Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 18, 1918, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    SIVU SEITSEMÄN
! -
i!IIlIIUliIIIIIIIIIlllIMIIl!IEi:ilIilllt!IIIIIIIIllI!llIIIIIIIIIIIllIIIItI!t!I!IMMIIItlIll ti I EI If H I IM 11 II 1 1 1 1 tl li 1 1 1 1 1 1 1 1 illl 1 1 1 1 If 1 1 II 1 1 1 1 1 U t ! i 1 1 1 1 1 1 III II I III 1 1 1 1 ! 11 1 IIII IIII IIIII 1 1 1 1 II! il illHIIt I U
San yrasaai
S a
AS TO
Tiistaina kesäkuun 18 p:nä
FlilJIISIäiillillfiimUliiSIUilHimimillliilllllim
Uni Vappu-yö ä
Kirj lruce VVillard
(Suomennos)
"Eikö se pikku takkupää saa
koskaan kyllikseen unesta"? Äi
ti oli lierättänyt pikku tyttöä
monta kertaa vaan turhaan
"Kyllä tulen äiti!" kuului aina
valtaus ja pieni unikeko painoi
silmänsä kiinni ja nukkui taas
uudelleen Pikku tyttö oli il
lalla ollut kuulemassa luentoa ja
siksi oli väsynyt 'Hän oli kuun
nellut hyvin tarkoin 'kaikkia mitä
puhuja sanoi ja joutui kotiin
vasta myöhään illalla
"Mutta ei nyt sovi koko päi
vää nukkua" sanoi äiti ja kiiruh
ti yläkertaan auttamaan pientä
takktipäätä ylös vuoteesta "Xo
nouse ylös pian! sanoi äiti "Et-
1-n tiprli Hi-i n vt on Vappu ia
sinä olet luvannut mennä kulku-
eeseen Mitä? Aiotko nukkua
koko päivän?-'
Sana: Kulkue teki toivotun
v-iiL-Mtnlrcen i-i ivttönpn oli heti
valveilla ja poissa vuoteelta
Hieroen unisia silmiään hän kv-
cpII nllk-n 1in io mvöhästvnvt
kulkueesta
"Ethän sinä vielä myöhästy
nyt ole" vastasi äiti"
"Äiti ininä näin niin kummal
lista unta Vapusta' ja sosialis
mista ja kaikesta Kerronko
scii sinulle?"
"Kerro vain onhan tässä vie
lä aikaa ennenkuin täytvv yäh
teä" - "Minä olin jossakin mistä näin
kuten teatterista kaikki mitä ta-
pahtui ja minä näin kummalli
sia asioita Näin suuren ko
mean valtaistuimen jota tähdet
ja timantit koristivat Valtais
tuimella istui kuningas Häh
oli puettu karvaseen viittaan ja
hänellä oh kruunu paassa Hä
nellä oli pitkä parta ja häjyn nä
jköset silmät ja suu Hänen vie
rellään seisoi lihava suuri mies
ia nappi ioka myösKin oli liha
va ja joitakin sotamiehiä joilia seisoi Sosialismi tarjoten kan-
oli pyssyt ja pistimet He kai- salle toisella kädellään valosoih-
kin katsoivat suurta kövhien ih- tua ja toisella kaikkia elämän
misten joukkoa jotka polvistui hyvyyksiä Kaikki ihmiset oli-
' ja ryömi valtaistuimen edessä vat onnellisia ja niiden lihavien
ikäänkuin kerjäten jotakin Nuo miesten tilalla seisoivat Oikeus
köyhät Ihmiset olivat hyvin arko- Totuus ja kaikki muut hyvät ih-
ja ja heidän' joukossaan olivat miset — Ja entä kuningas? Hän
Oikeus Vapaus ja Totuus ja istui repaleisena kerjäläisenä
paljon muita naisia jotka edus- kaadetun valtaistuimensa takana
tivat kaikkea hyvää ja jaloa ja pyysi vaihtaa kruununsa voi-
Aina silloin tällöin joku heistä leipään jota yksi hänen lihavis-
kohotti päänsä ja yritti sanoa ta ystävistään söi vaan joka ei
jotakin vaan heidän seassaan suostunut vaihtokauppaan käs-
~ seisovat sotilaat ja orjavoudit ki vain kuninkaan tehdä työtä
iskivät heitä pitkillä piiskoillaan elääkseen kuten kaikki toisetkin
niin että he jälleen painoivat pjkö se 0uut ihmeellinen u-
päänsä nöyrinä alas Silloin -
kuningas ja ne lihavat aina nau- "ge todellakin ihmeellinen
roivat Mutta enimmän kaikis- Mutta nvt meidän tävtyv kii
tä nauroi Kuolema joka seisoi rehtiä että ehdimme' mukaan
valtaistuimen takana- ja mmus- juhlille" sanoi äiti
ta näytti etta se nauroi ytita
ualion kuninkaalle kuin kansal
le vaikka se tietenkään ei sano
nut mitään
"Sitten yhtäkkiä alkoivat va
lot muuttua Ensin muuttui va-
lu sinertäväksi- sitten viheriäksi vantaina oli Matsonilla syntymä-
sitten keltaseksi ja viimein -pu- päivä-kekkerit Minäkin olin siel-
naseksi aivan niinkuin teatte- ja meillä olikin oikein haus-
rissa Kun valo muuttui puna- kaai Koulu loppuu tässä kuussa
- seksi alkoivat ihmiset liikehtiä ja syyslukukausi alkaa syvs
nurista jä ärjyä niinkuin häkis- kuussa Aina ennen on 'täällä
sä olevat leijonat Kuningas ollut kesäkoulu Minä olen kuu
näytti levottomalta ja orjavoudit dennella luokalla Minun synty
"iskivät ruoskillaan ahkerammin mäpäiväni on kesäkuun 23 päivä
kuin ennen vaan se ei auttanut jolloin täytän 12 vuotta
Valo himmeni niin etten tah- Kiitokset J K:lle kuu hän lä-
tonut voida nähdä mitään vaan
sitten tuli yhtäkkiä kirkkaam
maksi ja valtaistuimelle johtavil
le portaille ilmestyi uusi olento
Se oli ihana voimakas nainen
jolla oli yllään hulmuava val
koinen viitta ja punauen lakki
päässä Minkä luulet hänen ni
mensä tiileen? — Hänen ni
mensä oli Sosialismi! Hänen
takanaan seisoi mitä kaunein ja
voimakkain mies jonka nimi oli
Työ Hän kantoi suurta purp
puran punaista lippua ja levitti
sen niin että se muodosti ul
jaan taustan Sosialismille joka
näytti sen edessä vieläkin iha
nammalta kuin ennen Kaikki
ihmiset nostivat katseensa ylös
ja huudahtivat "Ah!" kuten he
huutavat nähdessään ilotulitusta
Mutta kuningas ne lihavat
Kuolema ja orjavoudit eivät
huudahtaneet Ah
Kuningas
peitti kasvonsa jalokivillä ' kons-
tetuilla käsillään ja painui vai-
taistuimensa nurkkaan kyyryk-
siin Politikoitsija heitti sikaa-
rinsa maahan ja tallasi sitä hän
"H niin suutuksissaan Xalka
Pmite Taudit ja kaikki toiset
orjavoudit pudottivat ruoskansa
maahan ja juoksivat pakoon
"Sitten valot taas vähän him
menivät enkä voinut oikein hy
vin nähdä mitä tapahtui vaan
kovasta äänestä päättäen syn
ty] ankara taistelu Ennenkuin
osasin aavistaakaan tuli valais
tus kirkkaaksi ja edessäni oli i
liana näky Valtaistuin oli ku
mossa ia hcitettv syrjään " Tvö-
mies istui sen yhdellä syrjällä
pitäen polvellaan pientä tyttoa
ioka nävtti olevan hvvin onnel
linen isänsä seurasta Siinä
missä valtaistuin-ennen oli sei
soi Työ punasen lippunsa kans
sa Työ kannatti lipputankoa
ja pieni tyttö ja poika kannatti-
vat lipun punasta Kangasta
Heillä oli päässään punaset la
ki joissa oli kirjaimet "Y 1'
S L" (tarkottaa Kuorten So
sialistein Liitto) Lipun edessä
ROSBURG WASH
En ole kiihottanut Toveritta
reen moneen vuoteen Ilmat tääl
lä ovat hvvin kauniit ja mansi
kat ovat jo kypsiä Viime lau
MIES JA NAINEN
(Jatkra kolmannelta sivulta)
kossa on epäilemätöntä mutta
voi olla eri mieltä siitä onko
syynä tahan jonkunlainen ylei
nen mielipide ioka aina
kristin-
uskon alkuajoista saakka var
sinkin naisen suhteen on tuo
minnut kaiken n s "lihallisen"
nautinnon ilman muuta saastai
seksi mikä mielipide aikojen
kuluessa ulisi vaikuttanut naisen
luonteeseen vaiko se seikka et
tä nainen ainakin tähän asti on
enemmän tai vähemmän saanut
tyytyä siihen rakkauteen mikä
hänelle on tarjottu ja siten tul
lut kylmäkiskoiseksi vaiko se
seikka että mies ei ole voinut
menetellä oikein naisen kanssa
herättääkseen hänessä vastarak
kautta Tällainen naisen kylmä-
kiskoisuus ei siis tarvitse olla
ainakaan ei joka tapauksessa
luonteenomainen Toiset sentäh-
den arvelevatkin että naisella on
ainakin yhtä paljon luonteen-
omaista rakkauden tarvetta kuin
miehellä ja tämä näkyy saavan
vahvistuksen siitäkin tosiseikas
ta että niin moni nainen huoli
matta voimakkaasti yleisestä
mielipiteestä ja usein ikävistä
seurauksista ulkopuolella avio
liittoa "antautuu'' miehelle E
päilemättä tämä useimmassa ta
pauksissa kun ei ole kysymys
lapsista tai aivan huorista ko
kemattomista -tytöistä tapahtuu
n s "vapaasta tahdosta" vaikka
hän tietysti etenkin sosiaalisten
olojen pakotuksesta väittää että
hän olisi väkivaltaisesti maattu
tahi vietelty usein vielä 'käyt
tääkseen sitä omaksi hyödyk
seen Nainen eroaa miehestä vielä
siinäkin suhteessa että hänen
nkkaudentunteensa ei niin äkil
lisesti leimahda tiileen vaan et
tä tämä tunne tavallisesti kas
vamistaan kasvaa mitä kauem
min hän on läheisimmässä rak
kaudensuhteessa johonkin mie
heen kun taas miehen tunne
joko -pysyy paikallaan tai laime
nee Väitetään mvöskin että nai
nen paremmin kuin mies kes
täisi rakkauden niinkuin alkoho
linkin Hiottelua ja sen
pahoja
seurauksia Vihdoin on huomi
oonotettava että rakkattdentun
ne paljon suuremmassa määräs
sä valtaa koko naisen olemuk
sen ja että 011 siis perää naisen
lausunnossa: "Ellen minä rakas
ta en minä ole mitään"
On aivan mahdotonta sanoa
miksi tämä mies on rakastunut
tuohon naiseen tahi tuo nainen
tähän mieheen vaikka tuo ra
kastettu olento on riittävästi ru
ma tahi semmoinen että 'kaikki
nyvtävät asianomaista hänestä
luopumaan Vaikea jos kohta ei
vhtä vaikea on sanoa mikä aisti
kussakin tapauksessa on ollut
näävälittäiänä Päävälittäiänä on
tavallisesti kuitenkin näkö ia
tunto kuitenkin voi ' kutild in
varsinkin hain vaikuttaa monasti
sangen tehokkaasti ralckaust uu
teen herättämiseen
' CJatk)
Kirjeitä
BELDEN N D
Osaston kokouksessa t k 4 p oli
esillä seuraavia asioita: Luettiin
Keskiplirin piiritoimikunnalta tullut
hetti Toverittaren tulemaan mi
nulle — Tov Jtla Takala
kirje jossa velvotetiin osastomme
maksamaan agitatsioniveronsa vaan
huonojen raha-asioiden takia ei voitu
sitä tällä kertaa maksaa sitiipaitsi
on osasto luovuttanut $2500 puhujan
palkkaamiseksi Dakotaan tiiman ke
sän aikana Täällä käy niin kovin
harvoin puhujia ja silleinkin kun o-
vat sattuneet tulemaan ovat ilmat
olleet niin kylmiä ettei ' ole voitu
päästä kuulemaan vaikka kuinka o
lisi haluttu Luettiin Toverista 'tul
lut kirje jossa kehotettiin ostamaan
osakkeita Tällä kertaa täytyi mei
dän jättää nekin ostamatta Valittiin
virkailijat tälle vuodelle vafituiksi
tulivat seuraavat toverit: jäslehkirjii
liltsi Mrs E Mäki rahastdrihöitajak
si Mr J Saari pöytäkirjuriksi Mr
K Niemi järjestäjäksi Mr S Hoino
kirjeenvaihtajaksi TyömitShölle Mr
K Siira jä Toverittaren kirjeenvaih
tajaksi allekirjottanut Keskusteltiin
kesäjuhlien vietosta Joita -on aina
tavattu pitää loppupuolella kesää
jätettiin huvitolmikunnan huoleksi
toisten enempi 'niistä
Koko talven ajan on puhuttu ja
kirjolet tukin kylällämme sosialisti
sen lastenkoulun perustamisesta jo
ka olisikin mitä tärkein Emmehän
me voi toivoakaan että lapsemme op
pisivat ' yleisissä kouluissa asioita
meidän luokkamme kannalta Han
kalaa tietysti olisi koulunpito näin
hajanaisella kylällä' mutta yrittää
pitää Emmehän toki hallinne las
temme tulevan yhtä ajattelematto
miksi kuin kylämme nuoriso nyky
asu on Viime sunnuntainakin kun
pidimme kokousta kierteli nuoria tyt
töjä ja poikia ympäri haalia ja jol
loinkin käväsivät sisällä kolistele- '
massa ' Nämä nuoret ovatkin sel
laisten vanhempien kasvattamia jot
ka eivät ele itsekään-koskaan nivo
maan ajattelulla vaivanneet ovat
vain joskus höpisseet "ininä-vaivasta"
ja parjanneet niitä jotka koettavat
seurata aikaansa
Joko kaikille kylämme naisille tu-~
lee Toveritar? Eipä tule Kyläs-
sämme on niitäkin jotka ovat ennen
tilanneet vaan ovat nyt tulleet niin
säästäväisiksi etteivät haitta luopua
dollaristaan Ehkä heitin ' uskovat -vielä
sen jutun että kyllä sitä ri
kastuu kun oikein säästää vaan mi
nä luulen että jos tuo dollaria enkin
vuoden pääslä tallessa on pääkin
111011611 dollarin arvosta tyhjdmpi
No ter'e toistaiseksi
Saaren mitriri No 2
SICAMOUS B C CAIM
Osastollamme tulee olemaan näy-
tösiltama Bavisissa t k 22 p jolloin
näytellään kappale "Uskovia aaseja" i
Se on hauska kappale ' '
Ompeluseuran toimesla o!i myy
jäisiltama t k 8 p( josta oli puh
das voitto $2350 josta lausun kii
tokset yleisölle ompeluseuran puo
lesta Ompeluseuran viime kokouk
sessa t k 12 p päätettiin yhä jat
kaa seuran toimintaa ju syyspuolel
la Hietaankin oikein ripeään toimin
taan Samassa kokouksessa otti al
lekirjottanut pavaaehtoisesti Vastaan
Toverittaren kirjeenvaihtajan ja ti
laustenottajan toimen
Mary Ranta
t I "M-H lM-HM"l-'H"M"H"l-
SUOSITTELEMME AJURI
LIIKETTÄMME1 Olemme aina valmiit palve
lemnan teitä kaikenlaisella
ajuriliikkeen 'alaan kuuluvalla
työllä
SEABORG TRANSFER CO
Puhelin 466 Astoria Ore
4
r
1-
+
+
+
+
fr-M"H 1 H"H"t 'M"M I H 11 I 1 1 1"H
HOQUIAM1N S S O ompeluseuran k
koukset pidetään osaston talolla Ahjolas
sa joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—
lOth St Hoquiam Wash
HANNAN S S O ompeluseuran kokouks i
pidetään jokaisen viikon torstaina kello 8
jpp lluom I Kahvia saatavana joka ko
kouksen loputtua