Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, June 04, 1918, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tiistaina Kesäkuun 4 p SIVU SEITSEMÄÄN
No 23
feroiMimuiiiiiiuinuiiiuiiiiui
OHnttamatnil Vieras neuvoanne tarvitsee Siis liian Vaimo tyyntyi ja jatkoi: "Päi- NORWOOD MASS
uaolUtnidOUU vua suwrf itscarVon tunto vähäväkiset kuluivat alituisessa tuskassa Xervehdän taas Toverittaren
Hämmästyn hiukan kun erää-J JT -
nä kauniina kesäkuun päivänä 'ZZ Te le" k t"tu missä olin Toi Ihanneliitto vietti -
tuli asunnolleni henkilö josta "en ntoon „ i lBmamlM- t nriat iotka näkivät krtoivat maista vuosi)alilaanäa 4 p ti-
t7 toimen vänmuukUa että hän '-n kun ta am anne -" 1 " n0' va a reippaasti Ohjelma numeroita
on sosialisti työväenaatteen kan- Sallitte ka ett a vela palaa - J"1 kun oina oli meillä itsellämme valmstet- f
nattaja ja sitten perään kulot- tuohon ystävään? En sano h n- k näkäkiuilenian hir- tnna seuraavasti: ihanne ton
tiin parjauksia joilen he ehkä tä enaa: vieras vaan tervetul lit :ps"'YiSat Ihmislapsi ei oi- pojilta kaksi näytöskappale ta I
itsekin uskoivat kuuluvan työ- ystävä sillä olen varma eta ha- ' an-oine Tah- laulua ihanneliiton tytöiltä k-
väenaatteen kannattajan pyrki- nelle voi uskoa huolena ton o- 1 ut koiranpemK ™ etfe5 vaelma pieniltä apsilta - runo
myksiin - Ollen porvarien pi- muksensa ja kaipauksensakm a elot j M5nkä va„ kertomus tervehdyssanat Jtih- f
mittäjäin näin ajattelemaan opet- hän käsittelee nuta hella aro n se lahi rasu pit L(Hik(
tamat eikä elämäkään heille näy- kuten totuuteen pyrkivä a nak hen™nminua imivät Mai- la Fiehb„rRsta
tä opettavaa- mitään Palaan £JSXS tönl kuivui ja koirat imivät ver- olimnie pyytanect edtlläpäin
vieraani tuloon - nnnÄen tani- ~ Toivoin- e"a ne- f'™ ympäristön ihanneliittoja lähet- j
Hän tuli kutsumattani Keho- taai i oppia s j tonta vie imisivät vereni kuivun etta kar- tämaan edustajia Onnittelu- ' 4
tin häntä ystävällisesti istumap r'kae'kvlniasti kodistaan kaf- mykseni loppuisivat Oh jo su- kirjeUa oli saapun„t Worceste- ff
häntä hetken epäillen ja tutkenta vaativain loista ajatella etta pian vapau- ja 0ardnerista - Edustajia
katsottuani £5 kafclrieit syven- tuisin liian faskaaste elaman 0- p Teabodystä ja 1
Hän katkaisi äänettömyyden ™ J&J kutka to- taakasta Pentujen siimat alkoi- Qllincvstl irene Kanerva Pea
Te ihmettelette että tulen tel- va aattee™aan sa„„f vat kiilua kun pääsivät veren £ 1)iti mlheen ia (tuincy $
le kun olemme niin vieraat vaan- el:p _ Eko kaikkien makuun: ne ärisivät ja tappeli- )äiset suorittivat useampi oh-
kun minulla on niin vähän tun- ta Ka"i }tä? vat saadakseen' enemmän verta jelmamimeroita Yleisöä oli-koh--
netuita tällä paikkakunnalla mm mM%%yAlrn- Palvelija joka pentuja hoit no a)aisesti- paljon
ajatt-kn: ellen erehdy suh- - WTiekka että monen masi tämän ja ilmotti snta pa-
teenne olette tekin ystävyyttä "ies lapi m kkt a monen ut eroetti5n metta- Lasten vanhemmat eva vHa
oikeaa toveruutta kaipaava ihmi- svlammen ajaukse tet' telltäva9tä heti Olin ollut ymmärrä kuinka tarpeellista Jas-
nen Siis rohkenin tulla Pii- f" „ 8u' Vton vieras viisi viikkoa hovissa Kun tulia ten keTiitys on Kun ottaa nuomi- 1
heen kauttahan tutuiksi tullaan" kerralla se odottamaton xieras kotJj nljo kuollut Et oon nykyisen tilanteen jolloin
Katseensa oli tätä sanoessa ' ' lv voinut enää edes itkeä Olin kär- kakken otaisi ajatella työväen-
tutkivTsiumtlinen knten vää- mimXT sinvt ~ kärsinyt veriset tuskat: luokan kehitystä Nousevassa
ryyttä kärTneen vaan kuitenkin ORJAN TARINA Ivan kertoi ruokkineensa lasta polvessahan se on tuleyasuur n
rohkea nyvää toivova oikeutta ' samalla ruualla jota lian itse sai toivo fikspa tahdon muistuttaa L
mioltaa ja terävä 'En voinut KlrJ ANNIE RUISSALO vaan iapäi ei voinut silla elaa lasten vanhemmille etta seuraa-
puoaava a icidva ' Kihdek-Tan päivää se vain eli valla kerralla kun lapset esnnty- k
SaShmmfÄÄ WaUa edeH aÄlla kuolivat toiset vät olisi kaikkien lasten' van- £
T" i „iwt Almut saatettua noviin xyi-
taatamme — Näm katkera hempien oltava mukana fe-
I J :' ymmärtäneet mistyin aivan nähdessäni sila kertomU9 elämäätäni Lasteni vins oli tvökrvkous 7 tou- II
li
1-
i a toisia on yhtä kiiUtna i ]e
ta sutkhaan Olen l?nka kuu le:- Täma naine„ on terve' J " Jät ekö vie ::s Cot- ieV1itt- i 1' tl
lUaVf sXiistd et n in minä sa- Sitten lnimt niin riihhinin linnan raunioista? vallc vuosineljännekselle Pu-
„r"nXlm£nen"u4"- Ä?" ]J%"skftS n kuullut iistä puhntta- heeniohtajaksi Albin LainnviiKn
'et-' ItteSÄ S!t: kuullut pulmtta- Xsthof
r1!' sinä S htit Ta käy täy- ten erääÄee" huoneeseen {f" van niistä jotakin vaan ette hii- Kar alainen jäsenkirjuriksi Onni
Avt R™n rissT i niin minä sa- ollut n"n mea kuin edelliset joJta ainoastaan me Lan mine„' äänten laskijaksi
S™ slnZ minklla ne" 3 olet an oli sekin palatsimainen s -at voimnie kertoa n aheenjahtajan a
TTmänläÄ he" Smree" }'hte'Seen 1U° n" ''Ettekö kertoisi täti hyvä? pulaiseksi Aino Anttila pöytiik
irperuÄ sHs keskusteli -en verraten jossa nej Tästä on Buslinan kirkolle apulaiseksi Tyyne Mäki
me jatkui jokapäiväistä arki-elä- asu kymmenittäin "d virgtaa matkaa SHtä on 1ianndiitto aili0() llenlli
mää kauemmas Puhuimme i- ei ollut muuta kalustoa kuin suu- )innan raunionie noin virsta mat- Qnincyyn vierailemaan jos Qum-
hanteista aatteista kunkin eri- ri puusänky joka sanottiin kuu- sinne ej o]e enäa erityistä cyn pikkutoverit saavat haalin
mielisten' ryhmäin joukkopyrki- luvan minun käytettäväkseni polkuai sna ihmiset kammovat alkupuolella kesäkuuta
myksistä ja vieläpä sodasta ja Minulle tuotiin ruokaa joka oh gitä seutlla „„ ettei kukaan Sunnuntaikoulun päättä jäiswtä
riifaisuuksien syistä kumnikin o- mielestäni liian herkullista eika jmu- kiuje siellä Kesällä voi kerron seuraavassa kirjeessä —
man tajuntamme ja hankkimaim- niinUa kohdeltu pahasti Tuntui tarkasti katsoen nähdä vanhat Toveruudella Naima Aitonen
me tietojen perusteella Joskaan kum korvissani olisi kaikunut kärrynpyörien jäljet Luulen et- :
emme joka tapauksessa voineet japsem- itku ja pyysin päästä tä orjaraukat ovat viimeksi sitä o]j )lf)m lieijasataa orjaa Kun
olla samaa mieltä niin ilman it- hanta ruokkmaan tietä kulkeneet Ei monikaan yapaudcnjuHsttiksia levitettiin
sepintaista ajattelematonta sa- jIiten mieletöntä! Etkö sitten tiedä sen seudun julmaa luston- klikkialie lakkasivat älykkäiin-
natulvaa suouriuduimme nnsta mJtä varten siTla „let tuotu aa Meitä on enaan vain neljä mät ty-)Stä eivätkä kuunnelleet
kumpikin ottaen-huomioon syyt vanhaa orjaa taalla muut ovat orjavoutitn käskyjä Ne orjat
ja seuraukset Opimme ja ope- Entieda- vatasin ' jo kuolleet tai viety eli menneet Qtka eWät ymraärtä„eet olevan-
timme kumpikin toistamme Suu- gitten 2ttä smlt muualle Me neljä toverusta vaui ga vapaltettuja asettuivat voiUi
ruuden hulluus ja oman itsemme 't 'otu tanne k„iran penikoita tiedämme naiden seutujen enti- en kaskysta jsäntien puolelle j-a
etevämmvvden ja ylpeyden tun- ttimäan sistä ajoista Sanoin tovereita — njin synty hirveä sekasorto Up-
ne sai- väistvä Tunnustan suo Mailma ' mUsteni silmissäni ' niitä me todellakin olemme luu- pjnjskajsja 0]j Vain joitakin täiil-
raan että olisin menetellyt hy- k ' 1]essani )llita varten minut nemme toistemme karsnuykse i:kl-n ja heidät vangittiin ja ajei-
vin tyhmsti jos tutkimatta olisin rvöstettv itkevän lapseni luo- jo lapsuiulesta asti — -M utu tijn iotrjihhinin linnaa kohti
tuon odottamattoman vieraan AIenetin tajuntani En tiedä minunhan piti kertoa Hntrnhni- Vaikka he 0iivat njjn „askaisa
käskenyt moistua ja sitten olisin kuinka kauan o]in 0nut tajutto- nin linnan salaisuudesta — kahleissa että hädintuskin jak-
iloisena keittänyt kahvia aiatel- mama vaan kun heräsin imivät Silloin kun suuri keisari Alex- s)ivat liikkua niin he panivat
Ien : näin se tekee joka pärjää hy- koCira'n'pennut rintojani Vuqteeni ander II:nen vapautti henkior- vastaan piiskureille Vapautnini-
viiTominensa ia iolla on hvva- ymparjna oli katselijoita joista jat v 1881 syntyi ensin hirveä sensa tnnne oli tehnyt Hicistä n h
maineisia varakkaita ystäviä toiset tekivät raatelevaa pilkkaa sekasorto orjain keskuudessa keitä 'Moni heistä heittäytyi ma
Ettette tuomitsisi väärin suos- minusta Näin häväistiin orjan Venäjällä oli noin kaksikymmen- jlan pitkälleen eikä liikahtamil
' tumistani tuohon odottamatta äitivden pyhvys takaksi miljoonaa henkiorjaa Ls vaikka kuinka olisi ruoskitta
maan vieraaseen täydvn sanoa Vaimo parka ei voinut enää kon että suurin osa 'neista ei e- moni 'heistä kuoli ruoskimiseen
että se minkä uskoo' järjellisesti- puhua itkultaan ja kun katsoin des' ymmärtänyt vapaus-sanan je tiesivät varman ja kiduttu
kin tutkittuna on oikeaa Tee- Ivaniin itki hänkin-noiden kau- merkitystä ollenkaan Heidät oli van kuoleman odottavan heitä
sus aikanaan ouhui paljon lähi- heiden aikojen muistoille Omas- niin piesty ja rääkätty ettei heil- linnassa Uppiniskaisempia yeJi
maisen rakkauden välttämättö- sa rinnassani tunsin vihan ia lä ollut järkeä käsittää vapauden tettiin hevosilla linnaan Heiti a
mvvdestä Totkut kvsvivät kut- tuskan tulena polttavan ja ajat- merkitystä Tätä orjani alhaista nostettu vaunuihin vaan laahau-
ka ovat ' lähimäisiämme ? ' Hätv telin: kirottu orjuus jonka mu s- asemaa käyttivät orjamomistajat tettiin hevosilla pitkm maata
vastasi- Jokainen ihminen! Tun- tat varjot ulottuvat vielä vuosi- 'hyväkseen ja pitivät orjia sa- Monelta heistä irtautui jasenu
nettu tai tuntematon ystävä tai kymmenien taa vaan kerran tu- massa asemassa kum ennenkin ja jäi tielle
vihamies kuka ikinä apuanne tai lee koston aika Vanhalla paroonilla Jersoffilla uatH
s-
11- 4
a
0