Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 14, 1918, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    h
SIVU KAKSI
NAISELLINEN
NEN
NAI-
(Jatkoa ensmiaiarill Ivulta)
vaintojen teolle — Naisiahan
nämä ovat mutta särmikkäitä
Poissa ovat pyöreät naisellise
muodot Eivät ole kasvot maalin
tai luonnonpunan hetakoimat
'harmaat ja terävät ne ovat Eivät
ole kädet pehmeät lumoavan
hellät tuikeat ja karskit ne ovat
Ei ole jalannousu sulavaa ja ke
vyttä raskasta ja miesmäistä se
on- — Nousen vaunuun Tämä
nainen tämä meidän tämänpäi
väinen nainen ci istuttuaan upo
takaan silmiään utukuvaiseen
untuvahienoon prinsessa-rakkausromaaniin
vaan illalla saaman-
sa unionlehden hän eteensä avaa"
ja ahmien lukee uutisia ja selos
tuksia työväen järjestymisestä
Siitäpä hänen silmiinsä pistää
seuraavakin : "Alhaisimman _ las
kun mukaan on nykyisen tilan
teen takia eri maissa noin kaksi
toista miljoonaa naista joutunut
astumaan miesten työaloille ja
summa on yhä nousemassa" — -Sukeltautuu
siinä katsellessani
muistoni uumenista esiin ilta
seura tecpöydän ääressä — ja
ajattelen: 'voihan olla etten kä
sitä luokkammekaan naista _ sel
laista joka vain omat pienet
kotityönsä tekee ja voi jo hyvis
sä ajoin 'pukeutua vaaleanpuna -seen
pukuun tceseuraa varten —
Voihan olla että en tunne naista
pyöreäin muotojen ajalta Mut
ta luulenpa tuntevani tämän har
maan särmikkään naisen ja sen
mikä hänestä on naisellista Tlä--ctö
nn naisellista tulla tajua
maan olevat olot nykyisen järjes
telmän nurinkurisuus ja kierous
Hänestä on naisellista saada tie
toja jotka tekevät luokan johon
hän 'kuuluu kykeneväksi muutta
maan nämä olot Hän liittvy jär
jestyneisiin - taloudellisella ja
valtiollisella alalla Fläinäntme
rikscen hän ottaa miehen joka
on mukana järjestyneessä jou
kossa taistelemassa luokkataiste
lua jonka tuloksena on parempi
mailma 'heidän jälkeen jääville pe
rillisilleen kuin se missä he —
isä ja äiti — elivät Heistä on
naisellista opettaa kasvattaa ja
neuvoa lapsiaan sitä työtä jatka
maan joka meiltä jää kerran kes
kg _ Hänen naisellisuuteensa
ei kuulu rakastaa tekoaiheisten
kirjojen mukaan vaan naisena
joka käsittää kahden sukupuolen
molemminpuoliset - luonnolliset
suhteet ja koettaa ne nostaa oi
keuksiinsa tämänkin käsittäen
tapahtuvan vain 'koko järjestel
män muutoksien kanssa Tämä
nainen tahtoo saada lehtensä sel
laiseksi eUii se mitä suurimmas
sa määrässä täyttää tehtävänsä
sellaisena valistusvälineenä joka
kasvattaa ja opastaa häntä tässä
ihmiskunnan suuressa ja pyhässä
tehtävässä ja milloin sen sisältö
on tuollaista silloin se parhaiten
vastaa hänen tunne-elämäänsä
Tämä nainen elää ja toimii olevi
en olojen tosipohjalla ja sitä hän
tahtoo tulla yhä paremmin ym
märtämään Ja näiden tiukka
katsetsten särmikkäiden naisten
lukumäärä kasvaa luku- ja mer
kitysmäärässään nopasti Nämä
ne olisi saatava lelitiemme kirjal
lisuutemme ja yleensä työväen-
Tiistaina Toukokuun 14 P Na 20-
luokkaa valaisevan toiminnan a- 'Köyhyyden rinnakkaisilmiönä kaivannoissa joten perheet jää-
vulla käsittämään todellisen nai- esiintyy isättömyys selitetään e- vat äitien elatuksen varaan
sellisuuden: rakkauden luokka- jäässä Cincinnatissa toimcenpan- ~ naisten OSUUskoti
taisteluun jonka avulla ja kautta tutkimuksen kertomuksessa - 2185-I5th fet
on mahdollisuus vasta todell seen " ° t „ eo " SAN FRANCISCO CAL '
" CSrakkauteenkin Köyhimmät ovat taya hsest se - Te„ M k t M
Lienenkö tämän naisen naiset laisia lapsia joilta sa on kuol- SAN FRANCISCO
lisuutta ymmärtänyt oikein tai lut ja äidin on yksin koetettava 4H+-M-i-H--l--H--l-+-H--i"H"l-I"l"l"l"t
väärin Olen koettanut ymmärtää elättää heitä Cincinnatissa esim + NEw yQKN SU0M NAI8XEN if
oikein Jos olen vaarassa niin iiavattm etta yhdeksän pröscnt-
sanokaa jos olen ofkeassa niin g oli vailla isaä- Ja + OSUUSKOTI $
ÄSS ™ rheifk0r las- JA wr?rot
ja uudistakaa ennen tilatut paas- ten keskuudessa oh kolmatta o- + +
tämättä niitä "katkeamaan Jos saa enemmän sellaisia lapsia + Telefooni: 813 Mornlng Ide +
Toverittaren tilaajamäärä non- j()tka eivät voineet suorittaa vaa- H++++WW+-H-H--i-H--l--M~l-+
see pidän sitä merkkinä siitä ] t 0ppinäytteitä kuin sei- T_
että o en oikeassa naisellisuuden } 1 ' JOS OI6ttC
„a ij„ „:„ laisten joiden isa oh elossa
tuntemisessa os se laskee niin - A £ -
uiimHn v J t1f(- leensa piti paikkansa se etta %Af
lienen sitten vaarassa Mutta jos i i _ _ 4 IMIY
olen erehtynytkin niin anteeksi sellaisten perheitten lapset jois-
en pyydä sillä naistemme nai- sa äiti oli ansiotyössä edistyivät JT
sellisuiis tulee sittenkin olemaan koulussa hitaammin kuin sellais- Pyytäkää vapa iaake kirja n 9
pian esittämäni laista 'ellei Se iniesn äiti oli kotona Hoetti yli 25 erilaista miostonjfinaiBterj tautiy
lui juism diu uh nuiuiu on selitetty ka Ulydelliunn luettelo suomS
Slta Vielä Ole uj :'+: tvncsiäL-Tvnti nn li- laisista liiiiKkeistaiLiibeltiikiiii teudin nimi
— a tien työssäkäynti on n t t8udin ojreet jB mB Bitilmm0 tellle „lM
TTirVrp snntunMQsn " QniiAin-m 'K-prtn- liiäke otisi tilattava liliikkeen hinnan y m
' Ku VAI ääntymässä sanotaan Kerto (Makkeet Mt oio pateutmnakkeita tm
(Jatkoa cmlmaiselta slvultal mukseSSa 'Niinpä siis täytyy tosi suomalaisia mjikJteiUL)
' ~ ' i nn-iictin niin li ä n n t vnvi ä ji (Tiimiin kirjan saatto vnpaasti ia pitäisi oli
n n auringon säteet sulattavat myosKin pna nsaaniyniussa ias- j)Vasen enniaiiBon kodis siifu ette tiediu
r? lT i 4 + „' lrvHönurrc l-rMi1n'c- Tn koska tarvitsetle BiUl Varokaa humbaukl
rotkojen jaat Kerran kansat ten kyvyttömyys kouluissa Ja mkkeilä ja humbuuki tohtoria
kaikkialla näkevät että se säde se on kaikki köyhvvden ansiota Ligneirin Antoeki on suurin
J suum ApteokiYhdysvallolssa— —
loka heidän komeroiinnsa niin ja äat murhataan tehtaissa ja p a uoncli- co sUDer!or vi
lupaavana säteili ei ollutkaan — ==-
mikään virvatuli vaan heidän to- statement of the ovvnership management circulation
1p11mpii ticl-istaiansa ETC- REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESSOF AUGU3J 24 1912
- „j't lUnitHalln tule- of TOVERITAR published veekly at Astoria Oregon for April lst 1918
Kunhan kansat kai'kkialla tule gTATE Qp 0RE0N gg
vat näkemään että heillä on maij- county OF CLATSOP
dollistius tulla vapaiksi ja omiel- Before me a Notary Public in and for the State and County aforesaid
lisiksi kunhan yhteisvoimin sitä personally appeared Antti J Partan Wiio havfng been duly sworn according
-innnp niin silloin ei min- to lav deposes and says that he is the Business Mgr of the Toveritar and
aad mme min m o n ei nn followlng ls t0 the best of his knovvledge and belief atruestate-
kaanlamen ma Ui ol Pm" ment of the 0norship management (and if a daily paper the circulation)
kansojen nousua ivuiovaiiea i q{ 0)e aforesald pUblieation for the date shown in the anove caption
tavoin on sen nousu kulkeva yli require(j by the Act of August 24 1912 embodied in section 443 Postal
mailman ja hävittävä kapitalis- Laws and Regulations priuted on the reverse side of this form to wit:
min ja nostava arvoon työn ja 1 That the namesand addresses of the publisher editor managing
rionloti illnin kun meillä on editor and business manager are:
oikeuden hilloin kun meii a cm publigh Wegtern Workmen's Pub Society Box 99 Astoria Ore -arvossa
tyo vapaus _ ja oikeus Editor Maiju Nurmi Box 99 Astoria Ore
silloin voimme nauttia myöskin Managing Editor
keväästä ja kesästä Tehkäämme Business Manager Antti J Partan Box 99 Astoria Ore om„„nt
vhä uutterammin tvötä 'kansojen 2 That the owners (liolding 1 per cent or more of the total amount
h'viiksi- Liittykäämme kaikin of s}gfriclallst Looal„ Portland Ore 719 Montana Ave „
työväenjärjestöihin sosial Un- Soclallgt CUlh Astoria Ore 262 Taylor Ave
sastoihm silla sen kantta kulkee Flnnlgh Socialist Local West Berkeley Cal 1819— lOth St
tie joka vapauteen vie Finnish Socialist Local - Cumberland Vyo L- Box u
Saimi Finnit Socialist Local - Stockett Mont Box 164
— ' Finnish Socialist Local Bingham Utah LBox 681
TfnvhvVS lastpn kOUlun- Finnish Socialist Local Aberdeen Wash 71d E First b
JVOynyyS Mhien Kuulun Boemat Local Hoqniam Wash Sla-lOth St
käynnin esteenä - rmnish socialist Locai r-r-T?nopa1! Nev- „Bn°vx H-
J Finnish Socialist Local : Rock Springs Wyo LBox 137
T „tit tutkimukset ia huo- Finnish Socialist Local - - Butte Moit Box 252
Lukuisat tutkimukset ja nuo Loca Wilkeson Wash Box A
miot ovat todenneet sen sangen Plnnlsh Socialist Local Eureka Cal 1418 A St
surullisen tosiseikan joka on Finnish Socialist Local YVinlock Wash Box 2i7
!be" Finnish Workers Association San Francisco Cal 20 Flint St
oleellisena ilmiönä kaikissa kapi- pinnigi socialist Local Diamondville Wyo LBox 182
talistisissa maissa että köyhyys Finnish Socialist Local -Fort Bragg Cal Box 339
Finnish Socialist Local Los Angeles Cal Box 11 1 3
-asettaa varsin tuntuvia esteitä gunisi Socialist Local Wa8h 636 Wash Bldvd
lasten koulunkäynnille Li aiuo- Finnish Socialist Local Hanna Wyo LBox 33
astaan siten että se pidättää S 3 Osasto Box 83 Frontler Wyo
astaan Mtcii uia i v osasto Box 1045 Raymond Wash
lapset koulusta vaan myöskin si- g- g- 0aasto Box 397 Mullan Idaho
ten että se heikentää heidän op- 3' That the'known bcmdholders mortgagees and other Security holders
' owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds morgages
pimiskykyisyyttaan or other securltieg are None
Säännöllisesti ei tietenkään pi- 4 That the tvro paragraphs next above giving the names of the
1 nnikk-iansi se että köyhien owners stockholders and Security holders if any contuin not only the list
da paikkaansa se )""" of stockhoiders and scurity holders as they appear lipon the books of the
lapset yleisesti olisivat huonoin- gociety but aiso in cases where the stockholder or securiiy holder appears
nionnisia kuin rikasten vaan a- upon the books of the Society as trustee or in any other fiduciary relation
pioppisia kuin riKasten uaii corporations for wbom sucU trustee is
sianlaita on siten etta koytncn acUng i3 glven ais0 that the said two paragraphs contain statements
länsiltä nuuttuvat ne välttämät- embracing af fianfs tuli knowledge and belief as to the circumstances and
i i n „t il conditions under which stockholders and Security holders who do not appear
toinat- kotiedellytykset joita u up(jn thg bookg rf thp society aa trustees hold stock and secunties in a
man lapsen on mahdoton edis- capaeity other than that of a bona fide owner and this affiant has no
]rn„hm Frinäiset tutki- reason to believe that any other person association or Corporation has any
tya koulussa erinäiset uum ntereBt direct or illdirect in the said stock bonds or other secunties than
mukset ovat osoittaneet etta ag 90 stated by nifn-
viikkam ei kövhvvs aiheuttaisi 5 That the average number of copies of each issue of this publlcation
vai i "y }} sold or distributed through the mails or otherwise to pald subsenbers
suoranaista sairauttakaan ja sen du]ing the six montils preceding the date shown above is
v„oksi_ pitäisi lasta pois koulus- (Sinatur7o7 BtintsManager)
ta nun se munien scikkuj
kautta hidastuttaa lapsen edis-
gt (
gtvorn to and subscribed before
(Seal)
me this 13 day of May 1918
TOBIAS OUNNARI
(My Commission expires Oct 26 1921)