Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 04, 1918, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Helmin matka mummolaan
Helmi oli 'köyhiin työläisper
heen lapsi Hän asui pienessä
kaivoskyliissä' jossa luonto oli
rumaa ja karua 'Hänellä oli
mummo kaukana maalla jossa
'Helmi ei ollut koskaan käynyt
Matka sinne maksoi niin -paljon
ettei Ihänen vanhempansa voineet
sitä" koko perheen 'kanssa tehdä
köyhiä kun olivat ja Helmi oli
vielä liian pieni matkustamaan
yksin
Isä 'kertoi Helmille siitä kau
niista seudusta missä mummo
asui Helmi tiesi siellä olevan
suuri niittyjä kauniita " metsiä
joissa 'kesällä laulaa kymmeniä
erilaisia lintuja siellä on marja
puita ja oensaita siellä on Mus
tikki ja Raiku jotka antavat ma
keaa maitoa ja vanha Rusko jak
saa vielä antaa monta hyvää kyy
tiä kauppalaan ja kylään Sitten
siellä on vielä vanha Halli ja
mirri neuluineen ja parhaimmat
kaikista — mummo ja vaari
Mummo kirjotti usein haluavan
sa Helmiä luokseen ja Helmin
suurin toiVö oli 'päästä mummo
laan edes yhdeksi kesäksi
Kotonaan hänellä oli suurin
ilo juosta kylän läheisellä kedol
la kukkia etsimässä jotka tosin
olivat vaivasen ja kuihtuneen nä
köisiä Kylän kirjastosta 'hän lai
nasi kuvakirjoja joista näki kuin
ka kaunista maaseuduilla on
Mitä enemmän hän tutustui kir
jojen ja isän kertomusten kautta
maaseudun kauneuteen ja iloi
hin sitä enemmän hän toivoi
pääsevänsä mummolaan jossa
tiesi olevansa tervetullut
"Nyt 'Helmi voisi päästä mum
molaan" sanoi äiti kerran aivan
odottamatta ''Sinnepäin menee
eräs täti ja häp lupaa viedä Hel
min mukanaan"
Tämä oli niin suuri ilosanoma
Helmille että 'hän hyppi ja pau
kutti käsiään yhteen
"Mutta Helmi tyttöni" sanoi
äiti "mummolaan pääsyyn on
yksi ehto"
"Mikä se on äiti?" kysyi Hel
mi ollenkaan aavistamatta mikä
se olisi
"Katsohan lapseni Äiti on
koettanut neuvoa sinua luopu
maan monista moitittavista ta
voista Ne sinun täytyy jättää
ennenkuin pääset mummolaan
sillä tiedäthän ettei vanha mum
mo jaksa tehdä niin ipaljon työtä
kuin niin huolettoman tytön ta
kia jonkun täytyy tehdä"
Helmin mieli masentui Tuli
vatko nuo hänen mielestään "pie
net huolimattomuudet nyt estä
mään hänen suuren toivotun i
lonsa? Hän meni ulos mietti
mään Hän tunsi että 'hänen täy
tyy ottaa ipteni persoonansa tilil
le kaikista huonoista tavoista —
'Mistä kaikista äiti olikaan hän
tä neuvonut joita hän ei viitsi
nyt täyttää? — Niin yksi tapa
oli että hän pesi huonosti käten
sä 'ja kasvonsa ja meni usein
ruualle pesemättömin käsin ja il
tasilla hän melkein aina meni
nukkumaan pesemättömin käsin
ja kasvoin ja kanvpaamattomin
hiuksin Lettinauhat luin mei
kein aina jätti hiuksiinsa ja ne
eivät siis koskaan olleet sileät
eikä 'hän viitsinyt niitä pestä ja
silittää kuten äiti oli neuvonut
Sitten vielä hänellä oli tapana rii
suessaan iltasilla pudottaa kaik
ki 'vaatteensa kenkien päälle lat
tialle yhteen kasaan yöksi vaik
ka äiti oli neuvonut asettamaan
ne niin etteivät rypistyisi
Jos äiti pyysi ihänen pese
mään astioita tai pyyhkimään nii
tä teki hän sen niin huonosti
kuin suinkin osasi Jos äiti pyysi
häntä "jollekin pienelle asialle
niin ei 'hän kiiruhtanut takasin
ivaan usein viivytteli niissä hy
vänsä vaikka tiesi äidin odotta
van Näiden lisäksi oli hänellä
vielä muitakin moitittavia tapo
ja jotka hän itsekin tiesi huo
noiksi Hän ymmärsi että hänen
täytyy alkaa kasvattamaan itse
ään Työ oli oleva ankara mut
ta palkinto oli niin suuri että
hän kyllä jaksaisi pitää innos
tusta asiaan yllä
Kun hän nyt näitä kaikkia a
jatteli ja muisteli kuinka hellästi
äiti oli häntä aina neuvonut ja
miten sairaaloisen äitiparan oli
täytynyt pitää huolta hänen pie
nistä persoonallisistakin asioista
'huomasi Heino1 että äidillä oli
syytä asettaa huonoista tavoista
liiomiminen mummolaan pääsyn
ehdoksi
Helmi meni äitinsä luokse ia
sanoi : "Pääsenkö äiti menemään
jiis heti tänä 'päivänä alan muut
tamaan tapojani paremmaksi ?"
"'Se täti lähtee vasta koulun
loputtua" sanoi äiti "Jos sinä
siihen asti osotat voivasi tulli
kiltimmäksi niin tietysti pääset '
"Sinä olet niin hyvä äiti sa
noi Helmi katumus mielessään
Muutaman päivän perästä hiin
alkoi jo vaistomaisesti tehdä
niinkuin 'pitikin Hän neuloi na
pit vaatteisiinsa pesi ja silitti
lettinauhansa asetti kaikki ta
varansa hyvään järjestykseen ja
koetti kaikin tavoin 'parantua
Hän alkoi jo itsekin nauttimaan
hvvästä järjestyksestä ja sievis
tä tavoistaan
Kun lähtöaika läheni sanoi
äiti: "Sinusta on tullut aivan toi
senlainen tyttö kuin olit ennen
Olen ostanut sinulle sen hameen'
josta pidit niin ipaljon ja joitakin
muitakin hyviä tavaroita mat
kaasi varten Ne kvllä maksoivat
vähän enemmän kuin meidän va
roilla kannattaisi ostaa vaan kun
sinä olet ollut' niin hyvä' tyttö
tahdoin minä palkita sinun itse
kasvatuksesi Helmin ilo oli aivan rajaton
kun hän katseli kauniita tavaroi
taan ja ajatteli luvattua mat
kaansa Helmin oli ikävä erota isästä
ja äidistä Ky vneleet tulivat hä
nelle silmiin kun he jäivät sei
somaan asemasillalle junan läh
dettyä Pian kuitenkin haihtui
ikävä kun juna kiiti pitkin uusia
tuntemattoma seutuja
Varhain seuraavana aamuna
hän saapui siihen kauppalaan
jonka lähellä mummola oli Vaa
ri ja mummo olivat häntä ase
malla vastassa ia kyyditsivät hä
net vanhalla Ruskolla kotiinsa
Halli juoksi tielle vastaan ilosta
haukkuen ja mirri pentuineen oli
vastassa tupaan vievällä polulli
Mummoin oli paljon kauniim
pi kuin 'Helmi oli kuvitellutkaan
Kaksi siiurta köynnösruusua kii
peili sievän valkoisen talon sei
niä katon harjalle asti ja mum
mon kylvämiit valmiit balsamit
ja kukkäherneet nyökyttelivät
vasta auenneita nuppujaan_ Yaa
raircpensaat 'punottivat marjoista
kasvitarhassa kasvoi tuoreita vi
hanneksia ja kasviksia ja mum
mon kaksi suurta kirsikkapuuta
olivat täynnä marjoja Niityillä
kasvoi tuhansia villiä kukkasia
joista mehiläiset ja koreasiipiset
perhoset kilvan imivät hunajaa
Kanoilla oli paljon 'pieniä poika
sia joita Helmi ei ollut koskaan
ennen' nähnyt joten niiden kat
selemiselta' ei tahtonut syömään
joutaa 'Sitten oli vielä pieni 'va
sikka jolle Helmi sai viedä mai
toa Vanha Halli ja mirri pen
tuineen olivat hauskoja leikkito
vereita Helmin olo mummolassa oli
niin hauskaa ettei hänellä ollut
koskaan niin hauskaa _ ennen
ollut Mummo ja vaari olivat
hänelle niin erittäin hyviä ja ra
kastavia ja Helmi koetti ollaoi
kein hvvä ja teli elä aina niinkuin
luuli olevan hvvin ja ystävällistä
Kun mummo kirjotti Helmin äi
dille sanoi hän ettei hän ollut
milloinkaan nähnyt niin kilttiä
ja hyväkäytöksistä tyttöä kuin
Helmi oli
Sanni-täti
Kertomus Markhamin
Minn sosialistien
oikeusjutusta
Kirj Tyyne K
Jatkoa
Valtion puolesta oli sinne kut
suttu todistajiksi kolmetoista
koululasta kaikki ympäristön o
pettajat joita oli kuusi ja E
lystä Minn yksi opettajakoke
las Miss Kero joka esiintyi
päätatlistajana sekä joitakin
farmareita Siellä oli kolme ajat
telematonta farmarinpoikaa jot
ka olisivat mielellään halunneet
saada joitakin syytteeseen syys
tä että heillä oli näiden syytetty
jen kanssa joitakin erimielisyyk
siä Syytetyt veivät mukanaan
kymmenkunnan todistajaa joita
ei yhtään puhuteltu Sensijaan
puhuteltiin kymmentä valtion to
distajaa ja heidän' todistuksistaan
jo selvisikin että" syytösjuttu oli
tekaistu ja mitä katalin juoni
FORT BRAGG CAL
Siitä nuorisoliiton kenttäjuhlasta
pitäisi vähän kirjottaa Se onnistui
koko hyvin Tuloja oli $5020 meno
ja $1405 joten puhdas voitto oli
$3615
Naapurimme Jack Gömberg louk
kasi jalkansa David Brandonin taisi
metsässä kolme viikkoa sitten Hän
sairasti kaksi viikkoa kotonaan ja
sitten lääkäri määräsi hänet San
Franciscoon sairaalaan Siellä hUn on
arveluttavassa tilassa
Aig Kinnunen suuren perheen isä
ja kirkon pylväs kuoli täällä Oli
ikävä nähdä kaksitoista lasta ja vai
mo saattamassa isää hautaan Hän
oli 60 v ikäinen
Vanhapaikkakuntalainen Mrs Kuk
ko kuoli toukok 25 p Hän sairasti
vuoteen omana yksitoista kuukautta
Hän oli jo seitsemännellä kymmentä
Se oli hyvä että pälisi rauhaan kun
niinkauan sairasti — Toveruudella
Vilho H Jylhä
köyhiä farmareita kohtaan Kol
me valtion todistajista koetti va
lehdella syytettyjä vastaan Miss
Kero "muisti" että kappaleessa
"Sosialisti ja soturi" käytettiin
sotilaspukua josta valheesta hän
hetr joutui kiipii sillä sellaista
ei käytetty jokaasiassa hän
puinti itsensä pussiin Miss
Hartiin ja Mr Dork Duluthista
kuuluvat St Louise kauntin kou
lujen virkakuntaan' He olivat
juuri ne jotka erottivat Mrs
Rannan (ent iMiss Koivumaa)
opettajattaren toimesta ja sulki
vat koulun muistamatta ollen
kaan tehdä tutkimuksia asiasta
liiallisessa virkainnossaan ja i
sänmaallisuuskiihkossaän (He
eivät olleet iltamissa) He yrit
tivät sotkea meidän opettajan
päälle joitakin aiheettomia syy
töksiä ja tehdä hänestä epäisän
maallisen kuitenkaan siinä on
nistumatta sillä opettajamme oli
täyttänyt velvollisuutensa yhdek
säntoistavuotiaana ' paremmin
kuin kouluhallinnon -vanhat pää
virRailijat sillä hän oli vienyt
oman tähtilippunsa koululle että
voi selittää lapsille lipuu merki
tystä Mutta oikeudessa tuli il
mi että kouluhallinnon virkaili
jat eivät olleet muistaneet täyt
tää velvollisuuttansa tuomalla
Yhdysvaltain lippua koulun ka
tolle' kuten oli määräys Mr Ink
"oli unohtanut lipun kokonaan
Duluthin oikeustalon nurkkaan
vaikka meidän opettaja oli vaa
tinut sitä monta kertaa Vasta
tämän rettelön aikana ilmaantui
lipputanko koulun katolle ja lip
pu siihen samoin kuin toisiin
kouluihinkin täälläpäin '
Minulta kysyttiin jos minä las
kin tähtilipun alas Vastasin
etten tehnyt sitä Minulla oli
tähtilippu ia olin koulussa kuul
lut selitettävän ja lukenut sano
malehdistä että sitä ei sovi las
kea alas Minulta kysyttiin mis
tä minä olin saanut ne kappa
leet Vastasin : Olen toiset ti
lannut ja toiset ( nim jotka olivat
Listen Joulussa) sain palkkioksi
Toverittaren lasten kilpailussa
viime syksynä josta minä myös
kin sain $110 edestä kirjallisuut
ta jonka kaikki lahjotin tutta
villeni joululahjoiksi
Paitsi minua puhuteltiin Lii-'
lian Tuomalaa Esther Koivu
njaata William Eskeliä ja Yrjö
Hiipakkaa Muita ei puhuteltu
(Jatkoa kuudennella sivulla)
Parhain lahja
minkä lapset voivat saada äi
deiltä isiltä tädeiltä ja sediltä
Lasten Laulukirja
Toimittanut -Hilja
Liinamaa-Pärssinen"
Kirjan toinen painos on juuri
valmistunut ja on saatavana
TOVERIN KIRJAKAUPASTA
Hinta 35c kappale