuri nou
semassa ja meidän täytyy olla
valmiit vastaamaan sen teke
miin kysymyksiin elämän eri a-'
loilta eritoten juuri kysymyk
siin tuosta tärkeästä mielenkiin
toisesta ja salaperäisestä suku-
puolikysy my ksestä ( )petuksen
antaminen lapsille sukupuoliasi
oissa on nyt juuri päivänpolt
tavana kysymyksellä joka antaa
päänvaivaa tuhansille vanhem-
mille
Lapsia vastaan on jatku
veisti tehty syntiä mikäli tulee
kysymykseen heille opetuksen
antaminen sukupuolisuhteita ji
elaman alkuperää koskevissa ky
symyksissä Edesmenneillä ai
koina jolloin lapset kasvatettiin
raikkaassa ja terveellisessä maa
seutuelämässä kovemman ku
rin alaisina eivät he olleet nyn
suuressa määrässä alttiita tur
miollisille vaikutlksille kuin iny
kyään nähdessään ja kuulles
saan kaikkea kadulla koulussa
koulutovereiltaan ja elävienku
vien teattereissa
Jotkut vanhemmat kylläkin nä
kevät nuo lapsiaan ympäröivät
vaarat mutta eivät lainkaan tie
dä keinoja joiden avulla tais
tella niitä vastaan toiset eivät
niitä edes näekään eivätkä liioin
niinollen välitä saada tietoja lap
siaan siveellisesti turmelevista
seikoista
hoksaa
joita lie itse
eivät
I
(Jatkoa toisella sivulla)