Toveritar. (Astoria, Or.) 19??-1930, May 14, 1918, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Painos on nyt 8159
ja1
VM
Amerikan - saooijilalstsn työläisnaisten aänenkannattala
„ Organ jt the Finnlsn NorKIng ITomen In America-
No 20
Naisellinen nainen
Kirj Mies
"_ Jos Toveritarta aijotaan
toimittaa naisia — "niinä tarko
tan naisellisia naisia — sellaisia
naisia varten-jotka tilaavat To
veritarta tarkoituksella saada lu
kea siitä vain tunneelämää vas
taavia kirjotuksia ]a sellaisen
naisen elämän ymmärrystä vas
taavaa sisältöä niin silloin se ei
saisi olla mikään postillajulkai
su jossa saarnataan palstamää
Tin aatteita jotka kyllä voivat
pila mielenkiintoisia miehille ja
ehkä niille naisille joiden miehet
niitä luullakseni kirjottelevat Se
ei saisi olla miesmäisen kurva ja
mauton kuten sen sisältö taas
näyttää rupeavan olemaan"
"Mutta hyvät naiset sanokaa
pa mikä on sitten naisellista j
naisen tunne-elämää vastaavaa?
Koetan ymmärtää vastaustanne
ja lupaan pyytää Toverittaren
nykyiselle suunnalle muutosta
jos käsitän että se mitä sanotte
naisellisuudeksi ja sen kaiken
tunne-elämän vastineeksi ei ole
KAPULÄ~SUUSSÄ~
Kapinallisuutta koskeva laki
ehdotus astuu voimaan pian teh-v
den ylipostimestarista täydellisen
diktaattorin kaikenlaisen kirjote
tun sanan yli Meillä on jo koke
musta siltä mitä herra yliposti
mestari ajattelee työväen sano
malehdistä Lain selitetään tah
kottavan etupäässä I W V:n
sanomalehtiä ja kirjallisuutta
vaikka samalla selitetään sen
määräyksen koskevan kaikkia
vallankumouksellisia taloudelli
si ja poliittisia oloja muuttamaan
pyrkiviä yhdistyksiä tai puoluei
ta siis sitä että kapula sidotaan
suuhun kaikille niille jotka eivät
ole tyytyväisiä kapitalistiseen
järjestelmään Luullaan että kun
saadaan sanomalehdet vaikene
maan saadaan työväestössä kas-
vava tyytymättömyys kuolemaan
in heidän mieliniteet muuttu
maan vaan siniä he erehtyvät t
Vaikeniko Venäjän työväestö
vaikka sen vallankumoukselliset
jäsenet ovat sadointuhansin jou
tuneet Siperiaan useat 'heistä
kymmeniksi vuosiksi? Lakkasi
yatko vallankumoukselliset sano
malehdet ilmestymästä vaikka
mitä 'pirullisin (verenhimoisin
santarmijoukko nuuski ja vainu
si kaikkialla löytääkseen maan
alaisia painohuoneita? Ta kuoli
ko vallankumouksellinen henki
työväestöstä kaikella silliä raa'al
la puhe- paino ja kokoontumis
vapauden mjotuksella mitä Ve
näjällä harjotettiin? Ei se ei
kuollut se kasvoi sitä voimak
kaammin se kasvoi teoiksi Ne
TIISTAINA 14 P TOUKOK
saanut huomattua osuuttaan To
verittaressa viime aikoina''
"Ile he he! Tuollainen jo
suututtaisi jollei kysyjä olisi
mies ja mies ei tiedä että naises
sa on naisellista rakkaus ja hä
nen tunne-eläfnää vastaavaa se
mikä liikkuu sen ympärillä ja si
tä juuri sitä puuttuu nyt Tove
rittaresta Siksi se on miesmäi
nen ja ellei suunta muutu ru
peaa sen tilaajmäärä nousun si
jaan rtenemaan ja sitähän ette
tekään miehet tahtone?-'
"Ei Sitä me emme tahdo!"
Tuohon suuntaan kävi keskus
telu eräässä iltasetirassa teepöy
dän ympärillä
Juna pysähtyy Matkustajat
jotka haluavat saavat mennä ja
lottelemaan Rata on rikki ja sitä
parhaillaan korjataan 'Menemme
katsomaan Työpäällikkö kiroten
huutaa ja komentaa sadattelee
käskettäväinsä saamattomuutta
Kuuluu vastaukseksi synkeää
murinaa Joku kiroaa Hiki vir
taa " komennettavani kasvoilta
Hartiat höyryää Eräs heistä
kalliit uhrit mitkä Venäjän työ- KeVät
väenluokka on suorittanut ku-
koistavat nyt kultaisin kirjaimm rnk)tuksiin on j:iiinvt talveil
sosalistsen Vena a punahpu- muistokta poihäipynyt
sa Sosialismi on totuus joka ei ' T -kuole
jota ei voi tukahduttaa se m"rta a vfoima- L"0' U °"
joka va iiottuna kuollessakin on Pessyt kahleistaan ja se iloitsee
voimakas ja -elävä Sitä voivat vaPai!fti"' ~
yrittää tappaa tämän ja muiden Kaikkialla ilmassa me sissa
maiden kapitalistit vaan he i-vuonHa ja laaksoissa lainehtivat
c: i(-tn kevaan inahtavat säveleet Luon-
neet Spanian papjt ja kapitalistit
vaan kuten olemme lehdistä näh
neet ilmestyy sosialistisia sano
malehtiä salaisissa kirjapainoissa
Sosialistiläkien - aikana Saksassa
levisi sosialistinen kirjallisuus
sanomalehdet ilmestyivät sosia
listein lukumäärä kasvoi j sosia
listinen tietoisuus syveni jou
koissa sensijaan että väheni ku
ten valtaluokka suunnitteli Ka-
pinahenki eli vallankumoukseni- Kapitalistinen talvi te'kce nayi
smis työväestöstä ei kuole sillä tystyötään y1ä voimakkaammin
etta asetetaan äärimmäisin pan-
kolaki sitä siitä murtamaan sen
m knk-pmus monta kertaa todis-
tanut ' nälällä ia kuolemalla Päivä päi-
' Amerikan kapitalistiluokka nä- vältä kapitalistien rautakorko is
kee kirjotuksen seinällä ja se -'e yhä kipeämmin tyovaenluok
pvrkii sitä peittämään Se näkee kaa Julman tukenn tavoin syok
a tietää mitä Europassa tulee see SÖ koteifiIfflm% pistäen ir
seuraamaan sodan jälkeen ja nii- jlau parhaat miehemme ja poi
„ „ c„-o„i-l:i co vrittSi kanime vieden lieidat surman
Ifl SHUIUJH itHiHll"'" ~~ J-
täällä tappaa alkuunsa sitomalla
kapulan suuhun työväestölle
Jos emme saa vapaasti puhua
ja kii-jottaa saamme kuitenkin
jan-m - „ti Jäin s im saanut vat-ansa täy-
saamme hankkia tietoja jotKa--1""
kasvattavat meissä luokkatietoa lecn vaan kapitalisti ei -jonka
voimalk luokkamme vielä Kapitalistin ja papin pussi
kvkenee murtamaan raskaim- ovat yhtä pohjattomia
mätkin kahleet Mutta kerran koittaa aika että
— TUESDAY MAY 14th
heittää lapion ja horjuen käy no
jaamaan kallion lohkareeseen
Arkaillen astun hänen luokseen
ja kysyn: "Kuinka kauan olette
ollutlyhtämittaa työssä? Rauke
asti katsoo puhuteltu ja vastaaT
"Sellaisiin kysymyksiin ei ole
lupa vastata' Tämä on radankor
jausjoukkio : neljäkymmentäkaksi
NAISTA ja yksi mies joka on
työnjohtaja
Poikkean erään suuren sahan
lajittelu- ja vaununlastaus-osas-tolle
Paikka jossa ei ennen työn
kiireyden takia voineet miehet
pvsyä näin nyt vain NAISIA
Heidän työtään oli valvomassa
entiset "paasit'' miehet
Varhaisella aamujunalla saa
vun erääseen lännen suurimpaan
teollisuuskaupunkiin Harmaa ia
sumuinen on ilma Suurissa ryh
missä seisoskelee naisia kadun
kulmissa päivälliskannut käsis
sään odotellen katuvaunuja Kos
ka joudun itsekin odottelemaan
katuvaunua on aikaa hiukan ha-
— n —
(Jatkda toisella sivulla!
nassa on kevät ia kesa Koko
luonto juhlii siitä Linnut puis
sa ja kukkaset kedoilla ylistävät
luonnon pyhyyttä
Mutta ihminen? — Ei ole ke
vättä ihmisrinnoissa Vapautta
vailla on ihmismieli Ihminen
työläinen on orja Sen tie kulkee
jäisten rotkojen onkaloissa joi
hin ei vielä ole auringon säteet
sulattavasti tunkeutua voineet
uhkui - uumin
tää maiinian kansoja tuhoten ia
liimaten lieita raskaalla tyoiia
loukkoon jättäen naisemme ja
lapsemme nälkään ja suruun
nääntymään — Kapitalismi on
julmempi juhninta petoeläintä
Tiikeri jättää uhrinsa rauhaan
1918 — Kahdeksas vuosikerta
Vappumietelmiä
Ilon vaiko murheen juhla oli
sulle tämä ensi päivä toukokuun?
Muistelitkos juhliessas' tovereita
jotka sinun iloitessa nauraessa
— itki — sellin kostealla lattiaili
istuessa likaisilla riekaleilla kyy
neleitään pyyhkien
Kammottavan kurjuuden Ivain
näki — kolkkouden nuoress' sy
dämessään timsi - ' _
Siitä tietänyt ci mitään juhlaväki
ett' äänell' sortuneella vanki hiP
jaa lauloi kyynel poskipäillään
kuulsi:
" — — Äiti kulta oi jos vielä
harmaapäätäs silitellä saisin sil
mäs nähdä ääntäs' kuulla "Jos
pa voisin yli vuorten merten lii
tää siivm kiitää koliini — !"
Vavahtaen uudestaan hän lausui
sanan : kotiini
" — Mutt' sielläkin mä näen tus
kaa murhetta — "
Äidit itkevine lapsineen nyt siellä
metsiin kallioluoliin pakenee —
Kalpeina riviss' seisoo toverim
me —
Taistelussa tuimimmassa yjiSuo
mcn maan -
oh naiset miesten kanssa rinnan
Urhokkaana uhmaten he kulkee
kohti kuolemaa
Eivät väisty pakene —
Niin innokkaasti kansajoukot
siellä taistelee puolesta ihmisoi
keuden ja vapauden!
— -Lahtaricn tuliliiikut pyyhkii
rivit taajat —
Näätkö kuinka veriliöyryt kolio")
maasta?
Kosto kuolo lahtareille tulkoon!
— huutaa toverienune vri
Tuo saasta loka murhaajamme
hclvettihin lakaiskaa! —
Joutuisasti jälkeenjääneet tove
rimme hirmutyöt ne kostakaa!
Nouskaa jiiinkuin nuoret laineet
Jäiset kahleet rikki lyökää!
Että vii merten maiden aamu
koittais' poisttiis yö —
A A
kapitalismin täytyy murina se
haikeaa omaan typeryyteensä
Mutta milloin? Milloin saa työ
läinen vapaana hengittää luon
non helmassa ja najittia kesän
kukoistuksesta Työläinen jon
ka otsajta hrki helmeilee ja kas
voja kärsimyksen uurteet koris
telee — milloin koittaa sinun ke
vääsi? Vaikka kapitalisti onkin nistä
nyt työläisiä armotta koettaen
tukahuttaa heiltä kaiken ihmisyy
den ajanut heidät rotkoihin ja
kytkenyt orjan kahleilla ei sc
4c voinut työläiseltä riistää toi
voa ja vapauden kaipuuta Ker-
(Jalkoa toisella sivulla)
)